Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 7ης Αυγούστου 2014

Πρακτικό με αριθμό 08/07-08-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Αυγούστου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιουλίου 2014.

2. Ένταξή μας στην Ε.Α.Π. (Ενιαία αρχή πληρωμών).

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Μπόσκος Δημήτριος
  3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  5. Μπακαλιός Νικόλαος
  6. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 14/31-07-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 96/31-07-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Ιουνίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Ο Διευθυντής του Οργανισμού ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξή μας στην ΕΑΠ. Πήραμε προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης αλλά το Υπουργείο Γεωργίας όμως αρνούνταν να μας πιστοποιήσει επικαλούμενο ότι δεν ανήκουμε σε αυτό με αποτέλεσμα να μην μπορούσαμε να πάρουμε οριστικούς κωδικούς, στην συνέχεια ξανά υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο μας έδωσε προσωρινούς κωδικούς αλλά έως και σήμερα δεν υπάρχει αρμόδιος να επικοινωνήσουμε μαζί του για τους οριστικούς κωδικούς αφού όπως μας ενημερώνει η διευθύντρια η αρμόδια υπάλληλος λείπει σε άδεια και ότι δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αφού έχουμε τους προσωρινούς κωδικούς. Μετά από αυτά και αφού πληρωμές μέσω ΕΑΠ δεν μπορούν να γίνουν με τους προσωρινούς κωδικούς, εγκρίνονται οι μισθοδοτικές πληρωμές εκτός ΕΑΠ έως ότου αυτό καταστεί εφικτό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

622/28-07-2014 Συνεταιρισμού ομαδικής καλλιέργειας «Δαλαμάρι», απορρίπτεται το αίτημα αφού οι εισφορές είναι ετήσιες για όλα τα μέλη μας και δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση ή ιδιαίτερη μεταχείριση σε κάποιο από αυτά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2014.

644/06-08-2014 έκθεσης – αναφοράς του Γεωργοτεχνίτη, ομόφωνα εγκρίνεται να γίνει επιστολή από τον Δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόρη με κύρια σημεία ότι γίνεται πλημμελή φύλαξη του νερού, η διεκδίκηση των ζημιών που υπεστήκαμε, και ότι αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση θα αφαιρέσουμε την σχάρα που τοποθέτησαν επί της Δ2 διώρυγας χωρίς την έγκρισή μας και θα διακοπεί η σύμβασή μας κατά την αρδευτική περίοδο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2014.

606/15-07-2014 Αμοιρόπουλου Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με την 651/7-8-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα να εγκρίνεται αφού πρώτα πληρωθεί με πενταετή αναδρομή όλη έκταση ως αρδευτική. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2014.

608/15-07-2014 Ζώγιου Γεωργίου σε συνδυασμό με την 650/7-8-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα αφού ο αύλακας είναι στραγγιστικός και εάν τον διατηρεί καθαρό όπως έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σύμφωνα και με την διαβεβαίωση του γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2014.

598/11-07-2014 Τόμτση Κωνσταντίνου, απορρίπτει το αίτημα για τις προηγούμενες χρήσεις αφού ήδη έχουν βεβαιωθεί και είναι εκτός ημερομηνίας ένστασης και εγκρίνει την μεταβολή από την τρέχουσα χρήση σύμφωνα με το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2014.

591/07-07-2014 Νικολάκη Μιχαήλ απορρίπτει το αίτημα για τις προηγούμενες χρήσεις αφού ήδη έχουν βεβαιωθεί και είναι εκτός ημερομηνίας ένστασης και εγκρίνει την μεταβολή από την τρέχουσα χρήση σύμφωνα με το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2014.

568/02-07-2014 Λούκα Κωνσταντίνου και Λαζάρου σε συνδυασμό με την 647/7-8-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα και παραμένει η άρδευση ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2014.

489/30-05-2014 Πίτη Δημητρίου, εγκρίνει το αίτημα με την προϋπόθεση να υπάρχουν μεγάλα φρεάτια καθαρισμού τουλάχιστον ανά δέκα μέτρα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2014.

489/30-05-2014 Ρακίμπεη Δημητρίου, σε συνδυασμό με την 645/7-8-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνεται με επάλειψη φλεγκότ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2014.

641/06-08-2014 αναφορά του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού, σε συνεργασία του γεωργοτεχνίτη με τον Δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόρη να γίνει εξώδικη πρόσκληση για άμεση αποκατάσταση με την επισήμανση ότι αν δεν το κάνει άμεσα θα το κάνουμε εμείς με δαπάνες του και θα στραφούμε εναντίων του και δικαστικά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                        Παπαστόϊκας Ιωάννης              Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου