Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Σύγκλιση Τοπικών Συνελεύσεων για την ανάδειξη αντιπροσώπων


                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση  : Ζαφειράκη 41
                               Τ.Κ. 592  00   ΝΑΟΥΣΑ
Πληροφορίες      : Μπλιάτκας  Θωμάς                     Τηλέφωνο - Fax  : 2332022980 - 2332029578


ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Τοπικών Συνελεύσεων»
ΣΧΕΤ. :     

  Προς :
Νάουσα, 05 Σεπτεμβρίου 2016

                Αριθ. Πρωτ.   :  639
                Αριθ. Δ/σης   : 
1.       Τα μέλη του ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ δια του Δήμου Νάουσας
2.       Τα μέλη του Αγροκτήματος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ δια του Δήμου Νάουσας Δημοτικού διαμερίσματος Στενημάχου
3.       Τα μέλη του Αγροκτήματος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ δια του Δήμου Νάουσας Δημοτικού διαμερίσματος Γιαννακοχωρίου
4.       Τοπικό Τύπο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 195
Τ.Κ.  503 34   ΝΑΟΥΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη :
                 Το Ν. 2040/92 Φ.Ε.Κ. 70/23-4-92 τεύχος Α’ άρθρο 7 παράγραφος 1, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 2538/97 άρθρο 60 (ΦΕΚ 242) – και το 1102/22-04-2004 έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ημαθίας.
                 Τις διατάξεις του  άρθρου 10 του  Καταστατικού του Οργανισμού,
                 Τις διατάξεις του άρθρου 17 του από 13-9-59 Β.Δ/τος,
                 Την με αριθμό 110/09-09-2016, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
καλούμε
τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ σε Τοπικές Συνελεύσεις για την εκλογή εξήντα επτά (67) τακτικών (51 Ναούσης, 8 Στενημάχου και 8 Γιαννακοχωρίου) και 34 αναπληρωματικών (26 Ναούσης, 4 Στενημάχου και 4 Γιαννακοχωρίου) Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού :
1. ΝΑΟΥΣΗΣ :        Την 19η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 08.00 π.μ. στην αίθουσα του Τ.Ο.Ε.Β.  Αγροκτήματος Ναούσης.
2. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ : Την 21η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Στενημάχου.
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ : Την 23η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Γιαννακοχωρίου.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας οι Συνελεύσεις θα επαναληφθούν την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα και θα λογίζονται ότι βρίσκονται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
Όσοι από τα μέλη θέλουν να εκλεγούν Αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση του Τ.Ο.Ε.Β. σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στον Οργανισμό (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) έγγραφη αίτηση (Δήλωση) υποψηφιότητας με τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
Οι Δηλώσεις υποψηφιότητας τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται από τα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν το αργότερο (8) οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης Τοπικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής οι παραπάνω δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΚΛΙΜΑΚΑ δικαιώματος ψήφου μελών του Τ.Ο.Ε.Β., Ν.2040/92 άρθρο 7, Φ.Ε.Κ. 70Α/23-4-92, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν2538/97 άρθρο 60 ΦΕΚ 242/1-12-1997.
Από     5    στρέμματα έως 20,            ψήφος 1
Από   20    στρέμματα έως 50,            ψήφοι 2
Από   50    στρέμματα και άνω,          ψήφοι 3
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή των Τοπικών Συνελεύσεων κ.λ.π. παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                        Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

                                                                              Παπαστόϊκας Ιωάννης


                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση  : Ζαφειράκη 41
                               Τ.Κ. 592  00   ΝΑΟΥΣΑ
Πληροφορίες      : Μπλιάτκας  Θωμάς                     Τηλέφωνο - Fax  : 2332022980 - 2332029578


ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση πρόσκλησης διενέργειας Τοπικών Συνελεύσεων για εκλογή αντιπροσώπων στη Γ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β.»
ΣΧΕΤ. :     

  Προς :
Νάουσα, 05 Σεπτεμβρίου 2016

                Αριθ. Πρωτ.   :  640
                Αριθ. Δ/σης   : 

1. Τα μέλη του ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ δια του Δήμου Νάουσας
2. Τα μέλη του Αγροκτήματος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ δια του Δήμου Νάουσας Δημοτικού διαμερίσματος Στενημάχου
3. Τα μέλη του Αγροκτήματος ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ δια του Δήμου Νάουσας Δημοτικού διαμερίσματος Γιαννακοχωρίου
4. Τοπικό Τύπο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 195
Τ.Κ.  503 34   ΝΑΟΥΣΑ


Συνημμένα σας στέλνουμε την Πρόσκληση - Πρόγραμμα του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης με την οποία καλεί τα μέλη του σε διενέργεια Τοπικών Συνελεύσεων για την εκλογή αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Τ.Ο.Ε.Β. για το λόγο ότι λήγει η θητεία των παρόντων αντιπροσώπων στη 31 Δεκεμβρίου 2016.
Παρακαλούμε να δώσετε ευρεία δημοσιότητα, έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως όλα τα μέλη μας.
Επίσης τα Δημοτικά Διαμερίσματα Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου παρακαλούνται να φροντίσουν για την παραχώρηση της κοινοτικής αίθουσας για τις ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στην συνημμένη πρόσκληση.

                                                                                                                       Με εντολή Διοικήσεως
                                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
                                                                    Μπλιάτκας Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου