Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης για εκλογή Δ.Σ.
                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση  : Ζαφειράκη 41
                               Τ.Κ. 592  00   ΝΑΟΥΣΑ
Πληροφορίες      : Μπλιάτκας  Θωμάς                     Τηλέφωνο - Fax  : 2332022980 - 2332029578


ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση»
ΣΧΕΤ. :     

     ΠΡΟΣ :
Νάουσα, 24 Νοεμβρίου 2016

                Αριθ. Πρωτ.   :  829
                Αριθ. Δ/σης   :  309 - 310

κ. κ.  67 αντιπροσώπους
Αγροκτήματος Ναούσης
592 00 ΝΑΟΥΣΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 195
Τ.Κ.  503 34   ΝΑΟΥΣΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων

Έχοντας υπόψη :
            Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5, του άρθρου 16 και 18 του καταστατικού του Οργανισμού μας και τα αποτελέσματα των Τοπικών Συνελεύσεων που έγιναν,
καλούμε
Σε τακτική Γενική Συνέλευση όλους τους Αντιπροσώπους του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού, με μοναδικό θέμα :
ü  Εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι αντιπρόσωποι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στον Οργανισμό (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) έγγραφη αίτηση (Δήλωση) υποψηφιότητας με τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Οι Δηλώσεις υποψηφιότητας πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν το αργότερο (8) οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής οι παραπάνω δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση, λογιζόμενη σε απαρτία παρόντων οσονδήποτε μελών.
                                                                     Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ


                                                                                                   Παπαστόϊκας Ιωάννης      .

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 2016
Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Τοπικής Συνελεύσεως κτηματιών κατοίκων Δ.Δ. Γιαννακοχωρίου


Στο Γιαννακοχώρι Ναούσης, σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Γιαννακοχωρίου, οι κτηματίες κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Γιαννακοχωρίου μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης μετά από την με αριθμό 639/05 Σεπ. 2016 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού, συνήλθαν για την εκλογή (8) οκτώ αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.
Στη Συνέλευση παρίστανται και οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ.κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.
Το σώμα ευρίσκεται σε απαρτία αφού η συνέλευση είναι επαναληπτική, είναι παρόντες «47» σαράντα επτά κτηματίες, που αντιπροσωπεύουν «59» πενήντα εννέα ψήφους και αρχίζει η συνεδρίαση.
Από την Συνέλευση ορίζεται Πρόεδρος αυτής ο κ. Φανιάδης Θεόδωρος, πρακτικογράφος ο κ.  Κοντοκώστας Νικόλαος, και ψηφολέκτες οι κ.κ.  Παρχαρίδης Χαράλαμπος  και  Λογδανίδης Γεώργιος.
Μετά από αυτό ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της συνέλευσης να εκλέξουν (8) οκτώ αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.
Στην συνέχεια προσέρχονταν ένα-ένα τα μέλη του Οργανισμού και  αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι υπέγραφαν επί του εκλογικού καταλόγου/κατάστασης ψηφισάντων και έριχναν τον φάκελο στην κάλπη.
Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί, δηλαδή μέχρι την 19.00΄΄ οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, αποφασίστηκε η λήξη της.
Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή τους, αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τον πρόεδρο της συνέλευσης.
Στον εκλογικό κατάλογο της συνέλευσης είναι συνολικά 290 εγγεγραμμένα μέλη που αντιπροσωπεύουν 285 ψήφους.
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν 47 μέλη που αντιπροσωπεύουν 59 ψήφους, βρέθηκαν 59 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 59 έγκυρα, ___0___ άκυρα και __0____ λευκά.
Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων που έλαβε ο καθένας όπως αναγράφεται παρακάτω :


Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Ανθόπουλος Ιωακείμ του Αριστείδη
11

2
Θεοδοσιάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
34

3
Θεοδοσιάδης Θεόδωρος του Αθανασίου
31

4
Θεοδοσιάδης Σταύρος του Δημητρίου
26

5
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου
38

6
Παυλίδης Παύλος του Θεόφιλου
13

7
Τράιος Κωνσταντίνος  του Δημητρίου
12

8
Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ
22

9
Χριστόπουλος Σταμάτης του Νικολάου
12

κατά συνέπεια εξελέγησαν τακτικοί αντιπρόσωποι οι κάτωθι :


Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου
38

2
Θεοδοσιάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
34

3
Θεοδοσιάδης Θεόδωρος του Αθανασίου
31

4
Θεοδοσιάδης Σταύρος του Δημητρίου
26

5
Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ
22

6
Παυλίδης Παύλος του Θεόφιλου
13

7
Τράιος Κωνσταντίνος  του Δημητρίου
12

8
Χριστόπουλος Σταμάτης του Νικολάου
12

και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι οι :

Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Ανθόπουλος Ιωακείμ του Αριστείδη
11

οι οποίοι και δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακόλουθα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Φανιάδης Θεόδωρος,
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

  Κοντοκώστας Νικόλαος,

Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

 .  Παρχαρίδης Χαράλαμπος

Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

 Λογδανίδης Γεώργιος.