Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Πρακτικό με αριθμό 04/07-03-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 04/07-03-2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Μαρτίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2012.

2. Επιχειρησιακή σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και των εργαζομένων σε αυτόν που εκπροσωπούνται από το σωματείο τους «Σωματείο υδρονομέων – εργατών και υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Ημαθίας και Πέλλης».

3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2012, συστήματος διανομής νερού, θέσεων Υδρονομικών Οργάνων και αμοιβής αυτών.

4. Καθορισμός θέσεων εργατών συντήρησης και αμοιβής αυτών.

5. Σύνταξη διακήρυξης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

6. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή, συντήρηση και συμπλήρωση του κλειστού αρδευτικού μας δικτύου.

7. Πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί.

8. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Φουντούλης Δημήτριος
  3. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Παπαδόπουλος Αστέριος
  6. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Μπακαλιός Νικόλαος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 4/29-02-2012 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 13/29-02-2012 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 015/2012.

Επί του 2ου θέματος :

Ο πρόεδρος του οργανισμού ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι μετά από επικοινωνία του με το «Σωματείο υδρονομέων – εργατών και υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Ημαθίας και Πέλλης» συμφωνήθηκε να υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών, επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 819/50/16-1-2012 ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας και των εισηγήσεων – προτάσεων του εργατολόγου κ. Θεοδώρου Καρρά του οποίου η συνδρομή ζητήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για την διαπραγμάτευση και υπογραφή της Σύμβασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 016/2012.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.», τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών, τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό χρήσεως 2012 και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει :

Καθορίζει αρδευτική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Αυγούστου 2012 με δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, άρθρο 3 του κανονισμού άρδευσης, εξουσιοδοτημένου του προέδρου από τώρα για αυτό.

Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης και την έκταση που αρδεύεται από κάθε υδροληψία. Γενικά για τα τρέχοντα και συνηθισμένα προβλήματα της άρδευσης, εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την άμεση επίλυσή τους.

Συνιστά δώδεκα (12) θέσεις Υδρονομικών Οργάνων για όλη την έκταση δικαιοδοσίας του Οργανισμού και για τις παρακάτω περιοχές :

1η. Επόπτης Υδρονομέων

2η. Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

3η. Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

4η. Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

5η. Κουρί - Ροδιά - Άμμος Στενημάχου

6η. Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν - Τσιφλίκι – Καμάρα.

7η. Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

8η. Τροχοί - Καραϊδα

9η. Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο- Γεώτρηση Ροδακινέας

10η. Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

11η. Γιαννακοχωρίου Κουρί - Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορίας.

12η. Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη πέτρα και Γ+Β΄ κατηγορίας.

Όλα τα υδρονομικά όργανα θα λειτουργούν με τον έλεγχο και επίβλεψη του Γεωργοτεχνίτη που θα είναι υπεύθυνος για την άρδευση.

4. Ορίζει την θητεία των υδρονομικών οργάνων σύμφωνα με τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου με δικαίωμα για την σύμπτυξη των θέσεων και την σταδιακή μείωση των Υδρονομικών Οργάνων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, εξουσιοδοτημένου του Προέδρου από τώρα γι’ αυτό. Το ημερομίσθιο αυτών θα είναι σύμφωνα με την επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που θα υπογράψει ο Οργανισμός με το «Σωματείο υδρονομέων – εργατών και υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Ημαθίας και Πέλλης», σε περίπτωση όμως που αυτό δεν γίνει εφικτό για οποιονδήποτε λόγο, το ημερομίσθιο αυτών θα είναι σύμφωνα με την Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας για τον ανειδίκευτο εργάτη με ανάλογα επιδόματα τριετιών. Στα Υ.Ο. της παραγράφου 3 και τον γεωργοτεχνίτη, για την διευκόλυνση του έργου τους, από την ημέρα της ορκωμοσίας, θα τους χορηγείται ποσότητα βενζίνης ως εξής : για όλα τα Υ.Ο. ημερησίως, τέσσερα λίτρα πλην της 3ης, 4ης, 5ης και 7ης θέσης που θα είναι πέντε λίτρα, της 6ης που θα είναι έξι λίτρα, της 1ης που θα είναι έξι και μισού λίτρα και του γεωργοτεχνίτη που θα είναι εκατόν εβδομήντα πέντε λίτρα μηνιαίως μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 017/2012.

Επί του 4ου θέματος :

Για την συντήρηση και συμπλήρωση του δικτύου, ορίζει πέντε (5) θέσεις εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την σταδιακή τους πρόσληψη και τοποθέτηση, ανάλογα με τις εργασίες, τον πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με δικαίωμα περιορισμού των θέσεων. Η αμοιβή τους ορίζεται ως αυτή των Υ.Ο., η μεταφορά των εργαλείων και η μεταφορά τους στον τόπο εργασίας τους θα γίνεται με δική τους φροντίδα και δαπάνη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 018/2012.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την άμεση ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την συντήρηση και λειτουργία του δικτύου αλλά και την λειτουργία του Οργανισμού, το Δ.Σ. Ομόφωνα αποφασίζει ότι η διακήρυξη της πρόσληψης εποχικού προσωπικού θα είναι η ίδια με της χρήσης 2011 σε συνδυασμό με την 16, 17,18/2012 αποφάσεις του ΔΣ και με προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 19/03/2012 και ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2012. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 019/2012.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να ζητήσει προσφορές για τις επί του θέματος εργασίες για την αρδευτική περίοδο της οικονομικής χρήσης 2012. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να έρθει σε επαφή με Εργολάβους εργολήπτες αλλά και δια του τύπου για να ζητήσει τις προσφορές τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 020/2012.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ., η σύνταξη των διακηρύξεων για τους πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς θα είναι η ίδια με της χρήσης 2011 και ημερομηνία διεξαγωγής η Παρασκευή 23/03/2012. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 021/2012.

Επί του 8ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 022/2012. Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις, το Δ.Σ. ομόφωνα έλαβε τις αντίστοιχες αποφάσεις :

644/07-11-2011 Καραμίχου Θωμά, απορρίπτεται διότι τα οικονομικά δεν το επιτρέπουν, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση. Εάν επιμένουν, επιτρέπεται να γίνει με δικές τους δαπάνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 023/2012.

016/13-01-2012 Δεληδήμου Φωτεινή, απορρίπτεται διότι το έργο έχει γίνει από το Υπουργείο Γεωργίας και όχι από εμάς. Να αποταθεί εκεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 024/2012.

017/13-01-2012 Παπακωνσταντίνου Στέφανου, μπορεί να αρδεύσει με φυσική ροή ή από το κλειστό δίκτυο με ταχυσύνδεσμες σωλήνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 025/2012.

707/19-12-2011 Ζαρκάδα Βασιλείου, απορρίπτει για οικονομικούς λόγους. Μπορεί να γίνει με δικά τους έξοδα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 026/2012.

003/04-01-2012 Αθανασιάδη Κωνσταντίνου, το έργο να παραμείνει ως έχει. Σε περίπτωση που επιθυμεί την κάλυψή του με σωλήνα, μπορεί να το κάνει με δαπάνη και φροντίδα του αλλά υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 027/2012.

066/01-03-2012 Ταμπακιάρη Όλγας, απορρίπτει το αίτημα διότι εκτός του ότι το αγροτεμάχιο είναι εκτός περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, δεν επαρκεί και το νερό των πλησιέστερων σε αυτό δικτύων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 028/2012.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Παπαστόϊκας Ιωάννης                                       Φουντούλης Δημήτριος

                              ΤΑ ΜΕΛΗ : Καρβουνιάρης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

                                                Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

                                               Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος μέλος

                                               Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου