Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 7ης Αυγούστου 2013

 

Από το Πρακτικό με αριθμό 09/07-08-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Αυγούστου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιουλίου 2013.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Ορισμός μέσου όρου Ημερομισθίου για υπολογισμό χρεώσεων.

4. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 12/30-06-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 69/30-06-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

01-4633

2.

ΤΡΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

03-0333

3.

ΤΡΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΥ

03-0334

4.

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

02-0557

5.

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓ.

01-4634

6.

ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-4635

7.

ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΝΑ ΝΤΟΛΙΝΑ

01-4636

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0873

2.

ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

03-0192

3.

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

02-0557

4.

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

01-4158

5.

ΓΙΑΤΖΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-1664

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Προκειμένου να υπολογίζονται από το λογιστήριο του Οργανισμού ενιαία οι χρεώσεις εργατικών ημερομισθίων σε κτηματίες που ο Οργανισμός μετά από ειδοποιητήριο αναλαμβάνει τον καθαρισμό αυλακιών, λαμβάνει υπόψη το συνολικό κόστος από την συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας του μήνα Ιουλίου διά τις ημέρες εργασίας, ήτοι 30.217,83/607=49,80 με τα καύσιμα στρογγυλοποίηση στα 50,00€. Άρα στο εξής το ημερομίσθιο θα αντιστοιχεί σε 50,00€ και το διπλάσιο που ορίζει ο Κ.Α. θα είναι 100,00€ για κάθε ημερομίσθιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

407/06-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Ταμπάρη Ευλαμπία, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2013.

407/06-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Σαράτση Σταύρο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2013.

406/06-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Διαμάντη Γρηγόριο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2013.

406/06-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Διαμάντη Κωνσταντίνο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2013.

438/24-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Βόλκο Βασίλειο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2013.

445/31-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Οικονομίδη Νικόλαο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2013.

436/24-07-2013 ομάδας παραγωγών (Καρατσιώλη Μαριάνθη κλπ), απορρίπτει το αίτημα και η χρέωση θα γίνεται όπως όλα τα μέλη της ιδίας κατηγορίας των ιδίων μέσων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2013.

440/29-07-2013 Καρυδά Κωνσταντίνου, απορρίπτει το αίτημα και η άρδευση θα γίνεται με το ίδιο σύστημα και ωράριο που εφαρμόζουμε σε όλα τα μέλη μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2013.

398/11-07-2013 Παρχαρίδη Χαραλάμπου, με το ίδιο αιτιολογικό απορρίπτει εκ νέου το αίτημα και παραμένει σε ισχύ η 079/2013 απόφαση του ΔΣ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2013.

432/23-07-2013 Φουντή Θεοδώρου, εγκρίνει την άρδευση του αγροτεμαχίου του από το νέο φρεάτιο της Στράντζας, η σύνδεση με το δίκτυό μας θα γίνει με δαπάνες του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2013.

399/11-07-2013 Μπέρσου Νικολάου, έλαβε γνώση της αλληλογραφίας, της άποψης του γεωργοτεχνίτη και των αρμοδίων υδρονομικών οργάνων και ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την απάντηση και τη συνέχεια του θέματος όπως ορίζει ο νόμος και ο Κ.Α. στον δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόριο που θα το χειριστεί σε συνεργασία με τον Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2013.

405/16-07-2013 Χατζηϊωάννου Σωκράτη, εγκρίνει την αποκατάσταση του αύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2013.

409/18-07-2013 Τασιώνα Γεωργίου, να ενημερωθεί εγγράφως ότι θα πρέπει με δαπάνες τους να αντικαταστήσουν τις διαβάσεις για το κτήμα του και τον παράδρομο με τσιμεντοσωλήνες μεγαλύτερης διατομής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2013.

441/30-07-2013 Μπλιάτκα Γρηγορίου, έλαβε γνώση όπως και του 452/200/7-8-13 ειδοποιητηρίου προς τον κ. Σαλονικιά Ιωάννη του Χρήστου και εάν δεν συμμορφωθεί, ο Γεωργοτεχνίτης σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μαρκοβίτη Γρηγόριο να εφαρμόσουν τα όσα ο νόμος ορίζει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2013.

380/04-07-2013 Καρβουνιάρη Δημητρίου, έλαβε γνώση και εντέλει στον γεωργοτεχνίτη να αποστείλει ειδοποιητήρια σε όλα τα μέλη του οργανισμού που εμπλέκονται στο κλείσιμο του αύλακα της αίτησης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2013.

387/05-07-2013 Κυράνου Ιωάννη, εγκρίνεται η διάνοιξη του αύλακα αποστράγγισης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2013.

446/01-08-2013 καταγγελία του Τσαλδάρη Βασιλείου και 453/07-08-2013 απολογία του Υδρονομέα Σάββα Τσεχελίδη, ομόφωνα αποφασίζεται η έγγραφη επίπληξη του Υδρονομικού Οργάνου και ως πρόστιμο τη στέρηση των καυσίμων για την μετακίνησή του για τον μήνα Αύγουστο. Παράλληλα εντέλει τον γεωργοτεχνίτη να έρθει σε επικοινωνία με τους μάρτυρες που προτείνει ο υδρονομέας και εάν ισχύουν τα όσα απολογείται το θέμα θα λήξει με την παρούσα απόφαση, εάν όμως ισχύουν τα καταγγελλόμενα θα επανέλθει το θέμα εκ νέου στο ΔΣ για επιβολή νέας ποινής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                   Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου