Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 07 Φεβ. 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 02/07-02-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιανουαρίου 2013.

2. Ασφάλεια Γραφείου και εξοπλισμού.

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Μπακαλιός Νικόλαος

(Βερολίνο με ΑΣΕΠΟΠ)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 2/31-01-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 7/31-01-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 016/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τα αυξημένα κρούσματα διαρρήξεων στην πόλη μας, μετά από αναλυτική διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον Διευθυντή του την έρευνα αγοράς για ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και την προμήθειά του μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού (3.000,00€). Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 017/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 018/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

042/25-01-2013 αίτηση του Κλώνα Θωμά, αναθέτει στον γεωργοτεχνίτη την σύνταξη προμελέτης-προϋπολογισμού για την κατασκευή του έργου και αφού γίνει αυτό θα ξανασυζητήσει την αίτηση στην επόμενη συνεδρίασή του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 019/2013.

553/16-10-2012 αίτηση του Πασχάλη Κύρογλου, αναθέτει στον γεωργοτεχνίτη την σύνταξη προμελέτης-προϋπολογισμού για την κατασκευή του έργου και αφού γίνει αυτό θα ξανασυζητήσει την αίτηση στην επόμενη συνεδρίασή του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 020/2013.

549/16-10-2012 αίτηση της Σιάπκα Μαρίας, απορρίπτει το αίτημα για αναδρομική μεταβολή της χρέωσης αφού αυτή γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα ατομικά ειδοποιητήρια που αποστέλλονται κάθε έτος. Σύμφωνα με την αίτηση η μεταβολή σε ξηρικά θα γίνει από τη χρήση του 2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 021/2013.

573/31-10-2012 Γκαρνέτα Αναστασίου, εγκρίνεται η άρδευση του 356 τεμαχίου έκτασης 4 στρεμμάτων, αφού προσκομίσει το σχετικό συμβόλαιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 022/2013.

719/07-12-2012 Μπαδόλα Νικολάου, εγκρίνεται η εγγραφή του σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 023/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης       Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος

                    Γίδαρης Κωνσταντίνος     μέλος

                    Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος

                    Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου