Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 17 Δεκ. 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 14/17-12-2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

2. Εξουσιοδότηση για την κίνηση των λογαριασμών μας Ταμιευτηρίου.

3. Επιλογή προϊσταμένου Διεύθυνσης του Οργανισμού.

4. Ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, κατάταξη υπαλλήλων, αναλογική εφαρμογή.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.

Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.

Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπόσκο Δημήτριο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.

Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Ταμία του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπακαλιό Νικόλαο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.

Τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως απλά μέλη του Δ.Σ. Όλοι δήλωσαν ότι αποδέχονται τα παραπάνω αξιώματα και δεν υπήρξε καμία ένσταση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2012.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση και μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κίνηση των λογαριασμών μας στην Τράπεζα Πειραιώς θα έχει ισχύ ότι και στην προηγούμενη εξουσιοδότηση, δηλαδή: εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς που εκτελεί και χρέη αναπληρωτή ταμία για την κατάθεση και ανάληψη κάθε ποσού από τους λογαριασμούς μας χωρίς καμία άλλη απόφαση ή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, το ίδιο έχει ισχύ και για τον ταμία του οργανισμού κ. Μπακαλιό Νικόλαο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω θα γίνεται με νέα ειδική απόφαση του Δ.Σ. που θα γνωστοποιείται εγγράφως στην τράπεζα και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της νέας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2012.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, την 142/2011 απόφαση του ΔΣ και τον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση, ομόφωνα αποφασίζει ότι επανατοποθετεί στην οργανική θέση του Διευθυντή του Οργανισμού τον κ. Μπλιάτκα Θωμά, εξασκώντας παράλληλα και τα υπόλοιπα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί στο παρελθόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2012.

Επί του 4ου θέματος :

Σε συνέχεια της 142/2011 απόφασής του και σε εκτέλεση της ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/12-12-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, τίθεται υπόψη των μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ο.Ε.Β. ότι σύμφωνα με τον ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015» (ΦΕΚ Α’) και τον ν.4093/2012 «έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» οι υπάλληλοι των ΟΕΒ από 01-01-2013 εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο ν.4024/11 στο σύνολό του και όχι μόνο με τα όσα προέβλεπε το άρθρο 31 παραγρ 1 α΄.

Σήμερα καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς, και να εκδώσει πράξη μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των υπαλλήλων κατά την 01-01-2013 (ημερομηνία έναρξης αναλογικής εφαρμογής του βαθμολογίου –μισθολογίου του ν.4024/2011).

Το Δ/κό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού και τα τηρούμενα στοιχεία του ατομικού φακέλου των παρακάτω υπαλλήλων αποφασίζει :

κ α τ α τ ά σ σε ι

από 01-01-2013 σε κατηγορία κλάδο/ειδικότητα και βαθμό με τον αναγραφόμενο για τον κάθε υπάλληλο χρόνο υπηρεσίας και θέση ευθύνης ως ακολούθως :

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

Κλάδος . . . . . . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Όνομα Πατέρα

Βαθμός Κατάταξης

Χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό

Έτη

Μήνες

Ημέρες

1.

Μπλιάτκας Θωμάς

Στέργιος

Γ2

4

5

 

Με καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Οργανισμού.

Κατά συνέπεια στον βαθμό Β εφόσον έχει επιλεγεί για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ΑΔΑ:45ΒΣΧ-Β5Α σελίς 14

1.

Μπλιάτκας Θωμάς

Στέργιος

Β

     

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

Κλάδος . . . . . . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Όνομα Πατέρα

Βαθμός Κατάταξης

Χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό

Έτη

Μήνες

Ημέρες

1.

Κυριακίδου Βαρβάρα

Γεώργιος

Δ

1

8

 

Δ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

Κλάδος . . . . . . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Όνομα Πατέρα

Βαθμός Κατάταξης

Χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό

Έτη

Μήνες

Ημέρες

1.

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

Κων/νος

Δ

2

   

Δ1

Η παρούσα θα αποσταλεί αρμόδια στο γραφείο εποπτείας ΤΟΕΒ του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας για έγκριση και θεώρηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος

Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος

Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου