Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 08 Μαρ. 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 03/08-03-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 08 Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2013.

2. Επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2013.

3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2013, συστήματος διανομής νερού, θέσεων Υδρονομικών Οργάνων και αμοιβής αυτών.

4. Καθορισμός θέσεων εργατών συντήρησης και αμοιβής αυτών.

5. Σύνταξη διακήρυξης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

6. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή, συντήρηση και συμπλήρωση του κλειστού αρδευτικού μας δικτύου.

7. Πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί.

8. Τεχνικός Ασφαλείας.

9. Ανάθεση καθηκόντων σε τακτικό Υπάλληλο.

10. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπακαλιός Νικόλαος
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Μπόσκος Δημήτριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 2/28-02-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 7/28-02-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 024/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. σύμφωνα με: 1) το άρθρο 28 και 29 του καταστατικού, 2) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1277/72 και το άρθρο 5 του από 13/09/59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.» και 3) τον προϋπολογισμό χρήσεως 2013 που εγκρίθηκε από την Γενική συνέλευση (απόφαση 03/2013 της 1/15-2-2013 πράξης), ομόφωνα αποφασίζει: Επιβάλλει, 1ον) στρεμματική εισφορά, σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, για την κάλυψη των δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, στα μέλη του Οργανισμού ως εξής:

Όλες οι περιοχές των Αγροκτημάτων Ναούσης, Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου

* Στα Ξηρικά (χέρσες εκτάσεις)που είναι καλυμμένα με κτίσματα και στις δασώδης εκτάσεις, «4,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα Ξηρικά χωράφια (που δεν έχουν καμία καλλιέργεια αλλά υπάρχει η δυνατότητα να καλλιεργηθούν), «8,50» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα με ίδια μέσα (δικό τους νερό ή ιδιωτικές γεωτρήσεις και χωρίς τη χρήση των αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β.), «15,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα Αμπέλια, γενικά ανεξάρτητα από το εάν αρδεύσουν ή όχι, «17,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα (εκτάσεις με οποιαδήποτε καλλιέργεια) με κάθε τρόπο άρδευσης, πλην των αμπελιών και όσων αρδεύουν με ίδια μέσα, «23,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα των καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες άρδευσης, για εκτάσεις από ένα στρέμμα και πάνω, «46,00» ευρώ ανά στρέμμα. (δηλαδή, διπλή αρδευτική εισφορά, όπως ορίζει το άρθρο 6 του Κανονισμού Άρδευσης)

Η είσπραξη των πιο πάνω εισφορών θα γίνεται στα γραφεία του Οργανισμού μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού αρδεύσεως. Μετά την ημερομηνία λήξεως των εισφορών (30ή Σεπτεμβρίου 2013) θα επιβληθεί προσαύξηση (πρόστιμο) σε ποσοστό 10% επί της συνολικής οφειλής.

Και 2ον) εισφορά λειτουργίας δικτύων και χρήσης ύδατος στους ΜΥΣ σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων τους ως εξής: στον ΜΥΣ του Αγίου Θεοδώρου 5%, της Βεροιώτικης 10%, του Μπαχουτσίου 8%, της Παναγιωπούλας 10% και της Πέλλα-Όλυμπος 5%.

Μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό δεν δικαιούνται νερό για άρδευση (άρθρο 8 του από 13-09-59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.».

Οι παραπάνω εισφορές ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου, για όσους κτηματίες θελήσουν να αρδεύσουν μετά την ημερομηνία αυτή, με ειδική απόφαση του Δ.Σ. θα επιβάλλεται συμπληρωματικό τέλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 025/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.», τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών, τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον Κανονισμό Άρδευσης, τον προϋπολογισμό χρήσεως 2013 και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:

1. Καθορίζει αρδευτική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Αυγούστου 2013 με δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, άρθρο 3 του κανονισμού άρδευσης, εξουσιοδοτημένου του προέδρου από τώρα για αυτό.

2. Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης και την έκταση που αρδεύεται από κάθε υδροληψία. Γενικά για τα τρέχοντα και συνηθισμένα προβλήματα της άρδευσης, εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την άμεση επίλυσή τους.

3. Συνιστά δώδεκα (12) θέσεις Υδρονομικών Οργάνων για όλη την έκταση δικαιοδοσίας του Οργανισμού και για τις παρακάτω περιοχές:

1η. Επόπτης Υδρονομέων

2η. Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

3η. Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

4η. Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

5η. Κουρί - Ροδιά - Άμμος Στενημάχου

6η. Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν - Τσιφλίκι – Καμάρα.

7η. Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

8η. Τροχοί - Καραϊδα

9η. Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο- Γεώτρηση Ροδακινέας

10η. Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

11η. Γιαννακοχωρίου Κουρί - Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορίας.

12η. Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη πέτρα και Γ+Β΄ κατηγορίας.

Όλα τα υδρονομικά όργανα θα λειτουργούν με τον έλεγχο και επίβλεψη του Γεωργοτεχνίτη που θα είναι υπεύθυνος για την άρδευση.

4. Ορίζει την θητεία των υδρονομικών οργάνων σύμφωνα με τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου με δικαίωμα για την σύμπτυξη των θέσεων και την σταδιακή μείωση των Υδρονομικών Οργάνων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, εξουσιοδοτημένου του Προέδρου από τώρα γι’ αυτό. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις α) της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/13917/0022/17-02-2012 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/19352/0022/20-02-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΤΟΗ-35Ν) Γεν.Γραμ.Δημ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γενική Διεύθυνση Μισθών. Στα Υ.Ο. της παραγράφου 3 και τον γεωργοτεχνίτη, για την διευκόλυνση του έργου τους, από την ημέρα της ορκωμοσίας, θα τους χορηγείται ποσότητα βενζίνης ως εξής: για όλα τα Υ.Ο. ημερησίως, τέσσερα λίτρα πλην της 3ης, 4ης, 5ης και 7ης θέσης που θα είναι πέντε λίτρα, της 6ης που θα είναι έξι λίτρα, της 1ης που θα είναι έξι και μισού λίτρα και του γεωργοτεχνίτη που θα είναι εκατόν εβδομήντα πέντε λίτρα μηνιαίως μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 026/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Για την συντήρηση και συμπλήρωση του δικτύου, ορίζει επτά (7) θέσεις ανειδίκευτων εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την σταδιακή τους πρόσληψη και τοποθέτηση, ανάλογα με τις εργασίες, τον πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με δικαίωμα περιορισμού των θέσεων. Συγκεκριμένη περίοδος που θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στον Οργανισμό δεν υπάρχει, σχετίζεται με την αρδευτική περίοδο αλλά εξαρτάται από την λειτουργικότητα των αρδευτικών έργων και για το λόγο αυτό οι αναγγελίες και καταγγελίες της σύμβασής τους ανατίθεται στον Πρόεδρο που θα έχει και άμεση επίγνωση των αναγκών του Οργανισμού. Η αμοιβή τους ορίζεται ως αυτή των Υ.Ο., η μεταφορά των εργαλείων και η μεταφορά τους στον τόπο εργασίας τους θα γίνεται με δική τους φροντίδα και δαπάνη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 027/2013.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την άμεση ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την συντήρηση και λειτουργία του δικτύου αλλά και την λειτουργία του Οργανισμού, το Δ.Σ. Ομόφωνα αποφασίζει ότι η διακήρυξη της πρόσληψης εποχικού προσωπικού θα είναι η ίδια με της χρήσης 2012 σε συνδυασμό με τις 26 και 27/2013 αποφάσεις του ΔΣ και με προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 18/03/2013 και ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2013.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 028/2013.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να ζητήσει προσφορές για τις επί του θέματος εργασίες για την αρδευτική περίοδο της οικονομικής χρήσης 2013. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να έρθει σε επαφή με Εργολάβους εργολήπτες αλλά και δια του τύπου για να ζητήσει τις προσφορές τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 029/2013.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ., η σύνταξη των διακηρύξεων για τους πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς θα είναι η ίδια με της χρήσης 2012 και ημερομηνία διεξαγωγής η Παρασκευή 29/03/2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 030/2013.

Επί του 8ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Διευθυντή και σύμφωνα με το Άρθρο 8 ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» σχετικά με την Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παράγραφος 4. Το ΔΣ σε εφαρμογή των παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας του Οργανισμού στον κ. Αλδάκο Γεώργιο (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΜ:ΤΕΕ47266) με αμοιβή 1.250,00€ ετησίως. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 031/2013.

Επί του 9ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έχοντας υπόψη τον αυξημένο όγκο εργασιών που έχει επωμισθεί ο γεωργοτεχνίτης, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει ότι η παρακολούθηση της μηχανογραφημένης Αποθήκης θα γίνεται από την Γραμματέα του Οργανισμού κ. Κυριακίδου Βαρβάρα με ημερομηνία έναρξης της απόφασης την 01-04-2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 032/2013.

Επί του 10ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 033/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

083/25-02-2013 αίτηση του Λαφάρα Σταύρου, ο αγρός μπορεί να αρδευτεί από την υδροληψία που βρίσκεται στη βορειοδυτική του γωνία και που από αυτή αρδεύουν και οι Σαλονικιάς και Μπαμπάτσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 034/2013.

082/25-02-2013 αίτηση του Ζώγιου Γεωργίου, απορρίπτεται αφού σε απόσταση 30 μέτρων υπάρχει υδροληψία και θα πρέπει να αρδεύει από αυτήν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 035/2013.

071/14-02-2013 Χατζηνώτα Δημητρίου, εγκρίνεται η διαγραφή του αγροτεμαχίου από τα μητρώα του Οργανισμού μας υπό τις προϋποθέσεις α) εξόφληση κάθε είδους οφειλών έως και την 31/12/2012, β) Να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής του από τον ΤΟΕΒ Κοπανού και γ) εάν στο μέλλον ζητήσει (το αγροτεμάχιο) ή χρειασθεί οτιδήποτε από τον Οργανισμό μας, θα πρέπει να γίνει επανεγγραφή του με υποχρέωση εξόφλησης εισφορών από την 01/01/2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 036/2013.

547/10-10-2012 Σεριάδη Δημητρίου, να τοποθετήσει με δικές του δαπάνες μία υδροληψία επί του χαλύβδινου αγωγού που είναι στα 40 μέτρα από τον αγρό του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 037/2013.

470/16-08-2012 Λίτη Γεωργίου, απορρίπτεται γιατί σε απόσταση 30 μέτρων υπάρχει υδροληψία από την οποία μπορεί να αρδεύσει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 038/2013.

088/27-02-2013 Κωτσοπούλου Κωνσταντίνα, αναβάλει τη συζήτηση για επόμενη συνεδρίαση αφού εντωμεταξύ ερευνήσει ο πρόεδρος τη δυνατότητα να περάσει η γραμμή από τα όρια των κτημάτων Φραγκότση-Χριστίδη). Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 039/2013.

101/06-03-2013 Τάνου Αναστασίου, εγκρίνει την σύνδεσή τους στο δίκτυο του αντλιοστασίου «Φράγμα Παπατάνου» υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) η όλη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους ίδιους, β) όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό τον έλεγχο και επίβλεψη του Γεωργοτεχνίτη, γ) το έργο θα ενσωματωθεί και θα γίνει ενιαίο με το δίκτυο του Οργανισμού από το οποίο θα μπορεί στο μέλλον να συνδεθούν και άλλα μέλη του Οργανισμού και δ) η επέκταση αυτή του έργου θα ξεκινά με κεντρική βάνα και θα είναι από PVC σωλήνα Φ.110. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 040/2013.

042/25-01-2013 Κλώνας Θωμάς, Σε συνέχεια της 019/2013 απόφασης και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του έργου που συνέταξε ο γεωργοτεχνίτης, ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να συμμετάσχουν οι κτηματίες με την προμήθεια όλων των υλικών συνολικής αξίας 2370,92€ και ο Οργανισμός θα βάλει το σκαπτικό μηχάνημα και τα εργατικά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 041/2013.

553/16-10-2012 Κύρογλου Πασχάλης, Σε συνέχεια της 020/2013 απόφασης και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του έργου που συνέταξε ο γεωργοτεχνίτης, ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να συμμετάσχουν οι κτηματίες με την προμήθεια όλων των υλικών συνολικής αξίας 2969,76€ και ο Οργανισμός θα βάλει το σκαπτικό μηχάνημα και τα εργατικά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 042/2013.

522/20-09-2012 Μάρα Μαρία, απορρίπτει το αίτημα αφού σε απόσταση 40 μέτρων υπάρχει υδροληψία του κλειστού μας δικτύου και ποτίζει ήδη από αυτήν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 043/2013.

476/10-08-2012 Μυλωνάς Αθανάσιος, έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του έργου που συνέταξε ο γεωργοτεχνίτης, ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να συμμετάσχουν οι κτηματίες με την προμήθεια όλων των υλικών συνολικής αξίας 3623,88€ για τον α΄κλάδο και 7687,86€ για τον β΄κλάδο και ο Οργανισμός θα βάλει το σκαπτικό μηχάνημα και τα εργατικά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 043/2013.

093/01-03-2013 Πέϊος Πέτρος, απορρίπτει το αίτημα έως ότου προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας ότι αγόρασε και το τεμάχιο της Πέιου Αθηνάς. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 044/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος, Αντιπρόεδρος

                   Μπακαλιός Νικόλαος, Ταμίας

                   Γίδαρης Κωνσταντίνος, μέλος

                   Καρβουνιάρης Σπυρίδων, μέλος

                   Παπαδόπουλος Αστέριος, μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου