Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Γενική Συνέλευση της 14 Δεκ. 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02

Γενικής Συνελεύσεως Αντιπροσώπων του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ. και στην αίθουσα του Οργανισμού, μετά από προσωπική πρόσκληση που μας κοινοποιήθηκε νόμιμα, συγκεντρωθήκαμε οι αντιπρόσωποι που αποτελούμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, σε συνεδρίαση για λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας, παρότι έχουν κληθεί.

Σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση ορίζει πρόεδρό της τον κ. Τσίλκο Στέργιο του Θεολόγη και ως εφορευτική επιτροπή: τον κ. Αποστόλου Κωνσταντίνο πρακτικογράφο, τον κ. Μίσκο Δημήτριο α΄ ψηφολέκτη και τον κ. Πέϊο Μιχαήλ β΄ ψηφολέκτη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τον κατάλογο των αντιπροσώπων και διαπιστώνεται απαρτία του σώματος σύμφωνα με το καταστατικό αφού σε σύνολο 67 (εξήντα επτά) αντιπροσώπων είναι παρόντες εξήντα έξι (66).

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος εισηγείται επί του μόνου θέματος : «Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου», Κληθήκαμε σήμερα να εκλέξουμε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την τετραετία 2013-2016 και παρακαλώ τους ψηφολέκτες να μοιράσουν τα ψηφοδέλτια.

Αφού τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας στη συνέχεια γίνεται το διάλεγμα και η μονογραφή των ψηφοδελτίων και η επιτροπή συντάσσει πίνακα διαλογής. Τα αποτελέσματα είναι: Ψήφισαν 66, Έγκυρα ψηφοδέλτια 66, Άκυρα __0__ και Λευκά __0__.

Έλαβαν σταυρούς προτίμησης όπως αναγράφονται στον παρακάτω αλφαβητικό πίνακα :

1.

Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου

Ψήφοι :

62

2.

Καρβουνιάρης Σπυρίδων του Δημητρίου

Ψήφοι :

57

3.

Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου

Ψήφοι :

61

4.

Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα

Ψήφοι :

59

5.

Παπαδόπουλος Αστέριος του Νικολάου

Ψήφοι :

61

6.

Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου

Ψήφοι :

62

7.

Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Ψήφοι :

65

8.

Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου

Ψήφοι :

13

Κατά συνέπεια εκλέγονται τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού οι :

1.

Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου

2.

Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου

3.

Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου

4.

Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου

5.

Παπαδόπουλος Αστέριος του Ιωάννη

6.

Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα

7.

Καρβουνιάρης Σπύρος του Δημητρίου

και αναπληρωματικά μέλη οι :

1.

Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου

που δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2012.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσίλκος Στέργιος

Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Αποστόλου Κωνσταντίνος

Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

Μίσκος Δημήτριος

Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

Πέϊος Μιχαήλ

Τρία από τα παρόντα μέλη

Πασχούλας Κων/νος

Θανασούλης Σταύρος

Μπιλιούρης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου