Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1/14-02-2014 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στην αίθουσα των γραφείων του Οργανισμού στην οδό Ζαφειράκη 41 στη Νάουσα, σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ., συνήλθαμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17/14-01-2014 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2013».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως Περιόδου 2014.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2014 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2014.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ. του Οργανισμού.

Στη συνέλευση, μετά από πρόσκληση που έχει σταλεί αρμόδια, δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της εποπτεύουσας υπηρεσίας, ενώ παρευρίσκονται οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, αφού είναι παρόντες πενήντα (50) σε σύνολο 67 αντιπροσώπων, αρχίζει η συνεδρίαση και εκλέγονται ψηφολέκτες οι κ.κ. 1) Μίσκος Ευάγγελος 2) Παπαστόϊκας Μιχαήλ ενώ πρακτικογράφος ορίζεται ο κ. Παπαστόϊκας Κωνσταντίνος.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο εισηγείται στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επί του 1ου θέματος :

Τίθεται υπόψη της συνελεύσεως ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός, η ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως 2013» και οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού 2013, όπως εμφανίζονται στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού, επίσης ενημερώθηκε η συνέλευση ότι όλα τα παραπάνω έχουν υποβληθεί στο ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ για έλεγχο και επεξεργασία, και αφού έχει γίνει, μας έχει επιστραφεί με το 931/20-01-2014 έγγραφο. Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με 50 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι: εγκρίνει τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού 2013, τον Ισολογισμό και Απολογισμό της χρήσης 2013, όπως επίσης και τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης 2013». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Ο κ. πρόεδρος θέτει υπόψη της συνέλευσης τον Κανονισμό Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2013, που συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την απόφασή του 006/2014 της 01/09-01-2014 συνεδρίασης, που είναι ο ίδιος ακριβώς με αυτόν της αρδευτικής περιόδου 2013 και έχει εγκριθεί αρμόδια. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε αναλυτικά τα άρθρα του Κανονισμού, αποφασίζει με 50 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι : εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2014 σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Τίθεται υπόψη της συνελεύσεως ο προϋπολογισμός για την χρήση 2014 όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την απόφαση 007/2014 της 01/09-01-2014 συνεδρίασης και υποβλήθηκε στην εποπτεύουσα υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ για επεξεργασία και έλεγχο, και αφού έγινε μας επιστράφηκε με το 930/20-01-2014 έγγραφό της. Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση και ψηφοφορία αποφασίζει με 50 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι:

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2014 που είναι ο ίδιος της εισήγησης και έχει ως εξής:

ΚΕΦ.

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1

Εισφορά Διοικήσεως

128.000,00

1

Δαπάνες Διοικήσεως

128.000,00

2

Εισφορά Συντηρήσεως

255.000,00

2

Δαπάνες Συντηρήσεως

255.000,00

3

Εισφορά Λειτουργίας

260.000,00

3

Δαπάνες Λειτουργίας

260.000,00

4

Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ

5.000,00

4

Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ

5.000,00

5

Εισφορά Προμηθειών

11.000,00

5

Προμήθεια μόνιμου υλικού

11.000,00

6

Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων

0,00

6

Ακίνητα

0,00

7

Έσοδα κατασκευής έργων

35.000,00

7

Κατασκ. - ανακατ. έργων

35.000,00

8

Έσοδα καλ. τοκοχρ. δόσεων

0,00

8

Τοκοχρ. δόσεις δανείων

0,00

9

Έσοδα παρελθούσης χρήσης

2.274,38

9

Υποχρ. παρελθ. χρήσης

2.274,38

10

Εισφορά αποσβέσεων

63.725,62

10

Αποσβέσεις

63.725,62

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00 €

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00 €

2. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του, μέσα στο συνολικό ποσό των # 760.000,00 € # ευρώ.

3. Εγκρίνει το πρόγραμμα συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2014 σύμφωνα με την εισήγηση που υποβλήθηκε με το με αριθ. Πρωτοκόλλου 611/30-12-2013 στην εποπτεύουσα υπηρεσία του Δήμου Νάουσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της συνέλευσης ότι το ταμειακό υπόλοιπο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου του Οργανισμού είναι χαμηλό σε σχέση με άλλες χρονιές και υπολογίζοντας τις τρέχουσες ανάγκες του Οργανισμού μέχρι την θεωρητική στιγμή που θα γίνονται οι εισπράξεις των εισφορών, θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνει στη συνέλευση να εγκρίνει και να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να προβεί στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι του ποσού των 60.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, όταν και εάν αυτό το κρίνει απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Οργανισμού. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε αναλυτικά επί της εισήγησης, αποφασίζει με 50 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι: εγκρίνει και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προβεί στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι και του ποσού των 60.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, όταν και εάν το Δ.Σ. κρίνει αυτό απαραίτητο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Ο κ. πρόεδρος έκανε μία γενική ανάλυση των έργων και εργασιών που έγιναν στην χρήση του 2013 καθώς επίσης ενημέρωσε και για τα έργα που είναι δρομολογημένα να γίνουν. Στην συνέχεια ζητήθηκε να γίνουν διάφορες προτάσεις ή και παρατηρήσεις για το ΔΣ, μοναδικός που πήρε το λόγο ήταν ο κ. Τερζόπουλος Ιωάννης που ανέφερε οτι στην περιοχή «Κουρί» Γιαννακοχωρίου δεν αρδεύουν στον ίδιο κύκλο με τις άλλες περιοχές διότι δεν υπάρχει νερό και γιατί να πληρώνουν το ίδιο, του απαντήθηκε ότι η περιοχή αυτή με την ένταξη του Γιαννακοχωρίου εντάχθηκε ως ξερική, στην συνέχεια δόθηκαν τα αγροτεμάχια και υπάρχει ζήτηση για άρδευση. Ο Οργανισμός στην περίοδο αυτή έχει ανορύξει γεώτρηση, έχει συμπληρώσει το δίκτυό του και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προσπαθεί σταδιακά να εντάξει ολόκληρη την περιοχή στο γενικό σύστημα άρδευσης. Η τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού είναι να πληρώνουν όλοι το ίδιο ανεξάρτητα με το πόσες αρδεύσεις θα γίνουν.

Μετά από όλα αυτά η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τα έργα και τις ενέργειες του Δ.Σ. και συμφωνεί με τις σκέψεις και τον προγραμματισμό του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση το ότι δεν θα πάρουν νερό για άρδευση όσοι κτηματίες οφείλουν στον Οργανισμό ληξιπρόθεσμες εισφορές έστω και μίας χρονιάς και ότι θα γίνει μια επιλογή μελών από το Δ.Σ. τα οποία δεν τηρούν τους διακανονισμούς ή αδιαφορούν να κάνουν και στη συνέχεια να προωθηθεί η δικαστική διεκδίκηση των οφειλών από τα μέλη αυτά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 05/2014.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνέλευση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΟΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ           Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

                           Παπαστόϊκας Ιωάννης                α.Μίσκος Ευάγγελος             Παπαστόϊκας Κων/νος

                                                                             β.Παπαστόϊκας Μιχαήλ

Τρία από τα παρόντα μέλη

Τσίλκος Στέργιος              Μπέρσος Χριστόδουλος            Πασχούλας Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου