Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Μαΐου 2014

Από το Πρακτικό με αριθμό 05/09-05-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 09 Μαΐου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Απριλίου 2014.

2. Ορκωμοσία Υδρονομικών Οργάνων.

3. Δελτία Νο 1 για Αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

4. Μη χορήγηση αρδευτικού νερού σε χρεώστες μέλη μας.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 8/30-04-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 36/30-04-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 068/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από ενημέρωση του Προέδρου σχετικά με επικοινωνία που είχε με τον κ. Δήμαρχο, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει για την Ορκωμοσία των Υδρονομικών Οργάνων από τον Δήμαρχο, την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 στα γραφεία του Οργανισμού στις 13:00 το μεσημέρι. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 069/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία, τις επιστολές που έχει στείλει η ΔΕΗ σε όλους τους χρήστες του αγροτικού τιμολογίου, τις σχετικές εγκρίσεις που είχε εκδώσει ο Οργανισμός σε μέλη του και το γεγονός ότι τα νερά δεν επαρκούν και οι αντλήσεις όλες βοηθούν το έργο του Οργανισμού, ομόφωνα αποφασίζει α) Να δίδεται από τον Οργανισμό η έγκριση-Βεβαίωση σε όλα τα μέλη τα οποία είχαμε εγκρίνει κατά το παρελθών, β) η ετήσια ποσότητα ύδατος ανά στρέμμα θα είναι ο μέσος όρος της ελάχιστης με την μέγιστη του υδατικού διαμερίσματος 09Α σύμφωνα με τους πίνακες του Υπουργείου και γ) για τα ραντιστικά η ετήσια παροχή ανά στρέμμα θα είναι πέντε τόνοι. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 070/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Σε συνέχεια απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλει τα υδρονομικά όργανα από την 1η Ιουνίου να μην επιτρέπουν την άρδευση των αγροκτημάτων σε όποια μέλη έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τον λόγο αυτό να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στον τοπικό τύπο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 071/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 072/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

266/15-04-2014 Μπασιούρη Νικηφόρου σε συνδυασμό με την 356/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η μεταφορά της υδροληψίας σύμφωνα με την αυτοψία. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 073/2014.

264/14-04-2014 Μελιτζανή Μαρία σε συνδυασμό με την 349/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη απορρίπτεται το αίτημα και θα απαντηθεί ότι αφού δεν υπάρχει χαρτογράφηση του παλαιού χωμάτινου δικτύου δεν είναι δυνατό από τον οργανισμό να υποδείξει όρια. Αυτό θα γίνει σε συνεννόηση των όμορων ιδιοκτητών. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 074/2014.

335/07-05-2014 Τσακίρη Βασιλείου, σε συνδυασμό με την 350/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η σύνδεσή του στο κλειστό δίκτυο με δικές του δαπάνες και στην υδροληψία που βρίσκεται στα 80 μέτρα από το αγρόκτημά του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 075/2014.

296/25-04-2014 Ανδρέου Αλεξάνδρου, σε συνδυασμό με την 351/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η σύνδεσή του στο δίκτυο του άνω Κουκουλιού και η συμμετοχή του Οργανισμού κατά 50% στο σύνολο της δαπάνης που θα απαιτηθεί. Για την Κλεισούρα να αποκαταστήσει ο ίδιος την φθορά που υπάρχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 076/2014.

297/25-04-2014 Τσαρνούχα Σταύρου, σε συνδυασμό με την 354/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται ο καθαρισμός και η τοποθέτηση νάιλον στον αύλακα για να μην υπάρχουν διαρροές. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 077/2014.

355/08-05-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη σχετικά με το εξώδικο του κ. Παπαδόπουλου Σάββα τ. Ηλία, έλαβε γνώση.

322/29-04-2014 Ταμπακιάρη Όλγα, εγκρίνεται η σύνδεσή του στο κλειστό δίκτυο του Κουκουλιού με δικές της δαπάνες και η ενσωμάτωσή της στο πρόγραμμα άρδευσης με τρία εξάωρα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 078/2014.

308/28-04-2014 Φανής Ζιώγα του Αποστόλου και 327/05-05-2014 Μπέλλα Γεωργίου του Δημητρίου, ο κ. Γίδαρης ενημέρωσε ότι συζήτησε το θέμα και με τους υπόλοιπους εκλέκτορες του Στενημάχου και δεν έχουν αντίρρηση για την ένταξή τους στον Οργανισμό μας. Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση του κ. Γίδαρη και εγκρίνει την ένταξή τους στον Οργανισμό μας με την προϋπόθεση ότι αν σε περίοδο ξηρασίας κριθεί απαραίτητο από το ΔΣ, θα διακόπτεται προσωρινά η άρδευσή τους προς όφελος των υπολοίπων μελών μας του αγροκτήματος Στενημάχου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 079/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης        Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου