Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Πρακτικό με αριθμό 03/03-03-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 03/03-03-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 08 Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2011.

2. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2011, συστήματος διανομής νερού, θέσεων Υδρονομικών Οργάνων και αμοιβής αυτών.

3. Καθορισμός θέσεων εργατών συντήρησης και αμοιβής αυτών.

4. Σύνταξη διακήρυξης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

5. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή, συντήρηση και συμπλήρωση του κλειστού αρδευτικού μας δικτύου.

6. Πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί.

7. Επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2011.

8. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  3. Φουντούλης Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Παπαδόπουλος Αστέριος
  6. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  7. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 4/28-02-2011 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 14/28-02-2011 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 017/2011.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.», τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών, τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό χρήσεως 2011 και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει :

Καθορίζει αρδευτική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Αυγούστου 2011 με δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, άρθρο 3 του κανονισμού άρδευσης, εξουσιοδοτημένου του προέδρου από τώρα για αυτό.

Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης και την έκταση που αρδεύεται από κάθε υδροληψία. Γενικά για τα τρέχοντα και συνηθισμένα προβλήματα της άρδευσης, εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την άμεση επίλυσή τους.

Συνιστά δέκα τρείς (13) θέσεις Υδρονομικών Οργάνων για όλη την έκταση δικαιοδοσίας του Οργανισμού και για τις παρακάτω περιοχές :

1η. Επόπτης Υδρονομέων

2η. Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

3η. Κουρί Στενημάχου

4η. Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

5η. Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

6η. Ροδιά - Άμμος Στενημάχου

7η. Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν - Τσιφλίκι – Καμάρα.

8η. Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

9η. Τροχοί - Καραϊδα

10η. Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο- Γεώτρηση Ροδακινέας

11η. Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

12η. Γιαννακοχωρίου Κουρί - Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορίας.

13η. Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη πέτρα και Γ+Β΄ κατηγορίας.

Όλα τα υδρονομικά όργανα θα λειτουργούν με τον έλεγχο και επίβλεψη του Γεωργοτεχνίτη που θα είναι υπεύθυνος για την άρδευση.

4. Ορίζει την θητεία των υδρονομικών οργάνων σύμφωνα με τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου με δικαίωμα για την σύμπτυξη των θέσεων και την σταδιακή μείωση των Υδρονομικών Οργάνων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, εξουσιοδοτημένου του Προέδρου από τώρα γι’ αυτό. Το ημερομίσθιο αυτών θα είναι σύμφωνα με την Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας για τον ανειδίκευτο εργάτη με ανάλογα επιδόματα τριετιών. Στα Υ.Ο. της παραγράφου 3, από την ημέρα της ορκωμοσία τους θα χορηγηθεί και επίδομα εξόδων κινήσεως για την κίνηση των Ι.Χ. μέσων κινήσεώς των (αντί της χορήγησης καυσίμου), για την εκτέλεση της υπηρεσίας των, κατ’ αποκοπή και για κάθε ημέρα εργασίας μέχρι και την λήξη της αρδευτικής περιόδου κατά περιοχή. Τα ποσά των εξόδων κινήσεως ορίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω θέσεις και είναι ως εξής :

1η) 9,50 ευρώ ανά ημέρα

2η) 6,00 ευρώ ανά ημέρα

3η) 6,00 ευρώ ανά ημέρα

4η) 7,50 ευρώ ανά ημέρα

5η) 7,50 ευρώ ανά ημέρα

6η) 6,00 ευρώ ανά ημέρα

7η) 9,00 ευρώ ανά ημέρα

8η) 7,50 ευρώ ανά ημέρα

9η) 6,00 ευρώ ανά ημέρα

10η) 6,00 ευρώ ανά ημέρα

11η) 6,00 ευρώ ανά ημέρα

12η) 6,00 ευρώ ανά ημέρα

13η) 6,00 ευρώ ανά ημέρα

Για τον Γεωργοτεχνίτη 10,50 ευρώ ανά ημέρα (έως 25 ημέρες τον μήνα) από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο.

Για το τέλος της αρδευτικής περιόδου και μετά από αξιολόγηση της προσφοράς των Υ.Ο. από το Δ.Σ. θα δοθεί και συμπληρωματικό ποσό, από 0 μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ κατά Υδρονομικό Όργανο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 018/2011.

Επί του 3ου θέματος :

Για την συντήρηση και συμπλήρωση του δικτύου, ορίζει πέντε (5) θέσεις εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την σταδιακή τους πρόσληψη και τοποθέτηση, ανάλογα με τις εργασίες, τον πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με δικαίωμα περιορισμού των θέσεων. Η αμοιβή τους ορίζεται ως αυτή των Υ.Ο. και η μεταφορά τους στον τόπο εργασίας τους θα γίνεται με δική τους φροντίδα και δαπάνη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 019/2011.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την άμεση ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την συντήρηση και λειτουργία του δικτύου αλλά και την λειτουργία του Οργανισμού, το Δ.Σ. Ομόφωνα αποφασίζει ότι η διακήρυξη της πρόσληψης εποχικού προσωπικού θα είναι η ίδια με της χρήσης 2010 με προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 14/03/2014 και ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 24/03/2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 020/2011.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να ζητήσει προσφορές για τις επί του θέματος εργασίες για την αρδευτική περίοδο της οικονομικής χρήσης 2011. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να έρθει σε επαφή με Εργολάβους εργολήπτες αλλά και δια του τύπου για να ζητήσει τις προσφορές τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 021/2011.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με τις 008/2011 και 021/2011 αποφάσεις του Δ.Σ., η σύνταξη των διακηρύξεων για τους πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς θα είναι η ίδια με της χρήσης 2010 και ημερομηνία διεξαγωγής η Παρασκευή 25/03/2011. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 022/2011.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. σύμφωνα με : 1) το άρθρο 28 και 29 του καταστατικού, 2) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1277/72 και το άρθρο 5 του από 13/09/59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.» και 3) τον προϋπολογισμό χρήσεως 2011 που εγκρίθηκε από την Γενική συνέλευση (απόφαση 03/2011 της 1/04-2-2011 πράξης), ομόφωνα αποφασίζει : Επιβάλλει 1ον) στρεμματική εισφορά, σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, για την κάλυψη των δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, στα μέλη του Οργανισμού :

Περιοχές Αγροκτήματος Ναούσης, Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου

* Στα Ξηρικά που είναι καλυμμένα με κτίσματα και στις δασώδης εκτάσεις, «3,60» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα Ξηρικά χωράφια (που δεν έχουν καμία καλλιέργεια αλλά υπάρχει η δυνατότητα να καλλιεργηθούν), «8,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα με ίδια μέσα (δικό τους νερό ή ιδιωτικές γεωτρήσεις και χωρίς τη χρησιμοποίηση των αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β.), «14,50» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα Αμπέλια γενικά ανεξάρτητα από το εάν αρδεύσουν ή όχι, «16,80» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα γενικά με κάθε τρόπο πλην των αμπελιών και όσων αρδεύουν με ίδια μέσα, «22,90» ευρώ ανά στρέμμα.

Η είσπραξη των πιο πάνω εισφορών θα γίνεται στα γραφεία του Οργανισμού μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού αρδεύσεως. Μετά την ημερομηνία λήξεως των εισφορών (30ή Σεπτεμβρίου 2011) θα επιβληθεί προσαύξηση (πρόστιμο) σε ποσοστό 10% επί της συνολικής οφειλής.

Και 2ον) εισφορά λειτουργίας δικτύων και χρήσης ύδατος στους ΜΥΣ σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων τους ως εξής: στον ΜΥΣ του Αγίου Θεοδώρου 5%, της Βεροιώτικης 10%, του Μπαχουτσίου 8% και της Πέλλα-Όλυμπος 5%.

Κτηματίες μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό δεν δικαιούνται νερό για άρδευση (άρθρο 8 του από 13-09-59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.».

Οι παραπάνω εισφορές ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου, για όσους κτηματίες θελήσουν να αρδεύσουν μετά την ημερομηνία αυτή, με ειδική απόφαση του Δ.Σ. θα επιβάλλεται συμπληρωματικό τέλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 023/2011.

Επί του 8ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 024/2011. Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις, το Δ.Σ. ομόφωνα έλαβε τις αντίστοιχες αποφάσεις :

097/08-03-2011 έκθεση αναφορά του γεωργοτεχνίτη σχετικά με αυθαίρετη ενέργεια του αντιπροέδρου κ. Καρβουνιάρη, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει να αποκαταστήσει ο ίδιος και με δαπάνη του ο κ. Καρβουνιάρης τις ζημίες που προέκυψαν, δηλαδή να φρεζάρει το κτήμα του κ. Δημητρίου και να καθαρίσει τον δρόμο που οδηγεί στο κτήμα του κ. Κόνογλου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 025/2011.

093/08-03-2011 Νακούλα Δήμητρας, απορρίπτεται διότι δεν προβλέπεται από τον κανονισμό άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 026/2011.

083/23-02-2011 Δραγουμάνου Ιωάννη, Πασχούλα Κωνσταντίνου, Λαφάρα Σταύρου ως εκπροσώπων της ομάδας κτηματιών της γεώτρησης ΣΣΝ Φάρμας Λαναρά. Εγκρίνεται η παραχώρηση της γεώτρησης με την προϋπόθεση ότι θα αρδεύουν αποκλειστικά από αυτήν και όχι από το συλλογικό δίκτυο και η χρέωσή τους θα γίνεται με το τιμολόγιο των Ιδίων Μέσων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 027/2011.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                        Φουντούλης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Καρβουνιάρης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

                  Μπακαλιός Νικόλαος ταμίας

                  Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

                  Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

                  Παπαδόπουλος Κων/νος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου