Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

01/05-01-2012 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ.

Πρακτικό με αριθμό 01/05-01-2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Ιανουαρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Δεκεμβρίου 2011.

2. Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών, επίβλεψης έργων και παραλαβής έργων και υλικών.

3. Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως 2011.

4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου για το έτος 2012.

5. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2012.

6. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2012.

7. Σύγκληση γενικής συνέλευσης μελών.

8. Πρόχειροι διαγωνισμοί και απευθείας ανάθεση προμηθειών.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  3. Φουντούλης Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος
  7. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 26/31-12-2011 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 165/31-12-2011 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 001/2012.

Επί του 2ου θέματος :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 34 του ΚΕΥ και μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα ορίζει τριμελή επιτροπή : α) αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών και παραλαβής έργων και υλικών τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, πρόεδρο του Οργανισμού, Μπακαλιό Νικόλαο, Ταμία του Οργανισμού και Μπλιάτκα Θωμά, Διευθυντή του Οργανισμού, β) επίβλεψης έργων και εργασιών τους κ.κ. Φουντούλη Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Καρβουνιάρη Σπυρίδωνα, Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και Θεοδοσιάδη Γεώργιο, Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 002/2012.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Ισολογισμό - Απολογισμό 2011 και τα Αποτελέσματα χρήσης, όπως καταχωρήθηκαν στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 003/2012.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και έχοντας υπόψη την 693/07-12-2011, συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2012 που εστάλη αρμοδίως στο ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει την τεχνική έκθεση ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 004/2012.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2012, όπως κατατέθηκε το σχέδιό του και που είναι όμοιος με του 2011 με τις παρακάτω προσθαφαιρέσεις: 1) Στο άρθρο 2, μετά τη λέξη «ΜΥΛΟΣ» προστίθεται και η λέξη «ΛΕΙΒΑΔΙ». 2) Το άρθρο 6, αναμορφώνεται ως εξής : Η άρδευση των καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες άρδευσης, σε εκτάσεις από ένα στρέμμα και πάνω μπορεί να γίνεται σε συχνότητα δύο αρδεύσεων ανά κύκλο άρδευσης, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. και πληρωμής διπλασίου αρδευτικού τέλους. 3) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8, αναμορφώνεται ως εξής: Αφού περάσει η τακτή προθεσμία για την πληρωμή των αρδευτικών τελών ήτοι η 30ή Σεπτεμβρίου επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. πρόστιμο 10% στο υπόλοιπο της οφειλής, κάθε μέλους, με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, σε εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 6 του καταστατικού εκτός από τους νόμιμους τόκους της Α.Τ.Ε.. 4) Στη παράγραφο 5 του άρθρου 9, αντικαθίσταται η φράση «διάρκεια της αρδευτικής περιόδου» σε «διάρκεια του έτους». 5) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, διαγράφονται τα αριθμημένα εδάφια, από 1 έως 16 και αντικαθίστανται με εδάφιο α) Όλοι όσοι εφάπτονται με Δασικές εκτάσεις, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τοποθετούνται σε εδάφιο β). 6) Στο άρθρο 10, προστίθεται ως 2η παράγραφος τα : Όλα τα κλειστά σωληνωτά δίκτυα μαζί με τους μηχανισμούς ρύθμισης ροής και πίεσης, συντηρούνται από τον Οργανισμό, εκτός των τελικών υδροληψιών που παραχωρούνται ως χρησιδάνειο στους χρήστες παραγωγούς μέλη του Οργανισμού και οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν αυτές σε άψογη λειτουργική κατάσταση ώστε να μπορούν να συνδέονται επ’αυτών για την άρδευση των αγροκτημάτων τους. α. Υδροληψίες που είναι κοινές για περισσότερους από έναν κτηματίες, είναι όλοι τους, αλληλεγγύως συνυπεύθυνοι για την συντήρηση και λειτουργία τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται προβληματική η λειτουργία τους, ο Οργανισμός δύναται να θέτει αυτές εκτός λειτουργίας από το δίκτυο, ταπώνοντάς τες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον ένας από τους χρήστες παραγωγούς, ώστε να φροντίσει για την έγκαιρη αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της υδροληψίας και την επανατοποθέτησή της στο δίκτυο για την συνέχιση της άρδευσης από αυτήν.

β. Η ασφαλή λειτουργία της υδροληψίας είναι φροντίδα και ευθύνη των χρηστών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους (δρόμους, ιδιώτες κλπ) έχουν την αποκλειστική ευθύνη για κάθε αξίωση αποζημίωσης. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στους Χρήστες την συντήρηση, επισκευή ή και συμπλήρωση των υδροληψιών όταν θεωρεί ότι αυτά δεν γίνονται σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του ή τις ανάγκες της ασφάλειας. Αν οι Χρήστες αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις του Οργανισμού, τότε ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να διακόψει άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση την παροχή ύδατος. Στην περίπτωση αυτή οι υποδείξεις και οι απαιτήσεις του Οργανισμού πρέπει να είναι έγγραφες και να ορίζουν εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Απαγορεύεται ρητά η κάθε εργασία - επέμβαση επί των έργων ή ακόμη και η συμπλήρωσή τους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού. 7) Στο άρθρο 17 αντικαθίσταται η φράση «και έγκριση της οικείας Δ/νσης Ε.Β.» με τη φράση «και έγκριση από το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ.». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 005/2012.

Επί του 6ου θέματος :

Το Δ.Σ. προκειμένου να συντάξει τον προϋπολογισμό χρήσης 2012 και έχοντας υπόψη την 693/07-12-2011 συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2012 και την αναλυτική παρουσίαση της παρακάτω εισήγησης από τον Λογιστή του Οργανισμού :

Εισήγηση :

Κεφ.

Άρθρο

Ε Ξ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

123.500,00

 

Ημερήσια αποζημ. - οδοιπορικά μελών ΔΣ και ΓΣ

5.000,00

 

Καύσιμα μετακίνησης τακτικού προσωπικού

1.500,00

 

Αποδοχές τακτικού προσωπικού – Εργοδ. εισφορές

82.000,00

 

Ενοίκια

7.300,00

 

Γραφική ύλη - Έντυπα - Μηχανογραφήσεις

4.000,00

 

1στ

Συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών

650,00

 

Θέρμανση - Φωτισμός - Καθαριότητα

6.000,00

 

Ταχυδρομικά - Τηλεπικοινωνίες

3.850,00

 

Δακτυλογραφήσεις - Δημοσιεύσεις

1.500,00

 

1i

Δικαστικά - Δικηγορικά

2.500,00

 

1iα

Δαπάνες εκδηλώσεων

1.500,00

 

1iβ

Κοινωνικές Υποχρεώσεις

1.000,00

 

1iγ

Μηχανοργάνωσης Προγράμματα

1.100,00

 

1iδ

Απρόβλεπτα

500,00

 

1iε

Μηχανογραφική Υποστήριξη (service)

2.650,00

 

1iστ

Έξοδα φιλοξενίας

950,00

 

1iζ

Συντήρηση γραφείου και εξοπλισμού γραφείου

1.500,00

2

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

 

255.000,00

 

Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου

8.500,00

 

Συντήρηση αρδευτικού δικτύου

200.000,00

 

Συντήρηση οδικού δικτύου

5.000,00

 

Συντήρηση αντλιοστασίων δικτύου

40.000,00

 

Απρόβλεπτα

500,00

 

2στ

Συντήρηση κινητού αντλητικού συγκροτήματος

1.000,00

3

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

251.000,00

 

Αποδοχές τεχνικού προσωπικού

1.500,00

 

Αποδοχές Υδρονομικών Οργάνων

120.000,00

 

Καύσιμα μετακίκησης Υδρονομικών Οργάνων

15.500,00

 

Προμήθεια Υλικών Λειτουργίας

1.000,00

 

Αποδοχές προσωπικού αντλιοστασίων

1.500,00

 

3στ

Δαπάνες ενεργείας αντλιοστασίων (ΔΕΗ)

100.000,00

 

Λειτουργία κινητού αντλητικού συγκροτήματος

10.000,00

 

Απρόβλεπτα

1.500,00

4

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ Γ.Ο.Ε.Β.

 

9.000,00

 

Συντήρηση έργων Α΄ τάξεως

 

 

Λειτουργία και Διοίκηση έργου μας

9.000,00

 

Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων

 

5

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

6.000,00

 

Προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείου

1.000,00

 

Προμήθεια μηχανών και αντικειμένων γραφείου

2.000,00

 

Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων

3.000,00

6

 

ΑΚΙΝΗΤΑ

 

0,00

 

Αγορά ή κατασκευή ακινήτων

 

 

Αγορά Οικοπέδων

 

7

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

50.000,00

 

Εργατοτεχνικά ημερομ. εργασία με αυτεπιστασία

 

 

Προμήθεια και μεταφορά υλικών

15.000,00

 

Κατασκευές έργων με εργολαβία

35.000,00

 

Απρόβλεπτα

 

8

 

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

0,00

 

τοκοχρεολυτικές δόσεις Μ/Μ δανείων

 

9

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

8.286,78

 

Υποχρεώσεις προς Υ.Ε.Β.

 

 

Υποχρεώσεις προς Γ.Ο.Ε.Β.

 

 

Υποχρεώσεις προς Α.Τ.Ε.

 

 

Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

1.014,51

 

Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α.

7.272,27

 

9στ

Υποχρεώσεις προς πιστωτές

 

10

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 

57.213,22

 

10α

Αποθεματικό αποσβ.ακινήτ.επίπλων & μηχανημάτων

1.000,00

 

10β

Αποθεματικό Αποσβέσεως Έργων

 

 

10γ

Ειδικό αποθεματικό κάλυψης ανεπαρκών πιστώσεων

56.213,22

 

10δ

Κάλυψη αρνητικού αποτελέσματος, Χρήσης ………

 

       

   

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00 €

760.000,00 €

Κεφ.

Άρθρο

Ε Σ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

122.000,00

 

Στρέμματα (Όλη η έκταση) 28.635,06 Χ 4,00 €

99.698,90

 

Στρέμματα

 

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

22.301,10

       

2

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

 

251.500,00

 

Στρέμ. (ξηρικά πλήν δασικά&κτίσματα) 9.134,76 Χ 4,00 €

41.071,95

 

Στρέμ. (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.656,05 Χ 8,30 €

138.458,88

 

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 371,57 Χ 6,00 €

2.776,89

 

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.500,54 Χ 8,00 €

13.097,28

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

56.095,00

       

3

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

231.000,00

 

Στρέμ. (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.656,05 Χ 10,70 €

174.721,92

 

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 371,57 Χ 5,00 €

1.085,01

 

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.500,54 Χ 5,00 €

7.172,32

 

Στρέμματα

 

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

48.020,75

4

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Γ.Ο.Ε.Β.

 

9.000,00

 

Στρέμματα (αρδευτικά) 18.528,16 Χ 0,00 €

0,00

 

Στρέμματα

 

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

9.000,00

5

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

6.000,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

6.000,00

6

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

       

7

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

50.000,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

50.000,00

 

Δάνεια μεσομοκροπρόθεσμα

 

       

8

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

 

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

       

9

 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

8.286,78

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

8.286,78

       

10

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

 

57.213,22

 

10α

Εισφορά αποσβέσεως ακινήτων, επίπλων, μηχανών

1.000,00

 

10β

Εισφορά αποσβέσεως έργων

 

 

10γ

Απρόβλεπτα έσοδα

56.213,22

 

10δ

Κάλυψη αρνητικού αποτελέσματος, Χρήσης ………

 

       

   

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

760.000,00

Με βάση την παρούσα εισήγηση και προκειμένου οριακά ο προϋπολογισμός να είναι χωρίς ζημία, οι αρδευτικές εισφορές θα πρέπει να προκαταβληθούν κατά 50% με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και να προσαρμοστούν ως εξής : 1) Στα κτίσματα και τις Δασικές εκτάσεις 4,00€ ανά στρέμμα, 2) Στις Ξηρικές εκτάσεις 8,00€ ανά στρέμμα, 3) Στα αρδευόμενα όλων των αγροκτημάτων πλην των παρακάτω περιπτώσεων 23,00€ ανά στρέμμα, 4) Στα αρδευόμενα με Ίδια μέσα (δικό τους νερό) 15,00€ ανά στρέμμα, 5) Στα Αμπέλια γενικά 17,00€ ανά στρέμμα, δηλαδή όμοιες με της αρδευτικής περιόδου 2011 αυξημένες κατά 3% περίπου με στρογγυλοποίηση και με σημαντική περιστολή δαπανών στις δαπάνες συντήρησης και διοίκησης καθώς και στην λειτουργία των αντλιοστασίων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2012 σύμφωνα με την εισήγηση συνολικού ύψους 760.000,00 € επτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής :

ΚΕΦ.

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1

Εισφορά Διοικήσεως

123.500,00

 

1

Δαπάνες Διοικήσεως

123.500,00

2

Εισφορά Συντηρήσεως

255.000,00

 

2

Δαπάνες Συντηρήσεως

255.000,00

3

Εισφορά Λειτουργίας

251.000,00

 

3

Δαπάνες Λειτουργίας

251.000,00

4

Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ

9.000,00

 

4

Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ

9.000,00

5

Εισφορά Προμηθειών

6.000,00

 

5

Προμήθεια μόνιμου υλικού

6.000,00

6

Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων

0,00

 

6

Ακίνητα

0,00

7

Έσοδα κατασκευής έργων

50.000,00

 

7

Κατασκ. - ανακατ. έργων

50.000,00

8

Έσοδα τοκοχρ. δόσεων

0,00

 

8

Τοκοχρ. δόσεις δανείων

0,00

9

Έσοδα παρελθ. χρήσης

8.286,78

 

9

Υποχρ. παρελθ. χρήσης

8.286,78

10

Εισφορά αποσβέσεων

57.213,22

 

10

Αποσβέσεις

57.213,22

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 006/2012.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης όπως ορίζει το καταστατικό, για την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού μας, με τα παρακάτω θέματα που θα εισηγηθεί ο πρόεδρος και θα ζητηθεί η έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2011».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2012.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2012 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2012.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ.

Στον ίδιο χώρο και μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 007/2012.

Επί του 8ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την διακήρυξη πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (μετά την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού) για την : α. προμήθεια οικοδομικών υλικών, β. για μειοδότη σκαπτικού μηχανήματος και γ. προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Ακόμη μετά από έρευνα της αγοράς αποφασίζει για τις παρακάτω απευθείας αναθέσεις : α. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, β. Ράλλη Βασιλική την προμήθεια γραφικής ύλης, γ. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την ετήσια συντήρηση και συμπλήρωση του μηχανογραφικού μας συστήματος, την ανανέωση της ετήσιας σύνδεσης στο διαδίκτυο και την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης, δ. Στους Φιλ. & Μαρ. Μπαξεβάνου ΟΕ και Μπαξεβάνος ΕΠΕ την προμήθεια σιδηρικών υλικών συντήρησης και επισκευής. Ακόμη εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναθέτει απευθείας την προμήθεια υλικών ή την κατασκευή μικροεργασιών, συνολικής δαπάνης μικρότερης των τριών χιλιάδων €υρώ κατά μήνα και περίπτωση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 008/2012.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 009/2012. Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις, το Δ.Σ. ομόφωνα έλαβε τις αντίστοιχες αποφάσεις :

628/27-12-2011 Παπαδόπουλου Σάββα, εγκρίνει υπό την επίβλεψη και εποπτεία του Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 010/2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Παπαστόϊκας Ιωάννης                        Φουντούλης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Καρβουνιάρης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

                  Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

                  Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

                  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος μέλος

                  Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου