Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 5ης Δεκεμβρίου 2013

 

Πρακτικό με αριθμό 14/05-12-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Νοεμβρίου 2013.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

3. Δικαστική διεκδίκηση οφειλών από χρεώστες μέλη μας.

4. Κάρτες παρουσίας προσωπικού.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 22/30-11-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 150α/30-11-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό χρήσης 2013, τις τρέχουσες ανάγκες του Οργανισμού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίησή του ως ακολούθως : από το άρθρο 3η μεταφέρεται το ποσό των 500,00€ στο άρθρο 3γ και από το άρθρο 3β μεταφέρεται το ποσό των 10.000,00€ στο άρθρο 3στ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2013.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη ότι πολλά μέλη μας δεν έχουν ανταποκριθεί στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό για σειρά ετών, έχοντας υπόψη ότι κάποια μέλη επίσης δεν έχουν ανταποκριθεί στους διακανονισμούς των οφειλών τους που έχουν κάνει και ότι από τον Οργανισμό έχουν σταλεί ατομικές ειδοποιήσεις για τις οφειλές, όπως επίσης έχουν δοθεί ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, ομόφωνα αποφασίζει την δικαστική τους διεκδίκηση και για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος ζήτησε προ ημερών πίνακα τέτοιων οφειλετών από το γραφείο εισπράξεων του Οργανισμού. Κατά την εξέταση του πίνακα αυτού, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα μέλη χρεώστες ώστε να αποφασίσει το σώμα σχετικά και για τον λόγο αυτό αναβάλει την συζήτηση του θέματος για επόμενη έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει παρουσία της Γραμματέως-Εισπράκτωρος του Οργανισμού όταν θα έχει συμπληρώσει με τα απαραίτητα στοιχεία τον πίνακα του θέματος, για τον οποίο και θα δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά την δοκιμαστική περίοδο εφαρμογής του συστήματος παρουσίας των εργαζομένων του Οργανισμού με ηλεκτρονική κάρτα παρουσίας, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει ότι αποδέχεται το σύστημα μόνον ως αποδεικτικό παρουσίας και όχι για την εφαρμογή του ωραρίου, αφού λόγω της φύσεως των εργασιών, επιτρέπεται στους εργαζόμενους να σαρώνουν την κάρτα τους όταν αυτό είναι εφικτό και δεν επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Οργανισμού . Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2013.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

570/08-11-2013 Μπόσκου Βύρωνα, Χατζηανέστη Σταύρου, Τύπου Γεωργίου, Τόλιου Χρύσας, Σίνου Αθηνάς, Λάλα Αναστασίου, Κουλτζή Χρήστου και Τσιλιάλη Βασιλείου, απορρίπτει το αίτημα. Ήδη ο Οργανισμός εκ του νόμου έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της σειράς άρδευσης αλλά η λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων είναι προσωπική υπόθεση των ιδιοκτητών τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2013.

585/03-12-2013 Παπασταύρου Χρήστου, εγκρίνεται η άρδευση του αγροτεμαχίου από το κλειστό δίκτυο «Τζουμέλας-Καραγάτσι» και η συμμετοχή του Οργανισμού στην δαπάνη προμήθειας σωλήνας-λάστιχου Φ75 μήκους 200μέτρων κατά 50%. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2013.

587 & 588/05-12-2013 Δεληδήμου Φωτεινή, εγκρίνεται η κατασκευή περίφραξης κατά παρέκκλιση του ΚΑ ως προς την ύπαρξη υπόγειου αγωγού κλειστού δικτύου, αφού κάνει δεκτή την Υπεύθυνη Δήλωσή της. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 185/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                              Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου