Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Οκτωβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 10/09-10-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 09 Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.

2. Οριστικοποίηση εισφορών χρήσης 2014.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Μπόσκος Δημήτριος
  3. Παπαδόπουλος Αστέριος
  4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  5. Μπακαλιός Νικόλαος
  6. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Κων/νος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 18/30-09-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 140/30-09-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Σεπτεμβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή του Οργανισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΝΔ. 1277/72 που έχουν τηρηθεί, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι οριστικοποιεί τον πίνακα εισφορών χρήσης 2014 που είναι σε περίληψη ως εξής :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Αγρόκτημα

ΣΥΝΟΛΟ Στρεμμάτων

Ξηρικά

Φυσική ροή

Ίδια μέσα

Αμπέλια

Αντλιοστάσια

Δασικά-Κτίσματα

Άλλα

Αξία σε ευρώ

Νάουσας

21.566,67

7.222,21

11.108,94

283,10

963,39

1.509,84

475,19

4,00

374.329,97 €

Στενημάχου

3.527,54

1.165,98

1.134,12

41,20

194,68

682,03

309,53

 

56.848,01 €

Γιαννακοχωρίου

3.684,50

542,89

1.224,34

148,32

170,56

1.580,69

17,70

 

74.325,40 €

ΣΥΝΟΛΑ :

28.778,71

8.931,08

13.467,40

472,62

1.328,63

3.772,56

802,42

4,00

505.503,38 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΜΗ

Νάουσα

4,00 €

         

475,19

 

1.900,76 €

Νάουσα

8,50 €

7.222,21

           

61.389,14 €

Νάουσα

15,00 €

   

283,10

       

4.246,50 €

Νάουσα

17,00 €

     

963,39

     

16.377,63 €

Νάουσα

23,00 €

 

11.108,94

   

1.509,84

   

290.231,94 €

Νάουσα

46,00 €

           

4,00

184,00 €

Γιαννακοχώρι

4,00 €

         

17,70

 

70,80 €

Γιαννακοχώρι

8,50 €

542,89

           

4.614,59 €

Γιαννακοχώρι

15,00 €

   

148,32

       

2.224,80 €

Γιαννακοχώρι

17,00 €

     

170,56

     

2.899,52 €

Γιαννακοχώρι

23,00 €

 

1.224,34

   

1.580,69

   

64.515,69 €

Γιαννακοχώρι

46,00 €

             

0,00 €

Στενήμαχος

4,00 €

         

309,53

 

1.238,12 €

Στενήμαχος

8,50 €

1.165,98

           

9.910,88 €

Στενήμαχος

15,00 €

   

41,20

       

618,00 €

Στενήμαχος

17,00 €

     

194,68

     

3.309,56 €

Στενήμαχος

23,00 €

 

1.134,12

   

682,03

   

41.771,45 €

Στενήμαχος

46,00 €

             

0,00 €

Σύνολα ανάλυσης ανά τιμή :

 

8.931,08

13.467,40

472,62

1.328,63

3.772,56

802,42

4,00

505.503,38 €

Οι παραπάνω αναλυτικοί πίνακες θα σταλούν αρμόδια στο γραφείο εποπτείας ΤΟΕΒ του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας για έγκριση και θεώρηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΜΠΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

02-0567

2.

ΛΙΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

02-0568

3.

ΤΟΤΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ- ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

01-4786

4.

ΓΟΥΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΟΥ

01-4787

5.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4788

6.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4789

7.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4790

8.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

02-0566

9.

ΜΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0569

10.

ΖΙΩΓΑ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

02-0570

11.

ΖΑΡΚΑΔΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4791

12.

ΚΟΥΒΑΤΗ-ΖΑΡΚΑΔΑ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4792

13.

ΡΩΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4793

14.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

01-4794

15.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

01-4795

16.

ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ.

01-4796

17.

ΛΙΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗ

01-4797

18.

ΤΣΙΤΙΛΑΚΟΥ-ΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ –ΤΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

01-4798

19.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4799

20.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4800

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2014

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΛΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0199

2.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0309

3.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-0384

4.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

01-0434

5.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΦΟΙ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-2909

6.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-0572

7.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-2829

8.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗ ΕΛΠΙΔΑ

01-2828

9.

ΤΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

01-1374

10.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0400

11.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

01-0246

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Οργανισμού για την υπογραφή συμβολαίου δωρεάς προς τον Οργανισμό, τμήματος αγρού που περιέχει την «Γεώτρηση Ιωάννου» στην περιοχή Στενημάχου από την κ. Ιωάννου Άννα. Η ίδια απόφαση έχει ισχύ και για την υπογραφή κάθε άλλου εγγράφου άμεσα σχετιζόμενου με την παραπάνω δωρεά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2014.

795/23-09-2014 Δικηγόρου κ. Αναστασίου Καραμπατζού σε συνδυασμό με την αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας και τις δύο φωτογραφίες που προσκόμισε, ομόφωνα αποφασίζει να αποστείλει επιστολές στην πολεοδομία και στον κ. Τάνη με περιεχόμενο που θα ζητά την εφαρμογή της 14204/2-6-14 έγκριση δόμησης που εκδόθηκε από την Δ/νση υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2014.

796/09-10-2014 επιστολή Δικηγόρου κ. Αναστασίου Καραμπατζού, το ΔΣ έλαβε γνώση της.

723/09-09-2014 Μαντζώρου Αθανασίου σε συνδυασμό με την 794/09-10-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα που θα γίνει με δικές του δαπάνες η κάλυψη του αύλακα με τσιμεντοσωλήνες 500άρες. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές του δαπάνες. Η κατασκευή του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2014.

742/18-09-2014 Μπαντή Χρήστου σε συνδυασμό με την 793/09-10-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη του αύλακα σε μήκος δέκα μέτρων που θα γίνει με δικές του δαπάνες και με τσιμεντοσωλήνες 500άρες. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές του δαπάνες. Η κατασκευή του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας. Ως προς το δεύτερο μέρος του αιτήματος, εντέλει τον Γεωργοτεχνίτη να αποστείλει ειδοποιητήρια για τον άμεσο καθαρισμό του αύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2014.

792/09-10-2014 έκθεση –αναφορά του Γεωργοτεχνίτη σχετικά με την θετική πορεία των εξωδίκων «Πίτη» & «Μπαϊτάση» το ΔΣ έλαβε γνώση.

744/18-09-2014 Γραφείου Εποπτείας ΤΟΕΒ Δήμου Νάουσας, ομόφωνα αποφασίζει για την επόμενη συνεδρίαση να έχει πίνακα οφειλετών άνω των 1000 ευρώ από τον οποίο θα κάνει επιλογή 20 ατόμων για αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2014.

791/09-10-2014 Τούσια Χρήστου, εγκρίνει το αίτημα για σύνδεσή του στην διώρυγα της Κάτω Γάστρας με λάστιχο Φ32 υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αλλαγή χρέωσης για το σύνολο των 8,1 στρεμμάτων του από ξηρικά σε Ιδίων μέσων και ότι τον απόλυτο και μοναδικό έλεγχο επί της σύνδεσης στην διώρυγα θα έχει ο Οργανισμός. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2014.

Για την από 08-09-2014 ανοιχτή επιστολή προς την ΔΕΥΑ Βέροιας του ΑΝ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ που μας κοινοποίησαν, ομόφωνα αποφασίζει να αναβάλει την συζήτησή της για το επόμενο ΔΣ με την παρουσία και του κ. Τασιώνα Αναστασίου τον οποίο έγκαιρα θα καλέσουμε. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 Παπαστόϊκας Ιωάννης                                         Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου