Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 10ης Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 05/10-05-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 10 Μαΐου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Απριλίου 2013.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Ανάθεση για την σύνταξη μελέτης προσαγωγού Γιαννακοχωρίου.

4. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 8/30-04-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 36/30-04-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 061/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-3379

2.

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4606

3.

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4607

4.

ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4608

5.

ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4609

6.

ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

01-4610

7.

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-4611

8.

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4612

9.

ΒΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4613

10.

ΜΗΤΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4614

11.

ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

01-4615

12.

ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

02-0555

13.

ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

02-0556

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 062/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΣΑΜΑΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ

01-4604

2.

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

01-0297

3.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ

01-4084

4.

ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-1680

5.

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-0756

6.

ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

01-4574

7.

ΚΟΛΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-2782

8.

ΟΥΓΓΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

01-3162

9.

ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01-1451

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 063/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την πρόθεσή του σχετικά με την κατασκευή προσαγωγού από το φράγμα Γιαννακοχωρίου μέχρι την αρχή του κλειστού αρδευτικού δικτύου στο Γιαννακοχώρι, την αδυναμία του Δήμου Νάουσας για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης και την έρευνα αγοράς που έκαναν ο Πρόεδρος με τον Αντιπρόεδρο, ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την σύνταξη της παραπάνω μελέτης στην εταιρεία του κ. Αντώνη Γρηγορόπουλου με τον οποίο συνεργάζεται και η ΔΕΥΑΝ επί σειρά ετών και είναι απόλυτα ικανοποιημένη. Η δαπάνη που θα προκύψει για την ολοκλήρωση της μελέτης θα είναι προϊόν συμφωνίας και δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000€. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 064/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 065/2013.

Για την επέκταση των δικτύων που έχει αποφασιστεί με προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ, έχει γίνει έρευνα αγοράς και απέστειλαν προσφορά στον Οργανισμό ο Α.Καλονικίδης ΕΠΕ (αρ.πρωτ. 255/10-5-2013) και ο Τζουβάρας Σ.&Σ ΟΕ (αρ.πρωτ. 254/10-5-2013), το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την προμήθεια 700 μέτρων σωλήνων από PVC Φ110 από την επιχείρηση Τζουβάρας Σ.&Σ ΟΕ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 066/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

187/08-04-2013 αίτηση της Λόγια Μαρίας του Χαραλάμπους, σύμφωνα με την από 8-4-13 έκθεση αυτοψίας του γεωργοτεχνίτη ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνεται το τσιμεντάρισμα του αύλακα. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένη να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές της δαπάνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 067/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Παπαστόϊκας Ιωάννης         Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος

Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος

Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου