Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. - άρθρο 18, παρ. 3β' Ν.4002/2011

clip_image002

Αθήνα, 24/11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. 14η Δ/Ν Σ Η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

2. 15η Δ/Ν Σ Η Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ. 1242

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

: Σίνα 2-4

: 106 72 ΑΘΗΝΑ Αντώνιος Α. Σανιδάς Τατιάνα Σφελινιώτη

Τηλέφωνο Τηλεομοιότυττος Ηλεκτρ. Ταχυδρ.

: 210- 3645378 - 210 3645832 :210-3645413

: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών

αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. - άρθρο 18, παρ. 3β' Ν.4002/2011.

Σχετικά με τη διάταξη της παραγράφου 3β' του άρθρου 18 του Ν.4002/ 22.8.2011 (ΦΕΚ 180 Α') «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασ­φάλισης» παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιό­μορφη εφαρμογή της:

I. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

1. Με τη διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε η διάταξη της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α'), σύμφωνα με την οποία από 22.08.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) καταργείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στην παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και στις υπηρεσίες αποχέτευσης που πραγματοποιούνταν απευθείας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συνδέσμους αυτών, χωρίς τη μεσολάβηση

δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και απευθείας από το Δημόσιο και άλλα Ν.Π.Δ.Δ..

Η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει για τις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Ο.Ε.Β. - (Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και τις λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. Η ανωτέρω απαλλαγή εφαρμόζεται και για την παράδοση αρδευτικού ύδατος από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, οι Ο.Τ.Α., οι σύνδεσμοι αυτών, το Δημόσιο και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. για τη δραστηριότητά τους αυτή υπάγονται στο φόρο και οφείλουν να χρεώνουν ΦΠΑ στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν από 22.08.2011, ανεξάρτητα από την περίοδο κατανάλωσης που αφορούν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ, η παράδοση νερού από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, ενώ οι λοιπές χρεώσεις που σχετίζονται με την ύδρευση, όπως τα τέλη σύνδεσης, τα τέλη συντήρησης υδρομέτρου κ.λπ., καθώς και οι υπηρεσίες αποχέτευσης και οι λοιπές σχετικές με την αποχέτευση χρεώσεις υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

4. Τα ανωτέρω πρόσωπα, που σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις εντάσσονται για τις παραπάνω δραστηριότητές τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, υπο­χρεούνται να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 36 δηλώσεις (έναρξης, μεταβολής κ.λπ.), όπως αναλύονται κατωτέρω.

Επίσης, έχουν όλες τις υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 38 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως, να υποβάλλουν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

5. Κατά την ένταξη των προσώπων αυτών στο κανονικό καθεστώς (22.8.2011) παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των εν λόγω πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει.

Επίσης, έχουν δικαίωμα διακανονισμού του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει την αγορά ή κατασκευή αγαθών επένδυσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετίας κατά τα οποία εφαρμόζεται το κανονικό καθεστώς του φόρου. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης (έντυπο 012-ΦΠΑ) και συγκεκριμένα να συμπληρωθεί ο Πίνακας ΣΤ' αυτού, προκειμένου να προκύψει το προς έκπτωση ποσό ΦΠΑ, το οποίο μεταφέρεται στην πρώτη περιοδική δήλωση μετά την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων. Η εν λόγω δήλωση, γίνεται δεκτό ότι μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31.12.2011, χωρίς κυρώσεις.

Για παράδειγμα, εάν Ο.Τ.Α αγόρασε το έτος 2009 αγαθά επένδυσης και κατέβαλε ΦΠΑ το ποσό των 5.000 ευρώ, δικαιούται εντός του έτους 2011 να εκπέσει 3.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα 3/5 του φόρου που καταβλήθηκε. Σημειώνεται ότι για το έτος 2011 τα επενδυτικά αγαθά θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται σε φορολογητέα δραστηριότητα.

II. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το Δημόσιο και το ημεδαπό νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ. του Κώδικα αυτού.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι Ο.Τ.Α., οι σύνδεσμοι αυτών και τα Ν.Π.Δ.Δ., για την παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και τις υπηρεσίες αποχέτευσης, που υπάγονται σε Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Κεφάλαιο I του παρόντος, θεωρούνται επιτηδευματίες για τις δραστηριότητες αυτές και υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ. που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ.. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ΚΒΣ, τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, ανεξάρτητα του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων τους. Τα βιβλία αυτά μπορεί να ενημερωθούν με τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο και μέχρι το Δεκέμβριο 2011 έως τη 15η Ιανουαρίου 2012.

3. Ειδικά, για την παροχή νερού μη εμφιαλωμένου, όπως προκύπτει από τις συνδυασμένες διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 16 του άρθρου 12 και της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. μπορεί:

α) αντί της έκδοσης τιμολογίων προς επιτηδευματίες να εκδίδονται άλλα έγγραφα (π.χ. λογαριασμοί) που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου, εκτός της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του αντισυμβαλλομένου και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη.

β) αντί της έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης προς ιδιώτες να εκδίδονται άλλα παραστατικά (π.χ. λογαριασμοί) στα οποία αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη - καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου.

III. Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Υποχρεώσεις Μητρώου)

Τα ανωτέρω πρόσωπα (Ο.Τ.Α., οι σύνδεσμοι αυτών και τα Ν.Π.Δ.Δ.), προκειμένου να δηλώσουν, τις παραπάνω δραστηριότητες και την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να υποβάλλουν, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ3). Η εν λόγω δήλωση, γίνεται δεκτό, ότι μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31.12.2011, αναγράφοντας ως ημερομηνία μεταβολής την 22.08.2011, χωρίς την επιβολή προστίμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/97, όπως ισχύει.

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Καπελέρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

6ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. στη Νάουσα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργασιών του ετήσιου Εθνικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.), στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου ΒΕΡΜΙΟΝ, στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας.

Το θέμα του 6ου Εθνικού Συμβουλίου πλην της ενημέρωσης για το Ενιαίο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο, ήταν «Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Παρόν, Μέλλον, Προοπτικές, Συμβολή στην ανάπτυξη του πρωτογενή Τομέα».

Στο Εθνικό Συμβούλιο πέραν των συναδέλφων που προέρχονται από όλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, μας τίμησαν με την παρουσία τους οι: Αναστάσιος Καραμπατζός Δήμαρχος Νάουσας, Μπαλτατζιδου Δώρα Περιφερειακή Σύμβουλος, Γρηγόρης Αλεξιάδης Περιφερειακός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ & Μέλος του Δ.Σ. ΓΟΕΒ Θεσ/κης, Βασιλείου Γεώργιος Αντιδήμαρχος Νάουσας, Βοριατζίδης Κων/νος Αντιδήμαρχος Βέροιας, Παπαδόπουλος Κώστας Πρόεδρος ΔΕΥΑΝ, Παπαστόϊκας Ιωάννης Πρόεδρος ΤΟΕΒ Νάουσας, Πρόεδροι των Τ.Ο.Ε.Β. Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Ο τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων του ΙΘΙΑΓΕ-ΥΠΑΑΤ κ. Αθανάσιος Πανώρας με την εισήγηση του συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία των εργασιών.-

 

http://pouoeb.blogspot.com/2011/11/6-1-11-2011_13.html

και   http://pouoeb.blogspot.com/2011/11/6-1-11-2011.html

φωτογραφίες  από το εθνικό συμβούλιο στη Νάουσα

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΦΠΑ και στο αγροτικό νερό-Χωρίς πρόστιμο οι παλαιές δηλώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

Κατατέθηκαν σήμερα 20-07-2011 στη Βουλή οι τροποποιήσεις για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ άλλων δίνεται παράταση στην υποβολή των παλαιών δηλώσεων και προβλέπεται επιβολή ΦΠΑ σε όλες τις παροχές νερού.
Μια σειρά 38 τροποποιήσεων, κατατέθει σήμερα στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Παντελή Οικονόμου, στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, θα δοθεί παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για την κατάθεση χωρίς πρόστιμα όχι μόνο για τις παλαιές δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ, μεταβιβάσεων και άλλων φόρων, αλλά και για τις συγκεντρωτικές δηλώσεις πελατών-προμηθευτών, που δεν είχαν υποβληθεί μέχρι το 2010.
Ακόμα προβλέπεται επιβολή ΦΠΑ σε όλες τις παροχές νερού και αποχέτευσης από τους εκάστοτε δήμους, ενώ η τροπολογία περιλαμβάνει και το αγροτικό νερό!
Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός πρόσθετη προανήγγειλε και νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια -τυχερά και μη-, τονίζοντας πως η ρύθμιση που περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο δεν συνιστά ολοκληρωμένη πολιτική στον συγκεκριμένο χώρο.
Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο κ. Οικονόμου απάντησε προς την πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Βάσω Παπανδρέου, η οποία νωρίτερα κατά την εξέταση του πολυνομοσχεδίου τοποθετήθηκε αρνητικά για την ρύθμιση λέγοντας πως τάσσεται εναντίον της γενίκευσης του τζόγου και προσθέτοντας πως είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος.
-----------------------------------------------------------
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Ερώτηση Πλακιωτάκη στην Βουλή για το μέλλον των ΤΟΕΒ

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργούν υπό μορφή αναγκαστικού Συνεταιρισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.<br />Αντικείμενό τους είναι η άρδευση, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή έργων με αποκλειστικά δικές τους χρηματοδοτήσεις και με μικρή επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής. Όσο για τα έσοδά τους, προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους και είναι [...]

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργούν υπό μορφή αναγκαστικού Συνεταιρισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αντικείμενό τους είναι η άρδευση, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή έργων με αποκλειστικά δικές τους χρηματοδοτήσεις και με μικρή επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής. Όσο για τα έσοδά τους, προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους και είναι ανταποδοτικά. Με λίγα λόγια δεν επιχορηγούνται από το Κράτος ούτε επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Μάλιστα το διοικητικό συμβούλιο τους είναι άμισθο, ενώ σχεδόν στο σύνολό τους δεν οφείλουν χρηματικά ποσά ούτε έχουν επισφαλείς απαιτήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες μεθοδεύεται η υπαγωγή των ΤΟΕΒ στους Δήμους, οι οποίοι, όμως, μετά τον Καλλικράτη, ήδη, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, στα οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Η ανάληψη και διαχείριση των ΤΟΕΒ από τους Δήμους είναι, λοιπόν, τουλάχιστον άτοπη, εφόσον αυτή η εξέλιξη όχι μόνο δε θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα τους, αλλά θα τα επιδείνωνε.

Παίρνοντας τη διαχείρισή τους από τα μέλη τους, τους αγρότες δηλαδή της κάθε περιοχής, υπογράφετε την καταδίκη όχι μόνο των Οργανισμών, αλλά και των περιοχών που εξυπηρετούν. Εκτός φυσικά εάν αυτός είναι ο στόχος σας, ενδεχόμενο το οποίο έχει προκαλέσει την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρω υπόμνημα όλων των Προέδρων των ΔΣ ΤΟΕΒ Λασιθίου με αρ. πρωτ.270).

Παράλληλα είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί το κόστος παροχής των υπηρεσιών τους. Σημειωτέον είναι, άλλωστε, ότι οι τιμές διάθεσης του νερού που διαχειρίζονται οι ΤΟΕΒ, είναι πολύ χαμηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές διάθεσης του νερού (άρδευση) από τους δήμους.

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Υπάρχει ή όχι εισήγηση υπαγωγής τους στους Δήμους και για ποιο λόγο;
Με ποια κριτήρια χαρακτηρίζονται αποτυχημένοι οι ΤΟΕΒ;
Ποιος εγγυάται ότι δε θα κατασπαταληθούν τα αποθεματικά των ΤΟΕΒ και οι εισφορές των μελών τους, όταν η πλειονότητα των δημοτικών επιχειρήσεων είναι υπερχρεωμένες;

http://www.cna.gr/?p=7741

Η απάντηση του Υπουργείου έχει ως εξής :

Λειτουργία ΟΕΒ 01Λειτουργία ΟΕΒ 02

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Ημερίδα 03-06-2011 - Σχολή Αριστοτέλη Νάουσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σωματείο ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ & η Computer Life Ν. Ημαθίας

Έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Ημερίδα με θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Ε.Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ» & Παρουσίασης των "Σύστημα ERP Business Life OEB – Συστήματα τηλεδιαχείρισης δικτύων”

Η Ημερίδα απευθύνεται στους Τακτικούς Υπαλλήλους των Ο.Ε.Β. στις Διοικήσεις των Ο.Ε.Β. και στις νέες Υπηρεσίες Εποπτείας των Ο.Ε.Β. των Καλλικρατικών Δήμων και κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν την λειτουργία των Οργανισμών.

Έναρξη

την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 στις 09 :00 π.μ - 15:00 μ.μ..

Τόπος

Αίθουσα συνεδρίων του "Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ" του Δήμου Νάουσας που βρίσκεται στην περιοχή «Ισβόρια» 2 χλμ. από το Κέντρο της Νάουσας, και στον χώρο που περιβάλλει το αρχαιολογικό μνημείο της Σχολής Αριστοτέλους. www.sxoliaristotelous.gr/

Οι θεματικές ενότητες της Ημερίδας παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΟΕΒ.
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών .
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων.
 • Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Μισθοδοσία και αλλαγές από την 1η Ιουλίου.
 • Μηχανογραφικό πρόγραμμα Διαχείρισης ΟΕΒ.
 • Μηχανογραφικό πρόγραμμα Μισθοδοσίας και Αποθήκης.
 • Τηλεδιαχείριση Αντλιοστασίων.
 • Τηλεδιαχείριση δικτύων.
 • Πρόγραμμα εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).

Για το ΔΣ του Σωματείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπλιάτκας Θωμάς

Για την Computer Life Ν. Ημαθίας

Τσέλιος Σταύρος

___________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Ε.Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ»& Παρουσίαση των «Σύστημα ERP Business Life OEB – Συστήματα τηλεδιαχείρισης δικτύων»

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, και ώρα 09 :00 π.μ - 15:00 μ.μ.. - Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Νάουσας

09:00–09:30

Προσέλευση – Εγγραφές Συνέδρων

09:30–10:00

Καλωσόρισμα

κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Πρόεδρος Σωματείου Υπαλλήλων ΟΕΒ Ημαθίας & Πέλλης.

Χαιρετισμός

κ. Βασιλείου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Νάουσας, αρμόδιος για θέματα ΤΟΕΒ

Κεντρική Ομιλία

κ. Τσέλιος Σταύρος, εκπρόσωπος της Computer Life Ν. Ημαθίας

10:00- 11:30

1η Ενότητα : «Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΟΕΒ – Δυσλειτουργίες από την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

κ. Αθανασούλας Γιώργος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΒ

κ. Αντωνίου Κώστας, Πρόεδρος σωματείου υπαλλήλων ΟΕΒ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Συζήτηση-Ερωτήματα

11:30-11:45

Διάλειμμα

11:45–13:30

2η Ενότητα :

i. «Μηχανογραφικό Σύστημα ERP Business Life OEB»

κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος, εκπρόσωπος της Computer Life ΑΒΕΕ

κ. Τσέλιος Σταύρος, υπεύθυνος ανάπτυξης προγραμμάτων διαχείρισης ΟΕΒ.

κ. Γιαννόπουλος Παντελής, υπεύθυνος ανάπτυξης προγραμμάτων Μισθοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης.

ii. «Τηλεδιαχείριση δικτύων»

κ.Τσαβδαράς Ευάγγελος, ηλεκτρονικός μηχανικός B.Sc,.M.Sc. Παν. Λονδίνου,

εκπρόσωπος εταιρείας automatica.

Συζήτηση-Ερωτήματα

13:30-14:30

Μπουφές

14:30-14:45

3η Ενότητα : «ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Αλλαγές από την 1η Ιουλίου 2011»

κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Πρόεδρος Σωματείου Υπαλλήλων ΟΕΒ Ημαθίας & Πέλλης.

Συζήτηση-Ερωτήματα

14:45- 15:00

Συζήτηση-Συμπεράσματα

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκπροσώπων από <21> είκοσι ένα Οργανισμών και στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία.

ΠΟΥΟΕΒ - ΤΟΕΒ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΤΟΕΒ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΤΟΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ - ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΟΕΒ ΒΡΑΧΙΑΣ - ΤΟΕΒ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ - ΤΟΕΒ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΤΟΕΒ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ - ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΠΕΑΣ-ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΟΕΒ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΟΕΒ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΤΟΕΒ ΚΥΜΙΝΩΝ-Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΤΟΕΒ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΤΟΕΒ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΤΟΕΒ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ - ΤΟΕΒ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ - ΤΟΕΒ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΟΕΒ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ημερίδα ΤΟΕΒ_ 03-06-2011_ Σχολή Αριστοτέλη ΝάουσαςΗμερίδα ΤΟΕΒ_ 03-06-2011_ Σχολή Αριστοτέλη ΝάουσαςΗμερίδα ΤΟΕΒ_ 03-06-2011_ Σχολή Αριστοτέλη ΝάουσαςΗμερίδα ΤΟΕΒ_ 03-06-2011_ Σχολή Αριστοτέλη ΝάουσαςΗμερίδα ΤΟΕΒ_ 03-06-2011_ Σχολή Αριστοτέλη ΝάουσαςΗμερίδα ΤΟΕΒ_ 03-06-2011_ Σχολή Αριστοτέλη ΝάουσαςΗμερίδα ΤΟΕΒ_ 03-06-2011_ Σχολή Αριστοτέλη Νάουσας

Ημερίδα 03-06-2011 Σχολή Αριστοτέλη Νάουσα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Ε.Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ» & Παρουσίαση των «Σύστημα ERP Business Life OEB – Συστήματα τηλεδιαχείρισης δικτύων»

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, και ώρα 09 :00 π.μ - 15:00 μ.μ. - Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Νάουσας

Τι αλλάζει από 1.1.2011 ή που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Η ψήφιση του ν. 3842/2010 με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» όπως όλοι γνωρίζουμε, επέφερε σημαντικές αλλαγές στον κορμό του φορολογικού μας συστήματος. Μετά τον παραπάνω νόμο ψηφίστηκαν και άλλοι οι οποίοι συνέθεσαν το ισχύον τοπίο στα φορολογικά δρώμενα της χώρας μας. Ομολογουμένως οι αλλαγές που επήλθαν ήταν πολλές και σημαντικές σε όλα τα αντικείμενα (φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α. Κ.Β.Σ. κ.λπ.) με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση στους επαγγελματίες του χώρου (λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομολόγους, εφοριακούς, νομικούς κ.λπ.) για το τι ακριβώς ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως από πότε ισχύει.
Μέσα από την παρούσα ανάλυση θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή κωδικοποίηση των σημαντικότερων αλλαγών που ισχύουν από 1/1/2011 ή αυτών που θα εφαρμοστούν μέσα στο έτος 2011 – οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες – έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πλήρη εικόνα αυτών που θα τον απασχολήσουν στο έτος που διανύουμε.
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας με τις αλλαγές στον ν.
2238/1994, στη συνέχεια στο Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.).
Αλλαγές στον ν.
2238/1994


Αλλαγή στο άρθρο 31 του ν.
2238/1994 και συγκεκριμένα στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, που αφορά την έκπτωση των δαπανών μισθοδοσίας.
Η συγκεκριμένη υποπερίπτωση αα΄ όπως ισχύει σήμερα, έχει ως εξής:
« Άρθρο 31. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.
α) Των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου :
αα) Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.
Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, να ενημερώσει τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό σχετικά με την απόδοση ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου ».
[ Τα τέσσερα εδάφια μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν.
3842/2010 και ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23-4-2010), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ιδίου νόμου ].
Σχολιασμός:
Όπως είναι γνωστό, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2238/1994, για να αναγνωρισθούν (φορολογικά) τα έξοδα μισθοδοσίας και οι αμοιβές του προσωπικού ως δαπάνη, πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα. Για την έκπτωση των πιο πάνω δαπανών, αρκεί να έχει γίνει βεβαίωση ή καταλογισμός των αναλογουσών επί αυτών ασφαλιστικών εισφορών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισμούς, πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου (1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο.).
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν.
3842/2010 τροποποιήθηκαν οι πιο πάνω διατάξεις και ο έλεγχος δεν περιορίζεται πλέον στη μη αναγνώριση της δαπάνης μισθοδοσίας όταν διαπιστώσει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά η υπηρεσία που διεξήγαγε τον έλεγχο (Δ.Ο.Υ, ΔΕΚ, ΠΕΚ, κλπ.) υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τακτικού ή προσωρινού, να ενημερώσει τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, κλπ.) εάν η ελεγχθείσα εταιρία έχει αποδώσει ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές.
Πρακτικά, η σύνταξη του εγγράφου θα γίνεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και θα υπογράφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, ούτως ώστε ο σχετικός ασφαλιστικός φορέας να επιλαμβάνεται άμεσα για την εξασφάλιση των συμφερόντων του. Η μη ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα, ανεξάρτητα αν η ελεγχθείσα επιχείρηση έχει καταβάλλει ή όχι τις εισφορές, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, τόσο για τους ελεγκτές, όσο και για τον Προϊστάμενο, οι οποίοι τιμωρούνται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.
Διευκρινίζεται, ότι οι νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να αναφέρουν στο πιστοποιητικό που εκδίδουν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του ν.
2238/1994, αν έχουν αποδοθεί ή όχι οι οφειλόμενες εισφορές, καθώς επίσης πρέπει να ενημερώνουν και τον ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης, οι λογιστές φοροτεχνικοί στην κατάσταση των λογιστικών διαφορών που είναι υποχρεωμένοι, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.
2873/2000, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010, να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, πρέπει να μνημονεύουν και το ύψος των μισθών για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Περαιτέρω, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας θα αναγνωρίζονται μόνο αν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Επισημαίνεται, ότι στην έννοια των δαπανών μισθοδοσίας δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα που καταβάλλει η επιχείρηση, αλλά μόνο οι καταβαλλόμενοι μισθοί – αμοιβές.
Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η έκδοση της οποίας προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου αυτού, θα καθοριστεί η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι τυπικά όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης μισθοδοσίας έχουν εφαρμογή από 23.04.2010 και μετά, ουσιαστικά θα ισχύσουν από το χρόνο κατά τον οποίο θα εκδοθεί η καθεμιά απόφαση (κανονιστική πράξη – Σχ. Απόφαση
ΠΟΛ.1135/4.10.2010).
Συνεπώς η παραπάνω διάταξη θα έχει ουσιαστικά εφαρμογή μετά την έκδοση των κανονιστικών πράξεων οι οποίες θα δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Επισήμανση: Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής:
Με το άρθρο 40 του ν.
3863/2010 με τίτλο «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ορίστηκαν τα παρακάτω τα οποία έχουν άμεση σχέση με το θέμα που αναλύουμε:
«Άρθρο 40. Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
…………………….
Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ».
Σχολιασμός:
Από 1.7.2011 και μετά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό, θα καταβάλλουν τις αποδοχές μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα. Στη συνέχεια η τράπεζα θα μεταφέρει τα σχετικά ποσά στους δικαιούχους μισθωτούς, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα.
Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού αναφέρονται τα εξής:
"Με την παρ. 2 προτείνεται από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) σε τράπεζα επιλογής τους, που θα μεταφέρονται και θα αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φ.Κ.Α. και το δημόσιο αντίστοιχα.
Με την ταυτόχρονη καταβολή του μισθού, των εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών ενισχύεται η προσπάθεια κατά της αποφυγής της ασφάλισης, φαινόμενο που τον τελευταίο καιρό συνεχώς διογκώνεται, ώστε να εκμηδενίζονται οι πιθανότητες ανασφάλιστης εργασίας, δεδομένου ότι οι μισθοδοτικές καταστάσεις των υπαλλήλων θα είναι στη διάθεση των ασφαλιστικών οργανισμών για πληρέστερο έλεγχο".
Για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες που απαιτούνται θα δοθούν σχετικές διευκρινίσεις με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργείων.

Παρακράτηση φόρου 20% στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων όταν οι αμοιβές αυτές ξεπερνούν το όριο των 300,00 €.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν.
2238/1994 όπως αυτή ισχύει σήμερα, έχει ως εξής:
« Άρθρο 58. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων.
1. Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών. Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.
Ειδικά για τις παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλλονται από τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ο παραπάνω συντελεστής περιορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος όσοι αποκτούν εισόδημα από τη διανομή διαφημιστικών εντύπων το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορες τους.
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 εφαρμόζονται ανάλογα.
[ Οι λέξεις «εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ» στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του ν.
3842/2010 και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ιδίου νόμου ].
Σχολιασμός:
Με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του ν.
3842/2010, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300). Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής.
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, για συναλλαγές που γίνονται από 1/1/2011 και μετά.
Οριστικές δηλώσεις φόρου για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις. Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του ν.
2238/1994 όπως αυτή ισχύει σήμερα έχει ως εξής:
« Άρθρο 59. Απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις
3. Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ’ αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, με το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί στο ποσοστό που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.
Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα ».
[ Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν.
3842/2010 και ισχύει για τις οριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2011 και επόμενα, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ιδίου άρθρου και νόμου ].
Σχολιασμός:
Με τις νέες διατάξεις η υποχρέωση που υπάρχει για υποβολή οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που διενεργείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, επεκτείνεται και στους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και επί του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που διενεργείται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 58 και 55 του Κ.Φ.Ε., αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα:
- Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου ορίζεται και πάλι η υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για όσους υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, χωρίς να επέρχεται καμία μεταβολή σε αυτά που ισχύουν σήμερα.
- Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι, όλοι όσοι είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58, δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κοινωφελή ιδρύματα, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι σύλλογοι γενικά και οι ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας κάθε δικαιούχου, κατά περίπτωση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
- Με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της αυτής παραγράφου ορίζεται ότι, όλοι όσοι είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 55, δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κοινωφελή ιδρύματα, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι σύλλογοι γενικά και οι ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας κάθε δικαιούχου, κατά περίπτωση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
- Με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου αυτής της παραγράφου ορίζεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η υποβολή των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., κατ’ ανάλογη υποβολή και των οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), οι οποίες ήδη από το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κάθε χρόνο.
- Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι, η υποχρέωση επίδοσης των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, αρχίζει από το οικονομικό έτος 2011 και μετά, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν μέσα στο έτος 2010 και μετά.
- Επισημαίνεται, ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω εφαρμόζονται συνδυαστικά με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του κοινοποιούμενου νόμου, τα οποία έχουν ως εξής:
«Αν πρόκειται για εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο στην οποία αναγράφει το σύνολο των αμοιβών. Αν πρόκειται για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δι­καιούχο, στην οποία αναγράφει το σύνολο του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις. Τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών, οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελμάτων, καθώς και οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υ­πουργού Οικονομικών καθορίζονται κατηγορίες υπόχρε­ων, για τους οποίους οι πιο πάνω πληροφορίες υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονι­κών μεθόδων και δικτυακών υποδομών ή σε μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση».
- Τονίζεται ότι, η υποχρέωση υποβολής οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, δεν υφίσταται για τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς ίδια διαχείριση, οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν μόνο τα πλήρη στοιχεία που προβλέπονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή αμοιβών του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε., καθόσον αυτές δεν αποδίδουν τους παρακρατούμενους φόρους με προσωρινές δηλώσεις και συνεπώς δεν είναι υπόχρεες σε υποβολή οριστικών δηλώσεων.

Αλλαγές στο Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)

Διασφάλιση ελέγχου συναλλαγών. Συναλλαγές ιδιωτών για ποσά άνω των 1.500,00 € και επιτηδευματιών για ποσά άνω των 3.000,00 €.
Με το άρθρο 20 του ν.
3842/2010 ορίστηκαν τα εξής:
« Άρθρο 20. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
1. Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτη­δευματίες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παρά­γραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. τα δεδομένα των φο­ρολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται η­λεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζε­ται ο χρόνος και η διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον κύκλο εργασιών και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων.
2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη - πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι κινή­σεις των οποίων διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να ισχύει ως προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για τη λειτουργία των επαγγελματικών λογαριασμών.
3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πε­ντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστω­τικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
4. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., και οφείλει, εκτός των οριζομένων στην παράγραφο αυτή, να ε­πιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ­πουργείου Οικονομικών την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και τη φορολογική συνέπεια του αντισυμβαλλόμε­νου εκδότη, για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρ­θρου 18 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ.».
[ Έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων από 1/1/2011.]
Σχολιασμός:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προβλέπονται:

α) Η υποχρεωτική διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, κ.λ.π.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της γνησιότητας και ακρίβειας αυτών των συναλλαγών όπως και των φορολογικών παραστατικών που τις απεικονίζουν, καθώς και για τη διενέργεια άμεσων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελεγκτικών επαληθεύσεων των παραπάνω συναλλαγών με την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής τους.
β) Θεσπίζονται εξουσιοδοτικές διατάξεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει με αποφάσεις του θέματα που αφορούν την υλοποίηση του εν λόγω μέτρου και ειδικότερα να ορίζει το χρόνο και τη διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, με βάση την αξία της συναλλαγής ή τoν κύκλο εργασιών, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.
3842/2010 οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών και για τη διενέργεια άμεσων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των σχετικών συναλλαγών με την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία των συναλλαγών αυτών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίστηκαν τα εξής:
α) Καθιερώνεται η εξόφληση όλων των φορολογικών στοιχείων, καθώς και των λοιπών εγγράφων που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, αξίας άνω των 3.000 ευρώ, μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών.
β) Οι ως άνω τραπεζικές κινήσεις, που αφορούν εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιτηδευματιών, αξίας άνω των 3.000 ευρώ, για τις οποίες δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου για την διενέργεια άμεσων διασταυρώσεων των σχετικών συναλλαγών.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.
3842/2010 οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών και για τη διενέργεια άμεσων διασταυρώσεων των σχετικών συναλλαγών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίστηκαν τα εξής:
Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων, αξίας άνω των 1.500 ευρώ, που εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίστηκαν τα εξής:

Καθιερώνεται η ευθύνη και η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων και από τους λήπτες αυτών. Έτσι το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. και οφείλει εκτός των οριζομένων στην παράγραφο αυτή να επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκδοτών και την ακρίβεια των φορολογικών στοιχείων μέσω βάσης δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό τη διασφάλιση των συναλλαγών και τον περιορισμό της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα πρόσωπα.

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορίστηκαν τα εξής:

α) Θεσπίζονται εξουσιοδοτικές διατάξεις και παρέχεται αρμοδιότητα στον Υπουργό Οικονομικών με Αποφάσεις του, να ρυθμίσει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων (1,2,3 και 4) του παρόντος άρθρου.
Συνεπώς, θα ακολουθήσουν Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζονται τα θέματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των υπόψη μέτρων, τον τρόπο της διαδικασίας καθώς και την έκταση εφαρμογής τους.

Σημείωση: Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/9.2.2011, δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση έχει ως εξής:
ΠΟΛ.1027/9.2.2011

Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α΄58/23.4.2010).
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – Όριο συναλλαγής.

1. Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται ως κατώτερο όριο συναλλαγής, το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το έτος 2011 και το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ από 1.1.2012 και εξής.
Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
3. Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές ύψους άνω του ισχύοντος κάθε φορά ορίου, εμπίπτουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
4. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη «με ανταλλαγή», εξοφλείται από τον ιδιώτη - αγοραστή, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρούσα, η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ισχύον, κάθε φορά, όριο.
Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
Ομοίως τα προαναφερόμενα ισχύουν και στην περίπτωση επιστροφής αγαθών, εφόσον μεταγενέστερα η απαίτηση του ιδιώτη συμψηφισθεί με επόμενη αγορά αγαθών.
5. Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με εκχώρηση από τον ιδιώτη προϊόντος δανείου που βαρύνει αυτόν, με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή – επιτηδευματία, οι υποχρεώσεις της παρούσας αφορούν το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον η τιμολογούμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον, κάθε φορά, όριο της παρούσας.

Άρθρο 2
Συναλλαγές εκτός πεδίου εφαρμογής

Δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις της απόφασης αυτής, οι εξής περιπτώσεις συναλλαγών:
α. Συναλλαγές για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ..
β. Αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, που το αντίτιμο της αξίας καλύπτεται με επί μέρους διαδοχικές καταβολές (προκαταβολές), διαφορετικών προσώπων από τον τελικό καταναλωτή. Το τυχόν επιπλέον, μη καλυπτόμενο κατά τα ως άνω ποσό, εξοφλείται με βάση τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον όριο (π.χ. αγορά αγαθών από ιδιώτη μέσω «λίστας γάμου» κ.λπ.).

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις επί ειδικών περιπτώσεων

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των Τραπεζών ή με πρόσωπα – ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η από μέρους τους εξόφληση, με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου 1 της απόφασης αυτής και καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, ακολουθείται ειδική διαδικασία ως ακολούθως:
2. Από τον επιτηδευματία – πωλητή, κατά το χρόνο είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών (εκτός τραπεζικού συστήματος) από τον πελάτη – ιδιώτη, εκδίδεται λογιστικό παραστατικό «απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων».
Η ως άνω απόδειξη, εκδίδεται αθεώρητη από διπλότυπο, τουλάχιστον, στέλεχος και εφόσον είναι μηχανογραφική δεν απαιτείται η σήμανση αυτής μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..
Στο περιεχόμενο αυτής αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία της είσπραξης (π.χ. προκαταβολή, τμηματική καταβολή, εξόφληση) και ο αύξων αριθμός του παραστατικού (εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση αυτού).
Επί προκαταβολών, πριν την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του οικείου ταμειακού παραστατικού, εφόσον εκδίδεται από την επιχείρηση.
3. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται το ποσόν των μετρητών, που εισπράττει κατά το χρόνο έκδοσης της προαναφερόμενης απόδειξης ή κατά το χρόνο εξόφλησης των συναλλαγματικών, να το καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό.
Τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά, συσχετίζονται από τον επιτηδευματία με τις «αποδείξεις είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων» που αφορούν.
4. Οι εκδιδόμενες «αποδείξεις είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων», καθώς και τα τραπεζικά παραστατικά από τα οποία προκύπτουν τα δεδομένα της κατάθεσης, διαφυλάσσονται με ευθύνη του υπόχρεου, για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ..
Άρθρο 4
Κυρώσεις

Για πράξεις ή παραλείψεις της παρούσας που διαπιστώνονται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 2523/1997.
Άρθρο 5
Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα ισχύει από την πρώτη (1η) Απριλίου 2011.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Ορκωμοσία Υδρονομικών Οργάνων Νάουσας 2011

Σήμερα Πέμπτη12 Μαΐου 2011 και στα γραφεία του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης, παρουσία της Αρχιφύλακος της Αγροφυλακής Ημαθίας κ. Παπαγεωργίου Ωραίας,, έγινε η κατά νόμο Ορκωμοσία των 12 Υδρονομικών Οργάνων οι οποίοι και αμέσως ανέλαβαν υπηρεσία στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

DSC04194DSC04195

Οι περιοχές δικαιοδοσίας (αρδευτικοί τομείς) για τις οποίες είναι υπεύθυνα τα Υδρονομικά όργανα έχουν ως εξής :

Αρδευτικός Τομέας -Υδρονομικό Όργανο

Επόπτης Υδρονομέων : Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

Ισμαήλ - Παλιοκαλιά – Κωτίχα : Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου

Μπλάνα - Λαζαράσκα – Δαλαμάρι : Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου

Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη – Σωληνάρι : Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου

Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν. - Τσιφλίκι – Καμάρα : Λαφάρας Νικόλαος του Δημητρίου

Δ1 - Κουκούλι – Μύλοι : Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου

Τροχοί - Καραγίδα : Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου

Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Ροδακινέα – Γύμνοβο : Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι – Μπαλτανέτο : Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου 

Αγρόκτημα Στενημάχου : Ζυγώνης Γεώργιος του Στεφάνου

Γιαννακοχωρίου Λάκκα - Γαλλικά κλπ : Θεοδοσιάδης Σταύρος του Δημητρίου

Γιαννακοχωρίου Μπάρα - Κούκοφριτ κλπ : Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Ημερίδα με θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Ε.Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ» & Παρουσίασης των "Σύστημα ERP Business Life OEB – Συστήματα τηλεδιαχείρισης δικτύων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σωματείο ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ & η Computer Life Ν. Ημαθίας

Έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Ημερίδα με θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Ε.Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ»

& Παρουσίασης των "Σύστημα ERP Business Life OEB – Συστήματα τηλεδιαχείρισης δικτύων”

Η Ημερίδα απευθύνεται στους τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Ε.Β. στις Διοικήσεις των Ο.Ε.Β. και στις νέες υπηρεσίες εποπτείας των Ο.Ε.Β. των Καλλικρατικών Δήμων και κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν την λειτουργία των Οργανισμών.

Έναρξη

την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 στις 09 :00 π.μ - 15:00 μ.μ..

Τόπος

Αίθουσα συνεδρίων του "Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ" του Δήμου Νάουσας που βρίσκεται στην περιοχή «Ισβόρια» 2 χλμ. από το Κέντρο της Νάουσας, και στον χώρο που περιβάλλει το αρχαιολογικό μνημείο της Σχολής Αριστοτέλους. www.sxoliaristotelous.gr/

   

Οι θεματικές ενότητες της Ημερίδας παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΟΕΒ.
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών .
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων.
 • Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Μισθοδοσία και αλλαγές από την 1η Ιουλίου.
 • Μηχανογραφικό πρόγραμμα Διαχείρισης ΟΕΒ.
 • Μηχανογραφικό πρόγραμμα Μισθοδοσίας και Αποθήκης.
 • Τηλεδιαχείριση Αντλιοστασίων.
 • Τηλεδιαχείριση δικτύων.
 • Πρόγραμμα εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).

Για το ΔΣ του Σωματείου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπλιάτκας Θωμάς

Για την Computer Life Ν. Ημαθίας

Τσέλιος Σταύρος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Ε.Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ»

& Παρουσίαση των «Σύστημα ERP Business Life OEB – Συστήματα τηλεδιαχείρισης δικτύων»

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, και ώρα 09 :00 π.μ - 15:00 μ.μ..

Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Νάουσας

09:00–09:30

Προσέλευση – Εγγραφές Συνέδρων

09:30–10:00

Καλωσόρισμα

κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Πρόεδρος Σωματείου Υπαλλήλων ΟΕΒ Ημαθίας & Πέλλης.

Χαιρετισμός

κ. Βασιλείου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Νάουσας, αρμόδιος για θέματα ΤΟΕΒ

Κεντρική Ομιλία

κ. Τσέλιος Σταύρος, εκπρόσωπος της Computer Life Ν. Ημαθίας

10:00- 11:30

1η Ενότητα : «Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΟΕΒ – Δυσλειτουργίες από την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

κ. Αθανασούλας Γιώργος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΒ

κ. Αντωνίου Κώστας, Πρόεδρος σωματείου υπαλλήλων ΟΕΒ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Συζήτηση-Ερωτήματα

11:30-11:45

Διάλειμμα

11:45–13:30

2η Ενότητα : «Μηχανογραφικό Σύστημα ERP Business Life OEB»

κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος, εκπρόσωπος της Computer Life ΑΒΕΕ

κ. Τσέλιος Σταύρος, υπεύθυνος ανάπτυξης προγραμμάτων διαχείρισης ΟΕΒ.

κ. Γιαννόπουλος Παντελής, υπεύθυνος ανάπτυξης προγραμμάτων Μισθοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης.

Συζήτηση-Ερωτήματα

13:30-14:30

Μπουφές

14:30-16:00

3η Ενότητα : «ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Τηλεδιαχείριση δικτύων»

κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Πρόεδρος Σωματείου Υπαλλήλων ΟΕΒ Ημαθίας & Πέλλης.

κ. Βαγγέλης Τσαβδαράς, εκπρόσωπος εταιρείας automatica.

Συζήτηση-Ερωτήματα

16:00- 16:30

Συζήτηση-Συμπεράσματα

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Έναρξη εργασιών συντήρησης των δικτύων για την αρδευτική περίοδο 2011

Την παρασκευή 8 Απριλίου 2011 ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 12 Υδρονομικών Οργάνων και 5 εργατών. Αμέσως ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης των δικτύων του Οργανισμού από την Δ1 διώρυγα, Αγίου Νικολάου – Κουκούλι. Στη συνέχεια τα συνεργεία θα μεταβούν στην Δ2 διώρυγα, στο αυλάκι Πούγκο-Στράντζα και μετά σε όλα τα υπόλοιπα έργα του Οργανισμού, έτσι ώστε στο επόμενο δεκαήμερο να είναι έτοιμα για χρήση.

09042011801090420118000904201179909042011798

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Πρακτικό με αριθμό 04/05-04-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 04/05-04-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Απριλίου 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Μαρτίου 2011.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης & κίνησης και για μειοδότη ανά ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος.

4. Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και ανάθεση συντήρησης κλειστού αρδευτικού δικτύου και ανακατασκευής διωρύγων.

5. Πρόσληψη εργατών συντήρησης.

6. Πρόσληψη και τοποθέτηση Υδρονομικών Οργάνων.

7. Πληρωμή Δώρου Πάσχα.

8. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 3. Φουντούλης Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Παπαδόπουλος Αστέριος
 6. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 7. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 08/31-03-2011 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 24/31-03-2011 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 028/2011.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους :

1.

ΨΑΘΑ ΑΓΛΑΪΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4373

2.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ

01-4374

3.

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4375

4.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4376

5.

ΧΑΡΑΒΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

01-4377

6.

ΜΠΟΥΖΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4378

7.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4379

8.

ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4380

9.

ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4381

10.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4382

11.

ΛΙΤΟΣ ΓΕΩΡ.-ΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4383

12.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4384

13.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4385

14.

ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4386

15.

ΜΠΟΡΔΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4387

16.

ΠΑΠΑΝΑΣΑΤΣΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4388

17.

ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4389

18.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ

01-4390

19.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ

01-4391

20.

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4392

21.

ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4393

22.

ΠΕΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4394

23.

ΦΑΝΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ –ΚΑΤΑΘΟΔΩΡΟΥ ΔΟΜΝΑ

01-4395

24.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Γ.-ΠΕΤΡΑΣ Θ. Ο.Ε.

01-4396

25.

ΚΑΜΠΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4397

26.

ΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑ ΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4398

27.

ΤΣΙΤΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4399

28.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4400

29.

ΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4401

30.

ΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4402

31.

ΜΠΕΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

01-4403

32.

ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ

01-4404

33.

ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

01-4405

34.

ΣΑΡΑΤΣΗ –ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

01-4406

35.

ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4407

36.

ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

01-4408

37.

ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4409

38.

ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4410

39.

ΡΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

01-4411

40.

ΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4412

41.

ΦΡΑΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4413

42.

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4414

43.

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4415

44.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4416

45.

ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗ

01-4417

46.

ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4418

47.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

01-4419

48.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4420

49.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4421

50.

ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

01-4422

51.

ΛΑΦΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4423

52.

ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4424

53.

ΖΕΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4425

54.

ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4426

55.

ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗ

01-4427

56.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

02-0519

57.

ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

02-0520

58.

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

02-0521

59.

ΖΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

02-0522

60.

ΝΤΑΦΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

03-0314

61.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

03-0315

62.

ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

03-0316

63.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

03-0317

64.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

02-0523

65.

ΣΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

02-0524

66.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4428

67.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4429

68.

W – REAL ESTATE S.A

01-4430

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 029/2011

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

03-0238

2.

ΓΟΥΡΓΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ

01-4248

3.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

01-1244

4.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-1243

5.

ΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

01-2690

6.

ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-0036

7.

ΦΥΚΑΤΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

01-1542

8.

ΣΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-3020

9.

ΔΟΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-2982

10.

ΓΚΕΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

01-2285

11.

ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓ.

03-0311

12.

ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ – ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1406

13.

ΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ

01-1188

14.

ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-0750

15.

ΝΤΟΝΤΑ-ΚΙΤΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

01-2558

16.

ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

01-2729

17.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-0054

18.

ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-1965

19.

ΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-0718

20.

ΜΠΕΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

01-0855

21.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

01-1043

22.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

01-4372

23.

ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1230

24.

ΧΑΡΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

01-1563

25.

ΠΕΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-1101

26.

ΒΑΪΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΗΣΤΟΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ

03-0312

27.

ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-0795

28.

ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1230

29.

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ

01-3574

30.

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

02-0369

31.

ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

01-1587

32.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

01-4335

33.

ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-0559

34.

ΚΟΤΣΕΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

01-4162

35.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-0148

36.

ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-3105

37.

ΔΟΥΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-0285

38.

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

03-0313

39.

ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

01-1215

40.

ΜΠΑΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-0787

41.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

01-3675

42.

ΝΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ

01-3566

43.

ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

01-4417

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 030/2011.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τα με αριθμό πρωτοκόλλου 191, 192, 194/28-03-2011 πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού και τα 195, 196, 198/28-03-2011 πρακτικά της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) που ορίσθηκε με την 002/2011 απόφαση του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει ότι κατακυρώνει και αναθέτει : την προμήθεια των οικοδομικών υλικών για την χρήση 2011 στον μειοδότη κ. Αφοι Παπουτσή Ο.Ε., την εργασία του σκαπτικού μηχανήματος κατά περίπτωση σε επαγγελματίες της περιοχής μας αφού η συνολική δαπάνη δεν ξεπερνά 3-4000,00€ και την προμήθεια πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης στον κ. Μπίλη Προκ. Αναστάσιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 031/2011.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, και έχοντας υπόψη α) την με αριθμό Β37/1103/15Σεπ/1994 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας, β) μετά από έρευνα της αγοράς και τις προσφορές των εργοληπτών δημοσίων έργων, γ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 193/28-03-2011 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών, δ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 197/28-03-2011 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) και ε) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό χρήσης 2011, ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της επισκευής, συντήρησης και συμπλήρωσης των δικτύων του Οργανισμού για την περίοδο 2011 στον μειοδότη εργολήπτη Σπυρονάσιο-Σταματάκη Κ. Κων/νο με ωριαία απασχόληση #58,00€# πενήντα οκτώ ευρώ για κάθε είδους εργασίες που θα γίνονται με συνεργείο που θα περιλαμβάνει σκαπτικό μηχάνημα, ένα φορτηγάκι, έναν τεχνίτη και έναν εργάτη. Για όπου δεν είναι απαραίτητη η εργασία σκαπτικού μηχανήματος η ωριαία απασχόληση θα είναι #31,00 €# τριάντα ένα ευρώ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι επώνυμων βιομηχανιών με έκπτωση 35% επί των επίσημων τιμοκαταλόγων τους. Για την κατασκευή τσιμενταυλάκων : 40Χ40 για κάθε τρεχάμενο μέτρο #48,00# σαράντα οκτώ ευρώ, 60Χ40 για κάθε τρεχάμενο μέτρο #61,00# εξήντα ενός ευρώ, 100Χ60 για κάθε τρεχάμενο μέτρο #80,00# ογδόντα ευρώ, περιλαμβάνοντας κάθε εργασία και υλικό, σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο από 23% Φ.Π.Α. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 032/2011.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, ανάγνωση των αιτήσεων που έγιναν σύμφωνα με την 91/08-03-2011 διακήρυξη για την πρόσληψη πέντε (5) εργατών συντήρησης και έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του εσωτερικού κανονισμού, το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω πέντε (5) εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον καταμερισμό των εργασιών τους και την σταδιακή πρόσληψή τους από την 8η Απριλίου 2011 καθώς επίσης και για την σταδιακή καταγγελία της σύμβασής τους με το τέλος των ανατιθέμενων σε αυτούς εργασιών.

1

Καντερίτσκος Δημήτριος του Θωμά

2

Μπιλιούρης Αναστάσιος του Αδάμ

3

Παπαδής Αθανάσιος του Αλκιβιάδη

4

Τσιάκας Σάββας του Χρήστου

5

Γεωργίου Βασίλειος του Γεωργίου

Κατά σειρά επιλαχόντες : Αναδός Χρήστος του Κωνσταντίνου, Λαδάς Απόστολος του Νικολάου και Τσίλκος Ιωάννης του Βασιλείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 033/2011.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου, εξέταση των αιτήσεων που έγιναν σύμφωνα με την 91/08-03-2011 διακήρυξη και έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού την 1508/4/64α/29-3-2011 πρόταση για διορισμό υδρονομικών οργάνων του Αγρονομικού Τμήματος Βεροίας, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της 018/2011 απόφασής του για την τρέχουσα χρήση και την συγχώνευση των δύο αρδευτικών τομέων του αγροκτήματος Στενημάχου σε έναν αρδευτικό τομέα με ταυτόχρονη αύξηση των εξόδων κίνησης από 6,00 σε 7,50€. Με την τροποποίηση αυτή εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω δώδεκα «12» Υδρονομικών Οργάνων, την τοποθέτησή τους στους αντίστοιχους αρδευτικούς τομείς και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την σταδιακή τους πρόσληψη ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού από την 8η Απριλίου 2011, με την πρόσληψή τους λόγω της πρωιμότητας της αρδευτικής περιόδου θα απασχοληθούν όλα τα Υ.Ο. μαζί με τους εργάτες για την συντήρηση του δικτύου, μετά το πέρας της συντήρησης ο Πρόεδρος θα φροντίσει για την ορκωμοσία τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους.

α/α

Αρδευτικός Τομέας

Υδρονομικό Όργανο

1

Επόπτης Υδρονομέων

Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

2

Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου

3

Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου

4

Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου

5

Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν. - Τσιφλίκι - Καμάρα

Λαφάρας Νικόλαος του Δημητρίου

6

Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου

7

Τροχοί - Καραϊδα

Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου

8

Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Ροδακινέα - Γύμνοβο

Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

9

Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου

10

Αγρόκτημα Στενημάχου

Ζυγώνης Γεώργιος του Στεφάνου

11

Γιαννακοχωρίου Λάκκα - Γαλλικά κλπ

Θεοδοσιάδης Σταύρος του Δημητρίου

12

Γιαννακοχωρίου Μπάρα - Κούκοφριτ κλπ

Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ

Το πρόγραμμα και η σειρά με την οποία θα γίνει η συντήρηση των έργων θα ρυθμίζεται σε συνεργασία του προέδρου, του γραφείου και του αρμόδιου Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 034/2011.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με την νομοθεσία, την μεγάλη Τετάρτη θα χορηγηθεί στο τακτικό προσωπικό του Οργανισμού το επίδομα εορτών (Δώρο Πάσχα), για το εποχιακό προσωπικό το δώρο θα χορηγηθεί μαζί με την εξόφληση του μήνα Απριλίου 2011. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 035/2011.

Επί του 8ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 036/2011. Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις, το Δ.Σ. ομόφωνα έλαβε τις αντίστοιχες αποφάσεις : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης              Φουντούλης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Καρβουνιάρης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

                   Μπακαλιός Νικόλαος ταμίας

                   Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

                   Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

                   Παπαδόπουλος Κων/νος μέλος