Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Γενική συνέλευση και κοπή βασιλοπιτας 2017


 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
1/17-02-2017 συνεδρίασης  της  Γενικής Συνέλευσης
του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης 

Στη Νάουσα και στην αίθουσα των γραφείων του Οργανισμού στην οδό Ζαφειράκη 41 στη Νάουσα, σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ., συνήλθαμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 33/02-02-2017  πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα  :
1.              Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2016».
2.              Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως Περιόδου 2017.
3.              Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2017 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2017.
4.              Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.
5.              Άσκηση ελέγχου & καταχρηστική παρέμβαση στην λειτουργία του Οργανισμού.
6.              Διοικητικός απολογισμός  -  Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ. του Οργανισμού.
Στη συνέλευση, μετά από πρόσκληση που έχει σταλεί αρμόδια, δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της εποπτεύουσας υπηρεσίας, ενώ παρευρίσκονται οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, αφού είναι παρόντες Πενήντα ένας (51) σε σύνολο 67 αντιπροσώπων, αρχίζει η συνεδρίαση και εκλέγονται ψηφολέκτες οι κ.κ. 1) Ράπτης Στέργιος 2) Τσιλινίκος Κωνσταντίνος ενώ πρακτικογράφος ορίζεται ο κ. Τσίλκος Στέργιος.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο εισηγείται στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Επί του 1ου θέματος :
Τίθεται υπόψη της συνελεύσεως ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός, η ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως 2016» και οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού 2016 που έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης, όπως εμφανίζονται στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού, επίσης ενημερώθηκε η συνέλευση ότι α) όλα τα παραπάνω έχουν υποβληθεί στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ για έλεγχο και επεξεργασία, και β) το 1345/02-02-2017 έγγραφο του Δήμου Νάουσας/Εποπτεία ΤΟΕΒ με τις παρατηρήσεις του. Μετά από αναλυτική συζήτηση και ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με 51 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι : εγκρίνει ως έχει τις τροποποιήσεις, τον Ισολογισμό και Απολογισμό της χρήσης 2016, όπως επίσης και τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2017.
Επί του 2ου θέματος :
Ο κ. πρόεδρος θέτει υπόψη της συνέλευσης τον Κανονισμό Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2017, που συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την απόφασή του 006/2017, που είναι ο ίδιος ακριβώς με αυτόν της αρδευτικής περιόδου 2016 και έχει εγκριθεί αρμόδια. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε αναλυτικά τα άρθρα του Κανονισμού, αποφασίζει με 51 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι : εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2017 σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2017.
Επί του 3ου θέματος :
Τίθεται υπόψη της συνελεύσεως ο προϋπολογισμός για την χρήση 2017 όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την απόφαση 007/2017 και υποβλήθηκε στην εποπτεύουσα υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ για επεξεργασία και έλεγχο, και μας επεστράφη με το 1345/02-02-2017 έγγραφο του Δήμου Νάουσας/ Εποπτεία ΤΟΕΒ. Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση και ψηφοφορία αποφασίζει με 51 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι :
1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2017 που είναι ο ίδιος της εισήγησης και έχει ως εξής:
ΚΕΦ.
ΕΣΟΔΑ
ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.
ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΟ
1
Εισφορά Διοικήσεως
130.500,00

1
Δαπάνες Διοικήσεως
130.500,00
2
Εισφορά Συντηρήσεως
256.000,00

2
Δαπάνες Συντηρήσεως
256.000,00
3
Εισφορά Λειτουργίας
262.000,00

3
Δαπάνες Λειτουργίας
262.000,00
4
Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ
5.000,00

4
Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ
5.000,00
5
Εισφορά Προμηθειών
11.000,00

5
Προμήθεια μόνιμου υλικού
11.000,00
6
Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων
 0,00

6
Ακίνητα
 0,00
7
Έσοδα κατασκευής έργων
35.000,00

7
Κατασκ. - ανακατ. έργων
35.000,00
8
Έσοδα καλ. τοκοχρ. δόσεων
 0,00

8
Τοκοχρ. δόσεις δανείων
 0,00
9
Έσοδα παρελθούσης χρήσης
0,28

9
Υποχρ. παρελθ. χρήσης
0,28
10
Εισφορά αποσβέσεων
60.499,72

10
Αποσβέσεις
60.499,72
Σύνολο Εσόδων     :
  760.000,00 €

Σύνολο Εξόδων     :
  760.000,00 €
2. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του, μέσα στο συνολικό ποσό των # 760.000,00 € # ευρώ.
3. Εγκρίνει το πρόγραμμα συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2017 σύμφωνα με την εισήγηση που υποβλήθηκε στην εποπτεύουσα υπηρεσία του Δήμου Νάουσας και μας επεστράφη εγκεκριμένο με το 1345/02-02-2017 έγγραφο του Δήμου Νάουσας/ Εποπτεία ΤΟΕΒ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2017.
Επί του 4ου θέματος :
Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της συνέλευσης ότι το ταμειακό υπόλοιπο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου του Οργανισμού είναι χαμηλό σε σχέση με άλλες χρονιές και υπολογίζοντας τις τρέχουσες ανάγκες του Οργανισμού μέχρι την θεωρητική στιγμή που θα γίνονται οι εισπράξεις των εισφορών, θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνει στη συνέλευση να εγκρίνει και να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να προβεί στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι του ποσού των 60.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, όταν και εάν αυτό το κρίνει απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Οργανισμού. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε αναλυτικά επί της εισήγησης, αποφασίζει με 51 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι: εγκρίνει και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προβεί στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι και του ποσού των 60.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, όταν και εάν το Δ.Σ. κρίνει αυτό απαραίτητο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2017.
Επί του 5ου θέματος :
Ο κ. Πρόεδρος του Οργανισμού ενημέρωσε την Συνέλευση οτι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 συμμετείχε μαζί με τον Διευθυντή του Οργανισμού σε σύσκεψη που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάουσας έπειτα από τηλεφωνική πρόσκληση σε όλα τα ΤΟΕΒ του Δήμου μας. Στην σύσκεψη εκτός των ΤΟΕΒ συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Κα Πασχούλα Χρυσούλα και τα μέλη της επιτροπής εποπτείας ΤΟΕΒ κ.κ. Τέλλης Παντελής, Χασιούρα Ζωή και Τηλκερίδης Κυριάκος. Στην Σύσκεψη αυτή η επιτροπή προσπάθησε καταχρηστικά να ΠΑΡΕΜΒΕΙ στον τρόπο Διοίκησης και Λειτουργίας των Οργανισμών μας σε θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της νομιμότητας αλλά με την επιβολή συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας προς διευκόλυνση αυτών των ιδίων, πράξη στην οποία η εκπροσώπηση του Οργανισμού μας σθεναρά αντέδρασε. Στο τέλος της σύσκεψης και εκτός της αίθουσας, μας παραδόθηκε φωτοαντίγραφο του εγγράφου 33135/29-12-2016 εποπτείας ΤΟΕΒ Δήμου Νάουσας, χωρίς αυτόγραφες υπογραφές και του συνημμένου που αναφέρετε σε αυτό. Αφού συνεδρίασε το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε οτι: α) ανανεώνει ως έχουν τις αποφάσεις του που αναφέρονται στο έγγραφο του Δήμου, β) θέτει το ζήτημα ως θέμα για την ερχόμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού και γ) εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Οργανισμού για την έρευνα της περίπτωσης ένστασης προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της πιθανότητας νομικής διεκδίκησης επίλυσης του θέματος και καταλογισμό ευθυνών. Στην συνέχεια τέθηκαν υπόψη της συνέλευσης το παραπάνω έγγραφο καθώς επίσης και το 1345/02-02-2017 εποπτείας ΤΟΕΒ Δήμου Νάουσας. Έγινε μνεία στο οτι το Διοικητικό Συμβούλιο είχε πάντοτε καλή πρόθεση με διάθεση πλήρους συνεργασίας και έστελνε στην εποπτεία αποφάσεις του που δεν ήταν απαραίτητη καμία έγκριση (επιτροπές, σύγκληση Γ.Σ. κ.ά.) όπως επίσης και όλα τα οικονομικά στοιχεία όπως τα έστελνε όλα τα έτη στην Δ.Ε.Β. Ημαθίας και την ΙΙα Περιφ.Δ/νση Ε.Β. και εγκρινόταν πάντοτε ως έχουν σήμερα που είναι προϊόν εργασίας πολλών ετών αλλά και οικονομικών ελέγχων από οικονομικούς επιθεωρητές. Τέλος καταγγέλθηκε στην Συνέλευση η καθεστωτική συμπεριφορά της επιτροπής που από μόνη της προσπαθεί να επιβάλει τρόπους λειτουργίας στον Οργανισμό, παραβλέποντας οτι σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 16 του καταστατικού μας η Γ.Σ. είναι το Κυρίαρχο σώμα αυτού και έχει την Ανώτερη εποπτεία. Στην συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση και ενημέρωση επί των ανωτέρω με ερωτήσεις από μέρους των αντιπροσώπων προς το ΔΣ και τον Διευθυντή που τους ενημέρωσε το πώς λειτουργούν οι ΤΟΕΒ και η εποπτεία τους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε, αποφασίζει με 51 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι: α) Εγκρίνει τις ενέργειες και την 020/2017 απόφαση του Δ.Σ., β) λαμβάνει υπόψη αλλά απορρίπτει τις συστάσεις της επιτροπής και εντέλει το ΔΣ να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε έως και σήμερα και να είναι μέσα στα πλαίσια που ορίζει και αποδέχεται η Συνέλευση, γ) Χαρακτηρίζει απαράδεκτη την συμπεριφορά της επιτροπής για την παρέμβασή της και προσπάθεια επιβολής της θεωρώντας οτι ο Οργανισμός είναι τμήμα ή υπηρεσία του Δήμου, και δ) απαλλάσσει το Δ.Σ. και το προσωπικό από κάθε ευθύνη που μπορεί να επιφέρει η μη έγκριση πράξεών του και αναλαμβάνει ως κυρίαρχο Όργανο την ευθύνη για την έγκριση όσων δεν εγκρίνονται στα παραπάνω δύο έγγραφα από την επιτροπή, αν και αρμόδια της έχουν αποσταλεί προς έγκριση.  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 05/2017.
Επί του 6ου θέματος :
Ο κ. πρόεδρος έκανε μία γενική ανάλυση των έργων και εργασιών που έγιναν στην χρήση του 2016 καθώς επίσης ενημέρωσε και για τα έργα που είναι δρομολογημένα να γίνουν. Στην συνέχεια ζητήθηκε να γίνουν διάφορες προτάσεις ή και παρατηρήσεις για το ΔΣ, πολλοί αντιπρόσωποι έθεσαν το θέμα για τα γεμιστήρια των ραντιστικών από τα δίκτυά μας και ο πρόεδρος τους ενημέρωσε οτι έχει έρθει σε επικοινωνία με την αντιδήμαρχο κ. Πασχούλα και η ίδια έχει συνεργασία με τον γεωλόγο κ. Αθανασιάδη Κωνσταντίνο έτσι ώστε να αναλάβει ο Δήμος τα σχετικά για την αδειοδότησή τους. Το θέμα συζήτησης αυτό έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2016.
Όσον αφορά για τους ληξιπρόθεσμους χρεώστες μέλη μας, για την τρέχουσα χρήση τόνισαν με ιδιαίτερη έμφαση το ότι δεν θα πάρουν νερό για άρδευση όσοι κτηματίες οφείλουν στον Οργανισμό ληξιπρόθεσμες εισφορές έστω και μίας χρονιάς και ότι θα γίνει μια επιλογή μελών από το Δ.Σ. τα οποία δεν τηρούν τους διακανονισμούς ή αδιαφορούν να κάνουν και στη συνέχεια να προωθηθεί η δικαστική διεκδίκηση των οφειλών από τα μέλη αυτά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 07/2016.
Στην συνέχεια ο κ. Τσιλινίκος Κώστας πρότεινε να μπούν υδρόμετρα σε όλες τις υδροληψίες ή όπου τελικά αυτό είναι εφικτό.
Μετά από όλα αυτά η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τα έργα και τις ενέργειες του Δ.Σ. και συμφωνεί με τις σκέψεις και τον προγραμματισμό του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση το ότι δεν θα πάρουν νερό για άρδευση όσοι κτηματίες οφείλουν στον Οργανισμό ληξιπρόθεσμες εισφορές έστω και μίας χρονιάς και ότι θα γίνει μια επιλογή μελών από το Δ.Σ. τα οποία δεν τηρούν τους διακανονισμούς ή αδιαφορούν να κάνουν και στη συνέχεια να προωθηθεί η δικαστική διεκδίκηση των οφειλών από τα μέλη αυτά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 08/2016.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνέλευση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΟΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ             Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης    α.Ράπτης Στέργιος              Τσίλκος Στέργιος
                                                   β.Τσιλινίκος Κωνσταντίνος


Τρία από τα παρόντα μέλη
Βαδόλας Στέργιος        Σαράφης Νικηφόρος       Φετλής Δημήτριος

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.ΠΡΑΚΤΙΚΟ
με αριθμό 13/19-12-2016 συνεδρίασης  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης 

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του πλειοψηφώντος συμβούλου κ. Παπαδόπουλου Κων/νου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.                          Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
2.                          Εξουσιοδότηση για την κίνηση των λογαριασμών μας Ταμιευτηρίου.
3.                          Επιλογή προϊσταμένου Διεύθυνσης του Οργανισμού.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ


Ο πλειοψηφών σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 1ου θέματος :
Ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπόσκο Δημήτριο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Ταμία του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπακαλιό Νικόλαο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως απλά μέλη του Δ.Σ. Όλοι δήλωσαν ότι αποδέχονται τα παραπάνω αξιώματα και δεν υπήρξε καμία ένσταση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2016.
Επί του 2ου θέματος :
Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση και μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κίνηση των λογαριασμών μας στην Τράπεζα Πειραιώς θα έχει ισχύ ότι και στην προηγούμενη εξουσιοδότηση, δηλαδή: εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς που εκτελεί και χρέη αναπληρωτή ταμία για την α) διαχείριση μέσω win bank των λογαριασμών μας στην τράπεζα Πειραιώς και β) την κατάθεση και ανάληψη κάθε ποσού από τους λογαριασμούς μας χωρίς καμία άλλη απόφαση ή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, το ίδιο έχει ισχύ και για τον ταμία του οργανισμού κ. Μπακαλιό Νικόλαο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω θα γίνεται με νέα ειδική απόφαση του Δ.Σ. που θα γνωστοποιείται εγγράφως στην τράπεζα και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της νέας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2016.
Επί του 3ου θέματος :
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, την ανάλογη προ 4ετίας απόφαση του ΔΣ τα ΔΓ97F/30-6-1997 Υπ.Γεωργίας/ΓΔΕΒ & 2/52492/0022/23-7-2012 Υπ.Οικ/ΓενΔνση Μισθών και τον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση, ομόφωνα αποφασίζει ότι επανατοποθετεί προς αναπλήρωση στην οργανική θέση του Διευθυντή του Οργανισμού τον κ. Μπλιάτκα Θωμά, εξασκώντας παράλληλα και τα υπόλοιπα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί στο παρελθόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2016.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Παπαστόϊκας Ιωάννης                                  Μπόσκος Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ :          Παπαδόπουλος Κων/νος                 Αντιπρόεδρος
Μπακαλιός Νικόλαος                        Ταμίας
                             Γίδαρης Κωνσταντίνος                    μέλος
                                          Καρβουνιάρης Σπυρίδων                μέλος
Παπαδόπουλος Αστέριος                 μέλος