Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 3ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 07/03-07-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 03 Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιουνίου 2014.

2. Ένταξή μας στην Ε.Α.Π. (Ενιαία αρχή πληρωμών) και Εξουσιοδότηση προς ΕΑΠ – διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε.

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Μπόσκος Δημήτριος
  3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  5. Μπακαλιός Νικόλαος
  6. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 12/30-06-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 70/30-06-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Ιουνίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 095/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Ο Διευθυντής του Οργανισμού ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι λάβαμε την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΑΠ 2001916 ΕΞ 2014 / 29-05-2014 επιστολή από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΤΜΗΜΑ Α΄ με θέμα «Ένταξη φορέων στο σύστημα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ)» και αναφέρει ότι : - Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 3845/6-05-2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3870/2010 και ισχύει ορίζεται ότι «… οι υπόχρεοι σε απογραφή λαμβάνουν τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής …»

- Σύμφωνα με την αριθ. ΕΑΠ2003486ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3091/5-12-2013) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που τροποποιεί την όμοια αριθ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/ 4.6.2010) «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» ορίζεται ότι :

«Απογράφονται τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει, εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005)»

Τούτων δοθέντων και δεδομένου ότι, όπως μας πληροφόρησε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το προσωπικό του φορέα σας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απογραφής του, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την ένταξη του φορέα σας στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ.

Σημειώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/epsp.html μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την ένταξή σας στην ΕΑΠ. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Σπυρόπουλο Γιάννη στο τηλέφωνο 2103329805.

Ακόμα σημειώνουμε ότι με το άρθρο 3 του ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) : «Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις: i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός ΕΑΠ θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική με την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή), ii) ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ − επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».

Ακόμη ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομοθεσία πρέπει να ορίσουμε έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις μισθολογικές πληρωμές που θα διενεργούνται πλέον μέσω της ΕΑΠ. Επίσης ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνει και πάγια εξουσιοδότηση προς την ΕΑΠ και την ΔΙΑΣ Α.Ε. να εντέλλονται για λογαριασμό του Οργανισμού, χρεοπιστώσεις του παραπάνω νέου τραπεζικού λογαριασμού που θα ανοίξει ο Οργανισμός στην τράπεζα Πειραιώς με το σύνολο του ποσού των κάθε μορφής αποδοχών των υπαλλήλων του και λοιπών απασχολουμένων σε αυτόν ή οποιοδήποτε μέρους αυτού και επίσης το σύνολο των ποσών που πρέπει να καταβληθεί σε τρίτους ως κρατήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών φορέων).

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία αλλά και όλα τα παραπάνω, εισηγείται ότι ο Οργανισμός αφού είναι υποχρεωτικό, πρέπει να ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς έναν νέο λογαριασμό σύμφωνα με τα παραπάνω, να υπογράψει την εξουσιοδότηση και να ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Μετά την εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι : i) Αφού είναι υποχρεωτικό, εγκρίνει και αποδέχεται την ένταξη του Οργανισμού μας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. ii) Εγκρίνει τη δημιουργία νέου τραπεζικού μας λογαριασμού όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και εξουσιοδοτεί για κάθε απαιτούμενη από την τράπεζα ενέργεια, τον διευθυντή του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά να ενεργεί ως εκπρόσωπος του Οργανισμού και iii) Σε συνδυασμό με την 166/2013 απόφασή του, εξουσιοδοτεί τον διευθυντή και αναπληρωτή ταμία του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά για την διαχείριση του παραπάνω λογαριασμού και την μεταφορά των δαπανών μισθοδοσίας σε αυτόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 096/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 097/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

554/24-06-2014 Συνεταιρισμού ομαδικής καλλιέργειας «Δαλαμάρι», εγκρίνεται η μεταβολή σε ξηρικά σύμφωνα με την αίτηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 098/2014.

537/11-06-2014 Χατζηϊωάννου Σωκράτη σε συνδυασμό με την 576/3-7-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνεται η επισκευή του αύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 099/2014.

540/16-06-2014 Γεωργίου Καρκάτα σε συνδυασμό με την 574/3-7-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνεται το αίτημα και μόνον για την αρδευτική περίοδο του 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2014.

536/11-06-2014 Χατζηϊωάννου Σωκράτη σε συνδυασμό με την 575/3-7-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα αφού οι δέκα ημέρες ήδη είναι ως την 100/2014 απόφαση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2014.

559/26-06-2014 Δούμο Αργύριο, απορρίπτει το αίτημα και θα εφαρμόζεται όπως σε όλα τα μέλη ο κανονισμός άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2014.

547/18-06-2014 Σμέρνου Μιχαήλ και Στέλιου σε συνδυασμό με την 577/3-7-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα αφού πρόκειται για ιδιωτικό του έργο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2014.

567/30-06-2014 Στόϊου Βασιλείου σε συνδυασμό με την 573/3-7-14 έκθεση αναφοράς του Υδρονομέα του Οργανισμού μας κ. Καρβουνάρη Χρήστου, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα και παραμένει η χρέωση του αγροτεμαχίου ως αρδευτικού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                  Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου