Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Ιανουαρίου 2015

Πρακτικό με αριθμό 01/09-01-2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 09 Ιανουαρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Δεκεμβρίου 2014.

2. Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών, επίβλεψης έργων και παραλαβής έργων και υλικών.

3. Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως 2014.

4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου για το έτος 2015.

5. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2015.

6. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2015.

7. Σύγκληση γενικής συνέλευσης μελών.

8. Πρόχειροι διαγωνισμοί και απευθείας ανάθεση προμηθειών.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 25/31-12-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 198/31-12-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Δεκεμβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 001/2015.

Επί του 2ου θέματος :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 34 του ΚΕΥ και μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα ορίζει τριμελή επιτροπή :

α) αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών και παραλαβής έργων και υλικών τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, πρόεδρο του Οργανισμού, Μπακαλιό Νικόλαο, Ταμία του Οργανισμού και Μπλιάτκα Θωμά, Διευθυντή του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 002/2015.

β) επίβλεψης έργων και εργασιών, τους κ.κ. Μπόσκο Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και Θεοδοσιάδη Γεώργιο, Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 003/2015.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Ισολογισμό - Απολογισμό 2014 και τα Αποτελέσματα χρήσης, όπως καταχωρήθηκαν στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, τον Λογιστή κ. Μπλιάτκα Θωμά και τον Ταμία κ. Μπακαλιό Νικόλαο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 004/2015.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και έχοντας υπόψη την με αριθ. Πρωτοκόλλου 010/2015, συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2015, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει την τεχνική έκθεση ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 005/2015.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2015, όπως κατατέθηκε το σχέδιό του και που είναι όμοιος με του 2014 με τις εξής προσθαφαιρέσεις: α) Στο άρθρο 4 και από την 2η παράγραφο, διαγράφεται η πρώτη λέξη «πειραματικά», β) στο άρθρο 4 προστίθεται και τρίτη παράγραφος που λέει «Μετά την επιτυχή εφαρμογή των 055/2013 & 049/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με την «μετά από ζήτηση άρδευση» αντί της «κατά σειρά κτημάτων» το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να εντάσσει και άλλες περιοχές στην παραπάνω εφαρμογή.». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 006/2015.

Επί του 6ου θέματος :

Το Δ.Σ. προκειμένου να συντάξει τον προϋπολογισμό χρήσης 2015 και έχοντας υπόψη την συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2015, του 4ου θέματος και την αναλυτική παρουσίαση της παρακάτω εισήγησης από τον Λογιστή του Οργανισμού :

Εισήγηση :

Κεφ.

Άρθρο

Ε Ξ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

128.000,00

Ημερήσια αποζημ. - οδοιπορικά μελών ΔΣ και ΓΣ

5.000,00

Καύσιμα μετακίνησης τακτικού προσωπικού

2.000,00

Αποδοχές τακτικού προσωπικού – Εργοδ. εισφορές

76.000,00

Ενοίκια

7.300,00

Γραφική ύλη - Έντυπα - Μηχανογραφήσεις

4.000,00

1στ

Συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών

650,00

Θέρμανση - Φωτισμός - Καθαριότητα

6.000,00

Ταχυδρομικά - Τηλεπικοινωνίες

7.850,00

Δακτυλογραφήσεις - Δημοσιεύσεις

1.500,00

1i

Δικαστικά - Δικηγορικά

2.500,00

1iα

Δαπάνες εκδηλώσεων - επιμόρφωσης

2.000,00

1iβ

Κοινωνικές Υποχρεώσεις

1.000,00

1iγ

Μηχανοργάνωσης Προγράμματα

1.100,00

1iδ

Απρόβλεπτα

1.500,00

1iε

Μηχανογραφική Υποστήριξη (service)

2.650,00

1iστ

Έξοδα φιλοξενίας

950,00

1iζ

Συντήρηση γραφείου και εξοπλισμού γραφείου

2.000,00

Οικονομικοτεχνική Υποστήριξη

4.000,00

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

255.000,00

Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου

8.500,00

Συντήρηση αρδευτικού δικτύου

200.000,00

Συντήρηση οδικού δικτύου

5.000,00

Συντήρηση αντλιοστασίων δικτύου

40.000,00

Απρόβλεπτα

500,00

2στ

Συντήρηση κινητού αντλητικού συγκροτήματος

1.000,00

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

260.000,00

Αποδοχές τεχνικού προσωπικού

1.600,00

Αποδοχές Υδρονομικών Οργάνων

105.000,00

Καύσιμα μετακίνησης Υδρονομικών Οργάνων

16.900,00

Προμήθεια Υλικών Λειτουργίας

4.000,00

Αποδοχές προσωπικού αντλιοστασίων

1.000,00

3στ

Δαπάνες ενεργείας αντλιοστασίων (ΔΕΗ)

120.000,00

Λειτουργία κινητού αντλητικού συγκροτήματος

10.000,00

Απρόβλεπτα

1.500,00

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ Γ.Ο.Ε.Β.

5.000,00

Συντήρηση έργων Α΄ τάξεως

Λειτουργία και Διοίκηση έργου μας

5.000,00

Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

11.000,00

Προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείου (5α & 5β)

3.000,00

Προμήθεια μηχανών και αντικειμένων γραφείου

Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων και οχημάτων

8.000,00

6

ΑΚΙΝΗΤΑ

0,00

Αγορά ή κατασκευή ακινήτων

Αγορά Οικοπέδων

7

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ

35.000,00

Εργατοτεχνικά ημερομ. εργασία με αυτεπιστασία

Προμήθεια και μεταφορά υλικών

15.000,00

Κατασκευές έργων με εργολαβία

20.000,00

Απρόβλεπτα

8

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

0,00

τοκοχρεολυτικές δόσεις Μ/Μ δανείων

9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.112,36

Υποχρεώσεις προς Υ.Ε.Β.

Υποχρεώσεις προς Γ.Ο.Ε.Β.

Υποχρεώσεις προς Α.Τ.Ε.

Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

406.86

Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α.

1.705.50

9στ

Υποχρεώσεις προς πιστωτές

10

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

63.887,64

10α

Αποθεματικό αποσβ.ακινήτ.επίπλων & μηχανημάτων

1.000,00

10β

Αποθεματικό Αποσβέσεως Έργων

10γ

Ειδικό αποθεματικό κάλυψης ανεπαρκών πιστώσεων

62.887,64

10δ

Κάλυψη αρνητικού αποτελέσματος, Χρήσης ………

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00 €

760.000,00 €

Κεφ.

Άρθρο

Ε Σ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

128.000,00

Στρέμματα (Όλη η έκταση) 28.465,74 Χ 4,00 €

113.862,96

Στρέμματα

Ενεργητικά υπόλοιπα

14.137,04

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

255.000,00

Στρέμματα (ξηρικά πλήν δασικά & κτίσματα) 8.995,46 Χ 4,50 €

40.479,57

Στρέμματα (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.870,67 Χ 8,30 €

140.026,56

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 486,64 Χ 6,00 €

2.919,84

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.343,96 Χ 8,00 €

10.751,68

Στρέμματα (Αυξ. Αρδ. Ανάγκης) 2,00 Χ 16,60 €

33,20

2στ

Ενεργητικά υπόλοιπα

60.789,15

3

ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

260.000,00

Στρέμματα (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.870,67 Χ 10,70 €

180.516,17

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 486,64 Χ 5,00 €

2.433,20

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.343,96 Χ 5,00 €

6.719,80

Στρέμματα

Στρέμματα (Αυξ. Αρδ. Ανάγκης) 2,00 Χ 25,40 €

50,80

3στ

Ενεργητικά υπόλοιπα

70.280,03

4

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Γ.Ο.Ε.Β.

5.000,00

Στρέμματα (αρδευτικά) 18.703,27 Χ 0,00 €

0,00

Στρέμματα

Ενεργητικά υπόλοιπα

5.000,00

5

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11.000,00

Στρέμματα

0,00

Στρέμματα

0,00

Ενεργητικά υπόλοιπα

11.000,00

6

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,00

Στρέμματα

0,00

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

7

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

35.000,00

Στρέμματα

0,00

Ενεργητικά υπόλοιπα

35.000,00

Δάνεια μεσομοκροπρόθεσμα

0,00

8

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

0,00

Στρέμματα

0,00

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

9

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.274,38

Ενεργητικά υπόλοιπα

2.274,38

10

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

63.725,62

10α

Εισφορά αποσβέσεως ακινήτων, επίπλων, μηχανών

1.000,00

10β

Εισφορά αποσβέσεως έργων

10γ

Απρόβλεπτα Έσοδα - Επιχορηγήσεις Δημοσίου - Ειδ. αποθ. κάλυψης ανεπαρκών πιστώσεων

62.725,62

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

760.000,00

Με βάση την παρούσα εισήγηση και προκειμένου οριακά να εξυπηρετείται η ρευστότητα του Οργανισμού και ο προϋπολογισμός να είναι χωρίς ζημία, οι αρδευτικές εισφορές θα πρέπει να προκαταβληθούν κατά 50% με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και να προσαρμοστούν ως εξής : 1) Στα κτίσματα και τις Δασικές εκτάσεις 4,00€ ανά στρέμμα, 2) Στις Ξηρικές εκτάσεις 8,00€ ανά στρέμμα, 3) Στα αρδευόμενα όλων των αγροκτημάτων πλην των παρακάτω περιπτώσεων 23,00€ ανά στρέμμα, 4) Στα αρδευόμενα με Ίδια μέσα (δικό τους νερό) 15,00€ ανά στρέμμα, 5) Στα Αμπέλια γενικά 17,00€ ανά στρέμμα, δηλαδή όμοιες με της αρδευτικής περιόδου 2014 και με σημαντική περιστολή δαπανών στις δαπάνες συντήρησης και διοίκησης καθώς και στην λειτουργία των αντλιοστασίων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2015 σύμφωνα με την εισήγηση συνολικού ύψους 760.000,00 € επτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής :

ΚΕΦ.

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1

Εισφορά Διοικήσεως

128.000,00

1

Δαπάνες Διοικήσεως

128.000,00

2

Εισφορά Συντηρήσεως

255.000,00

2

Δαπάνες Συντηρήσεως

255.000,00

3

Εισφορά Λειτουργίας

260.000,00

3

Δαπάνες Λειτουργίας

260.000,00

4

Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ

5.000,00

4

Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ

5.000,00

5

Εισφορά Προμηθειών

11.000,00

5

Προμήθεια μόνιμου υλικού

11.000,00

6

Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων

6

Ακίνητα

7

Έσοδα κατασκευής έργων

35.000,00

7

Κατασκ. - ανακατ. έργων

35.000,00

8

Έσοδα τοκοχρ. δόσεων

8

Τοκοχρ. δόσεις δανείων

9

Έσοδα παρελθ. χρήσης

2.112,36

9

Υποχρ. παρελθ. χρήσης

2.112,36

10

Εισφορά αποσβέσεων

63.887,64

10

Αποσβέσεις

63.887,64

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 007/2015.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης όπως ορίζει το καταστατικό, για την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού μας, με τα παρακάτω θέματα που θα εισηγηθεί ο πρόεδρος και θα ζητηθεί η έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2014».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2015.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2015 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2015.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ.

Στον ίδιο χώρο και μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 008/2015.

Επί του 8ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την διακήρυξη πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (μετά την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού) για την : α. προμήθεια οικοδομικών υλικών, β. για μειοδότη σκαπτικού μηχανήματος γ. ανάδειξη μειοδότη τιμής για εργασίες συντήρησης των δικτύων του Οργανισμού και δ. προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 009/2015.

Ακόμη μετά από έρευνα της αγοράς αποφασίζει για τις παρακάτω απευθείας αναθέσεις :

α. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 010/2015.

β. Ράλλη Βασιλική την προμήθεια γραφικής ύλης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 011/2015.

γ. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την ετήσια συντήρηση και συμπλήρωση του μηχανογραφικού μας συστήματος, την ανανέωση της ετήσιας σύνδεσης στο διαδίκτυο και την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 012/2015.

δ. Στους Φιλ. & Μαρ. Μπαξεβάνου ΟΕ και Μπαξεβάνος ΕΠΕ την προμήθεια σιδηρικών υλικών συντήρησης και επισκευής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 013/2015.

Ε. Στον Οικονομολόγο κ. Καμμένο Παναγιώτη την παρακολούθηση, ευθύνη και φροντίδα των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς το Δημόσιο, ΕΑΠ και ΙΚΑ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 014/2015.

Ακόμη εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναθέτει απευθείας την προμήθεια υλικών ή την κατασκευή μικροεργασιών, συνολικής δαπάνης μικρότερης των τριών χιλιάδων €υρώ κατά μήνα και περίπτωση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 015/2015.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 016/2015.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

011/15-01-2015 Θεοδωρόπουλου Παναγιώτη σε συνδυασμό με την 12/15-1-15 έκθεση του Γεωργοτεχνίτη, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν υπάρχει λόγος για την μεταφορά της υδροληψίας, αν παρόλα αυτά συνεχίζει να επιθυμεί την μεταφορά της θα πρέπει να υποβάλει σχέδιο προς έγκριση και εάν εγκριθεί να την μεταφέρει με δικές του δαπάνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 017/2015.

Παρουσία του μέλους του ΔΣ του αγροτικού συλλόγου Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» κ. Τσολάκου Δημητρίου ο οποίος παρέδωσε ημερολόγιο του 2015 και ζήτησε την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Με την αποχώρησή τους, το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την χορήγηση ποσού 100,00€ ως δωρεά στον παραπάνω σύλλογο με την ευχή οι αγώνες του να έχουν καλά αποτελέσματα για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 018/2015.

1005/22-12-2014 Πέκαλη Μαρίας & Μπιζέκη Αναστασίου σε συνδυασμό με την 6/13-1-15 έκθεση του Γεωργοτεχνίτη, ομόφωνα σχηματίζει 3μελή επιτροπή που από τους κ.κ. Παπαστόϊκα, Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο και Μπακαλιό οι οποίοι θα εξετάσουν αυτοπροσώπως το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 019/2015.

708/05-09-2014 Σακαλή Δημητρίου σε συνδυασμό με την 5/7-1-15 έκθεση του Γεωργοτεχνίτη, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν υπάρχει λόγος αφού το έργο ήδη έχει γίνει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 020/2015.

748/18-09-2014 Τσιόγκα Αντωνίου σε συνδυασμό με την 3/5-1-15 έκθεση του Γεωργοτεχνίτη, ομόφωνα αποφασίζει ότι απορρίπτει το αίτημα αφού στην περιοχή σε έχουμε αρδευτικό δίκτυο και για τον λόγο αυτό μετά από αίτημα παραγωγών επιτρέψαμε την ανόρυξη γεώτρησης για την άρδευση των αγροτεμαχίων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 021/2015.

997/12-12-2014 Δίμπαλα Χρήστου εγκρίνει την διαγραφή από την χρήση 2015 αφού εξοφληθεί κάθε υπόλοιπο έως και την 31-12-2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 022/2015.

009/15-01-2015 ΤΟΕΒ Αλεξάνδρειας, σχετικά με την συγκρότηση συνδικαλιστικού οργάνου των Τ.Ο.Ε.Β. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση καταρχήν και σαν ιδέα, οριστικά όμως θα αποφανθεί αφού έρθει στα χέρια του Οργανισμού σχέδιο καταστατικού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 023/2015.

1001/19-12-2014 Ιωάννη Σαλονικιά σε συνδυασμό με την 4/7-1-15 έκθεση του Γεωργοτεχνίτη να του απαντηθεί ότι ο Οργανισμός δεν πραγματοποιεί εκθέσεις περιγραφής ή αυτοψίας για ιδιώτες και ότι το αυλάκι του Παπαδόπουλου θα υπερυψωθεί εντός των ημερών, να επισημανθεί επίσης ότι κανένα αυλάκι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχθεί όγκο νερών που υπερβαίνει το φυσιολογικό όγκο της στράγγισης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 024/2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                     Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου