Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 6ης Νοεμβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 11/06-11-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 06 Νοεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Οκτωβρίου 2014.

2. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Παπαδόπουλος Αστέριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Κων/νος

2. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 20/31-10-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 163/31-10-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Οκτωβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 145/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                             Παπαστόϊκας Ιωάννης                                          Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Οκτωβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 10/09-10-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 09 Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.

2. Οριστικοποίηση εισφορών χρήσης 2014.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Παπαδόπουλος Αστέριος
 4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 5. Μπακαλιός Νικόλαος
 6. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Κων/νος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 18/30-09-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 140/30-09-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Σεπτεμβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή του Οργανισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΝΔ. 1277/72 που έχουν τηρηθεί, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι οριστικοποιεί τον πίνακα εισφορών χρήσης 2014 που είναι σε περίληψη ως εξής :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Αγρόκτημα

ΣΥΝΟΛΟ Στρεμμάτων

Ξηρικά

Φυσική ροή

Ίδια μέσα

Αμπέλια

Αντλιοστάσια

Δασικά-Κτίσματα

Άλλα

Αξία σε ευρώ

Νάουσας

21.566,67

7.222,21

11.108,94

283,10

963,39

1.509,84

475,19

4,00

374.329,97 €

Στενημάχου

3.527,54

1.165,98

1.134,12

41,20

194,68

682,03

309,53

 

56.848,01 €

Γιαννακοχωρίου

3.684,50

542,89

1.224,34

148,32

170,56

1.580,69

17,70

 

74.325,40 €

ΣΥΝΟΛΑ :

28.778,71

8.931,08

13.467,40

472,62

1.328,63

3.772,56

802,42

4,00

505.503,38 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΜΗ

Νάουσα

4,00 €

         

475,19

 

1.900,76 €

Νάουσα

8,50 €

7.222,21

           

61.389,14 €

Νάουσα

15,00 €

   

283,10

       

4.246,50 €

Νάουσα

17,00 €

     

963,39

     

16.377,63 €

Νάουσα

23,00 €

 

11.108,94

   

1.509,84

   

290.231,94 €

Νάουσα

46,00 €

           

4,00

184,00 €

Γιαννακοχώρι

4,00 €

         

17,70

 

70,80 €

Γιαννακοχώρι

8,50 €

542,89

           

4.614,59 €

Γιαννακοχώρι

15,00 €

   

148,32

       

2.224,80 €

Γιαννακοχώρι

17,00 €

     

170,56

     

2.899,52 €

Γιαννακοχώρι

23,00 €

 

1.224,34

   

1.580,69

   

64.515,69 €

Γιαννακοχώρι

46,00 €

             

0,00 €

Στενήμαχος

4,00 €

         

309,53

 

1.238,12 €

Στενήμαχος

8,50 €

1.165,98

           

9.910,88 €

Στενήμαχος

15,00 €

   

41,20

       

618,00 €

Στενήμαχος

17,00 €

     

194,68

     

3.309,56 €

Στενήμαχος

23,00 €

 

1.134,12

   

682,03

   

41.771,45 €

Στενήμαχος

46,00 €

             

0,00 €

Σύνολα ανάλυσης ανά τιμή :

 

8.931,08

13.467,40

472,62

1.328,63

3.772,56

802,42

4,00

505.503,38 €

Οι παραπάνω αναλυτικοί πίνακες θα σταλούν αρμόδια στο γραφείο εποπτείας ΤΟΕΒ του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας για έγκριση και θεώρηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΜΠΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

02-0567

2.

ΛΙΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

02-0568

3.

ΤΟΤΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ- ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

01-4786

4.

ΓΟΥΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΟΥ

01-4787

5.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4788

6.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4789

7.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4790

8.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

02-0566

9.

ΜΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0569

10.

ΖΙΩΓΑ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

02-0570

11.

ΖΑΡΚΑΔΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4791

12.

ΚΟΥΒΑΤΗ-ΖΑΡΚΑΔΑ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4792

13.

ΡΩΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4793

14.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

01-4794

15.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

01-4795

16.

ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ.

01-4796

17.

ΛΙΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗ

01-4797

18.

ΤΣΙΤΙΛΑΚΟΥ-ΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ –ΤΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

01-4798

19.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4799

20.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4800

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2014

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΛΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0199

2.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0309

3.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-0384

4.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

01-0434

5.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΦΟΙ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-2909

6.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-0572

7.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-2829

8.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗ ΕΛΠΙΔΑ

01-2828

9.

ΤΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

01-1374

10.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0400

11.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

01-0246

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Οργανισμού για την υπογραφή συμβολαίου δωρεάς προς τον Οργανισμό, τμήματος αγρού που περιέχει την «Γεώτρηση Ιωάννου» στην περιοχή Στενημάχου από την κ. Ιωάννου Άννα. Η ίδια απόφαση έχει ισχύ και για την υπογραφή κάθε άλλου εγγράφου άμεσα σχετιζόμενου με την παραπάνω δωρεά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2014.

795/23-09-2014 Δικηγόρου κ. Αναστασίου Καραμπατζού σε συνδυασμό με την αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας και τις δύο φωτογραφίες που προσκόμισε, ομόφωνα αποφασίζει να αποστείλει επιστολές στην πολεοδομία και στον κ. Τάνη με περιεχόμενο που θα ζητά την εφαρμογή της 14204/2-6-14 έγκριση δόμησης που εκδόθηκε από την Δ/νση υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2014.

796/09-10-2014 επιστολή Δικηγόρου κ. Αναστασίου Καραμπατζού, το ΔΣ έλαβε γνώση της.

723/09-09-2014 Μαντζώρου Αθανασίου σε συνδυασμό με την 794/09-10-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα που θα γίνει με δικές του δαπάνες η κάλυψη του αύλακα με τσιμεντοσωλήνες 500άρες. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές του δαπάνες. Η κατασκευή του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2014.

742/18-09-2014 Μπαντή Χρήστου σε συνδυασμό με την 793/09-10-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη του αύλακα σε μήκος δέκα μέτρων που θα γίνει με δικές του δαπάνες και με τσιμεντοσωλήνες 500άρες. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές του δαπάνες. Η κατασκευή του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας. Ως προς το δεύτερο μέρος του αιτήματος, εντέλει τον Γεωργοτεχνίτη να αποστείλει ειδοποιητήρια για τον άμεσο καθαρισμό του αύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2014.

792/09-10-2014 έκθεση –αναφορά του Γεωργοτεχνίτη σχετικά με την θετική πορεία των εξωδίκων «Πίτη» & «Μπαϊτάση» το ΔΣ έλαβε γνώση.

744/18-09-2014 Γραφείου Εποπτείας ΤΟΕΒ Δήμου Νάουσας, ομόφωνα αποφασίζει για την επόμενη συνεδρίαση να έχει πίνακα οφειλετών άνω των 1000 ευρώ από τον οποίο θα κάνει επιλογή 20 ατόμων για αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2014.

791/09-10-2014 Τούσια Χρήστου, εγκρίνει το αίτημα για σύνδεσή του στην διώρυγα της Κάτω Γάστρας με λάστιχο Φ32 υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αλλαγή χρέωσης για το σύνολο των 8,1 στρεμμάτων του από ξηρικά σε Ιδίων μέσων και ότι τον απόλυτο και μοναδικό έλεγχο επί της σύνδεσης στην διώρυγα θα έχει ο Οργανισμός. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2014.

Για την από 08-09-2014 ανοιχτή επιστολή προς την ΔΕΥΑ Βέροιας του ΑΝ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ που μας κοινοποίησαν, ομόφωνα αποφασίζει να αναβάλει την συζήτησή της για το επόμενο ΔΣ με την παρουσία και του κ. Τασιώνα Αναστασίου τον οποίο έγκαιρα θα καλέσουμε. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 Παπαστόϊκας Ιωάννης                                         Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 09/05-09-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Αυγούστου 2014.

2. Διαγραφές χρεώσεων από εσφαλμένες εγγραφές και διπλοχρεώσεις.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Λήξη αρδευτικής περιόδου.

5. Ημερήσιες αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.

6. Επιβολή προστίμου 10%.

7. Πίνακες εισφορών χρήσης 2014.

8. Συμπληρωματική επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2014.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 5. Μπακαλιός Νικόλαος
 6. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Αστέριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 16/31-08-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 118/31-08-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Ιουνίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. διαγράφει σε βάρος του Κεφαλαίου του Οργανισμού τις παρακάτω οφειλές για τον λόγω ότι δεν υπάρχουν σαν αγροτεμάχια και δεν διεκδικούνται από κανέναν σύμφωνα με τους έως σήμερα φερόμενους ιδιοκτήτες.

1

02-0175

Γκάτζαρος Γεώργιος του Μιχαήλ

356,11

2

01-2182

Καστανιώτη Ιφιγένεια σύζ. Γεωργίου

63,76

3

01-1001

Οικονόμου Κωνσταντίνος του Κων/νου (Μπέμπης)

158,08

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

01-4756

2.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-4757

3.

ΓΚΕΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4758

4.

ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ ΚΑΣΙΑΝΗ-ΠΕΤΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

01-4759

5.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4760

6.

ΜΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4761

7.

ΝΩΪΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4762

8.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4763

9.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4764

10.

ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4765

11.

ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4766

12.

ΤΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4767

13.

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

01-4768

14.

ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4769

15.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΑΜΟΥΗΛ

03-0341

16.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

03-0342

17.

ΣΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0563

18.

ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

02-0564

19.

ΧΑΤΖΗΝΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

01-4770

20.

ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-4771

21.

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4772

22.

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4773

23.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4774

24.

ΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

01-4775

25.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4776

26.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

01-4777

27.

ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01-4778

28.

ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

02-0565

29.

ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

01-4779

30.

ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4780

31.

ΔΑΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ

01-4781

32.

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΙΑΜΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

01-4782

33.

ΣΚΟΠΧΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4783

34.

ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

03-0344

35.

ΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4784

36.

ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4785

37.

ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

01-4786

38.

ΓΟΥΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ

01-4787

39.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4788

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2014

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΜΠΑΣΙΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-1857

2.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

01-4761

3.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

01-4530

4.

ΜΠΙΖΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

01-0861

5.

ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-1925

6.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1472

7.

ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

01-0168

8.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

01-0142

9.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1472

10.

ΚΑΪΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

02-0249

11.

ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

02-0076

12.

ΝΑΝΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ

01-0946

13.

ΓΙΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-0160

14.

ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

01-1721

15.

ΤΑΟΥΛΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ

01-1998

16.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

01-0843

17.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03-0057

18.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-0137

19.

ΔΑΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-1687

20.

ΖΕΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-4425

21.

ΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1335

22.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-0384

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει σύμφωνα και με προηγούμενη απόφασή του για εξουσιοδότηση του Προέδρου, την λήξη της αρδευτικής περιόδου την 6η Σεπτεμβρίου 2014 και την σταδιακή χορήγηση των αδειών τους και την καταγγελία των συμβάσεων για το υδρονομικό προσωπικό, εξουσιοδοτημένου του προέδρου για αυτό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό χρήσης 2013, την 1361/02-05-2006 της Δ.Ε.Β. Ημαθίας, την ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6 Υπ.Οικ.Γεν.Λογ.Κράτους, καθώς και τις ημέρες απασχόλησης του κάθε μέλους από το Δ.Σ. για εργασίες του Οργανισμού εντός της περιοχής δικαιοδοσίας, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την χορήγηση ημερησίων αποζημιώσεων για το έτος 2014 ως παρακάτω:

Για τον Πρόεδρο 80 ημέρες, για τον Ταμία 16 ημέρες και για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από 12 ημέρες τον καθένα, δηλαδή συνολικά 156 ημέρες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2014.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη το καταστατικό του Οργανισμού, τον προϋπολογισμό χρήσης 2014 καθώς και τον κανονισμό άρδευσης, που έχουν εγκριθεί αρμόδια, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την παράταση κατά έναν μήνα και επιβολή προστίμου από την 01 Νοεμβρίου 2014, σε ποσοστό 10% επί του λογιστικού υπολοίπου για τα μέλη μας που δεν θα έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2014.

Επί του 7ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1277/72, ομόφωνα αποφασίζει την δημοσιοποίηση των πινάκων εισφορών χρήσεως 2014 και την αποστολή τους στον Δήμο Νάουσας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Στενημάχου του Δήμου Νάουσας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γιαννακοχωρίου του Δήμου Νάουσας και την τοιχοκόλλησή του στα γραφεία του Οργανισμού, με δικαίωμα ένστασης κατά των πινάκων (15) δέκα πέντε ημέρες από την δημοσίευσή τους και λόγω της έγκαιρης δημοσιοποίησης μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η οριστικοποίηση των εισφορών θα γίνει στην πρώτη επερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την παραπάνω καταλυτική ημερομηνία. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2014.

Επί του 8ου θέματος :

Σε συνέχεια της 034/2014 απόφασης του ΔΣ, και έχοντας υπόψη την λήξη της αρδευτικής περιόδου 2014, επιβάλλεται συμπληρωματική στρεμματική εισφορά 3,00€ ανά στρέμμα σε όσους κτηματίες ζητήσουν και αρδεύσουν τα αγροτεμάχιά τους σε περιοχές όπου είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την άρδευση (γεωτρήσεις – αντλιοστάσια). Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα έχει ισχύ από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2014.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2014.

636/05-08-2014 Ντόκα Νικολάου του Στεφάνου σε συνδυασμό με την 714/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο έργο δεν κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό μας αλλά από το υπουργείο γεωργίας στο οποίο και θα πρέπει να αποταθεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2014.

688/29-08-2014 Αγροτικού Συλλόγου «Μαρίνος Αντύπας», αποδέχεται το αίτημα αν και παρόμοιο αίτημα έγινε στην χρήση 2013 με δυσάρεστα αποτελέσματα για τον Οργανισμό, αφού το αίτημα ήδη συμβαδίζει με την 124/2014 απόφασή του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2014.

689/01-09-2014 Μήτρου Μηχαήλ σε συνδυασμό με την 712/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα αποδέχεται την αυτοψία ως θέση του Οργανισμού και ο γεωργοτεχνίτης να τον ενημερώσει ότι τα έργα έγιναν από την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και εκεί θα πρέπει να αποταθεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2014.

687/28-08-2014 Ροδοβίτη Θωμά σε συνδυασμό με την 713/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα το οποίο θα υλοποιηθεί με την νέα αρδευτική περίοδο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2014.

683/21-08-2014 Σουρλάμτα Θεοφάνη για λογαριασμό κτηματιών περιοχής «Μπλάνας-Μηλίτσας» σε συνδυασμό με την 711/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, το ΔΣ έλαβε γνώση.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        Παπαστόϊκας Ιωάννης                                    Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 7ης Αυγούστου 2014

Πρακτικό με αριθμό 08/07-08-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Αυγούστου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιουλίου 2014.

2. Ένταξή μας στην Ε.Α.Π. (Ενιαία αρχή πληρωμών).

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 5. Μπακαλιός Νικόλαος
 6. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 14/31-07-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 96/31-07-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Ιουνίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Ο Διευθυντής του Οργανισμού ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξή μας στην ΕΑΠ. Πήραμε προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης αλλά το Υπουργείο Γεωργίας όμως αρνούνταν να μας πιστοποιήσει επικαλούμενο ότι δεν ανήκουμε σε αυτό με αποτέλεσμα να μην μπορούσαμε να πάρουμε οριστικούς κωδικούς, στην συνέχεια ξανά υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο μας έδωσε προσωρινούς κωδικούς αλλά έως και σήμερα δεν υπάρχει αρμόδιος να επικοινωνήσουμε μαζί του για τους οριστικούς κωδικούς αφού όπως μας ενημερώνει η διευθύντρια η αρμόδια υπάλληλος λείπει σε άδεια και ότι δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αφού έχουμε τους προσωρινούς κωδικούς. Μετά από αυτά και αφού πληρωμές μέσω ΕΑΠ δεν μπορούν να γίνουν με τους προσωρινούς κωδικούς, εγκρίνονται οι μισθοδοτικές πληρωμές εκτός ΕΑΠ έως ότου αυτό καταστεί εφικτό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

622/28-07-2014 Συνεταιρισμού ομαδικής καλλιέργειας «Δαλαμάρι», απορρίπτεται το αίτημα αφού οι εισφορές είναι ετήσιες για όλα τα μέλη μας και δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση ή ιδιαίτερη μεταχείριση σε κάποιο από αυτά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2014.

644/06-08-2014 έκθεσης – αναφοράς του Γεωργοτεχνίτη, ομόφωνα εγκρίνεται να γίνει επιστολή από τον Δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόρη με κύρια σημεία ότι γίνεται πλημμελή φύλαξη του νερού, η διεκδίκηση των ζημιών που υπεστήκαμε, και ότι αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση θα αφαιρέσουμε την σχάρα που τοποθέτησαν επί της Δ2 διώρυγας χωρίς την έγκρισή μας και θα διακοπεί η σύμβασή μας κατά την αρδευτική περίοδο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2014.

606/15-07-2014 Αμοιρόπουλου Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με την 651/7-8-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα να εγκρίνεται αφού πρώτα πληρωθεί με πενταετή αναδρομή όλη έκταση ως αρδευτική. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2014.

608/15-07-2014 Ζώγιου Γεωργίου σε συνδυασμό με την 650/7-8-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα αφού ο αύλακας είναι στραγγιστικός και εάν τον διατηρεί καθαρό όπως έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σύμφωνα και με την διαβεβαίωση του γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2014.

598/11-07-2014 Τόμτση Κωνσταντίνου, απορρίπτει το αίτημα για τις προηγούμενες χρήσεις αφού ήδη έχουν βεβαιωθεί και είναι εκτός ημερομηνίας ένστασης και εγκρίνει την μεταβολή από την τρέχουσα χρήση σύμφωνα με το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2014.

591/07-07-2014 Νικολάκη Μιχαήλ απορρίπτει το αίτημα για τις προηγούμενες χρήσεις αφού ήδη έχουν βεβαιωθεί και είναι εκτός ημερομηνίας ένστασης και εγκρίνει την μεταβολή από την τρέχουσα χρήση σύμφωνα με το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2014.

568/02-07-2014 Λούκα Κωνσταντίνου και Λαζάρου σε συνδυασμό με την 647/7-8-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα και παραμένει η άρδευση ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2014.

489/30-05-2014 Πίτη Δημητρίου, εγκρίνει το αίτημα με την προϋπόθεση να υπάρχουν μεγάλα φρεάτια καθαρισμού τουλάχιστον ανά δέκα μέτρα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2014.

489/30-05-2014 Ρακίμπεη Δημητρίου, σε συνδυασμό με την 645/7-8-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνεται με επάλειψη φλεγκότ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2014.

641/06-08-2014 αναφορά του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού, σε συνεργασία του γεωργοτεχνίτη με τον Δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόρη να γίνει εξώδικη πρόσκληση για άμεση αποκατάσταση με την επισήμανση ότι αν δεν το κάνει άμεσα θα το κάνουμε εμείς με δαπάνες του και θα στραφούμε εναντίων του και δικαστικά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                        Παπαστόϊκας Ιωάννης              Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 35531/27.6.2014

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014
Α.Π.: οικ. 35531/2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πληροφορίες: Σ.Κασνακούδη, Μ.Τζωρτζάκη
Τηλέφωνο: 213 136 1278, 1220
Fax: 213 136 1239
Ε-mail:
tada1.metanastefsi@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 105 63 Αθήνα


Θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
Σχετ.: Το με ΑΠ 20697/17.4.2014 έγγραφό μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ενημερωθήκατε για την έναρξη ισχύος του ν.
4250/2014 (Α΄ 74), αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι διατάξεις της αριθ.
30825/4.6.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1528) κ.υ.α, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλων διαμονής είναι προσαρμοσμένες στις ρυθμίσεις του ν. 4250/2014 και, κατά συνέπεια, δεν θα εκδοθεί η απόφαση εξαίρεσης της παρ. 2δ του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014.
Ενόψει των ανωτέρω σας παρέχουμε οδηγίες, τις οποίες οφείλετε να ακολουθείτε κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής.
α) Έγγραφα δημόσιων υπηρεσιών
Όπου στην ανωτέρω απόφαση αναζητούνται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση (τους φορείς της
παρ.2α του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014), θα αποδέχεστε απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων αυτών.
Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που στην αριθ.
30825/4.6.2014 κ.υ.α. αναφέρονται έγγραφα των ανωτέρω φορέων. Π.χ. στην περίπτωση που ζητείται «Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα», θα αποδέχεστε απλό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αυτής.
Όπου ζητείται αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας νοείται απλό φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας (με τα στοιχεία του ασφαλισμένου ή των πρστατευόμενων μελών) και η σελίδα στην οποία περιλαμβάνεται η σχετική θεώρηση.
Όπου από την κείμενη νομοθεσία η σχετική βεβαίωση εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής, θα γίνονται δεκτά τα εκτυπωμένα παραστατικά (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση) ή ευανάγνωστη φωτοτυπία.
β) Ιδιωτικά έγγραφα
Αντίστοιχα, θα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Ειδικότερα στην περίπτωση των συμβολαίων αγοράς κατοικίας, θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Είναι ευνόητο ότι στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δεν απαιτείται περαιτέρω επικύρωση. Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης κατοικίας θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής εφόσον προηγουμένως έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή απλή εκτύπωση από τη σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.
Στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας, αφού θεωρηθεί το γνήσιο υπογραφής του εργοδότη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτών.
Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις προσκομίζεται απλό φωτοαντίγραφο ενός εγγράφου, είναι αυτονόητο ότι ο πολίτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση επίδειξης και του πρωτοτύπου εγγράφου.
γ) Έγγραφα αλλοδαπών αρχών
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 22, παρ.3 του ν.4251/2014, όσα δημόσια έγγραφα έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται, ενώ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η επισημείωση (σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του εγγράφου δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ή αυτή δεν αναγνωρίζεται από τη χώρα μας), τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των αλλοδαπών εγγράφων, τα οποία φέρουν τις ανωτέρω επικυρώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα φωτοαντίγραφα αυτά είναι επικυρωμένα από δικηγόρο ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Ως προς την επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών εγγράφων, συνεχίζεται η πρακτική που ακολουθούσατε και στο παρελθόν.
Βεβαίως συνεχίζει να γίνεται αποδεκτή η δυνατότητα του ενδιαφερομένου να προσκομίσει το πρωτότυπο αλλοδαπό έγγραφο και η υπηρεσία σας να παραλάβει απλό φωτοαντίγραφο αυτού, το οποίο θα επικυρωθεί από την ίδια υπηρεσία αποκλειστικά για εσωτερική χρήση (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 381/2002).
Ειδικότερα, ως προς τα αντίγραφα διαβατηρίων μπορείτε να παραλαμβάνετε ακριβή φωτοαντίγραφα αυτών επικυρωμένα από δικηγόρο ή απλά φωτοαντίγραφα αυτών, επικυρωμένα για εσωτερική χρήση κατά τα ανωτέρω, μόνο εφόσον ο αιτών ή ο εκπρόσωπος αυτού φέρει και επιδεικνύει και το πρωτότυπο διαβατήριο.
δ) Διενέργεια ελέγχων
Η διενέργεια ελέγχων ήταν και στο παρελθόν και συνεχίζει να είναι μια σημαντική υποχρέωση της υπηρεσίας σας.
Εφεξής, οι υπηρεσίες σας βάσει των οριζόμενων στο
άρθρο 1 του ν.4250/2014, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, αποστέλλοντας σχετικά ερωτήματα προς τις υπηρεσίες ή τους φορείς που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Αν σε κάποιες κατηγορίες δικαιολογητικών διαπιστώνεται η κατάθεση μεγάλου αριθμού πλαστών εγγράφων (π.χ. βεβαιώσεις σχολείων), θα πρέπει να διενεργείτε δειγματοληπτικό έλεγχο σε μεγαλύτερο ποσοστό κατά την κρίση σας. Η διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων δεν πρέπει να παρακωλύει την έκδοση των αδειών διαμονής, οι οποίες θα εκδίδονται και πριν την παραλαβή των απαντητικών εγγράφων των αρμόδιων υπηρεσιών και σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλαστότητα των δικαιολογητικών ή των επικυρώσεων, θα ανακαλείτε την άδεια διαμονής και θα ενημερώνετε τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Κατ’ εξαίρεση, δεν θα εκδίδετε την άδεια διαμονής μέχρι τη διακρίβωση της γνησιότητας των εγγράφων μόνο στις περιπτώσεις που η υπηρεσία σας έχει σοβαρές ενδείξεις ότι αυτά δεν είναι γνήσια.
Σημειώνουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε αρχείο με τις υποθέσεις που ελέγξατε ανά τρίμηνο.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας βρίσκεται σε επικοινωνία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες η φορείς με στόχο την ηλεκτρονική διασύνδεση των βάσεων δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική αναζήτηση της γνησιότητας των προσκομίζομενων εγγράφων γρήγορα και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αλληλογραφία.
Ο Γενικός Γραμματέας
Άγγελος Συρίγος

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 3ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 07/03-07-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 03 Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιουνίου 2014.

2. Ένταξή μας στην Ε.Α.Π. (Ενιαία αρχή πληρωμών) και Εξουσιοδότηση προς ΕΑΠ – διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε.

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 5. Μπακαλιός Νικόλαος
 6. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 12/30-06-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 70/30-06-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Ιουνίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 095/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Ο Διευθυντής του Οργανισμού ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι λάβαμε την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΑΠ 2001916 ΕΞ 2014 / 29-05-2014 επιστολή από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΤΜΗΜΑ Α΄ με θέμα «Ένταξη φορέων στο σύστημα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ)» και αναφέρει ότι : - Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 3845/6-05-2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3870/2010 και ισχύει ορίζεται ότι «… οι υπόχρεοι σε απογραφή λαμβάνουν τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής …»

- Σύμφωνα με την αριθ. ΕΑΠ2003486ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3091/5-12-2013) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που τροποποιεί την όμοια αριθ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/ 4.6.2010) «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» ορίζεται ότι :

«Απογράφονται τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει, εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005)»

Τούτων δοθέντων και δεδομένου ότι, όπως μας πληροφόρησε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το προσωπικό του φορέα σας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απογραφής του, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την ένταξη του φορέα σας στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ.

Σημειώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/epsp.html μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την ένταξή σας στην ΕΑΠ. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Σπυρόπουλο Γιάννη στο τηλέφωνο 2103329805.

Ακόμα σημειώνουμε ότι με το άρθρο 3 του ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) : «Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις: i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός ΕΑΠ θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική με την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή), ii) ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ − επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».

Ακόμη ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομοθεσία πρέπει να ορίσουμε έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις μισθολογικές πληρωμές που θα διενεργούνται πλέον μέσω της ΕΑΠ. Επίσης ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνει και πάγια εξουσιοδότηση προς την ΕΑΠ και την ΔΙΑΣ Α.Ε. να εντέλλονται για λογαριασμό του Οργανισμού, χρεοπιστώσεις του παραπάνω νέου τραπεζικού λογαριασμού που θα ανοίξει ο Οργανισμός στην τράπεζα Πειραιώς με το σύνολο του ποσού των κάθε μορφής αποδοχών των υπαλλήλων του και λοιπών απασχολουμένων σε αυτόν ή οποιοδήποτε μέρους αυτού και επίσης το σύνολο των ποσών που πρέπει να καταβληθεί σε τρίτους ως κρατήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών φορέων).

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία αλλά και όλα τα παραπάνω, εισηγείται ότι ο Οργανισμός αφού είναι υποχρεωτικό, πρέπει να ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς έναν νέο λογαριασμό σύμφωνα με τα παραπάνω, να υπογράψει την εξουσιοδότηση και να ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Μετά την εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι : i) Αφού είναι υποχρεωτικό, εγκρίνει και αποδέχεται την ένταξη του Οργανισμού μας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. ii) Εγκρίνει τη δημιουργία νέου τραπεζικού μας λογαριασμού όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και εξουσιοδοτεί για κάθε απαιτούμενη από την τράπεζα ενέργεια, τον διευθυντή του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά να ενεργεί ως εκπρόσωπος του Οργανισμού και iii) Σε συνδυασμό με την 166/2013 απόφασή του, εξουσιοδοτεί τον διευθυντή και αναπληρωτή ταμία του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά για την διαχείριση του παραπάνω λογαριασμού και την μεταφορά των δαπανών μισθοδοσίας σε αυτόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 096/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 097/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

554/24-06-2014 Συνεταιρισμού ομαδικής καλλιέργειας «Δαλαμάρι», εγκρίνεται η μεταβολή σε ξηρικά σύμφωνα με την αίτηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 098/2014.

537/11-06-2014 Χατζηϊωάννου Σωκράτη σε συνδυασμό με την 576/3-7-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνεται η επισκευή του αύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 099/2014.

540/16-06-2014 Γεωργίου Καρκάτα σε συνδυασμό με την 574/3-7-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνεται το αίτημα και μόνον για την αρδευτική περίοδο του 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2014.

536/11-06-2014 Χατζηϊωάννου Σωκράτη σε συνδυασμό με την 575/3-7-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα αφού οι δέκα ημέρες ήδη είναι ως την 100/2014 απόφαση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2014.

559/26-06-2014 Δούμο Αργύριο, απορρίπτει το αίτημα και θα εφαρμόζεται όπως σε όλα τα μέλη ο κανονισμός άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2014.

547/18-06-2014 Σμέρνου Μιχαήλ και Στέλιου σε συνδυασμό με την 577/3-7-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα αφού πρόκειται για ιδιωτικό του έργο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2014.

567/30-06-2014 Στόϊου Βασιλείου σε συνδυασμό με την 573/3-7-14 έκθεση αναφοράς του Υδρονομέα του Οργανισμού μας κ. Καρβουνάρη Χρήστου, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα και παραμένει η χρέωση του αγροτεμαχίου ως αρδευτικού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                  Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ 06/04-06-2014

Πρακτικό με αριθμό 06/04-06-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 04 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Απριλίου 2014.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Μπακαλιός Νικόλαος
 4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 5. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 10/31-05-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 50/31-05-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 080/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

01-4658

2.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

03-0335

3.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

03-0336

4.

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-4659

5.

ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ

01-4660

6.

ΚΟΥΒΑΤΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

02-0559

7.

ΝΟΛΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

01-4661

8.

ΒΑΪΝΑΛΗ ΜΠΡΙΤ-ΜΑΡΙΕ ΣΙΒ

03-0337

9.

ΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

01-4662

10.

ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.

01-4663

11.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4664

12.

ΣΕΡΑΣΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4665

13.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

01-4666

14.

ΚΙΡΜΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4667

15.

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4668

16.

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

01-4669

17.

ΜΠΑΡΜΠΟΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝ

01-4670

18.

ΜΠΑΡΜΠΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝ

01-4671

19.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4672

20.

ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4673

21.

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

01-4674

22.

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

01-4675

23.

ΣΕΠΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

01-4676

24.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

01-4677

25.

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4678

26.

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

01-4679

27.

ΤΣΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4681

28.

ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4680

29.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.

01-4682

30.

ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4683

31.

ΤΣΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4684

32.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4685

33.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4686

34.

ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

01-4687

35.

ΒΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

01-4688

36.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4689

37.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4690

38.

ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

01-4691

39.

ΤΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4692

40.

ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4693

41.

ΜΑΝΤΣΙΟΥ – ΛΟΥΤΡΕΛ ΗΩ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4694

42.

ΣΙΑΡΕΝΟΥ-ΠΙΤΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

01-4695

43.

ΜΗΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

01-4696

44.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4697

45.

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

01-4698

46.

ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

01-4699

47.

ΣΕΡΔΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

01-4700

48.

ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4701

49.

ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4702

50.

ΖΙΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4703

51.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4704

52.

ΜΟΡΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4705

53.

ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

03-0338

54.

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

01-4706

55.

ΗΛΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

01-4707

56.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4708

57.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4709

58.

ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

01-4710

59.

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4711

60.

ΣΙΑΠΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4712

61.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

01-4713

62.

ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4714

63.

ΜΠΑΜΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4715

64.

ΜΠΑΜΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ &ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01-4716

65.

ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

01-4717

66.

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

01-4718

67.

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

01-4719

68.

ΨΑΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ

01-4720

69

ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4721

70

ΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

01-4722

71

ΤΖΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4723

72

ΤΖΙΩΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4724

73

ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4725

74

ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4726

75

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

01-4727

76

ΜΟΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4728

77

ΜΟΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4729

78

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4730

79

ΡΕΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4731

80

ΡΕΝΤΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4732

81

ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4733

82

ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4734

83

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

02-0561

84

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

03-0339

85

ΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4735

86

ΜΟΥΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4736

87

ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4737

88

ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

01-4738

89

ΠΙΤΣΙΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4739

90

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4740

91

ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4741

92

ΛΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

01-4742

93

ΛΙΛΙΑΜΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ –ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

01-4743

94

ΠΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4744

95

ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

02-0562

96

ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

01-4745

97

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

01-4746

98

ΔΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-1713

99

ΠΙΤΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4747

100

ΚΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ

01-4748

101

ΖΗΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

01-4749

102

ΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

01-4750

103

ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4751

104

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-4752

105

ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4753

106

ΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4754

107

ΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

01-4755

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 081/2014

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.

03-0044

2.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

03-0336

3.

ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01-0243

4.

ΝΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-2102

5.

ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-0784

6.

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-0321

7.

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-0459

8.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

01-3465

9.

ΚΥΡΜΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

01-0595

10.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ

01-4656

11.

ΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-0968

12.

ΝΟΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-1897

13.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-1507

14.

ΜΠΑΡΜΠΟΚΑ ΑΦΟΙ

01-0830

15.

ΜΠΑΡΜΠΟΚΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

01-0832

16.

ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-0953

17.

ΓΗΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΜΙΧΑΗΛ

01-3007

18.

ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-1239

19.

ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

02-0146

20.

ΠΕΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

01-1100

21.

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

01-2155

22.

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

01-1534

23.

ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

02-0353

24.

ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4631

25.

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-1429

26.

ΑΡΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

01-1631

27.

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

01-4638

28.

ΦΟΥΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01-1529

29.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ

01-3915

30.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

01-0026

31.

ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

01-1201

32.

ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

01-3074

33.

ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-0010

34.

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-3383

35.

ΚΟΥΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-3201

36.

ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0714

37.

ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

01-4609

38.

ΠΙΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1149

39.

ΜΗΤΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

01-0763

40.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-3473

41.

ΦΤΕΡΙΩΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4622

42.

ΚΟΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4036

43.

ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-2025

44.

ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0558

45

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-0004

46

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-0146

48

ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1850

49

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-3804

50

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-1887

51

ΠΙΤΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-1151

52

ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

01-1531

53

ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0882

54

ΛΑΦΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

01-0635

55

ΜΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-0773

56

ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-2189

57

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

01-1618

58

ΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-1960

59

ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

01-0794

60

ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-0472

61

ΚΟΥΒΑΤΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

02-0559

62

ΛΙΛΙΑΜΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

01-0648

63

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4385

64

ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

01-1419

65

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4329

66

ΔΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-1713

67

ΚΥΡΚΑΣ ΚΥΡΟΣ

01-0594

68

ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

01-0341

69

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ

01-1969

70

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΩΜΑΣ

01-2801

71

ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-0162

72

ΚΥΡΚΑΣ ΚΥΡΟΣ

01-0594

73

ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

01-0341

74

ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-1837

75

ΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-2187

76

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-3295

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 082/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 083/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

482/30-05-2014 Ντόκα Νικολάου σε συνδυασμό με την 490/1-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η ένταξη των αγροτεμαχίων στον Οργανισμό μας αφού το δίκτυό μας περνά μέσα από αυτά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 084/2014.

414/21-05-2014 Άρτεμις Παπασπυροπούλου, έλαβε γνώση.

508/04-06-2014 Βλαχοδήμου Μιχαήλ, σε συνδυασμό με την 519/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη απορρίπτεται η σύνδεσή του στο δίκτυό μας αφού είναι εκτός περιοχής δικαιοδοσίας μας και εντός της περιοχής του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης (Κοπανού). Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 085/2014.

406/19-05-2014 Λαφάρα Αγγελικής, σε συνδυασμό με την 518/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η επέμβαση και ήδη έχει γίνει αυτή στις 20-5-2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 086/2014.

493/06-06-2014 Μπιζέκη Αναστασίου, σε συνδυασμό με την 515/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται για τελευταία φορά η με δαπάνες του Οργανισμού τοποθέτηση νάιλον στον αύλακα για να μην υπάρχουν διαρροές. Η επέμβαση αυτή είναι η Τρίτη και θα είναι η τελευταία, αφού σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης υπεύθυνοι για την ασφάλεια και λειτουργικότητα των αυλακών είναι οι παρακείμενοι ιδιοκτήτες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 087/2014.

397/15-05-2014 Καλκετινίδη Γρηγορίου, σε συνδυασμό με την 517/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η ένταξη του αγροτεμαχίου στον Οργανισμό μας αφού το δίκτυό μας περνά μέσα από αυτό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 088/2014.

388/14-05-2014 Λιλιάμτη Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με την 516/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, απορρίπτει το αίτημα αφού δεν συνδέεται με κάποιο αρδευτικό έργο αλλά με χείμαρρο για τον οποίο είναι αρμόδια η Περιφέρεια. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 089/2014.

496/02-06-2014 Σαλονικιά Ιωάννη, Να γίνει αυτοψία και γραπτή εισήγηση από τον γεωργοτεχνίτη και θα ξανασυζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 090/2014.

392/15-05-2014 Σαλονικιά Ιωάννη σε συνδυασμό με την 514/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, θα του απαντηθεί ότι έως ότου διαπιστωθεί το ορθό των ισχυρισμών του και να εφαρμοσθεί ο Κ.Α. η αποκατάσταση του αύλακα έχει καλώς. Ο γεωργοτεχνίτης με την συνεργασία του Σαλονικιά και Παπαδόπουλο θα παρακολουθεί το θέμα και αν απαιτηθεί οποιαδήποτε ενέργεια αυτή θα γίνει σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 091/2014.

511/04-06-2014 Κουλτζή Χρήστου σε συνδυασμό με την 513/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται η συμμετοχή του Οργανισμού κατά 50% στην προμήθεια των υλικών σύμφωνα με την αυτοψία. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 092/2014.

231/02-04-2014 Ιωαννίδου Γεωργίας σε συνδυασμό με την 512/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, απορρίπτει το αίτημα και το έργο παραμένει ως έχει, αν όμως γίνει η αγοροπωλησία και συνεχίζει να επιθυμεί την μεταφορά του έργου, αυτή θα γίνει με δικές της δαπάνες και επίβλεψη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 093/2014.

456/23-05-2014 έκθεση-αναφοράς του γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει την χρέωση της 01-0328 μερίδας με το ποσό των 50,00€ με το αιτιολογικό «καθαρισμός αύλακα» σε εφαρμογή του 4/9-1-14 ειδοποιητηρίου που αποστείλαμε. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 094/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης               Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος