Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Δεκεμβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 12/09-12-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 09 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Νοεμβρίου 2014.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

3. Σύναψη συμφωνητικού για την λειτουργία Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής.

4. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης

2. Παπαδόπουλος Κων/νος

  1. Μπόσκος Δημήτριος
  2. Μπακαλιός Νικόλαος

5. Γίδαρης Κωνσταντίνος

6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

  1. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 22/30-11-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 179/30-11-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Νοεμβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό χρήσης 2014, τις τρέχουσες ανάγκες του Οργανισμού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίησή του ως ακολούθως : από το άρθρο 1γ μεταφέρεται το ποσό των 1.000,00€ στο άρθρο 1ιδ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Σε συνέχεια προηγουμένων συζητήσεων και ενημερώσεων προς το σώμα, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος συζητήσεων για τη δυνατότητα λειτουργίας ΜΥΗΕ στη θέση «Μπαχούτσι». Ενημέρωσε επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2007 είχαμε υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό για την λειτουργία Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής με τους Στεργιόπουλο Βασίλειο & Καραγιάννη Κωνσταντίνο, το οποίο όμως έχει λήξει από τον Ιανουάριο του 2010 χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι και σήμερα κανένα ενδιαφέρον για ανανέωση του συμφωνητικού. Έκανε γνωστό επίσης ότι η όλη εκεί περιοχή είναι απόκρημνη, επικλινής και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος υπερχειλίσεων και γενικότερα ζημιών και για τον λόγο αυτό όλα τα αρδευτικά αλλά και στραγγιστικά αυλάκια του Οργανισμού στην περιοχή πρέπει να είναι λειτουργικά προς αποφυγή ζημιών και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να παραχωρηθούν και αυτά προς χρήση στον νέο επενδυτή που ενδιαφέρθηκε για την λειτουργία του παραπάνω έργου. Στην συνέχεια διάβασε την με αριθμό πρωτοκόλλου 984 πρόταση συνεργασίας του κ. Χριστόδουλου Λάλα και εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με το σχέδιο που κατατέθηκε αλλά με ποσοστό 12% επί του τζίρου ως εισφορά προς τον Οργανισμό. (την στιγμή αυτή έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Λάλα όπου ενώπιων όλου του ΔΣ δέχθηκε να γίνει το ποσοστό από 10 σε 12 τοις εκατό). Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται την εισήγηση και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με τα παραπάνω και το κατατεθειμένο προσχέδιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2014. Στην συνέχεια και αφού υπήρξε προβληματισμός σχετικά με το μέλλον των ΟΕΒ και την επικρατούσα τάση περί ιδιωτικοποιήσεων κλπ, ο Πρόεδρος πρότεινε να προστεθεί ακόμη μία παράγραφος στο παραπάνω συμφωνητικό που θα ορίζει ότι σε περίπτωση αλλαγής του νομικού πλαισίου των ΟΕΒ σχετικά με την ιδιωτικοποίησή τους, ή την κατάργηση ή την συγχώνευσή τους σε επίπεδο Νομού ή και μεγαλύτερο, όλα τα δικαιώματα που θα προέρχονται από τις οριζόμενες στο παραπάνω εισφορές, παραχωρούνται εξ ημισείας στον ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας και τον Α.Σ. Νάουσας και ελλείψει δε αυτών στον Δήμο της Νάουσας. Το Δ.Σ. συζήτησε αναλυτικά και ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος αντιπρότεινε μόνο τον Δήμο Νάουσας, θέση υπέρ της οποίας τάχθηκε και ο κ. Γίδαρης, όλα τα υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν υπέρ της πρότασης του Προέδρου και κατά συνέπεια εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πρόταση του Προέδρου και προστίθεται στο παραπάνω συμφωνητικό παράγραφος σύμφωνα με την πρόταση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

841/03-11-2014 Ντόντη Θεοδώρου, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα και θα εφαρμοσθεί ότι ακριβώς ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2014.

831/29-10-2014 Μπισούκη Ιορδάνα σε συνδυασμό με την 989/9-12-14 έκθεση αυτοψίας, απορρίπτει το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2014.

823/23-10-2014 Τάνη Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με την 990/9-12-14 έκθεση αυτοψίας, έλαβε γνώση.

983/05-12-2014 Πιτσιούνη Βασιλείου σε συνδυασμό με την 988/8-12-14 έκθεση αυτοψίας, απορρίπτει το αίτημα και παραμένει σε ισχύ η 03/044/2014 απόφασή του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2014.

967/01-12-2014 Νάουσα Ανανεώσιμες Χριστόδουλος Λάλας Ε.Ε., ομόφωνα εγκρίνει την παράταση κατά ένα έτος της διάρκειας του από 28-11-2011 συμφωνητικού μας προστιθεμένης και της 149/2014 απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2014.

895/13-11-14 Αργυρίου Μπαμπάτση σε συνδυασμό με την 992/9-12-14 έκθεση-αναφορά του γεωργοτεχνίτη, έλαβε γνώση και εντέλει τον γεωργοτεχνίτη σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μαρκοβίτη Γρηγόρη να συντάξουν νέα επιστολή σε αυστηρότερο ύφος και να δρομολογηθεί η εξέλιξή της. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2014.

564/30-06-2014 Σαλονικιά Ιωάννη του Χρήστου σε συνδυασμό με την 991/9-12-2014 έκθεση-αναφορά του γεωργοτεχνίτη, ομόφωνα αποδέχεται την διαπίστωση του γεωργοτεχνίτη ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες βελτιώσεις του αύλακα και κλείνει το θέμα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                                Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου