Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση 28-02-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης ανακοινώνει ότι : Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Άρδευσης, 1) ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ όσοι κτηματίες μέλη, έχουν οφειλές προς τον Οργανισμό από την οικονομική χρήση του 2011 ή και παλαιότερη. 2) Ο καθαρισμός και όλη γενικά η συντήρηση των αυλακιών (αρδευτικών και στραγγιστικών) θα γίνεται από τους παρακείμενους ιδιοκτήτες, που θα πρέπει να τους έχουν καθαρούς και απαλλαγμένους από κάθε βλάστηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 3) Όλες οι υδροληψίες (βάνες), παραχωρούνται ως χρησιδάνειο στους παραγωγούς χρήστες του κλειστού δικτύου, οι οποίοι και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συντήρηση, ασφάλεια και ομαλή λειτουργία τους.

Ενόψει λοιπόν της νέας αρδευτικής περιόδου, παρακαλούνται οι κτηματίες να εξοφλήσουν τις τυχόν οφειλές τους και να έχουν τα αυλάκια και τις υδροληψίες τους, σε άψογη λειτουργική κατάσταση διότι ο Οργανισμός χωρίς άλλη προειδοποίηση θα τροφοδοτήσει τα δίκτυα με νερό για τις αρδευτικές ή ραντιστικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Παπαστόϊκας Ιωάννης

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Πρακτικό με αριθμό 03/21-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 03/21-02-2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2012.

2. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Φουντούλης Δημήτριος
 3. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Παπαδόπουλος Αστέριος
 7. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. σύμφωνα με : 1) το άρθρο 28 και 29 του καταστατικού, 2) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1277/72 και το άρθρο 5 του από 13/09/59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.» και 3) τον προϋπολογισμό χρήσεως 2012 που εγκρίθηκε από την Γενική συνέλευση (απόφαση 03/2012 της 1/10-2-2012 πράξης), ομόφωνα αποφασίζει : Επιβάλλει 1ον) στρεμματική εισφορά, σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, για την κάλυψη των δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, στα μέλη του Οργανισμού :

Περιοχές Αγροκτήματος Ναούσης, Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου

* Στα Ξηρικά που είναι καλυμμένα με κτίσματα και στις δασώδης εκτάσεις, «4,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα Ξηρικά χωράφια (που δεν έχουν καμία καλλιέργεια αλλά υπάρχει η δυνατότητα να καλλιεργηθούν), «8,50» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα με ίδια μέσα (δικό τους νερό ή ιδιωτικές γεωτρήσεις και χωρίς τη χρήση των αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β.), «15,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα Αμπέλια γενικά ανεξάρτητα από το εάν αρδεύσουν ή όχι, «17,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα γενικά με κάθε τρόπο πλην των αμπελιών και όσων αρδεύουν με ίδια μέσα, «23,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα των καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες άρδευσης, για εκτάσεις από ένα στρέμμα και πάνω, «46,00» ευρώ ανά στρέμμα. (δηλαδή, διπλή αρδευτική εισφορά, όπως ορίζει το άρθρο 6 του Κανονισμού Άρδευσης)

Η είσπραξη των πιο πάνω εισφορών θα γίνεται στα γραφεία του Οργανισμού μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού αρδεύσεως. Μετά την ημερομηνία λήξεως των εισφορών (30ή Σεπτεμβρίου 2012) θα επιβληθεί προσαύξηση (πρόστιμο) σε ποσοστό 10% επί της συνολικής οφειλής.

Και 2ον) εισφορά λειτουργίας δικτύων και χρήσης ύδατος στους ΜΥΣ σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων τους ως εξής: στον ΜΥΣ του Αγίου Θεοδώρου 5%, της Βεροιώτικης 10%, του Μπαχουτσίου 8%, της Παναγιωπούλας 10% και της Πέλλα-Όλυμπος 5%.

Κτηματίες μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό δεν δικαιούνται νερό για άρδευση (άρθρο 8 του από 13-09-59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.».

Οι παραπάνω εισφορές ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου, για όσους κτηματίες θελήσουν να αρδεύσουν μετά την ημερομηνία αυτή, με ειδική απόφαση του Δ.Σ. θα επιβάλλεται συμπληρωματικό τέλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 013/2012.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 014/2012.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης Φουντούλης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Καρβουνιάρης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος μέλος

Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/10-02-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/10-02-2012 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στην αίθουσα των γραφείων του Οργανισμού στην οδό Ζαφειράκη 41 στη Νάουσα, σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ., συνήλθαμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10/09-01-2012 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2011».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως Περιόδου 2012.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2012 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2012.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ. του Οργανισμού.

Στη συνέλευση, μετά από πρόσκληση που έχει σταλεί αρμόδια, δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της εποπτεύουσας υπηρεσίας, ενώ παρευρίσκονται οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, αφού είναι παρόντες τριάντα εννέα (39) σε σύνολο 67 αντιπροσώπων, αρχίζει η συνεδρίαση και εκλέγονται ψηφολέκτες οι κ.κ. 1. Καρβουνιάρης Χρήστος 2. Τόσιος Χρήστος ενώ πρακτικογράφος ορίζεται ο κ. Μίσκος Δημήτριος.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο εισηγείται στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επί του 1ου θέματος :

Τίθεται υπόψη της συνελεύσεως ο Ισολογισμός, Απολογισμός και η ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως 2011» όπως εμφανίζονται στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού, επίσης ενημερώθηκε η συνέλευση ότι όλα τα παραπάνω έχουν υποβληθεί στο ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ για έλεγχο και επεξεργασία, και αφού έχει γίνει, μας έχει επιστραφεί με το 1184/18-01-2012 έγγραφο. Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με 39 ψήφους υπέρ, 000 ψήφους κατά, 000 λευκών και 000 άκυρων ότι : εγκρίνει τον Ισολογισμό και Απολογισμό της χρήσης 2011, όπως επίσης και τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2012.

Επί του 2ου θέματος :

Ο κ. πρόεδρος θέτει υπόψη της συνέλευσης τον Κανονισμό Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2012, που συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την απόφασή του 005/2012 της 01/05-01-2012 συνεδρίασης και που είναι όμοιος με του 2011 με τις παρακάτω προσθαφαιρέσεις: 1) Στο άρθρο 2, μετά τη λέξη «ΜΥΛΟΣ» προστίθεται και η λέξη «ΛΕΙΒΑΔΙ». 2) Το άρθρο 6, αναμορφώνεται ως εξής : Η άρδευση των καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες άρδευσης, σε εκτάσεις από ένα στρέμμα και πάνω μπορεί να γίνεται σε συχνότητα δύο αρδεύσεων ανά κύκλο άρδευσης, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. και πληρωμής διπλασίου αρδευτικού τέλους. 3) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8, αναμορφώνεται ως εξής: Αφού περάσει η τακτή προθεσμία για την πληρωμή των αρδευτικών τελών ήτοι η 30ή Σεπτεμβρίου επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. πρόστιμο 10% στο υπόλοιπο της οφειλής, κάθε μέλους, με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, σε εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 6 του καταστατικού εκτός από τους νόμιμους τόκους της Α.Τ.Ε.. 4) Στη παράγραφο 5 του άρθρου 9, αντικαθίσταται η φράση «διάρκεια της αρδευτικής περιόδου» σε «διάρκεια του έτους». 5) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, διαγράφονται τα αριθμημένα εδάφια, από 1 έως 16 και αντικαθίστανται με εδάφιο α) Όλοι όσοι εφάπτονται με Δασικές εκτάσεις, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τοποθετούνται σε εδάφιο β). 6) Στο άρθρο 10, προστίθεται ως 2η παράγραφος τα : Όλα τα κλειστά σωληνωτά δίκτυα μαζί με τους μηχανισμούς ρύθμισης ροής και πίεσης, συντηρούνται από τον Οργανισμό, εκτός των τελικών υδροληψιών που παραχωρούνται ως χρησιδάνειο στους χρήστες παραγωγούς μέλη του Οργανισμού και οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν αυτές σε άψογη λειτουργική κατάσταση ώστε να μπορούν να συνδέονται επ’αυτών για την άρδευση των αγροκτημάτων τους. α. Υδροληψίες που είναι κοινές για περισσότερους από έναν κτηματίες, είναι όλοι τους, αλληλεγγύως συνυπεύθυνοι για την συντήρηση και λειτουργία τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται προβληματική η λειτουργία τους, ο Οργανισμός δύναται να θέτει αυτές εκτός λειτουργίας από το δίκτυο, ταπώνοντάς τες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον ένας από τους χρήστες παραγωγούς, ώστε να φροντίσει για την έγκαιρη αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της υδροληψίας και την επανατοποθέτησή της στο δίκτυο για την συνέχιση της άρδευσης από αυτήν.

β. Η ασφαλή λειτουργία της υδροληψίας είναι φροντίδα και ευθύνη των χρηστών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους (δρόμους, ιδιώτες κλπ) έχουν την αποκλειστική ευθύνη για κάθε αξίωση αποζημίωσης. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στους Χρήστες την συντήρηση, επισκευή ή και συμπλήρωση των υδροληψιών όταν θεωρεί ότι αυτά δεν γίνονται σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του ή τις ανάγκες της ασφάλειας. Αν οι Χρήστες αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις του Οργανισμού, τότε ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να διακόψει άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση την παροχή ύδατος. Στην περίπτωση αυτή οι υποδείξεις και οι απαιτήσεις του Οργανισμού πρέπει να είναι έγγραφες και να ορίζουν εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Απαγορεύεται ρητά η κάθε εργασία - επέμβαση επί των έργων ή ακόμη και η συμπλήρωσή τους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού. 7) Στο άρθρο 17 αντικαθίσταται η φράση «και έγκριση της οικείας Δ/νσης Ε.Β.» με τη φράση «και έγκριση από το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ.», επίσης ενημερώνει τη συνέλευση ότι όλα τα παραπάνω έχουν αρμόδια αποσταλεί στην εποπτεύουσα υπηρεσία για επεξεργασία και έλεγχο, και αφού έγινε μας επιστράφηκε με το 1782/18-01-2012 έγγραφο. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε αναλυτικά τα άρθρα του Κανονισμού, αποφασίζει με 39 ψήφους υπέρ, 000 ψήφους κατά, 000 λευκών και 000 άκυρων ότι : εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2012 σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου και έχει ως εξής:

Ο Παρόν Κανονισμός αρδεύσεως αφορά την άρδευση των αγρών της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ (αγροτική περιοχή Ναούσης, αγροκτήματος Ροδακινέας, αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου και αγροκτήματος Στενημάχου). Με τα όσα δε προβλέπει είναι και πρόγραμμα καλλιεργειών ως άρθρο 5 του καταστατικού που μπορεί επικουρικά να συμπληρώνεται με ανάλογες προσθήκες με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκδίδεται δε σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 13 Σεπ. 1959 Β.Δ. και του Ν.Δ.1277/28.11.72 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ.3881/58 "περί Ο.Ε.Β." όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 499/75 & 999/80 "περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων".

ΑΡΘΡΟ 2

Για την άρδευση των ανωτέρω κτημάτων χρησιμοποιούνται τα νερά των πηγών της περιοχής του αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου, Ναούσης και Στενημάχου και των γεωτρήσεων "ΡΟΔΑΚΙΝΕΑ», «Σ.Σ.ΝΑΟΥΣΗΣ», «ΜΠΑΛΤΑΝΕΤΟ», «ΑΜΜΟΣ», «ΡΟΔΙΑ», «ΙΩΑΝΝΟΥ», «ΠΛΑΤΙΤΣΑ», «ΧΡΙΣΤΙΔΗ», «ΤΡΙΛΟΦΙΩΤΙΚΗ», «ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ», «ΛΑΚΚΑΣ», «ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ», «ΜΥΛΟΣ», «ΛΕΙΒΑΔΙ» και «ΤΖΟΥΜΕΛΑ».

ΑΡΘΡΟ 3

Ο χρόνος ενάρξεως και λήξεως της αρδευτικής περιόδου ορίζεται από 1η Μαΐου μέχρι 31 Αυγούστου, μπορεί δε να μετατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.

ΑΡΘΡΟ 4

Η σειρά αρδεύσεως για το ανοιχτό δίκτυο ορίζεται κατά την σειρά των κτημάτων στα αυλάκια που ανήκουν για άρδευση από επάνω προς τα κάτω, ημέρα και νύχτα συνέχεια. Αντίθετα για το κλειστό δίκτυο η σειρά μπορεί και να ορίζεται από κάτω προς τα επάνω. Γενικά θα ορίζεται από το καθημερινό δελτίο αρδεύσεως το οποίο θα καταρτίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω από τους Υδρονομείς σε συνεργασία με τους επόπτες Υδρονομέων υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ. και θα αναρτάται στα γραφεία του Οργανισμού.

Πειραματικά στις περιοχές «Γεώτρηση Τζουμέλας» και «Αντλιοστάσιο Σχολής Αριστοτέλη» η σειρά άρδευσης θα ορίζεται με ετήσιο δελτίο αρδεύσεως που θα καταρτίζεται από τον γεωργοτεχνίτη υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Η άρδευση των καλλιεργειών θα γίνεται με σποριές και αυλάκια σε αποστάσεις από 5 μέχρι 9 μέτρα πλάτους και μήκους όχι μεγαλύτερο των 60 μέτρων με ενισχυμένα φρύδια και κεφαλάρια απαλλαγμένα από κάθε βλάστηση ώστε το νερό να περνά ελεύθερο χωρίς να ξεχειλίζει.

2. Ο χρόνος ποτίσματος για κάθε στρέμμα ορίζεται από τον Υδρονομέα με σύμφωνη γνώμη του επόπτη υδρονομέων και έγκριση του Προέδρου ανάλογα με τα στρέμματα κάθε περιοχής, τα αυλάκια που χρησιμοποιούνται και το διαθέσιμο νερό. Απαγορεύεται δε η άρδευση με τεχνική βροχή ή στάγδην από τις γεωτρήσεις ή τα αντλιοστάσια ανύψωσης του ΤΟΕΒ απευθείας και χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού.

3. Σε περιόδους αιχμής και μετά από ειδική απόφαση του Δ.Σ. σε περιοχές όπου λειτουργούν ανοιχτά και κλειστά δίκτυα ταυτόχρονα, μπορεί να σταματά η τροφοδοσία του ανοιχτού δικτύου και η άρδευση των κτημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από το κλειστό δίκτυο με ωράριο όμοιο με αυτό που ποτίζουν οι κτηματίες του κλειστού δικτύου της περιοχής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταφορά του νερού από τις υδροληψίες στα αγροκτήματα θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνη του παραγωγού κτηματία.

ΑΡΘΡΟ 6

Η άρδευση των καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες άρδευσης, σε εκτάσεις από ένα στρέμμα και πάνω μπορεί να γίνεται σε συχνότητα δύο αρδεύσεων ανά κύκλο άρδευσης, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. και πληρωμής διπλασίου αρδευτικού τέλους.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των εξόδων διοικήσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας του έργου βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων. Γίνονται δε απαιτητές βεβαιούμενες κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1277/72 επιφυλασσομένου στον Οργανισμό του δικαιώματος να τις ρευστοποιεί με δικά του μέσα.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Όσοι κτηματίες δεν εκπληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες κάθε φύσεως υποχρεώσεις τους δεν δικαιούνται νερό για πότισμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 13.09.59 Β.Δ/τος "περί Ο.Ε.Β.".

2. Αφού περάσει η τακτή προθεσμία για την πληρωμή των αρδευτικών τελών ήτοι η 30ή Σεπτεμβρίου επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. πρόστιμο 10% στο υπόλοιπο της οφειλής, κάθε μέλους, με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, σε εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 6 του καταστατικού εκτός από τους νόμιμους τόκους της Α.Τ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 9

Κάθε μέλος του Οργανισμού υποχρεούται :

1. Να συμμορφώνεται στον Κανονισμό αρδεύσεως και ειδικότερα στις αποφάσεις του Δ.Σ. που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 3,4,5,6, τις σχετικές με την άρδευση και στις υποδείξεις και συστάσεις των Υδρονομικών Οργάνων.

2. Να βρίσκεται μόνος ή με ενήλικα αντιπρόσωπο στη σειρά του κτήματός του για να παραλάβει το νερό και να το παραδώσει στον επόμενο κτηματία, αν δεν υπάρχει επόμενος να το αναφέρει στον Υδρονομέα.

3. Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των ζημιών από ξεχείλισμα ή πέρασμα νερού υπογείως σε γειτονικά κτήματα και δρόμους, συμμορφούμενος πάντοτε με τις υποδείξεις που θα του γίνουν από τον Οργανισμό. Η μη συμμόρφωση θα σημαίνει παράβαση που θα διώκεται και θα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του νόμου 3881/58 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τα άρθρα 10 και 11 του Ν.Δ. 1277/72 που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.».

4. Να φροντίζει για το καλό κλείσιμο των δέσεων και των παροχών του κλειστού δικτύου.

5. Να διατηρεί καθαρά και απαλλαγμένα από κάθε βλάστηση τα αυλάκια του κτήματός του και τα διερχόμενα παραπλεύρως αυτού σε όλη την διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που κτηματίας δεν καθαρίζει τα αυλάκια, μετά από κοινοποίηση του Κ.Α. ή σχετικής ανακοινώσεως, ο ΤΟΕΒ μπορεί να καθαρίσει αυτά και να βεβαιώσει σε βάρος του υπόχρεου το διπλάσιο της ολικής δαπάνης.

6. Να αφήνει ένα μέτρο από το ένα χείλος του υδραύλακα και προς την ιδιοκτησία του και ένα μέτρο από το άλλο χείλος του υδραύλακα, δηλαδή ένα μέτρο από κάθε πλευρά, ελεύθερη έκταση (από διάφορα αντικείμενα, κλούβες, περιφράξεις, ξύλα, κλπ.) για την κυκλοφορία των Υδρονομικών Οργάνων και την τοποθέτηση προϊόντων εκσκαφής. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις μπορεί να αυξομειωθούν οι παραπάνω αποστάσεις μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου και ειδικής απόφασης του Οργανισμού για την συγκεκριμένη περίπτωση.

7. Να κάνει χρήση νερού μόνο όταν έχει σειρά. Σε καμία περίπτωση που το νερό τρέχει ελεύθερο επιτρέπεται να ποτίσει.

8. Να ελέγχει και να φροντίζει, κατά την διάρκεια που αρδεύει και μέχρι να το παραδώσει στον επόμενο ποτιστή, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου που χρησιμοποιεί από την πρώτη κεντρική δέση πριν το κτήμα του και μέχρι σε αυτό. Έχοντας δε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα μπορεί να προκληθεί από την μη ασφαλή λειτουργία του δικτύου.

9. Κτηματίες που έχουν τοποθετήσει με έγκριση ή και χωρίς έγκριση του Οργανισμού τσιμεντοσωλήνες ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν σκεπάσει ανοιχτούς αρδευτικούς ή και στραγγιστικούς αγωγούς, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συστηματική συντήρηση και λειτουργία του αγωγού στα συγκεκριμένα σημεία. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι και για όποιες ζημίες ή ατυχήματα προκληθούν και έχουν και ως μερική μόνο αιτία την παραπάνω κατασκευή τους.

10. Οι κτηματίες υποχρεούνται να δηλώνουν με ακρίβεια όλα τα κτήματα σε δεκαδικά (Ελληνικά) στρέμματα καθώς και την οποιαδήποτε μεταβολή (π.χ. από ποτιστικά σε ξηρικά ή και το αντίστροφο, προ της ενάρξεως της αρδευτικής περιόδου), κάθε δε απόκρυψη εκτός από την επιβολή των κυρώσεων τιμωρείται με διπλάσιο αρδευτικό τέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Οι υδραύλακες που συντηρούνται από τον ΤΟΕΒ είναι οι παρακάτω:

α. Όλοι όσοι εφάπτονται με Δασικές εκτάσεις

β. Γενικά, όπου δεν υπάρχουν κτήματα από τις δύο πλευρές των αυλακιών και στα χέρσα κτήματα των αγνώστου διαμονής κτηματιών με χρέωσή τους το διπλάσιο της δαπάνης.

i. Όλοι οι υπόλοιποι αύλακες συντηρούνται από τους παράπλευρους ιδιοκτήτες των κτημάτων έχοντας και την αποκλειστική ευθύνη για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους.

ii. Απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ΤΟΕΒ η εκτέλεση έργων και εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στα έργα ή να εμποδίζουν την συντήρηση αυτών π.χ. μεταβολή των αυλακιών, των αναχωμάτων, της κοίτης των αγωγών, η άντληση νερού από αυτές, η εγκατάσταση ιχθυοτροφείων και στάβλων, η κατασκευή φραγμάτων και διάνοιξη πηγαδιών, η εγκατάσταση περιφράξεων και γενικά κάθε οικοδομική εργασία.

iii. Για όποιες διαβάσεις, τσιμεντοσωλήνες ή όποια άλλα τεχνικά έργα έχουν γίνει γενικά επί των αυλακιών από τους παρακείμενους ιδιοκτήτες, είναι οι ίδιοι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία των αγωγών σε απόσταση 5 μέτρων πριν και μετά την κατασκευή τους.

iv. Γενικά απαγορεύεται κάθε εργασία αναφερομένη στο άρθρο 38 του Ν.3881/58 «περί Οργανισμών εγγείων βελτιώσεων». Οι παραβάσεις διώκονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του πιο πάνω νόμου όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 10 και 11 του Ν.Δ. 1277/73 που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.».

2. Όλα τα κλειστά σωληνωτά δίκτυα μαζί με τους μηχανισμούς ρύθμισης ροής και πίεσης, συντηρούνται από τον Οργανισμό, εκτός των τελικών υδροληψιών που παραχωρούνται ως χρησιδάνειο στους χρήστες παραγωγούς μέλη του Οργανισμού και οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν αυτές σε άψογη λειτουργική κατάσταση ώστε να μπορούν να συνδέονται επ΄αυτών για την άρδευση των αγροκτημάτων τους.

α. Υδροληψίες που είναι κοινές για περισσότερους από έναν κτηματίες, είναι όλοι τους, αλληλεγγύως συνυπεύθυνοι για την συντήρηση και λειτουργία τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται προβληματική η λειτουργία τους, ο Οργανισμός δύναται να θέτει αυτές εκτός λειτουργίας από το δίκτυο, ταπώνοντάς τες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον ένας από τους χρήστες παραγωγούς, ώστε να φροντίσει για την έγκαιρη αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της υδροληψίας και την επανατοποθέτησή της στο δίκτυο για την συνέχιση της άρδευσης από αυτήν.

β. Η ασφαλή λειτουργία της υδροληψίας είναι φροντίδα και ευθύνη των χρηστών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους (δρόμους, ιδιώτες κλπ) έχουν την αποκλειστική ευθύνη για κάθε αξίωση αποζημίωσης. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στους Χρήστες την συντήρηση, επισκευή ή και συμπλήρωση των υδροληψιών όταν θεωρεί ότι αυτά δεν γίνονται σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του ή τις ανάγκες της ασφάλειας. Αν οι Χρήστες αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις του Οργανισμού, τότε ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να διακόψει άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση την παροχή ύδατος. Στην περίπτωση αυτή οι υποδείξεις και οι απαιτήσεις του Οργανισμού πρέπει να είναι έγγραφες και να ορίζουν εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Απαγορεύεται ρητά η κάθε εργασία - επέμβαση επί των έργων ή ακόμη και η συμπλήρωσή τους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 11

Επίσης απαγορεύεται :

1. Το ρίξιμο μέσα στα αυλάκια α) Ξύλων, χωμάτων και γενικά αντικειμένων που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του νερού β) φυτοφαρμάκων και αποβλήτων χωρίς βιολογικό καθαρισμό.

2. Το φύτεμα των δένδρων σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα από τα αναχώματα ή τα χείλη των διωρύγων χωρίς αναχώματα.

3. Η χρησιμοποίηση μοχλών (ξύλων, λοστών κλπ) για το κλείσιμο ή το άνοιγμα των υδροληψιών.

4. Η επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο στους μηχανισμούς ρύθμισης της ροής των διωρύγων, του κλειστού δικτύου και των αντλιοστασίων άρδευσης.

5. Η είσοδος στα κτίρια και στους περιφραγμένους χώρους των έργων και αντλιοστασίων άρδευσης.

6. Η κολύμβηση στις διώρυγες και στις δεξαμενές.

ΑΡΘΡΟ 12

Για την ομαλή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου προσλαμβάνονται Υδρονομικά Όργανα σύμφωνα με το 499/75 και 999/80 Προεδρικό διάταγμα.

ΑΡΘΡΟ 13

Τα Υδρονομικά Όργανα υποχρεούνται να μην επιτρέπουν την άρδευση των κτημάτων των μελών του ΤΟΕΒ που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αρδεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Απαγορεύεται στα Υδρονομικά Όργανα χωρίς την έγγραφη άδεια του Οργανισμού η απασχόλησή τους σε κάθε εργασία ξένη προς τα καθήκοντά τους στις ώρες που βρίσκονται σε υπηρεσία.

2. Για κάθε παράπονο κατά των Υδρονομικών Οργάνων σε ότι αφορά την εφαρμογή του Κ.Α. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα σε δύο ημέρες να αναφέρονται στα αρμόδια όργανα και στη διοίκηση για να λάβει τα σχετικά μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Κάθε μέλος που κατά την εφαρμογή των αρδεύσεων παθαίνει ζημία στο κτήμα ή στις εγκαταστάσεις του από υπερχείλιση νερού ή άλλη αιτία, από κακή λειτουργία του αρδευτικού έργου μέσα σε τρεις ημέρες πρέπει να το αναφέρει εγγράφως ώστε ο Οργανισμός να λάβει τα σχετικά μέτρα. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη επίλυση των προβλημάτων αυτών, το μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων του Οργανισμού.

2. Απαγορεύεται γενικά χωρίς την έγκριση του Οργανισμού η κατάργηση και το κλείσιμο κάθε είδους αύλακα (αρδευτικού – στραγγιστικού) ακόμη και αν αυτός έχει περιέλθει σε αχρησία, το ίδιο ισχύει και για την μετατόπιση ή μεταβολή των ορίων του.

ΑΡΘΡΟ 16

Η διανομή του νερού των κοινών υδροληψιών με τον ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ θα γίνεται σύμφωνα με το καθεστώς της 35ετίας με παροχές που συμφωνήθηκαν στο πρακτικό της σύσκεψης της 19ης Ιανουαρίου 1982 Υπηρεσιακών παραγόντων και των δύο ΤΟΕΒ και ανάλογη μείωση των παροχών σύμφωνα με τις πραγματικές υδατικές συνθήκες από τη λειτουργία του αρδευτικού έργου Ανατολικού Βερμίου ήτοι αλλαγή κάθε 15 ημέρες στο φράγμα Λαναρά και κάθε 8 ημέρες στο φράγμα Παπατάνου.

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με το πότισμα των κτημάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό άρδευσης ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση από το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 18

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων προς τον Κανονισμό Αρδεύσεως και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού βάση των διατάξεων του αυτού κανονισμού συνιστούν αγροτικές παραβάσεις τιμωρούμενες κατά τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 1277/72 «περί των Ο.Ε.Β.» και τα Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.» τα άρθρα 38 και 39 του Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του Νόμου 3030/1954 «περί Αγροφυλακής».

ΑΡΘΡΟ 19

Κάθε μέλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τον Κανονισμό αρδεύσεως στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη Ναούσης μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από τη δημοσίευση του σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του 13.09.59 Β.Δ. "περί Ο.Ε.Β.".

ΑΡΘΡΟ 20

1. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό αυτό ή προξενεί ζημίες στα έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στα αρμόδια δικαστήρια υποχρεούται να καταβάλλει την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημίας και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από 50,00 €υρώ έως 200,00 €υρώ με πρωτόκολλο του Δ.Σ. που ανάλογα με την περίπτωση θα είναι :

Ι . Ζημία σε υπόγειο δίκτυο ή υδροληψία έως 200,00 €υρώ.

ΙΙ . Ζημία σε διώρυγα έως 150,00 €υρώ.

ΙΙΙ . Για αυθαίρετες επεμβάσεις σε ρυθμιστές ροής έως 100,00 €υρώ.

ΙV . Για ζημίες σε αγροτικούς δρόμους έως 200,00 €υρώ.

V . Για ρίψη αντικειμένων σε διώρυγες - τάφρους έως 50,00 €υρώ.

VI . Για παράνομη λήψη νερού - διατάραξη ροής έως 200,00 €υρώ.

VII. Διάφορες άλλες παραβάσεις έως 50,00 €υρώ.

2. Ο παρών Κανονισμός Αρδεύσεως συντάχθηκε με την 005/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 1/05-01-2012, θέμα 5ο που εγκρίθηκε από το ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β με το 1782/18-1-2012.

ΑΡΘΡΟ 21

Ο παρών Κανονισμός Αρδεύσεως αποτελούμενος από 21 άρθρα εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται δε οριστικός μετά την έγκρισή του από τον ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. και δηλοποιήσεώς του δια τοιχοκολλήσεώς του στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. και στην έδρα του Δήμου Ναούσης και των Δημοτικών διαμερισμάτων Γιαννακοχωρίου και Στενημάχου σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 13.09.59 Β.Δ/τος "περί Ο.Ε.Β." και ισχύει για όλο το διάστημα μέχρι να εγκριθεί επόμενος Κανονισμός Αρδεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τον ανωτέρω Κανονισμό Αρδεύσεως, πράξη 1/10-02-2012 θέμα 2o Αριθ.Απόφασης 02/2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2012.

Επί του 3ου θέματος :

Τίθεται υπόψη της συνελεύσεως ο προϋπολογισμός για την χρήση 2012 όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την απόφαση 006/2012 της 01/05-01-2012 συνεδρίασης και υποβλήθηκε στην εποπτεύουσα υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ για επεξεργασία και έλεγχο, και αφού έγινε μας επιστράφηκε με το 1783/18-01-2012 έγγραφό της. Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση και ψηφοφορία αποφασίζει με 39 ψήφους υπέρ, 000 ψήφους κατά, 000 λευκών και 000 άκυρων ότι :

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2012 που είναι ο ίδιος της εισήγησης και έχει ως εξής:

ΚΕΦ.

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1

Εισφορά Διοικήσεως

123.500,00

1

Δαπάνες Διοικήσεως

123.500,00

2

Εισφορά Συντηρήσεως

255.000,00

2

Δαπάνες Συντηρήσεως

255.000,00

3

Εισφορά Λειτουργίας

251.000,00

3

Δαπάνες Λειτουργίας

251.000,00

4

Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ

9.000,00

4

Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ

9.000,00

5

Εισφορά Προμηθειών

6.000,00

5

Προμήθεια μόνιμου υλικού

6.000,00

6

Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων

0,00

6

Ακίνητα

0,00

7

Έσοδα κατασκευής έργων

50.000,00

7

Κατασκ. - ανακατ. έργων

50.000,00

8

Έσοδα καλ. τοκοχρ. δόσεων

0,00

8

Τοκοχρ. δόσεις δανείων

0,00

9

Έσοδα παρελθούσης χρήσης

8.286,78

9

Υποχρ. παρελθ. χρήσης

8.286,78

10

Εισφορά αποσβέσεων

57.213,22

10

Αποσβέσεις

57.213,22

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00 €

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00 €

2. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του, μέσα στο συνολικό ποσό των # 760.000,00 € # ευρώ.

3. Εγκρίνει το πρόγραμμα συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2012 σύμφωνα με την εισήγηση που υποβλήθηκε και έχει θεωρηθεί από την εποπτεύουσα υπηρεσία του Δήμου Νάουσας με το 1780/18-01-2012 έγγραφό της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2012.

Επί του 4ου θέματος :

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της συνέλευσης ότι το ταμειακό υπόλοιπο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου του Οργανισμού είναι χαμηλό σε σχέση με άλλες χρονιές και υπολογίζοντας τις τρέχουσες ανάγκες του Οργανισμού μέχρι την θεωρητική στιγμή που θα γίνονται οι εισπράξεις των εισφορών, θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνει στη συνέλευση να εγκρίνει και να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να προβεί στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι του ποσού των 60.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, όταν και εάν αυτό το κρίνει απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Οργανισμού. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε αναλυτικά επί της εισήγησης, αποφασίζει με 39 ψήφους υπέρ, 000 ψήφους κατά, 000 λευκών και 000 άκυρων ότι : εγκρίνει και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προβεί στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι και του ποσού των 60.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, όταν και εάν το Δ.Σ. κρίνει αυτό απαραίτητο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2012.

Επί του 5ου θέματος :

Ο κ. πρόεδρος έκανε μία γενική ανάλυση των έργων και εργασιών που έγιναν στην χρήση του 2011 καθώς επίσης ενημέρωσε και για τα έργα που είναι δρομολογημένα να γίνουν. Στην συνέχεια ζητήθηκε να γίνουν διάφορες προτάσεις ή και παρατηρήσεις για το ΔΣ, αλλά δεν πήρε κανείς τον λόγο.

Μετά από όλα αυτά η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τα έργα και τις ενέργειες του Δ.Σ. και συμφωνεί με τις σκέψεις και τον προγραμματισμό του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση το ότι δεν θα πάρουν νερό για άρδευση όσοι κτηματίες οφείλουν στον Οργανισμό ληξιπρόθεσμες εισφορές έστω και μίας χρονιάς. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 05/2012.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνέλευση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης α.Καρβουνιάρης Χρήστος Μίσκος Δημήτριος

β. Τόσιος Χρήστος

Τρία από τα παρόντα μέλη

Κύρογλου Πασχάλης - Τσιάκος Δημήτριος - Μπόσκος Δημήτριος

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

01/05-01-2012 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ.

Πρακτικό με αριθμό 01/05-01-2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Ιανουαρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Δεκεμβρίου 2011.

2. Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών, επίβλεψης έργων και παραλαβής έργων και υλικών.

3. Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως 2011.

4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου για το έτος 2012.

5. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2012.

6. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2012.

7. Σύγκληση γενικής συνέλευσης μελών.

8. Πρόχειροι διαγωνισμοί και απευθείας ανάθεση προμηθειών.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 3. Φουντούλης Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Παπαδόπουλος Αστέριος
 7. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 26/31-12-2011 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 165/31-12-2011 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 001/2012.

Επί του 2ου θέματος :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 34 του ΚΕΥ και μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα ορίζει τριμελή επιτροπή : α) αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών και παραλαβής έργων και υλικών τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, πρόεδρο του Οργανισμού, Μπακαλιό Νικόλαο, Ταμία του Οργανισμού και Μπλιάτκα Θωμά, Διευθυντή του Οργανισμού, β) επίβλεψης έργων και εργασιών τους κ.κ. Φουντούλη Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Καρβουνιάρη Σπυρίδωνα, Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και Θεοδοσιάδη Γεώργιο, Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 002/2012.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Ισολογισμό - Απολογισμό 2011 και τα Αποτελέσματα χρήσης, όπως καταχωρήθηκαν στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 003/2012.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και έχοντας υπόψη την 693/07-12-2011, συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2012 που εστάλη αρμοδίως στο ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει την τεχνική έκθεση ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 004/2012.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2012, όπως κατατέθηκε το σχέδιό του και που είναι όμοιος με του 2011 με τις παρακάτω προσθαφαιρέσεις: 1) Στο άρθρο 2, μετά τη λέξη «ΜΥΛΟΣ» προστίθεται και η λέξη «ΛΕΙΒΑΔΙ». 2) Το άρθρο 6, αναμορφώνεται ως εξής : Η άρδευση των καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες άρδευσης, σε εκτάσεις από ένα στρέμμα και πάνω μπορεί να γίνεται σε συχνότητα δύο αρδεύσεων ανά κύκλο άρδευσης, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. και πληρωμής διπλασίου αρδευτικού τέλους. 3) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8, αναμορφώνεται ως εξής: Αφού περάσει η τακτή προθεσμία για την πληρωμή των αρδευτικών τελών ήτοι η 30ή Σεπτεμβρίου επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. πρόστιμο 10% στο υπόλοιπο της οφειλής, κάθε μέλους, με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, σε εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 6 του καταστατικού εκτός από τους νόμιμους τόκους της Α.Τ.Ε.. 4) Στη παράγραφο 5 του άρθρου 9, αντικαθίσταται η φράση «διάρκεια της αρδευτικής περιόδου» σε «διάρκεια του έτους». 5) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, διαγράφονται τα αριθμημένα εδάφια, από 1 έως 16 και αντικαθίστανται με εδάφιο α) Όλοι όσοι εφάπτονται με Δασικές εκτάσεις, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τοποθετούνται σε εδάφιο β). 6) Στο άρθρο 10, προστίθεται ως 2η παράγραφος τα : Όλα τα κλειστά σωληνωτά δίκτυα μαζί με τους μηχανισμούς ρύθμισης ροής και πίεσης, συντηρούνται από τον Οργανισμό, εκτός των τελικών υδροληψιών που παραχωρούνται ως χρησιδάνειο στους χρήστες παραγωγούς μέλη του Οργανισμού και οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν αυτές σε άψογη λειτουργική κατάσταση ώστε να μπορούν να συνδέονται επ’αυτών για την άρδευση των αγροκτημάτων τους. α. Υδροληψίες που είναι κοινές για περισσότερους από έναν κτηματίες, είναι όλοι τους, αλληλεγγύως συνυπεύθυνοι για την συντήρηση και λειτουργία τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται προβληματική η λειτουργία τους, ο Οργανισμός δύναται να θέτει αυτές εκτός λειτουργίας από το δίκτυο, ταπώνοντάς τες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον ένας από τους χρήστες παραγωγούς, ώστε να φροντίσει για την έγκαιρη αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της υδροληψίας και την επανατοποθέτησή της στο δίκτυο για την συνέχιση της άρδευσης από αυτήν.

β. Η ασφαλή λειτουργία της υδροληψίας είναι φροντίδα και ευθύνη των χρηστών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους (δρόμους, ιδιώτες κλπ) έχουν την αποκλειστική ευθύνη για κάθε αξίωση αποζημίωσης. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στους Χρήστες την συντήρηση, επισκευή ή και συμπλήρωση των υδροληψιών όταν θεωρεί ότι αυτά δεν γίνονται σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του ή τις ανάγκες της ασφάλειας. Αν οι Χρήστες αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις του Οργανισμού, τότε ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να διακόψει άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση την παροχή ύδατος. Στην περίπτωση αυτή οι υποδείξεις και οι απαιτήσεις του Οργανισμού πρέπει να είναι έγγραφες και να ορίζουν εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Απαγορεύεται ρητά η κάθε εργασία - επέμβαση επί των έργων ή ακόμη και η συμπλήρωσή τους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού. 7) Στο άρθρο 17 αντικαθίσταται η φράση «και έγκριση της οικείας Δ/νσης Ε.Β.» με τη φράση «και έγκριση από το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ.». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 005/2012.

Επί του 6ου θέματος :

Το Δ.Σ. προκειμένου να συντάξει τον προϋπολογισμό χρήσης 2012 και έχοντας υπόψη την 693/07-12-2011 συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2012 και την αναλυτική παρουσίαση της παρακάτω εισήγησης από τον Λογιστή του Οργανισμού :

Εισήγηση :

Κεφ.

Άρθρο

Ε Ξ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

123.500,00

 

Ημερήσια αποζημ. - οδοιπορικά μελών ΔΣ και ΓΣ

5.000,00

 

Καύσιμα μετακίνησης τακτικού προσωπικού

1.500,00

 

Αποδοχές τακτικού προσωπικού – Εργοδ. εισφορές

82.000,00

 

Ενοίκια

7.300,00

 

Γραφική ύλη - Έντυπα - Μηχανογραφήσεις

4.000,00

 

1στ

Συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών

650,00

 

Θέρμανση - Φωτισμός - Καθαριότητα

6.000,00

 

Ταχυδρομικά - Τηλεπικοινωνίες

3.850,00

 

Δακτυλογραφήσεις - Δημοσιεύσεις

1.500,00

 

1i

Δικαστικά - Δικηγορικά

2.500,00

 

1iα

Δαπάνες εκδηλώσεων

1.500,00

 

1iβ

Κοινωνικές Υποχρεώσεις

1.000,00

 

1iγ

Μηχανοργάνωσης Προγράμματα

1.100,00

 

1iδ

Απρόβλεπτα

500,00

 

1iε

Μηχανογραφική Υποστήριξη (service)

2.650,00

 

1iστ

Έξοδα φιλοξενίας

950,00

 

1iζ

Συντήρηση γραφείου και εξοπλισμού γραφείου

1.500,00

2

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

 

255.000,00

 

Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου

8.500,00

 

Συντήρηση αρδευτικού δικτύου

200.000,00

 

Συντήρηση οδικού δικτύου

5.000,00

 

Συντήρηση αντλιοστασίων δικτύου

40.000,00

 

Απρόβλεπτα

500,00

 

2στ

Συντήρηση κινητού αντλητικού συγκροτήματος

1.000,00

3

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

251.000,00

 

Αποδοχές τεχνικού προσωπικού

1.500,00

 

Αποδοχές Υδρονομικών Οργάνων

120.000,00

 

Καύσιμα μετακίκησης Υδρονομικών Οργάνων

15.500,00

 

Προμήθεια Υλικών Λειτουργίας

1.000,00

 

Αποδοχές προσωπικού αντλιοστασίων

1.500,00

 

3στ

Δαπάνες ενεργείας αντλιοστασίων (ΔΕΗ)

100.000,00

 

Λειτουργία κινητού αντλητικού συγκροτήματος

10.000,00

 

Απρόβλεπτα

1.500,00

4

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ Γ.Ο.Ε.Β.

 

9.000,00

 

Συντήρηση έργων Α΄ τάξεως

 

 

Λειτουργία και Διοίκηση έργου μας

9.000,00

 

Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων

 

5

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

6.000,00

 

Προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείου

1.000,00

 

Προμήθεια μηχανών και αντικειμένων γραφείου

2.000,00

 

Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων

3.000,00

6

 

ΑΚΙΝΗΤΑ

 

0,00

 

Αγορά ή κατασκευή ακινήτων

 

 

Αγορά Οικοπέδων

 

7

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

50.000,00

 

Εργατοτεχνικά ημερομ. εργασία με αυτεπιστασία

 

 

Προμήθεια και μεταφορά υλικών

15.000,00

 

Κατασκευές έργων με εργολαβία

35.000,00

 

Απρόβλεπτα

 

8

 

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

0,00

 

τοκοχρεολυτικές δόσεις Μ/Μ δανείων

 

9

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

8.286,78

 

Υποχρεώσεις προς Υ.Ε.Β.

 

 

Υποχρεώσεις προς Γ.Ο.Ε.Β.

 

 

Υποχρεώσεις προς Α.Τ.Ε.

 

 

Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

1.014,51

 

Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α.

7.272,27

 

9στ

Υποχρεώσεις προς πιστωτές

 

10

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 

57.213,22

 

10α

Αποθεματικό αποσβ.ακινήτ.επίπλων & μηχανημάτων

1.000,00

 

10β

Αποθεματικό Αποσβέσεως Έργων

 

 

10γ

Ειδικό αποθεματικό κάλυψης ανεπαρκών πιστώσεων

56.213,22

 

10δ

Κάλυψη αρνητικού αποτελέσματος, Χρήσης ………

 

       

   

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00 €

760.000,00 €

Κεφ.

Άρθρο

Ε Σ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

122.000,00

 

Στρέμματα (Όλη η έκταση) 28.635,06 Χ 4,00 €

99.698,90

 

Στρέμματα

 

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

22.301,10

       

2

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

 

251.500,00

 

Στρέμ. (ξηρικά πλήν δασικά&κτίσματα) 9.134,76 Χ 4,00 €

41.071,95

 

Στρέμ. (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.656,05 Χ 8,30 €

138.458,88

 

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 371,57 Χ 6,00 €

2.776,89

 

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.500,54 Χ 8,00 €

13.097,28

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

56.095,00

       

3

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

231.000,00

 

Στρέμ. (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.656,05 Χ 10,70 €

174.721,92

 

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 371,57 Χ 5,00 €

1.085,01

 

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.500,54 Χ 5,00 €

7.172,32

 

Στρέμματα

 

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

48.020,75

4

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Γ.Ο.Ε.Β.

 

9.000,00

 

Στρέμματα (αρδευτικά) 18.528,16 Χ 0,00 €

0,00

 

Στρέμματα

 

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

9.000,00

5

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

6.000,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

6.000,00

6

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

       

7

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

50.000,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

50.000,00

 

Δάνεια μεσομοκροπρόθεσμα

 

       

8

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

 

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

       

9

 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

8.286,78

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

8.286,78

       

10

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

 

57.213,22

 

10α

Εισφορά αποσβέσεως ακινήτων, επίπλων, μηχανών

1.000,00

 

10β

Εισφορά αποσβέσεως έργων

 

 

10γ

Απρόβλεπτα έσοδα

56.213,22

 

10δ

Κάλυψη αρνητικού αποτελέσματος, Χρήσης ………

 

       

   

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

760.000,00

Με βάση την παρούσα εισήγηση και προκειμένου οριακά ο προϋπολογισμός να είναι χωρίς ζημία, οι αρδευτικές εισφορές θα πρέπει να προκαταβληθούν κατά 50% με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και να προσαρμοστούν ως εξής : 1) Στα κτίσματα και τις Δασικές εκτάσεις 4,00€ ανά στρέμμα, 2) Στις Ξηρικές εκτάσεις 8,00€ ανά στρέμμα, 3) Στα αρδευόμενα όλων των αγροκτημάτων πλην των παρακάτω περιπτώσεων 23,00€ ανά στρέμμα, 4) Στα αρδευόμενα με Ίδια μέσα (δικό τους νερό) 15,00€ ανά στρέμμα, 5) Στα Αμπέλια γενικά 17,00€ ανά στρέμμα, δηλαδή όμοιες με της αρδευτικής περιόδου 2011 αυξημένες κατά 3% περίπου με στρογγυλοποίηση και με σημαντική περιστολή δαπανών στις δαπάνες συντήρησης και διοίκησης καθώς και στην λειτουργία των αντλιοστασίων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2012 σύμφωνα με την εισήγηση συνολικού ύψους 760.000,00 € επτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής :

ΚΕΦ.

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1

Εισφορά Διοικήσεως

123.500,00

 

1

Δαπάνες Διοικήσεως

123.500,00

2

Εισφορά Συντηρήσεως

255.000,00

 

2

Δαπάνες Συντηρήσεως

255.000,00

3

Εισφορά Λειτουργίας

251.000,00

 

3

Δαπάνες Λειτουργίας

251.000,00

4

Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ

9.000,00

 

4

Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ

9.000,00

5

Εισφορά Προμηθειών

6.000,00

 

5

Προμήθεια μόνιμου υλικού

6.000,00

6

Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων

0,00

 

6

Ακίνητα

0,00

7

Έσοδα κατασκευής έργων

50.000,00

 

7

Κατασκ. - ανακατ. έργων

50.000,00

8

Έσοδα τοκοχρ. δόσεων

0,00

 

8

Τοκοχρ. δόσεις δανείων

0,00

9

Έσοδα παρελθ. χρήσης

8.286,78

 

9

Υποχρ. παρελθ. χρήσης

8.286,78

10

Εισφορά αποσβέσεων

57.213,22

 

10

Αποσβέσεις

57.213,22

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 006/2012.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης όπως ορίζει το καταστατικό, για την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού μας, με τα παρακάτω θέματα που θα εισηγηθεί ο πρόεδρος και θα ζητηθεί η έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2011».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2012.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2012 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2012.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ.

Στον ίδιο χώρο και μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 007/2012.

Επί του 8ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την διακήρυξη πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (μετά την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού) για την : α. προμήθεια οικοδομικών υλικών, β. για μειοδότη σκαπτικού μηχανήματος και γ. προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Ακόμη μετά από έρευνα της αγοράς αποφασίζει για τις παρακάτω απευθείας αναθέσεις : α. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, β. Ράλλη Βασιλική την προμήθεια γραφικής ύλης, γ. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την ετήσια συντήρηση και συμπλήρωση του μηχανογραφικού μας συστήματος, την ανανέωση της ετήσιας σύνδεσης στο διαδίκτυο και την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης, δ. Στους Φιλ. & Μαρ. Μπαξεβάνου ΟΕ και Μπαξεβάνος ΕΠΕ την προμήθεια σιδηρικών υλικών συντήρησης και επισκευής. Ακόμη εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναθέτει απευθείας την προμήθεια υλικών ή την κατασκευή μικροεργασιών, συνολικής δαπάνης μικρότερης των τριών χιλιάδων €υρώ κατά μήνα και περίπτωση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 008/2012.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 009/2012. Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις, το Δ.Σ. ομόφωνα έλαβε τις αντίστοιχες αποφάσεις :

628/27-12-2011 Παπαδόπουλου Σάββα, εγκρίνει υπό την επίβλεψη και εποπτεία του Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 010/2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Παπαστόϊκας Ιωάννης                        Φουντούλης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Καρβουνιάρης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

                  Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

                  Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

                  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος μέλος

                  Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

48ωρη γενική απεργία 10 & 11-02-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ( Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. ) συμμετέχει στην 48ωρη γενική απεργία που κήρυξε η Γ.Σ.Ε.Ε. για την Παρασκευή 10/2/2012 και Σάββατο 11/2/2012.

Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτό το «πλαίσιο – συμφωνίας» της φτωχοποίησης και χρεοκοπίας της κοινωνίας και της οικονομίας και απαιτούμε την καταψήφιση του ώστε να μην καταργηθούν όσα από τα ελάχιστα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα έχουν απομείνει και κυρίως ο θεσμός των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Απαιτείται αυτή την κρίσιμη ώρα που διακυβεύονται ΒΑΣΙΚΑ και ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ δικαιώματα μας η μέγιστη δυνατή ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ των δυνάμεων της εργασίας και της κοινωνίας ώστε να αποκρουσθεί αυτή η ΑΔΙΚΗ, ΒΑΡΒΑΡΗ, ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ συνταγή κοινωνικής χρεοκοπίας που εκβιαστικά και προκλητικά επιβάλλουν στη χώρα μας οι τοκογλύφοι δανειστές της Τρόϊκα και δυστυχώς αποδέχεται και υλοποιεί η κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν.

Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία αρνούνται κατηγορηματικά να ΥΠΟΚΥΨΟΥΝ και θα συνεχίσουν αταλάντευτα και σταθερά τον ΑΓΩΝΑ και την ΠΑΛΗ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ