Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 11ης Ιουλίου 2013

 

Πρακτικό με αριθμό 08/11-07-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 11 Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εφαρμογή της 2295/26-6-2013 του Γραφείου Γενικού Γραμματέα υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Πάγωμα Οφειλών - χρεώσεων

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Σε συνέχεια της 111/2013 απόφασής του και έχοντας υπόψη την κατάσταση οφειλετών, ομόφωνα αποφασίζει να αποστείλει πίνακα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που να περιέχει τα παρακάτω μέλη του: @@@@@@@@@. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. διαγράφει σε βάρος του Κεφαλαίου του Οργανισμού τις παρακάτω οφειλές για τον λόγο ότι επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με οφειλές που δεν προβλέπεται για το άμεσο μέλλον να εισπραχθούν. Η διαγραφή αυτή δεν είναι οριστική, σε οποιαδήποτε στιγμή εμφανιστούν και μπορέσουμε η οφειλή θα ξεπαγώνει, θα συμπληρώνεται από την ημερομηνία της διαγραφής και μετά και στη συνέχεια θα είναι απαιτητά.

1

01-2128

Μητσιάνης Σταύρος του Σωτηρίου (Απεβίωσε και κανείς έως και σήμερα δεν διεκδίκησε τα αγροτεμάχια)

25.362,98

2

01-2215

Σταμένος Διαμαντής του Γεωργίου (Υπάρχει δικαστική απόφαση αλλά προηγούνται τράπεζες κλπ)

4.876,67

3

02-0055

Κλωστήρια Ναούσης Γ΄ (πτώχευσαν)

2.280,29

4

01-2831

Μάκη Βασιλείου Κληρονόμοι (έγκλειστος)

1.775,01

5

01-2445

Κλωστήρια Ναούσης Β΄ (πτώχευσαν)

581,31

34.876,26

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

396/09-07-2013 Γεωργίου Βασιλείου, απορρίπτει το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2013.

397/10-07-2013 Μπέρσου Χριστόδουλου, εγκρίνεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                             Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου