Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 25ης Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικό με αριθμό 11/25-09-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Παράταση προθεσμίας για την επιβολή προστίμου 10%.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Σε συνέχεια της 145/2013 απόφασης του ΔΣ και μετά από εισήγηση του Προέδρου σχετικά με την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εξόφλησης των εισφορών και την επιβολή προστίμου εξαιτίας της γενικής χαλαζόπτωσης που έπληξε την περιοχή μας και ότι οι συνεταιρισμοί ακόμη δεν έχουν πληρώσει τις παραγωγές, ο Διευθυντής ενημέρωσε το σώμα ότι η επιβολή του προστίμου γίνεται σε εφαρμογή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν είναι σωστό το ΔΣ να μεταβάλει αποβάσεις της ΓΣ, επίσης πρόσθεσε ότι η ροή των εισπράξεων είναι πολύ καλύτερη συγκρινόμενη με τις εισπράξεις προηγουμένων χρήσεων και ότι με την παράταση της ημερομηνίας επιβολής του προστίμου υποτιμούμε και προσβάλουμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των μελών μας που ήδη έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις. Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την ενημέρωση του Διευθυντή, ομόφωνα αποφασίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου και την μηνιαία παράταση της ημερομηνίας επιβολής του προστίμου 10% από την 30ή Σεπτεμβρίου στην 31η Οκτωβρίου 2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου