Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 5ης Ιουλίου 2013

Πρακτικό με αριθμό 07/05-07-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Μαΐου 2013.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπακαλιός Νικόλαος
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπόσκος Δημήτριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 12/30-06-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 69/30-06-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 093/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

03-0332

2.

ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4628

3.

ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

01-4629

4.

ΤΣΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

01-4630

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 094/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

01-1305

2.

ΧΑΤΖΗΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

01-1579

3.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-1036

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 095/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 096/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

318/05-06-2013 αίτηση του Ουζούνη Αναστασίου, εγκρίνεται η επάλειψη του αύλακα . Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 097/2013.

348/13-06-2013 αίτηση του Σακαλή Αναστασίου του Κωνσταντίνου, απορρίπτεται, μπορεί όμως να γίνει με δικές του δαπάνες και αφού πρώτα επιστρέψει τις ταχυσύνδεσμες σωλήνες μας που χρησιμοποιεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 098/2013.

353/18-06-2013 Ιωαννίδου Γεωργία, εγκρίνεται και ήδη έχει γίνει η αποκατάσταση της ζημίας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 099/2013.

208/18-04-2013 Μάρα Φιλώτα, Μάρα Κων/νου, Μήτρου Γεωργίου, Μπαξεβανίδη Παναγιώτη και Μπαξεβανίδη Μιχαήλ, σε συνέχεια της 074/2013 απόφασης και έχοντας υπόψη την από 1-7-013 έκθεση του Γεωργοτεχνίτη, ομόφωνα εγκρίνει την επέκταση της γραμμής με την συμμετοχή τους στη συνολική δαπάνη το έργου σε ποσοστό 50%. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2013.

368/28-06-2013 Ζαρογουλίδη Κωνσταντίνου, έχοντας υπόψη την από 1/7/2013 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, ομόφωνα αποφασίζει να γίνει εφαρμογή του Κανονισμού Άρδευσης σύμφωνα με την 370/1-7-2013 ειδοποίηση ανανεώνοντας την δεκαήμερη προθεσμία της ειδοποίησης από την λήψη της παρούσας επιστολής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2013.

356/20-06-2013 Παπασπυροπούλου Άρτεμις, να εφαρμοσθεί ο κανονισμός άρδευσης σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια που έχουν αποσταλεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2013.

376/06-07-2013 Γρέζιου Αντωνίου, εγκρίνεται με συμμετοχή του κατά 50% στη συνολική δαπάνη του έργου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2013.

377/04-07-2013 Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει την χρέωση της 01-0820 καρτέλας του Μπαδόλας Α.Ε. με το ποσό των 80,00€ σύμφωνα με τον Κανονισμό άρδευσης και την 288/27-5-2013 ειδοποίηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2013.

319/05-06-2013 Γιαννιτσιώτη Θωμά και Τσιούκα Σταύρου, να σταλεί ειδοποιητήριο από τον γεωργοτεχνίτη σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2013.

312/03-06-2013 Δραγουμάνου Δημητρίου, να προσαρμόσει το δίκτυό του ανάλογα έτσι ώστε να μπορεί να αρδεύει σαν όλα τα μέλη που εφαρμόζουν το ίδιο ωράριο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2013.

390/05-07-2013 Καντερίσκου Δημητρίου, εγκρίνει την χορήγηση 60 λίτρων βενζίνης μηνιαία για την μετακίνησή του εντός της περιοχής των δικτύων του οργανισμού. (κλάσμα 25). Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει το άρθρο 3γ του προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2013.

382/05-07-2013 Αναφορά του Γεωργοτεχνίτη σχετικά με το ειδοποιητήριο της κ. Δρατσιώτη Ζωής, το ΔΣ έχοντας υπόψη και την τοποθέτηση του κ. Γίδαρη ότι στο χωριό συζητείται ότι εκτός του αύλακα καταλείφθηκε και δημόσιο τμήμα πάνω από τον αύλακα, ομόφωνα αποφασίζει να ενημερώσει αρμόδια το δασαρχείο Νάουσας σύμφωνα με άρθρο 21 παράγραφος 2 και 5 του ν.3938/2011 σχετικά με την ενσωμάτωση της Αγροφυλακής στην Δασική Υπηρεσία και να ζητήσει να επιληφθεί αρμοδίως του θέματος. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2013.

385/05-07-2013 αναφορά του υδρονομέα Μίσκου Ευαγγέλου για τον Δραγουμάνο Ιωάννη, έλαβε γνώση και παραβλέπει το γεγονός αφού ήδη έχει πληρώσει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2013.

384/05-07-2013 αναφορά του υδρονομέα Γιατζιτζόπουλου Χρήστου για τον κ. Τασιώνα Νικόλαο, 383/05-07-2013 αναφορά του υδρονομέα Καρβουνιάρη Δημητρίου για τον κ. Μπάτζιο Στυλιανό και 386/05-07-2013 αναφορά του υδρονομέα Λαφάρα Νικολάου για τον κ. Δούμο Σωτήριο, το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να γίνουν μηνύσεις από τους υδρονομείς για όλους τους παραπάνω και στο εξής να μην έρχονται παρόμοια θέματα στο ΔΣ για συζήτηση αλλά οι μηνύσεις να κατατίθενται αυθημερόν από τα υδρονομικά όργανα χωρίς της γνώση ή ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2013.

378/04-07-2013 Γραφείου Γενικού Γραμματέα υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ΝΑ σχηματιστεί η κατάσταση μεγαλοφειλετών και να γίνει άμεσα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ και να δωθούν 20 ονόματα μελών οφειλετών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου