Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.ΠΡΑΚΤΙΚΟ
με αριθμό 13/19-12-2016 συνεδρίασης  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης 

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του πλειοψηφώντος συμβούλου κ. Παπαδόπουλου Κων/νου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.                          Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
2.                          Εξουσιοδότηση για την κίνηση των λογαριασμών μας Ταμιευτηρίου.
3.                          Επιλογή προϊσταμένου Διεύθυνσης του Οργανισμού.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ


Ο πλειοψηφών σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 1ου θέματος :
Ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπόσκο Δημήτριο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Ταμία του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπακαλιό Νικόλαο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως απλά μέλη του Δ.Σ. Όλοι δήλωσαν ότι αποδέχονται τα παραπάνω αξιώματα και δεν υπήρξε καμία ένσταση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2016.
Επί του 2ου θέματος :
Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση και μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κίνηση των λογαριασμών μας στην Τράπεζα Πειραιώς θα έχει ισχύ ότι και στην προηγούμενη εξουσιοδότηση, δηλαδή: εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς που εκτελεί και χρέη αναπληρωτή ταμία για την α) διαχείριση μέσω win bank των λογαριασμών μας στην τράπεζα Πειραιώς και β) την κατάθεση και ανάληψη κάθε ποσού από τους λογαριασμούς μας χωρίς καμία άλλη απόφαση ή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, το ίδιο έχει ισχύ και για τον ταμία του οργανισμού κ. Μπακαλιό Νικόλαο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω θα γίνεται με νέα ειδική απόφαση του Δ.Σ. που θα γνωστοποιείται εγγράφως στην τράπεζα και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της νέας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2016.
Επί του 3ου θέματος :
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, την ανάλογη προ 4ετίας απόφαση του ΔΣ τα ΔΓ97F/30-6-1997 Υπ.Γεωργίας/ΓΔΕΒ & 2/52492/0022/23-7-2012 Υπ.Οικ/ΓενΔνση Μισθών και τον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση, ομόφωνα αποφασίζει ότι επανατοποθετεί προς αναπλήρωση στην οργανική θέση του Διευθυντή του Οργανισμού τον κ. Μπλιάτκα Θωμά, εξασκώντας παράλληλα και τα υπόλοιπα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί στο παρελθόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2016.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Παπαστόϊκας Ιωάννης                                  Μπόσκος Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ :          Παπαδόπουλος Κων/νος                 Αντιπρόεδρος
Μπακαλιός Νικόλαος                        Ταμίας
                             Γίδαρης Κωνσταντίνος                    μέλος
                                          Καρβουνιάρης Σπυρίδων                μέλος
Παπαδόπουλος Αστέριος                 μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου