Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 6ης Φεβρουαρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 02/06-02-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 06 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιανουαρίου 2014.

2. Εξουσιοδότηση παράστασης σε δίκη.

3. Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων.

4. Δικαστική διεκδίκηση οφειλών από χρεώστες μέλη μας.

5. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας εργαζομένων.

6. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Μπακαλιός Νικόλαος

(Βερολίνο με ΑΣΕΠΟΠ)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 2/31-01-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 7/31-01-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 020/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Σε συνέχεια της 105/2012 απόφασης της από 08/06-07-2012 συνεδρίασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την δίκη της 10ης Φεβρουαρίου 2014, ομόφωνα αποφασίζει ότι εξουσιοδοτεί τον Δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόρη να παραστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Νάουσας κατά την μετ΄αναβολή δικάσιμο της 10-02-2014 και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής για ποσό 40,00€ με επιφύλαξη λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη ο Οργανισμός από τις πράξεις του κατηγορούμενου κ. Μέσκου Εμμανουήλ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 021/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη : α) τις συνεχείς αλλαγές που γίνονται στη νομοθεσία και έχουν αντίκτυπο στην λειτουργία του Οργανισμού β) το νέο ειδικό σεμινάριο που γίνεται στην Θεσσαλονίκη την 07/03/2014 με θέμα «ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» με κόστος συμμετοχής 220,00€ ανά άτομο και γ) το σεμινάριο που γίνεται επίσης στην Θεσσαλονίκη την 26η και 27η/03/2014 με θέμα «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» με κόστος συμμετοχής 360,00€ ανά άτομο, ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει την συμμετοχή του Διευθυντή κ. Μπλιάτκα Θωμά στα παραπάνω δύο σεμινάρια και την σχετική δαπάνη που θα βαρύνει το άρθρο 1iα του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 022/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Σε συνέχεια της 180/2013 απόφασης του Δ.Σ. ο Πρόεδρος επίπληξε γιατί δεν συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση και ζήτησε τους πίνακες για να συζητηθεί το θέμα της δικαστικής διεκδίκησης των οφειλών. Σε ενημέρωσή του από τον Διευθυντή του Οργανισμού ότι η Γραμματέας κ. Κυριακίδου Βαρβάρα βρίσκεται σε άδεια, αντί έγγραφης επίπληξής της, την εντέλει να παραδώσει τους πίνακες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 023/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Ο Διευθυντής ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική Νομοθεσία και το ότι ο Τεχνικός Ασφαλείας ήδη έχει γράψει παρατήρηση στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας στις 20/11/2013, «Να γίνει προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων». Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την προμήθειά τους που θα βαρύνει το άρθρο 3δ του προϋπολογισμού και εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή για την σχετική έρευνα αγοράς. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 024/2014.

Επί του 6ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 025/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

046/30-01-2014 αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση του Γιόκαλα Γεωργίου (01-0165), Εγκρίνει την διαγραφή, σε περίπτωση όμως που επανέλθει στο μέλλον για οποιοδήποτε θέμα θα θεωρηθεί ως να μην έχει ληφθεί η παρούσα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 026/2014.

037/27-01-2014 αίτηση του Καρυπίδη Ιωάννη, εγκρίνει το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 027/2014.

027/22-01-2014 αίτηση της Τσιάκαλου-Τόλκα Ευγενίας και 055/05-02-2014 Αυτοψίας, εγκρίνει το αίτημα αλλά θα ειδοποιηθεί προφορικά από τον Γεωργοτεχνίτη αφού δεν έχει υποβάλει τοπογραφικό σχέδιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 028/2014.

028/22-01-2014 αίτηση του Γιαννακοβίτη Νικολάου και 054/06-02-2014 Αυτοψίας, αναβάλει τη συζήτηση του αιτήματος για την επόμενη συνεδρίαση και εντέλει τον γεωργοτεχνίτη να κάνει και νέα αυτοψία εξετάζοντας την λειτουργικότητα των αυλακιών που υπάρχουν εκεί για την στράγγιση των κτημάτων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 029/2014.

598/16-12-2013 αίτηση του Καρυδά Δημητρίου και 056/04-02-2014 Αυτοψίας, εγκρίνει το αίτημα με την προϋπόθεση ότι θα συνδεθεί σε φρεάτιο με κεντρική βάνα για τον έλεγχο και εποπτεία του υδρονομικού μας οργάνου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 030/2014.

044/28-01-2014 αίτηση του Μπλιάτκα Αντωνίου και 057&060/06-02-2014 Αναφορών, απαντά εγγράφως ότι έχει λάβει γνώση της καταγγελίας του, έχει επιληφθεί του θέματος κάνοντας τις δέουσες ενέργειες. Κοινοποίηση των εγγράφων δεν μπορεί να γίνει αφού αφορούν ιδιωτική αλληλογραφία του Οργανισμού και του καταγγελλόμενου . Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 031/2014.

040/28-01-2014 αίτηση της Φωτεινής Δεληδήμου και 058/06-02-2014 Αυτοψίας, εγκρίνει την μεταφορά με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη αφού η τοποθέτηση δεν έγινε από τον Οργανισμό αλλά από το Υπουργείο Γεωργίας, οι εργασίες θα γίνουν υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 032/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης           Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου