Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Οργανόγραμμα–Διάθρωση Υπηρεσιών–Περιγραφή Αρμοδιοτήτων–Οργανικές Θέσεις–Ονόματα και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ  Ταχ.Δ/νση :  Ζαφειράκη 41 Τ.Κ. 592 00. - Τηλέφωνο :+302332022980                   Fax : +302332029578 - E-mail: toebnao@gmail.com
Οργανόγραμμα
image
Γενική Συνέλευση : Όργανα Διοικήσεως του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γενική Συνέλευση – Σύγκληση – Απόφαση – Πρακτικά 1. Οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται, για τετραετή θητεία, από τις Τοπικές Συνελεύσεις, συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, που αποτελεί το κυρίαρχο σώμα αυτού. Κάθε αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα μίας και μόνου ψήφου. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση και σε χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαραίτητα όμως μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους, για την έγκριση του Προϋπολογισμού και Απολογισμού – Ισολογισμού. Έκτακτα συγκαλείται σε περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό. Επίσης η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. δύνανται να συγκαλούν οποτεδήποτε τη Γενική Συνέλευση και να καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν. 3. Η Συνέλευση συγκαλείται χωρίς αντίρρηση ή συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν αυτό ήθελε ζητηθεί με έγγραφο από το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων που μετέχουν στον Οργανισμό. Ο ίδιος αριθμός αντιπροσώπων δύναται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως ορισμένων θεμάτων για συζήτηση κατά την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Η προθεσμία για την υποβολή τέτοιων αιτήσεων είναι τουλάχιστον δύο πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως, η δε Διοίκηση αναγράφει υποχρεωτικά τα θέματα που ζήτησαν οι παραπάνω αντιπρόσωποι στην ημερήσια διάταξη και η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει και γι’ αυτά. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκτελέσει την κατά τα ανωτέρω αίτηση, για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ή εγγραφής ή αναγγελίας των θεμάτων, τότε η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και σύμφωνα με την αίτηση των παραπάνω αντιπροσώπων, συγκαλεί τη συνέλευση και γνωστοποιεί τα θέματα, 4. Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και ο σκοπός της γνωστοποιούνται με πρόσκληση από τη Διοίκηση έξι (6) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως. Για θέματα τα οποία νόμιμα δεν γνωστοποιήθηκαν δεν δύναται να ληφθεί καμία απόφαση, πλην των περιπτώσεων εκλογής του Προέδρου της Συνελεύσεως, ψηφολεκτών, πρακτικογράφου και προτάσεως συγκλήσεως άλλης Συνελεύσεως. Η γνωστοποίηση γίνεται με τοιχοκόλληση της προσκλήσεως στο γραφείο του Οργανισμού και στα δημοσιότερα μέρη της Κοινότητος ή με δημοσίευση σε εφημερίδα που ορίζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση. 5. Στις περιπτώσεις εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου οι προσκλήσεις στέλνονται στους αντιπροσώπους είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αντιπρόσωποι υποχρεούνται, σε περίπτωση που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα εκλογής των ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν δήλωση στον Οργανισμό, η οποία πρέπει να περιέλθει σ’ αυτόν οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, Ο Τ.Ο.Ε.Β. μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποχρεούται για την εκτύπωση ψηφοδελτίων με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων. Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Για να είναι έγκυρη η Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων, και αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται νέα, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, την αυτή ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος και λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδριάσεως με σύνταξη κατάστασης παρόντων μελών που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τα παρόντα μέλη περιμένουν μία (1) ώρα για να συμπληρωθεί η απαρτία. Εφόσον βεβαιωθεί κατά τα ανωτέρω ότι υπάρχει απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση, η δε Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία μέχρι να τελειώσει η συζήτηση όλων των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Τα μέλη που αποχωρούν κατά την συνεδρίαση της συνελεύσεως θεωρούνται ότι καταψηφίζουν τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Αντιπρόσωποι που δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα, σε δύο (2) κατά σειρά συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, αντικαθίστανται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από της δεύτερης απουσίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Πριν εκδοθεί η απόφαση περί αντικαταστάσεως του αντιπροσώπου, προηγείται έγγραφη πρόσκληση προς αυτόν για να δικαιολογήσει τις απουσίες του, μέσα σε τακτή προθεσμία, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών. Η ως άνω έγγραφη πρόσκληση επιδίδεται σε αυτόν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της δεύτερης απουσίας του. 7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται σε απόλυτη πλειοψηφία. Ως απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται το ήμισυ πλέον ενός των, κατά την βεβαίωση της απαρτίας, παρόντων αντιπροσώπων. Εάν όμως επί πλέον αυτών σε κάθε ψηφοφορία εμφανισθούν και ψηφίσουν και άλλοι αντιπρόσωποι, τότε, για την εξεύρεση της απόλυτης πλειοψηφίας του θέματος, θα προστίθενται στους αρχικούς αντιπροσώπους και οι άλλοι αντιπρόσωποι που ψήφισαν για το θέμα αυτό. Οι αντιπρόσωποι, για ζητήματα απαλλαγής από προσωπικές υποχρεώσεις αυτών προς τον Οργανισμό, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για θέματα που τους αφορούν. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης για το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση προϋπολογισμού και ισολογισμού, λογοδοσίας και γενικά προσωπικά ζητήματα είναι μυστική και διεξάγεται σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χειρών, καμία φορά όμως δια βοής. 8. Σε κάθε Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και από τους δύο (2) ψηφολέκτες και του πρακτικογράφου που έχουν ορισθεί από την Συνέλευση. 9. Οι παραιτήσεις αντιπροσώπων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. Παραίτηση που έχει υποβληθεί από αντιπρόσωπο δύναται να θεωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β., ότι δεν έχει υποβληθεί, εφόσον υποβάλλει αυτός σχετική δήλωση και δεν έχει οπωσδήποτε αρχίσει η διαδικασία αντικαταστάσεώς του. Προσβολή αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως 1. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους ψηφολέκτες, τον Πρακτικογράφο και από τρία παρόντα μέλη και είναι στη διάθεση των μελών. Οι κατά τα ως άνω αποφάσεις δύνανται να προσβληθούν από τα αποτελούντα των κατά το άρθρο 12 αριθμό αντιπροσώπων, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλους αυτού, καθώς και από κάθε μέλος του Οργανισμού εφόσον πρόκειται για ειδική απόφαση που αφορά αυτό, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δι’ αγωγής κατά του Οργανισμού ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, για λόγους παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού. 2. Η απόφαση του Ειρηνοδίκου, που εκδικάζει εκ των ενόντων, εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες και είναι εκκλητή πάντοτε ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου των Πρωτοδικών, που δικάζει χωρίς δικονομικούς τύπους κατά τις διατάξεις των άρθρων 634 και επομένων της Πολιτικής Δικονομίας, πλην των αποφάσεων οι οποίες αφορούν εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων, οι οποίες είναι ανέκκλητες. Η απόφαση του Προέδρου ισχύει έναντι όλων. 3. Σε περίπτωση προσβολής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που αφορούν εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως διοικεί το Συμβούλιο που απέρχεται. Η κατά την παράγραφο 1, αγωγή κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της λήψεως της αποφάσεως η δε συζήτηση της αγωγής γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της λήξεως της προθεσμίας αυτής. Περισσότερες τυχόν αγωγές συνεκδικάζονται. Δικαιοδοσία Γενικής Συνελεύσεως Η Γενική Συνέλευση έχει την ανώτερη εποπτεία, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δικαιώματά της αυτά περιορίζονται από το Νόμο. α. Τροποποιεί και συμπληρώνει το καταστατικό και αποφασίζει δε διαφορές για την ερμηνεία αυτού ως και για προηγούμενες αποφάσεις της. β. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάσσει αυτό ή μέλη αυτού από τα καθήκοντά τους οποτεδήποτε. γ. Εγκρίνει τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, αρδευτικούς, συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων, σύμφωνα με τους οποίους θα διεξάγονται όλες οι εργασίες του Οργανισμού. Οι κανονισμοί αυτοί καθίστανται οριστικοί μετά από την έγκρισή τους από την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων. δ. Αποφασίζει για το απαιτούμενο αριθμό των υπαλλήλων που πρόκειται να προσληφθούν για τις ανάγκες του Οργανισμού και εγκρίνει και τη σχετική δαπάνη. ε. Αποφασίζει για όλα τα παράπονα που υποβάλλονται κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών του και του Ταμείου και του υπολοίπου προσωπικού για την διεξαγωγή των υπηρεσιών των. στ. Καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα στα μέλη, το Λογιστή, στο υπόλοιπο προσωπικό, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υδρονομικά εν γένει όργανα, για παραβάσεις τους. ζ. Αποφασίζει να εγείρει αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει πληρεξουσίους για την ενέργεια των σχετικών διατυπώσεων. η. Αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού του περασμένου χρόνου και του προϋπολογισμού του νέου χρόνου, για τη χρησιμοποίηση του περισσεύματος ή την κάλυψη του ελλείμματος, για τον καθορισμό συμπληρωματικών εισφορών για τις εργασίες του Οργανισμού, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία από τις ευθύνες για τις εργασίες αυτών. θ. Επιβλέπει όλες τις εργασίες του Οργανισμού. ι. Αποφασίζει για την υποθήκευση των, υπό βελτίωση, δια των έργων του Οργανισμού, κτημάτων των μελών και τη λήψη δανείων και εγκρίνει τον τόκο και τους λοιπούς όρους των επί υποθήκη δανείων. ια. Αποφασίζει για την αγορά, υποθήκευση, εκποίηση ακινήτων και κινητών τα οποία αποτελούν διαρκή περιουσία του Οργανισμού και εγκρίνει όλες τις συμβάσεις μισθώσεων ή οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που συνεπάγονται διαρκείς υποχρεώσεις για τον Οργανισμό. ιβ. Καθορίζει τα ποσά που πρόκειται να καταβληθούν στον Οργανισμό ως δικαιώματα από την χρήση μηχανημάτων που ανήκουν σ’ αυτόν ως και τα δικαιώματα του Οργανισμού λόγω ωφελείας των μελών του από την εκτέλεση εργασιών και έργων από αυτόν. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι 67 και για την 4ετία 2008-2012 είναι :
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Διεύθυνση
Πόλη
Τ.Κ.
Παπαστόϊκας Ιωάννης Κωνσταντίνος Δ΄ ΠΑΡ. ΓΡ.ΛΟΓΓΟΥ 11 Νάουσα 592 00
Παπαδόπουλος Αστέριος Ιωάννης Γ. ΣΕΦΕΡΗ 16 Νάουσα 592 00
Μπακαλιός Νικόλαος Γρηγόριος ΠΑΡ. Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 2 Νάουσα 592 00
Φουντούλης Δημήτριος Θεόδωρος ΑΝΤ. ΜΙΓΓΑ 14 Νάουσα 592 00
Μπέρσος Χριστόδουλος Ζαφείρης ΠΑΡ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1 Νάουσα 592 00
Πιτσιούνης Αναστάσιος Θεοχάρης ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 3 Νάουσα 592 00
Θανασούλης Σταύρος Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΛΟΥΣΗ 33 Νάουσα 592 00
Παπαστόϊκας Γεώργιος Νικόλαος ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΩΝΙΩΝ 1 Νάουσα 592 00
Τσίλκος Στέργιος Θεολόγης 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 17 Νάουσα 592 00
Μπιλιούρης Αδάμος Χρήστος ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΛΙΤΣΑ Νάουσα 592 00
Σακελλαρίδης Δημήτριος Γεώργιος ΑΧΙΛΛΕΩΣ 9 Νάουσα 592 00
Τέμας Περικλής Επαμεινώνδας ΣΜΥΡΝΗΣ 2 Νάουσα 592 00
Παπαστόϊκας Κωνσταντίνος Ιωάννης Δ' ΠΑΡ. ΓΡ.ΛΟΓΓΟΥ 11 Νάουσα 592 00
Παπαστόϊκας Μιχαήλ Νικόλαος ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΩΝΙΩΝ 1 Νάουσα 592 00
Μπιλιούρης Δημήτριος Ευάγγελος ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6 Νάουσα 592 00
Πασχούλας Κωνσταντίνος Δημήτριος Φ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 8 Νάουσα 592 00
Καρβουνιάρης Σπυρίδων Δημήτριος ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 22 Νάουσα 592 00
Δημητριάδης Γεώργιος Δημήτριος ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 4 Νάουσα 592 00
Καρβουνιάρης Δημήτριος Γεώργιος ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 30 Νάουσα 592 00
Κύρογλου Πασχάλης Σταμάτης ΟΛ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 47 Νάουσα 592 00
Θανασούλης Γρηγόριος Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΛΟΥΣΗ 33 Νάουσα 592 00
Τασιώνας Γεώργιος Αναστάσιος ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΩΝΟΥ 8 Νάουσα 592 00
Καρβουνιάρης Χρήστος Δημήτριος ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 20 Νάουσα 592 00
Ράπτης Στέργιος Δημήτριος ΣΤ. ΜΠΑΛΙΑ 17 Νάουσα 592 00
Φετλής Δημήτριος Λάζαρος ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 2 Νάουσα 592 00
Βαδόλας Αστέριος Αναστάσιος ΣΤΟΥΜΠΑΝΩΝ 2 Νάουσα 592 00
Μπόσκος Δημήτριος Βύρωνας ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 19 Νάουσα 592 00
Καρβουνιάρης Δημήτριος Σπυρίδωνας Δ΄ ΠΑΡ. ΓΡ.ΛΟΓΓΟΥ 6 Νάουσα 592 00
Μίσκος Δημήτριος Ευάγγελος 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11 Νάουσα 592 00
Τσιάκος Δημήτριος Περικλής ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 51 Νάουσα 592 00
Γιαννιτσιώτης Θωμάς Ιωάννης ΣΠ. ΛΑΝΑΡΑ 56 Νάουσα 592 00
Καρβουνιάρης Γρηγόριος Σπυρίδωνας ΓΡ.ΛΟΓΓΟΥ 22 Νάουσα 592 00
Σαμαράς Θωμάς Δημήτριος ΜΠΛΑΝΑ Τ.Θ. 85 Νάουσα 592 00
Μίσκος Ευάγγελος Δημήτριος 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11 Νάουσα 592 00
Ιτσκάρας Χρήστος Δημήτριος ΠΛΑΤΑΡΙΔΗ 14 Νάουσα 592 00
Βασιλείου Σωτήριος Σταύρος ΟΛ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 46 Νάουσα 592 00
Αποστόλου Κωνσταντίνος Φώτιος ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 28 Νάουσα 592 00
Τάνος Φίλιππος Γεώργιος ΣΦΑΓΕΙΩΝ 9 Νάουσα 592 00
Παπατάνος Γεώργιος Αθανάσιος ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ 11 Νάουσα 592 00
Φουντούλης Γεώργιος Σταύρος ΠΑΡ. ΓΡ.ΛΟΓΓΟΥ 7 Νάουσα 592 00
Καρδερίτσκας Σταύρος Πέτρος ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 24 Νάουσα 592 00
Μωϋσιάδης Αντώνιος Σταύρος ΜΑΛΑΜΟΥ 21 Νάουσα 592 00
Ρότζιος Μιχαήλ Τρύφωνας Γ. ΘΕΜΕΛΗ 22 Νάουσα 592 00
Τάνος Κωνσταντίνος Αντώνιος ΣΤ. ΧΩΝΟΥ 52 Νάουσα 592 00
Φουντής Γεώργιος Αλέξανδρος Δ΄ ΠΑΡ. ΓΡ.ΛΟΓΓΟΥ 4 Νάουσα 592 00
Σαράφης Νικηφόρος Κύρος ΚΩΝ. ΚΟΥΛΗ 28 Νάουσα 592 00
Τύψιος Χρήστος Δημήτριος ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 9 Νάουσα 592 00
Χατζηπέτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου ΠΑΡ. ΓΡ.ΛΟΓΓΟΥ 5 Νάουσα 592 00
Τύψιος Δημήτριος Χρήστος ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 9 Νάουσα 592 00
Τύψιος Ευάγγελος Γεώργιος ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 4 Νάουσα 592 00
Ψαθάς Βασίλειος Πέτρος ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 14 Νάουσα 592 00
Γιάννου Λεωνίδας Γεώργιος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Νάουσα 592 00
Γίδαρης Κωνσταντίνος Χρήστος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Νάουσα 592 00
Πανάγος Βασίλειος Ιωάννης ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Νάουσα 592 00
Πανάγος Δημήτριος Γεώργιος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Νάουσα 592 00
Πανάγος Κωνσταντίνος Αθανάσιος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Νάουσα 592 00
Σακαλής Γεώργιος Ιωάννης ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Νάουσα 592 00
Σαρακατσιάνος Στέργιος Κωνσταντίνος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Νάουσα 592 00
Σιανόλας Ιωάννης Κωνσταντίνος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Νάουσα 592 00
Βαϊναλής Κωνσταντίνος Νικόλαος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Νάουσα 592 00
Θεοδοσιάδης Σταύρος Δημήτριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Νάουσα 592 00
Μισιρλίδης Στυλιανός Γεώργιος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Νάουσα 592 00
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ευστάθιος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Νάουσα 592 00
Τερζόπουλος Ιωάννης Πλάτωνας ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Νάουσα 592 00
Τράϊος Κωνσταντίνος Δημήτριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Νάουσα 592 00
Τσεχελίδης Γεώργιος Κωνσταντίνος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Νάουσα 592 00
Τύπος Δημήτριος Γεώργιος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Νάουσα 592 00

 
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι 67 και για την 4ετία 2013-2016 είναι :
ΟνοματεπώνυμοΠατρώνυμοΔιεύθυνσηΤηλέφωνοκινητό
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΦΩΤΙΟΥΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2823320277196972641360
ΑΧΛΙΩΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛτου ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 3023320236766944328047
ΒΑΔΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΤΟΥΜΠΑΝΩΝ 223320243636973229942
ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτου ΣΩΤΗΡΙΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ23320510326974948789
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΑΝΤ. ΜΙΓΓΑ 2023320251696977714601
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣτου ΙΩΑΝΝΗΣΠ.ΛΑΝΑΡΑ 5623320242486977749615
ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ6972309700
ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΧΡΗΣΤΟΥΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ23320423566979615371
ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣτου ΘΩΜΑΧ΄΄ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 4023320281726974396903
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΑΡΓΥΡΙΟΥΚΟΚΚΑΡΗ 176947722388
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥΧΑΤΖΗΜΑΛΟΥΣΗ 3323320260856982615507
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥΧ΄΄ΜΑΛΟΥΣΗ 3323320280436977748865
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ23320510176944582315
ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΑΤΑΡΙΔΗ 1423320218056947776019
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 3323320257466979117393
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣτου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 2223320235276977087943
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 3023320234936977398813
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΣΠΥΡΟΥΔ΄ΠΑΡ. ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 623320241596977073133
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 2223320235276972033295
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 2023320235046971500152
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ2332051027
ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣτου ΣΤΑΜΑΤΗΟΛ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 4723320201296932664420
ΛΑΚΜΕΤΑΣ-ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΟΛ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 5123320252116979977381
ΜΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1123320264156936498320
ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1123320238246944599523
ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠαρ. Ρήγα Φεραίου 123320216656972229604
ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΓ. ΚΩΝ/ΝΙΔΗ 1523320261136936103310
ΜΠΕΡΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣτου ΖΑΦΕΙΡΙΟΥΑ΄ΠΑΡ. ΝΙΚ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 123320286076944417442
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣτου ΧΡΗΣΤΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΛΙΤΣΑ23320212186973268172
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 623320241916974833393
ΜΠΟΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΒΥΡΩΝΑΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1923320270116977479001
ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου ΙΩΑΝΝΗΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ23320419566977690641
ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ23320419516973694923
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥΓ. ΣΕΦΕΡΗ 1623320263136979117395
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣτου ΑΣΤΕΡΙΟΥΓ. ΣΕΦΕΡΗ 162332026313
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΕΥΣΤΑΘΙΟYΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ23320210526972722789
ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΛΩΝΙΩΝ ΠΑΡ 123320210966945017518
ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣτου ΚΩΝ/ΝΟΥΔ΄ΠΑΡ. ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 1123320284896944551541
ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΙΩΑΝΝΗΔ΄ ΠΑΡ.  ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 1123320284896976511123
ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛτου ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΛΩΝΙΩΝ ΠΑΡ 123320263166979171177
ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ 1123320247536932831016
ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1123320256596972438183
ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΦΙΛΩΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 823320245266974685811
ΠΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛτου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΚΟΣΟΜΟΥΛΗ 323320213986939583557
ΠΕΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣτου ΠΑΣΧΑΛΗΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ23320253536938357462
ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτου ΘΕΟΧΑΡΗΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 3323320225226974788157
ΠΡΕΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτου ΘΕΟΔΩΡΟΥΒ΄ΠΑΡ.  ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ 223320214816944817157
ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΤ. ΜΠΑΛΙΑ 723320257686979426499
ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτου ΙΩΑΝΝΗΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ23320411646979977312
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΧΙΛΛΕΩΣ 923320231066932660260
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣτου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ23320433656977232513
ΣΑΡΑΦΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣτου ΚΥΡΟΥΚΩΝ. ΚΟΥΛΗ 2823320277406939074407
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣτου ΑΡΓΥΡΙΟΥΦΙΛΩΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 823320285786979117396
ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣτου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ23320429206976883610
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣτου ΠΛΑΤΩΝΑΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ2332051296
ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ23320510896944259476
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣτου ΙΩΑΚΕΙΜΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ6974068811
ΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΠΕΡΙΚΛΗΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 516936716542
ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΙΩΑΝΝΗΚ. ΒΑΡΝΑΛΗ 4223320257276936530555
ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣτου ΘΕΟΛΟΓΗ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1723320297746945802192
ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣτου ΙΩΑΝΝΗΔ΄ΠΑΡ. ΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 123320292326947907558
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ23320427946978802560
ΦΕΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΛΑΖΑΡΟΥΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 22332022816
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΤ. ΜΠΑΛΙΑ 223320227576945831163
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ2332051297
ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου ΠΕΤΡΟΥΓΡ.ΛΟΓΓΟΥ 142332023470
ΨΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣτου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΓΡ. ΛΟΓΓΟΥ 142332023470
Διοικητικό Συμβούλιο : Ο Οργανισμός διευθύνεται και εκπροσωπείται, για όλες τις λειτουργίες του, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θητεία – Συγκρότηση – Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ... επτά <7> ... μέλη, και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τετραετής (4) θητεία που λήγει όμως οπωσδήποτε μαζί με τη λήξη της θητείας των μελών αυτού ως αντιπροσώπων. Η Συνέλευση δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την έγκριση όμως, για το χρόνο που πρέπει να συγκληθεί, της οικείας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων. Ο χρόνος μεταξύ της υποβολής της αιτήσεως ανακλήσεως και της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Τα αξιώματα των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες τους προς τον Οργανισμό παρέχονται δωρεάν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γραμματέα, δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι του Οργανισμού. Δικαιούνται μόνο οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων, σε περίπτωση μετακινήσεώς τους εκτός της έδρας του Οργανισμού ή της κατοικίας των, για εκτέλεση υπηρεσίας του Οργανισμού. Επίσης τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αντιπρόσωποι που απασχολούνται για εργασίες του Οργανισμού, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας των, δικαιούνται ημεραργιών. Για κάθε περίπτωση απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθορισμός αποζημιώσεων κατ’ αποκοπή δεν επιτρέπεται. Το ύψος των ημερησίων αποζημιώσεων και των ημεραργιών εγκρίνεται από την οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, η οποία καθορίζει και κάθε σχετική λεπτομέρεια, κατόπιν γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του, αντικαθίστανται με απόφαση του Διευθυντού της οικείας Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων, ενημερώνεται δε η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων γι’ αυτό από τον Οργανισμό. Της αποφάσεως για την αντικατάσταση προηγείται πρόσκληση για την παροχή εξηγήσεων μέσα σε τακτή προθεσμία. Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ομαδική δε μελών, περισσοτέρων του μισού αριθμού αυτών, στην οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Παραίτηση που υποβλήθηκε δύναται να ανακληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και να θεωρηθεί ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ, εφόσον υποβληθεί σχετική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο και εφόσον δεν έχει αρχίσει ακόμη η διαδικασία αντικαταστάσεως του μέλους που παραιτήθηκε. 2. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Κατά την εκλογή αυτή – κατανομή αξιωμάτων – ισχύει η σχετική πλειοψηφία. Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, που αντιπροσωπεύεται από έναν υπάλληλό της, ο οποίος ορίζει τριμελή (3) εφορευτική επιτροπή, η οποία υπό την προεδρία αυτού επιβλέπει την κανονική διεξαγωγή της εκλογής. Η Εφορευτική Επιτροπή διανέμει τα ψηφοδέλτια στα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού, τα οποία, αφού τα συμπληρώσουν, τα ρίχνουν στη ψηφοδόχο που έχει ορισθεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι ψηφοφόροι καλούνται ονομαστικά από την επιτροπή η οποία σημειώνει έναντι του ονόματος κάθε ψηφοφόρου τη λέξη «εψήφισε». Επίσης η εν λόγω Επιτροπή δύναται να ορίζει ώρα ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, η εν λόγω επιτροπή, με την επίβλεψη πάντα του προεδρεύοντος υπαλλήλου, ενεργεί τη διαλογή των ψήφων και αναγράφει αυτές έναντι του ονόματος κάθε ψηφιζομένου. Μετά τη λήξη της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογής Διοικήσεως, το οποίο υπογράφεται από αυτήν και τον Προεδρεύσαντα υπάλληλο και το οποίο κατατίθεται στο Αρχείο του Οργανισμού, μαζί με όλα τα σχετικά της εκλογής που διεξήχθηκε. Τα ψηφοδέλτια μονογράφονται από τον Προεδρεύοντα κατά την ώρα της διαλογής. Στην περίπτωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε έναν (1) μήνα από την τελευταία Τοπική Συνέλευση, από τον αντιπρόσωπο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο οποίος και προεδρεύει. Το ίδιο ισχύει και για την σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται με μοναδικό θέμα την Συγκρότησή του σε σώμα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του. Από τα τρία (3) μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής το ένα είναι Πρακτικογράφος και τα άλλα δύο Ψηφολέκτες. Κατά τον ίδιο τρόπο θα διεξάγονται γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες στο μέλλον, για κάθε θέμα. Καθήκοντα Προέδρου των Συνελεύσεων αυτών θα ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, την δε εφορευτική επιτροπή θα ορίζει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ορισθεί ομόφωνα, γίνεται εκλογή με μυστική ψηφοφορία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθεί απόφαση περί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει μέλος της που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα ... επτά <7> ... πρώτα κατά σειρά μέλη που θα εκλεγούν θα αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, τα δε ... τέσσερα <4> ... κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα, τα αναπληρωματικά μέλη αυτού. Η σειρά επιτυχίας, σε περίπτωση ισοψηφίας, ρυθμίζεται τελικά με κλήρωση. Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως, διαγραφής, παραιτήσεως ή συνεχούς κωλύματος μέχρι ... τεσσάρων <4> ... μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάσταση αυτών γίνεται με τους αμέσως κατά σειρά αναπληρωματικούς, πέρα δε των ... τεσσάρων <4> ... συγκαλείται αμέσως η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοικήσεως. Μέχρι της εκλογής αυτής η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων δύναται να διορίζει προσωρινούς αντικαταστάτες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχώρησαν. Γνωστοποίηση της συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μόλις καταρτισθεί σε σώμα, υποβάλλει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, την οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και τη Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού δήλωση, που περιέχει τα ονοματεπώνυμα των μελών, την ιδιότητά των και τις αυτόγραφες υπογραφές αυτών. Κατά τον ίδιο τρόπο γνωστοποιεί και κάθε μεταβολή που επέρχεται καθώς επίσης και τη λήξη του προς εκπροσώπηση δικαιώματος μέλους τινός της Διοικήσεως. Αρμοδιότητες, περιορισμοί και ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί έγκυρα κάθε νόμιμη πράξη μέσα στους σκοπούς του Οργανισμού και μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του που ορίζεται από το Καταστατικό. Κάθε δήλωση ή πράξη της Διοικήσεως και κάθε υπογραφή γίνεται κατά κανόνα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή από τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ευθύνη του να αναθέσει, με ειδικές αποφάσεις του, τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, πλην εκείνων που αφορούν τη σύναψη δανείου και την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων, σε υπαλλήλους του Οργανισμού. Για την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως Προέδρου αυτού δεν απαιτείται ειδικό έγγραφο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται απέναντι του Οργανισμού για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος αυτού, τους οποίους θέτει το Καταστατικό ή οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, των μελών του καθώς και των υπαλλήλων ή εκκαθαριστών ή των Επιτροπών, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, που ευθύνονται για τις πράξεις των που ορίζει το άρθρο 75 του 4639/1930 Νόμου. 3. Δεν δύναται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να διορισθούν έμμισθοι ή άμισθοι υπάλληλοι του Οργανισμού ή να διατηρηθούν είτε ως μέλη είτε ως υπάλληλοι αυτοί που καταδικάστηκαν: α. Για αδικήματα που συνεπάγονται στερήσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 64 του Ποινικού Κώδικα. β. Επίσης για αδικήματα των άρθρων 380-386 και 390 του ως άνω Κώδικα. γ. Για διαχειριστικές ανωμαλίες γενικά σε βάρος των Οργανισμών. Επίσης δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ και αυτοί που είχαν μηνυθεί για τέτοιες ανωμαλίες που συνιστούν τα αδικήματα απάτης και υπεξαιρέσεως και έχουν απαλλαγεί με απόσβεση της ποινικής αγωγής λόγω εμπράκτου μετανοίας. Περιπτώσεις εκλογής ή διορισμού αυτών κατά τα ανωτέρω θεωρούνται άκυροι αυτοδικαίως. δ. Για παράβαση των παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 72 και άρθρου 74 του Νόμου 4639/1930 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 390 και 187 του Ποινικού Κώδικα. 4. Επίσης δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση, υπερήμεροι οφειλέτες από οποιαδήποτε αιτία προς τον Οργανισμό, αυτοί που έχουν τυχόν εκλεγεί ή θα καταστούν υπερήμεροι οφειλέτες κατά την διάρκεια της θητείας τους κηρύσσονται έκπτωτοι με απόφαση της οικείας Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων, εάν μέσα σε ένα μήνα από της επιδόσεως της προς πληρωμή προσκλήσεώς τους, δεν προβούν στην εξόφληση της οφειλής τους. Η επίδοση της προς πληρωμή προσκλήσεως ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. ΙΙ β του παρόντος καταστατικού. Για την επίδοση της εν λόγω προσκλήσεως καθώς και για την άμεση γνωστοποίηση στην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων των ονοματεπωνύμων αυτών που δεν συμμορφώνονται προς την πρόσκληση, ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Κάθε περιορισμός του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει σχέση με την ενέργεια πράξεων επ’ ονόματι του Οργανισμού, που δεν αναγράφεται στο Καταστατικό δεν ισχύει απέναντι των καλής πίστεως τρίτων, εφόσον οι πράξεις γίνονται μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Οργανισμού. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή χωρίς προηγούμενης πρόσκλησης, σε ημέρες που ορίζονται εκ των προτέρων από αυτό. Στη συνεδρίαση κάθε μήνα ελέγχει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου του περασμένου μήνα και εγγράφει το αποτέλεσμα στο βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται να συνέρχεται και έκτακτα όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με ιδιαίτερη για κάθε μέλος του πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Επίσης συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και κάθε φορά που θα ζητήσουν αυτό τρία (3) το λιγότερο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους η οποία πρέπει να περιέχει το σκοπό και τους λόγους της συγκλήσεως. Σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Αυτοί που μειοψηφούν οφείλουν να αναγράφουν και να υπογράφουν τους λόγους για τους οποίους μειοψηφούν. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ... τέσσερα <4> ... το λιγότερο από τα μέλη του. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει πάντα αυτά που διατάσσονται από το Νόμο, το Καταστατικό, την Γ.Δ.Ε.Β. και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον. α. Να ενεργεί για την εγγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. β. Να εκτελεί όλες τις, από το Νόμο και το Καταστατικό δηλώσεις, γνωστοποιήσεις που προβλέπονται και να επιβλέπει για την τακτική τήρηση των Διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων που απαιτούνται, για την οποία είναι υπεύθυνο. γ. Να αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της Διοικήσεως. δ. Να φροντίζει για την σύνταξη της απογραφής, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του ισολογισμού του περασμένου χρόνου και του προϋπολογισμού του επόμενου, να ελέγχει όλους αυτούς και να τους υποβάλει μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις του στη Γενική Συνέλευση. ε. Να ορίζει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία και με ευθύνη του, τον αναπληρωτή αυτού. στ. Να διορίζει και να παύει το αναγκαίο διοικητικό κ.λ.π. προσωπικό, να καθορίζει την αντιμισθία, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού, μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων και να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός και η απόλυση τεχνικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και οι μετ’ αυτού συμβάσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην έγκριση Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων ζ. Να αποφασίζει τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. η. Να εκτελεί όλες τις διαταγές της Γ.Δ.Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων οι οποίες έχουν σχέση με τεχνικά και οικονομικά μέτρα που έχουν εγκριθεί από την Γ.Δ.Ε.Β. θ. Να φροντίζει και να επιλύει όλα τα ζητήματα που δεν αναφέρονται ειδικά στην αρμοδιότητα της Αρχής που εποπτεύει ή στα δικαιώματα της Γενικής Συνελεύσεως. ι. Ν α κατανέμει μεταξύ των μελών και των λοιπών που ωφελούνται, τις εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται από την Γενική Συνέλευση. ια. Να εφαρμόζει, εφόσον υπάρχουν, τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στα πορίσματα των γενικών ελέγχων που διενεργούνται από την εποπτεύουσα αρχή και να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει την εκτέλεση των εργασιών του Οργανισμού σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό, τις διαταγές και υποδείξεις της Γ.Δ.Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αρμοδίων αυτής υπηρεσιών, τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού συμβουλίου καθώς επίσης και των εργασιών που προβλέπονται από τυχόν κανονισμό που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και από την Αρχή που εποπτεύει τον Οργανισμό και ειδικότερα : α. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα έγγραφα και τις γνωστοποιήσεις του Οργανισμού και κρατεί την σφραγίδα αυτού (του Οργανισμού). β. Φροντίζει για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Επιβλέπει την Ταμειακή και Λογιστική Υπηρεσία. δ. Εκδίδει, για πληρωμή ή είσπραξη, εντολές προς τον Ταμία βάσει των οικείων διατάξεων και αυτών που προβλέπει το καταστατικό. ε. Συντάσσει μαζί με τον Ταμία και τον Λογιστή τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και το μηνιαίο ισοζύγιο των λογαριασμών καθώς επίσης και τον Ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους και υποβάλει αυτούς στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. στ. Παρακολουθεί τα τεχνικά έργα μετά την εκτέλεσή τους, αναφέρει στην Αρχή που εποπτεύει ή και αλλού κάθε βλάβη ή ζημία, λαμβάνει αμέσως όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την πρόχειρη επιδιόρθωση των ζημιών που έγιναν. ζ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτες συνεδριάσεις και κοινοποιεί τις προσκλήσεις, για τις Γενικές Συνελεύσεις. η. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικής Συνελεύσεως και ορίζει τους πρακτικογράφους αυτής. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε Προεδρεύει μέλος που ορίζεται από αυτή. θ. Εκθέτει την κατάσταση του Οργανισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία συζητείται ο ισολογισμός. ι. Δίδει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στους Δανειστές του Οργανισμού όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από αυτούς. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα αυτού. Ταμίας Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή καθ’ όλα υπηρεσία σύμφωνα με το καταστατικό και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα ή αξίες που του έχουν εμπιστευθεί. Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα : α. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή βάσει των εντολών του Προέδρου και ενεργεί τις πρέπουσες εξοφλήσεις. β. Εκτελεί κάθε σχετική με την υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα. δ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου, και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και προϋπολογισμό. ε. Τηρεί ή μεριμνά για την τήρηση των υποχρεωτικών για τον Οργανισμό λογιστικών βιβλίων και εκτελεί κάθε άλλη σχετική υπηρεσία. στ. Δίνει όλες τις εξηγήσεις που είναι αναγκαίες στο Διοικητικό Συμβούλιο. ζ. Καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 2.000,00€ ευρώ στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Τράπεζας που συναλλάσσεται ο Οργανισμός. Η Τράπεζα αυτή απαραίτητα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η. Ενεργεί κάθε ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα βάσει εντολής που έχει υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα μέχρι ποσού 3.000,00€ ευρώ, πέρα δε του ποσού αυτού απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση. θ. Η διαχείριση χρηματικού μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατίθεται σε υπάλληλο του Τ.Ο.Ε.Β. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Στις περιπτώσεις που η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 2 του ΝΔ 3881/1958, για την αντικατάσταση όλου ή μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει, για τους λόγους αυτούς, λεπτομερή αιτιολογική έκθεση και εισηγείται στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και ειδοποιεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερομένους, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν να αρχίσει η συζήτηση του θέματος αυτού από το εν λόγω Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 7 και για την 4ετία 2008-2012 είναι :
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ιδιότητα στο ΔΣ
τηλέφωνο
Παπαστόϊκας Ιωάννης Κωνσταντίνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6944551541
Καρβουνιάρης Σπυρίδων Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
6972033295
Φουντούλης Δημήτριος Θεόδωρος
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6931667702
Μπακαλιός Νικόλαος Γρηγόριος
ΤΑΜΙΑΣ
6972229604
Γίδαρης Κωνσταντίνος Χρήστος
ΜΕΛΟΣ
6979615371
Παπαδόπουλος Αστέριος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ
6979117395
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ευστάθιος
ΜΕΛΟΣ
6972234278


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 7 και για την 4ετία 2013-2016 είναι :
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ιδιότητα στο ΔΣ
τηλέφωνο
Παπαστόϊκας ΙωάννηςΚωνσταντίνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6944551541
Καρβουνιάρης Σπυρίδων Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ
6972033295
Μπόσκος ΔημήτριοςΒύρωνας
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6977479001
Μπακαλιός Νικόλαος Γρηγόριος
ΤΑΜΙΑΣ
6972229604
Γίδαρης ΚωνσταντίνοςΧρήστος
ΜΕΛΟΣ
6979615371
Παπαδόπουλος Αστέριος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ
6979117395
Παπαδόπουλος ΚωνσταντίνοςΕυστάθιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
6972234278

Οργανικές Θέσεις. : Η σύνθεση του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ορίζεται ως εξής : α) Μια θέση Διευθυντή, β) Μια θέση Λογιστή, γ) Μια θέση Γραμματέα, δ) Δύο θέσεις Γεωργοτεχνιτών, ε) Μια θέση Ηλεκτροτεχνίτη και στ) Μια θέση χειριστού γεωργικών χωματουργικών εκσκαπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων. Αρμοδιότητες Διευθυντού : Ο Διευθυντής του Οργανισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων αυτού. β) Προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού. γ) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του Οργανισμού. δ) Ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας περί Ο.Ε.Β. του καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού. ε) Παραλαμβάνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Οργανισμού, λαμβάνει γνώση αυτής και την κατανέμει προς ενέργεια για την οποία είναι και υπεύθυνος. στ) Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία Του Οργανισμού, λαμβάνει γνώση αυτής και την κατανέμει προς ενέργεια για την οποία είναι και υπεύθυνος. ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη του αναγκαιούντος επί συμβάσει εργατοτεχνικού προσωπικού ή προσλαμβάνει τούτο ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση. η) Παρακολουθεί χωρίς ψήφο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ.Σ. παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες επί παντός θέματος και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί όλων των θεμάτων που αφορούν τον Οργανισμό. θ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων. ι) Επιμελείται της επίβλεψης και κατασκευής των έργων συντήρησης και βελτίωσης. ια) Επιμελείται της σύνταξης τεχνικών μελετών διαφόρων έργων του Οργανισμού. ιβ) Ελέγχει τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας αρδευτικού, στραγγιστικού και οδικού δικτύου και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. ιγ) Τηρεί στοιχεία των καλλιεργειών και αρδευόμενων εκτάσεων ελέγχει και θεωρεί τα δελτία προόδου των αρδεύσεων που συντάσσουν τα υδρονομικά όργανα. Αρμοδιότητες Λογιστού : Στην αρμοδιότητα του λογιστή ανήκει: α) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Οργανισμού. β) Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού της Απογραφής και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης» εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων. γ) Η σύνταξη του προϋπολογισμού και η υπεύθυνη Παρακολούθηση της εκτέλεσης του. δ) Ο έλεγχος όλων των δαπανών του Οργανισμού η θεώρησης και η έκδοσης των εντολών πληρωμής και η αναγνώριση των δικαιολογητικών των δαπανών. ε) Η επιμέλεια για την βεβαίωση είσπραξης των εσόδων. στ) Η διαδικασία προμήθειας όλων των υλικών του Οργανισμού. ζ) Η κατά μήνα σύνταξης του οικονομικού δελτίου και η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια. η) Η μέριμνα για κάθε θέμα σχετικό με την ειδικότητα του. Αρμοδιότητες Γραμματέα : 1. Στην αρμοδιότητα του γραμματέα ανήκει: α) Η διεξαγωγή όλης της τρέχουσας γραφικής εργασίας. β) Η μέριμνα για την καθαρογραφή ή δακτυλογράφηση των εγγράφων. γ) Η τήρηση και καθαρογραφή στα αντίστοιχα βιβλία των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. δ) Η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και η μέριμνα για την έγκαιρη παράδοση και αποστολή αυτών. ε) Η ταξινόμηση της αλληλογραφίας και η διαφύλαξη αυτής στο αρχείο του Οργανισμού σε ειδικούς κατά θέματα φακέλους. 2. Οι παραπάνω αρμοδιότητες, εφόσον δεν έχει πληρωθεί η θέση του γραμματέα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταφέρονται σε εκείνες του λογιστή ή του γεωργοτεχνίτη. Αρμοδιότητες Γεωργοτεχνίτη : Στην αρμοδιότητα του γεωργοτεχνίτη ανήκει: α) Η μέριμνα για την είσπραξη των κάθε είδους εσόδων του Οργανισμού σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Η υποβοήθηση της σύνταξης και εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης και καλής λειτουργίας των έργων. Η έγκαιρη επισήμανση φθορών και ζημιών και μέριμνα για την ταχύτερη επανόρθωση αυτών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Η μέριμνα για την ακριβή εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης του προγράμματος άρδευσης και καλλιεργειών και της σύνταξης της στατιστικής καλλιεργειών. δ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υδρονομικών οργάνων κατά την αρδευτική περίοδο. ε) Γενικά η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρηση των έργων και κάθε άλλης σχετικής με τα έργα εργασίας. Αρμοδιότητες ηλεκτροτεχνίτη : Στην αρμοδιότητα του ηλεκτροτεχνίτη ανήκει: α) Η μέριμνα για την καλή συντήρηση και λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και των κάθε είδους μεταλλικών συσκευών, θυρίδων κ.λ.π. β) Η τήρηση του ημερολογίου ωρών λειτουργίας των αντλιοστασίων. γ) Η εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εποπτικής αρχής που έχουν σχέση με την συντήρηση και τη λειτουργία των αντλιοστασίων. Χειριστού μηχανημάτων : Στην αρμοδιότητα του χειριστού γεωργικών χωματουργικών, εκσκαπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων ανήκει: α) Η μέριμνα για την ημερήσια και εβδομαδιαία συντήρηση του μηχανήματος για το οποίο είναι υπεύθυνος. β) Η μέριμνα για την καλή συντήρηση του δικτύου με τα μηχανήματα του Οργανισμού και σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα. γ) Η λήψη των καταλλήλων μέτρων για την προστασία του μηχανήματος για το οποίο είναι υπεύθυνος από πλημμύρα, πυρκαγιά και κλοπή. δ) Γενικά η λήψη παντός μέτρου που αποσκοπεί στην καλή λειτουργία του μηχανήματος.
Ανάθεση περισσοτέρων καθηκόντων. 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανάθεση σε ολόκληρο το προσωπικό του Οργανισμού καθηκόντων περισσοτέρων των προβλεπομένων από τον παρόντα Κανονισμό εφόσον τούτο το επιβάλλουν οι ανάγκες του Οργανισμού. 2. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή η ανάθεση σε υπηρετούντες υπαλλήλους εν όλω ή εν μέρει αρμοδιοτήτων άλλης κενής οργανικής θέσης εφόσον τούτο θεωρείται απαραίτητο για την εύρυθμο λειτουργία του Οργανισμού και με την προϋπόθεση ότι οι προς μεταφορά αρμοδιότητες εμπίπτουν στον κύκλο των γνώσεων και ικανοτήτων του υπαλλήλου. 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή υπ’ ευθύνη του η ανάθεση καθηκόντων ταμία σε τακτικό υπάλληλο του Οργανισμού ο οποίος στην περίπτωση αυτή ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα της οργανικής του θέσης. Υπηρετούντες υπάλληλοι σε Οργανικές θέσεις, σήμερα είναι 3. Ένας στη Θέση του Διευθυντή-Λογιστή, ένας στη θέση Γραμματέα και ένας στη θέση του Γεωργοτεχνίτη.
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Θέση
τηλέφωνο
Μπλιάτκας Θωμάς Στέργιος
Δ/ΝΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
6977436660
Κυριακίδου Βαρβάρα Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θεοδοσιάδης Γεώργιος Κωνσταντίνος
ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
6974609524
Επί συμβάσει προσωπικό 1. Το επί συμβάσει προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου προς αντιμετώπιση αναγκών και εκτέλεση εργασιών που εμφανίζονται έκτατα ή εποχιακά ή για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το τακτικό προσωπικό. Στο προσωπικό της κατηγορίας αυτής ανήκουν οι παρακάτω ειδικότητες. α) Χειριστές εκσκαπτικών και χωματουργικών μηχανημάτων, β) Χειριστές ελκυστήρων, γ) Αντλητές, δ) Μηχανοτεχνίτες, ε) Ηλεκτροτεχνίτες, στ) Τεχνίτες γενικά, ζ) Εργάτες ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι, η) Επόπτες υδρονομέων, θ) Υδρονομείς, ι) Προσωπικό γραφείου γενικά. 2. Ως προσόν για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού αρκεί η ουσιαστική ικανότητα για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται. Ειδικότερα όμως για το προσωπικό Αντλιοστασίων και το υδρονομικό εκτός από την παραπάνω ουσιαστική ικανότητα απαιτούνται και τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται για μεν το πρώτο στο εδάφιο ε παρ. 2 του 6 του παρόντος για δε το δεύτερο στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 499/75. 3. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό της χρήσης. 4. Για την πρόσληψη προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών πλην των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται προηγουμένως έγγραφος ανακοίνωση με την οποία θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εντός τακτής προθεσμίας σχετική αίτηση πρόσληψης. Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται επίσης το χρονικό διάστημα ή το έργο για το οποίο γίνεται η πρόσληψη ή και τα δύο καθώς και ο τρόπος αμοιβής (με μισθό, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, κατ’ αποκοπή κ.λ.π.). 5. Δεν προσλαμβάνονται στον Οργανισμό οι απολυθέντες από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμούς κοινής ωφέλειας για πειθαρχικά παραπτώματα ή ως ακατάλληλοι ή οι καταδικασθέντες σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση. Επίσης δεν προσλαμβάνεται ο υπόδικος με τελεσίδικο βούλευμα επί των παραπάνω πλημμελημάτων ως και οι τελούντες από απαγόρευση η δικαστική αντίληψη. 6. Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση τους περί πρόσληψης υποβάλλουν σχετικό δικαιολογητικό για το απαιτούμενο κατά περίπτωση τυπικό προσόν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 7. Ο προσλαμβανόμενος δηλώνει εγγράφως ότι τελεί εν γνώσει του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται να υπηρετήσει με τους όρους αυτού. 1. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάθεση ορισμένων εργασιών που αναφέρονται στις ειδικότητες της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου σε κατάλληλα πρόσωπα με σύμβαση ανάθεσης έργου και με κατ’ αποκοπή αμοιβή. 2. Το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται αποκλειστικά κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) μήνες. Είναι όμως δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρως αιτιολογημένη και έγκριση της εποπτικής αρχής (Νομαρχιακή Υπηρεσία) το παραπάνω χρονικό διάστημα να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του πενταμήνου. Εν ενεργεία επί συμβάσει προσωπικό του Οργανισμού, είναι, ένας επόπτης υδρονομέων, ένδεκα υδρονομείς και επτά ανειδίκευτοι εργάτες. α/α Ονοματεπώνυμο Υδρονομικού Οργάνου Περιοχή_Τομέας
1 Τσίλκος Στέργιος ΕΠΟΠΤΗΣ Υ.Ο.
2 Γιατζιτζόπουλος Χρήστος Ισμαήλ – Παλιοκαλιάς – Κουτίχα – κλειστό “Valtutsi”
3 Καρβουνιάρης Χρήστος Μπλάνα - Λαζαράσκα – Δαλαμάρι
4 Διαμαντής Κωνσταντίνος Βάντος – Γαλατσιάνος – Μπαχούτσι – Σμίξη
5 Ζυγώνης Γεώργιος Αγρόκτημα Στενημάχου
6 Λαφάρας Νικόλαος Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν. - Φυτώριο -Τσιφλίκι – Καμάρα
7 Μπιλιούρης Αδάμος Δ1 - Κουκούλι – Μύλοι
8 Μίσκος Ευάγγελος Καραϊδα – Τροχοί – Μουτσίκα – Γύμνοβο – Γεώτρηση Χριστίδη
9 Σαρμπίνος Κωνσταντίνος Πούγκο – Στράντζα – Καρακάγια – Ροδακινέα – Γύμνοβο
10 Καρβουνιάρης Δημήτριος Παναγιωπούλα – Γάστρα – Μαντέμι – Μπαλτανέτο
11 Θεοδοσιάδης Σταύρος Γιαννακοχωρίου Κουρί -Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορία.
12 Τσεχελίδης Σάββας Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη Πέτρα και Β+Γ΄ κατηγορία.Ονοματεπώνυμο Ανειδίκευτου Εργάτη 
1 Παπαδής Αθανάσιος
2 Γεωργίου Βασίλειος
3 Καντερίτσκος Δημήτριος
4 Τσιάκρης Απόστολος
5 Γκαδίνης Δημήτριος
6 Μάκης Αθανάσιος
7 Πέϊος Μιχάλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου