Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Πληροφορίες : Μπλιάτκας Θωμάς Τηλέφωνο - Fax : 2332022980 - 2332029578

 

ΘΕΜΑ : «Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά στο επόμενο φύλλο της εφημερίδος σας της 16-03-2013, την παρακάτω περίληψη ανακοίνωσης. »

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 11 Μαρτίου 2013

Αριθ. Πρωτ. : 104

Αριθ. Δ/σης : 58

Υπόψη του Κου Αρχόντα

Για την Εφημερίδα του

ΥΠΕΣΔΔΑ / ΓΓΔΔ

+30 2103647886

ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

1. ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

2. ΦΩΝΗ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ έπειτα από τις με αριθμό 026, 027 και 028/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου συνολικού αριθμού 19 ατόμων, για την κάλυψη των εποχιακών του αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΥ του Τ.Ο.Ε.Β. και τα Π.Δ.499/75, 999/80 & 329/80, για τις παρακάτω ειδικότητες :

Ειδικότητα

1. Επόπτες Υδρονομέων

2. Υδρονομείς αγροκτήματος Ναούσης

3. Υδρονομείς αγροκτήματος Στενημάχου

4. Υδρονομείς αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου

5. Εργάτες ανειδίκευτοι

Άτομα

1

8

1

2

7

Χρονική Διάρκεια

5-6 μήνες

4-5 μήνες

4-5 μήνες

4-5 μήνες

10-30 ημερομίσθια

Η διάρκεια της απασχόλησης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών και γενικά τις ανάγκες του Οργανισμού, και γι’ αυτό μπορεί να αυξομειωθεί, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες με ημερομηνία λήξης την 31-12-2013.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική λεπτομερή ανακοίνωση μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Οργανισμού στην Νάουσα (Ζαφειράκη 41-τηλ.2332022980 - Κον Μπλιάτκα Θωμά) στα οποία και θα υποβληθούν οι αιτήσεις κατά τις ημέρες και ώρες των (Δευτέρα - Παρασκευή και από ώρα 8.00 έως 13.00).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 18/03/2013

ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2013

_____________________________________

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Πληροφορίες : Μπλιάτκας Θωμάς Τηλέφωνο - Fax : 2332022980 - 2332029578

 

Νάουσα, 11 Μαρτίου 2013

Αριθ. Πρωτ. : 103

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ σύμφωνα με τις 026, 027 και 028/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει για απασχόληση συνολικά 19 άτομα εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού Τ.Ο.Ε.Β. που εγκρίθηκε με την 2623/4-6-91 απόφαση της 2ας Περιφερειακής Δ/νσης Ε.Β. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Γεωργίας.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα εξαρτηθεί από την αρδευτική περίοδο και τις ανάγκες του Οργανισμού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες.

Ο αριθμός κατά ειδικότητα του εποχιακού προσωπικού που θα προσληφθεί, οι ανάγκες που θα αντιμετωπισθούν, τα απαιτούμενα προσόντα και άλλες πληροφορίες παρατίθενται παρακάτω:

1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : άτομα 7

· Η πρόσληψη των ανωτέρω απαιτείται για την συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων Β και Γ τάξης (δίκτυα, αντλιοστάσια κ.ά.) αρδευτικών περιοχών αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. (Για χωματουργικές και λοιπές χειρωνακτικές εργασίες για την συντήρηση - επισκευή δικτύου ανοιχτού και υπόγειου, μηχανισμών ρύθμισης ροής υδάτων και διαφόρων μικροτεχνικών έργων).

· Οι ανωτέρω προσφέρουν υπηρεσία επιτόπου των έργων, εκτός κατοικημένων περιοχών.

· Λόγω της ιδιάζουσας φύσης της εργασίας θα πρέπει να είναι κάτοχοι ιδίου μεταφορικού μέσου (Ι.Χ. αυτοκίνητο, μοτοποδήλατο κ.λ.π.)

· Τυπικό προσόν : Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

(Για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, για όσους αποφοίτησαν αργότερα απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου).

· Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν και σύμφωνα με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ : άτομα 12

· Η πρόσληψη των ανωτέρω απαιτείται για την αστυνόμευση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων Β και Γ τάξης περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού (επιτήρηση, καθαρισμός, φύλαξη, προστασία αρδευτικών έργων, διανομή αρδευτικού νερού, ομαλή άρδευση κτημάτων, τήρηση προγράμματος άρδευσης, χειρισμός ρυθμιστών ροής κ.λ.π. του δικτύου, σύμφωνα με τα Π.Δ. 499/75 και 999/80 και τον Κανονισμό άρδευσης του Οργανισμού).

· Προσφέρουν υπηρεσία επιτόπου των έργων, εκτός κατοικημένων περιοχών.

· Λόγω της ιδιάζουσας φύσης της εργασίας θα πρέπει να είναι κάτοχοι ιδίου μεταφορικού μέσου (Ι.Χ. αυτοκίνητο, μοτοποδήλατο κ.λ.π.)

· Τυπικά προσόντα: 1) Γραμματικές γνώσεις: Για τους Υδρονομείς Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, για όσους αποφοίτησαν αργότερα απολυτήριο γυμνασίου), προκειμένου για τους επόπτες Υδρονομέων να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού σχολείου προτιμώμενων με ίσους όρους των εχόντων γυμνασίου ή άλλης σχολής Μέσης Γενικής. 2) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. 3) Να μην έχουν απολυθεί από θέση Υδρονομικού Οργάνου κατά την προηγούμενη αρδευτική περίοδο.

· Για την πρόσληψη απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον μίας (1) αρδευτικής περιόδου σε συναφές αντικείμενο με του Οργανισμού. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός με τους έχοντες την παραπάνω εμπειρία, θα προσληφθούν και οι μη έχοντες.

· Για την πρόσληψη θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Π.Δ.499/75 όπως αυτή τροποποιήθηκε.

· Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν όπως παρακάτω ορίζεται:

Α. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΗΣ : Υδρονομικά Όργανα, άτομα 9.

Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ : Υδρονομείς, άτομα 01.

Γ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ : Υδρονομείς, άτομα 02.

- Οι Επόπτες Υδρονομέων θα έχουν αρμοδιότητες σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας.

- Οι θέσεις των Υδρονομέων και η τοποθέτησή τους κατά αγρόκτημα και περιοχή ορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι παραπάνω αριθμοί προσλαμβανομένων αποτελούν ανώτατο όριο.

2. Ο Οργανισμός θα προβαίνει σε προσλήψεις και απολύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κατά ειδικότητα και αγρόκτημα. Δεν υπάρχει συμφωνημένη περίοδος εργασίας, το διάστημα της πρόσληψης με την απόλυση μπορεί να είναι από μία ημέρα το ελάχιστο αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί τους οκτώ μήνες.

3. Εάν οι ανάγκες του Οργανισμού καλυφθούν με την πρόσληψη μέρους μόνο του παραπάνω προσωπικού, διατηρεί αυτός το δικαίωμα μη πρόσληψης του υπολοίπου επιλεγέντος προσωπικού.

4. Η μετακίνηση του προσωπικού στον τόπο εργασίας και η αποχώρηση θα γίνεται με δική του φροντίδα και δαπάνη.

5. Σε περίπτωση που παρουσιασθούν ανάγκες για παροχή υπηρεσίας σε άλλες περιοχές εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, ο Τ.Ο.Ε.Β. διατηρεί το δικαίωμα μετακίνησης του εποχιακού προσωπικού.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Κατώτατο όριο για όλες τις παραπάνω προσλήψεις είναι το 18ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ό έτος. Εάν δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός θα γίνει πρόσληψη για την συμπλήρωση του ελλείποντος αριθμού, μέχρι και του 65ου έτους της ηλικίας.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Η αμοιβή όλων των ανωτέρω καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/13917/0022/17-02-2012 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ

1. Οι καταδικασθέντες για κακούργημα και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

2. Οι καταδικασθέντες σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.

3. Οι υπόδικοι δια τελεσιδίκου βουλεύματος επί των ανωτέρω.

4. Οι τελούντες υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

5. Οι τιμωρηθέντες με την ποινή της απόλυσης, κατά την προηγούμενη αρδευτική περίοδο. (ισχύει μόνο για τα Υδρονομικά Όργανα, Π.Δ.499/75).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Σχετική έντυπη αίτηση-δήλωση (την χορηγεί ο Οργανισμός) στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας, ο τόπος κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, η τυχόν εμπειρία, η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος και οι λοιπές ιδιότητες που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη.

2. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη των ανωτέρω κωλυμάτων για την πρόσληψη (έντυπο χορηγεί ο Οργανισμός).

3. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται (επικυρώνεται και από τον Οργανισμό, εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο).

4. Βεβαίωση προηγούμενης εμπειρίας στο αντικείμενο της εργασίας. Οι υποψήφιοι που εργάσθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στον Τ.Ο.Ε.Β. θα υποβάλουν δήλωση του Ν.1599/86 με τις χρονολογίες που εργάσθηκαν σ’ αυτόν.

5. Βεβαίωση του οικείου Αστυνομικού τμήματος ή Σταθμού ή Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι άνεργος ή ανεπάγγελτος

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Μόνο για τους υποψηφίους για τις θέσεις των Υδρονομικών Οργάνων). Ή Υπεύθυνη δήλωση ότι εξουσιοδοτούν τον Οργανισμό να το ζητήσει από την οικεία Εισαγγελία.

¨ Εάν εντός της προθεσμίας δεν προσκομισθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ο υποψήφιος θα καταταχθεί με όσα έχει προσκομίσει κατά την κατάθεση της αίτησης και σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει τα υπόλοιπα πέντε ημέρες πριν την πρόσληψή του.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στα γραφεία του Οργανισμού που βρίσκονται στην Νάουσα (Ζαφειράκη 41 - τηλ. 2332022980), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Οργανισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 18/03/2013

ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β.

Παπαστόϊκας Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου