Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου 2017-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
2/16-12-2016 συνεδρίασης  της  Γενικής Συνέλευσης
του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης 

Στη Νάουσα σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ. και στην αίθουσα του Οργανισμού, μετά από προσωπική πρόσκληση που μας κοινοποιήθηκε νόμιμα, συγκεντρωθήκαμε οι αντιπρόσωποι που αποτελούμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, σε συνεδρίαση για λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος :  Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέλευση δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας, παρότι έχουν κληθεί.
Σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση ορίζει πρόεδρό της τον κ. Τσιλινίκο Κωνσταντίνο του Ιωάννη και ως εφορευτική επιτροπή: τον κ. Μίσκο Ευάγγελο του Δημητρίου πρακτικογράφο, τον κ. Ράπτη Στέργιο του Δημητρίου α΄ ψηφολέκτη και τον κ. Μπιλιούρη Δημήτριο του Ευαγγέλου β΄ ψηφολέκτη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τον κατάλογο των αντιπροσώπων και διαπιστώνεται απαρτία του σώματος σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 12 παρ.6) αφού σε σύνολο 67 (εξήντα επτά) αντιπροσώπων είναι παρόντες εξήντα έξι (66) ως εμφανίζονται στο παρουσιολόγιο που είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτού του πρακτικού.
Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος εισηγείται επί του μόνου θέματος : «Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου», Κληθήκαμε σήμερα να εκλέξουμε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την τετραετία 2017-2020 και παρακαλώ τους ψηφολέκτες να μοιράσουν τα ψηφοδέλτια τα οποία έχουν συνταχθεί κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις δηλώσεις υποψηφιότητας που έχουν κατατεθεί στον Οργανισμό.
Αφού τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας στις 20:00 όπως από την αρχή ορίσθηκε, στη συνέχεια γίνεται το διάλεγμα και η μονογραφή των ψηφοδελτίων και η επιτροπή συντάσσει πίνακα διαλογής. Τα αποτελέσματα είναι: Ψήφισαν 66, Έγκυρα ψηφοδέλτια 66, Άκυρα __0__ και Λευκά __0__.
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης όπως αναγράφονται στον παρακάτω αλφαβητικό πίνακα :
1.
Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου
Ψήφοι :
48
2.
Καρβουνιάρης Σπυρίδων του Δημητρίου
Ψήφοι :
41
3.
Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου
Ψήφοι :
51
4.
Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα
Ψήφοι :
40
5.
Παπαδόπουλος Αστέριος του Νικολάου
Ψήφοι :
45
6.
Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου
Ψήφοι :
59
7.
Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Ψήφοι :
56
8.
Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου
Ψήφοι :
13
Κατά συνέπεια εκλέγονται τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού οι :
1.
Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου
2.
Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
3.
Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου
4.
Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου
5.
Παπαδόπουλος Αστέριος του Ιωάννη
6.
Καρβουνιάρης Σπύρος του Δημητρίου
7.
Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα
και αναπληρωματικά μέλη οι :
1.
Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου
που δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 09/2016.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤσιλινίκος Κωνσταντίνος
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣΜίσκος Ευάγγελος
Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣΡάπτης Στέργιος
Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣΜπιλιούρης Δημήτριος

Τρία από τα παρόντα μέλη


Παπαδόπουλος ΙωάννηςΠιτσιούνης ΑναστάσιοςΘεοδοσιάδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου