Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 5ης Δεκεμβρίου 2013

 

Πρακτικό με αριθμό 14/05-12-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Νοεμβρίου 2013.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

3. Δικαστική διεκδίκηση οφειλών από χρεώστες μέλη μας.

4. Κάρτες παρουσίας προσωπικού.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 22/30-11-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 150α/30-11-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό χρήσης 2013, τις τρέχουσες ανάγκες του Οργανισμού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίησή του ως ακολούθως : από το άρθρο 3η μεταφέρεται το ποσό των 500,00€ στο άρθρο 3γ και από το άρθρο 3β μεταφέρεται το ποσό των 10.000,00€ στο άρθρο 3στ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2013.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη ότι πολλά μέλη μας δεν έχουν ανταποκριθεί στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό για σειρά ετών, έχοντας υπόψη ότι κάποια μέλη επίσης δεν έχουν ανταποκριθεί στους διακανονισμούς των οφειλών τους που έχουν κάνει και ότι από τον Οργανισμό έχουν σταλεί ατομικές ειδοποιήσεις για τις οφειλές, όπως επίσης έχουν δοθεί ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, ομόφωνα αποφασίζει την δικαστική τους διεκδίκηση και για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος ζήτησε προ ημερών πίνακα τέτοιων οφειλετών από το γραφείο εισπράξεων του Οργανισμού. Κατά την εξέταση του πίνακα αυτού, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα μέλη χρεώστες ώστε να αποφασίσει το σώμα σχετικά και για τον λόγο αυτό αναβάλει την συζήτηση του θέματος για επόμενη έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει παρουσία της Γραμματέως-Εισπράκτωρος του Οργανισμού όταν θα έχει συμπληρώσει με τα απαραίτητα στοιχεία τον πίνακα του θέματος, για τον οποίο και θα δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά την δοκιμαστική περίοδο εφαρμογής του συστήματος παρουσίας των εργαζομένων του Οργανισμού με ηλεκτρονική κάρτα παρουσίας, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει ότι αποδέχεται το σύστημα μόνον ως αποδεικτικό παρουσίας και όχι για την εφαρμογή του ωραρίου, αφού λόγω της φύσεως των εργασιών, επιτρέπεται στους εργαζόμενους να σαρώνουν την κάρτα τους όταν αυτό είναι εφικτό και δεν επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Οργανισμού . Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2013.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

570/08-11-2013 Μπόσκου Βύρωνα, Χατζηανέστη Σταύρου, Τύπου Γεωργίου, Τόλιου Χρύσας, Σίνου Αθηνάς, Λάλα Αναστασίου, Κουλτζή Χρήστου και Τσιλιάλη Βασιλείου, απορρίπτει το αίτημα. Ήδη ο Οργανισμός εκ του νόμου έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της σειράς άρδευσης αλλά η λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων είναι προσωπική υπόθεση των ιδιοκτητών τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2013.

585/03-12-2013 Παπασταύρου Χρήστου, εγκρίνεται η άρδευση του αγροτεμαχίου από το κλειστό δίκτυο «Τζουμέλας-Καραγάτσι» και η συμμετοχή του Οργανισμού στην δαπάνη προμήθειας σωλήνας-λάστιχου Φ75 μήκους 200μέτρων κατά 50%. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2013.

587 & 588/05-12-2013 Δεληδήμου Φωτεινή, εγκρίνεται η κατασκευή περίφραξης κατά παρέκκλιση του ΚΑ ως προς την ύπαρξη υπόγειου αγωγού κλειστού δικτύου, αφού κάνει δεκτή την Υπεύθυνη Δήλωσή της. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 185/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                              Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 6ης Νοεμβρίου 2013

Πρακτικό με αριθμό 13/06-11-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Οκτωβρίου 2013.

2. Εξουσιοδότηση για αίτημα έλεγχου από το ΙΚΑ.

3. Εγγραφή στην υπηρεσία Winbank της τραπέζης Πειραιώς.

4. Εγγραφή και ενεργοποίηση λογαριασμού μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπακαλιός Νικόλαος
 3. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 5. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μπόσκος Δημήτριος
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 20/31-10-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 140/31-10-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Ο Διευθυντής του Οργανισμού ενημέρωσε το σώμα ότι ο πρώην εργαζόμενος του Οργανισμού κ. Γκαντίνης Δημήτριος χρειάσθηκε να βγάλει βιβλιάριο ασθενείας και κατά την επίσκεψή του στο ΙΚΑ Νάουσας του ζήτησαν να πάει κάποιος εντεταλμένος του Οργανισμού και να ζητήσει τον έλεγχο του Οργανισμού. Προς εξακρίβωση και σε έλεγχο των παραπάνω ο Διευθυντής του Οργανισμού επικοινώνησε με την κυρία Χατζηϊωαννίδου Σοφία, αρμόδια υπάλληλο του ΙΚΑ η οποία τον ενημέρωσε ότι από τον Μάϊο του 2013 και στο εξής για οποιαδήποτε παροχή του ΙΚΑ προς τους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνει οριστικοποίηση των ενσήμων του, για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο εργοδότης να ζητήσει εθελοντικά τον έλεγχό του. Μετά τα παραπάνω και αφού αυτό επιτάσσει η νομοθεσία, το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον διευθυντή του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά να ζητήσει από το τμήμα εσόδων του ΙΚΑ Νάουσας τον έλεγχο του Οργανισμού και να παραστεί αντί αυτού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη ότι οι χρηματικές συναλλαγές αξίας άνω των 1500,00€ σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά και γενικά τη χρηστή διοίκηση, πρέπει να γίνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος, ομόφωνα αποφασίζει την εγγραφή του στην υπηρεσία Winbank της τραπέζης Πειραιώς και για τον λόγο αυτό εξουσιοδοτεί τον διευθυντή του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά για τις απαραίτητες ενέργειες προς την τράπεζα για την έκδοση κωδικών και στην συνέχεια για την αποκλειστική χρησιμοποίησή τους και την διαχείριση του λογαριασμού μας @@@@@@@@ μέσω της υπηρεσίας Winbank. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη το με αριθμό πρωτοκόλλου 110646/15-10-2013 του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το από 17-10-2013 έγγραφό του προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας, προχωρά στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην εν λόγω εφαρμογή και αποστέλλει τα στοιχεία των παρακάτω μελών του προς έλεγχο : @@@@@@. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 167/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

547/04-11-2013 Βαρβάρας Σακελάρη και σε συνδυασμό με την 559/6-11-13 έκθεση αυτοψίας και την 084/2013 απόφασή του, απορρίπτει το αίτημα διότι προς το παρόν η περιοχή δεν καλύπτεται από το δίκτυο του Οργανισμού και τις περιοχές που αρδεύει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2013.

272/22-05-2013 Κεντημένου Δημοσθένη σε συνδυασμό με την 558/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει το αίτημα με την προϋπόθεση η γραμμή να γίνει εξωτερικά και η δαπάνη της προμήθειας των υλικών θα βαρύνει τον ίδιο και των τεχνικών τον Οργανισμό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2013.

478/30-08-2013 Καρυδά Πέτρου, Καρυδά Μαρίας, Γουτιάνου Ιωάννη, Γουτιάνου Στέφανου, Γουτιάνου Γεωργίου και Μπιτέρνα Ιωάννη σε συνδυασμό με την 557/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2013.

549/04-11-2013 Αποστόλου Βαρβάρας σε συνδυασμό με την 556/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, να στείλει έγγραφο ο γεωργοτεχνίτης για να ανοιχτεί το στραγγιστικό, η υδροληψία θα παραμείνει ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2013.

532/18-10-2013 Καπνιστή Παναγιώτη σε συνδυασμό με την 553/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, να απαντηθεί όμοια με την έκθεση αυτοψίας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2013.

531/18-10-2013 Ντόκα Νικολάου σε συνδυασμό με την 552/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2013.

540/29-10-2013 Ιωαννίδου Γεωργίας σε συνδυασμό με την 551/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2013.

542/31-10-2013 Φώτη Γεωργίου και Καπνιστή Γεωργίου σε συνδυασμό με την 555/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει την συμμετοχή του Οργανισμού στην δαπάνη με την χορήγηση του σκυροδέματος και την εποπτεία του όλου έργου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2013.

543/21-10-2013 Κλώνα Μαρίας σε συνδυασμό με το 501/19-9-13 δικό μας και την 554/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, αποδέχεται την 533/21-10-2013 Υπεύθυνη Δήλωσή της. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ : Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 7ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό με αριθμό 12/07-10-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2013.

2. Οριστικοποίηση εισφορών χρήσης 2013.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 2. Παπαδόπουλος Αστέριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 18/30-09-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 124/30-09-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή του Οργανισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΝΔ. 1277/72 που έχουν τηρηθεί, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι οριστικοποιεί τον πίνακα εισφορών χρήσης 2013 που είναι σε περίληψη ως εξής :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Αγρόκτημα

ΣΥΝΟΛΟ Στρεμμάτων

Ξηρικά

Φυσική ροή

Ίδια μέσα

Αμπέλια

Αντλιοστάσια

Δασικά-Κτίσματα

Άλλα

Αξία σε ευρώ

Νάουσας

21.355,41

7.260,58

10.803,92

317,42

982,57

1.539,64

449,28

2,00

368.971,14 €

Στενημάχου

3.469,03

1.157,22

1.121,16

28,70

195,93

665,99

300,03

55.902,30 €

Γιαννακοχωρίου

3.641,30

577,66

1.164,52

140,52

165,46

1.575,44

17,70

72.876,35 €

ΣΥΝΟΛΑ :

28.465,74

8.995,46

13.089,60

486,64

1.343,96

3.781,07

767,01

2,00

497.749,79 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΜΗ

Νάουσα

4,00 €

449,28

1.797,12 €

Νάουσα

8,50 €

7.260,58

61.715,15 €

Νάουσα

15,00 €

317,42

4.761,30 €

Νάουσα

17,00 €

982,57

16.703,69 €

Νάουσα

23,00 €

10.803,92

1.539,64

283.901,88 €

Νάουσα

46,00 €

2,00

92,00 €

Γιαννακοχώρι

4,00 €

17,70

70,80 €

Γιαννακοχώρι

8,50 €

577,66

4.910,13 €

Γιαννακοχώρι

15,00 €

140,52

2.107,80 €

Γιαννακοχώρι

17,00 €

165,46

7,38

2.938,28 €

Γιαννακοχώρι

23,00 €

1.164,52

1.568,06

62.849,34 €

Γιαννακοχώρι

46,00 €

0,00 €

Στενήμαχος

4,00 €

300,03

1.200,12 €

Στενήμαχος

8,50 €

1.157,22

9.836,42 €

Στενήμαχος

15,00 €

28,70

430,50 €

Στενήμαχος

17,00 €

195,93

3.330,81 €

Στενήμαχος

23,00 €

1.121,16

665,99

41.104,45 €

Στενήμαχος

46,00 €

0,00 €

Σύνολα ανάλυσης ανά τιμή :

8.995,46

13.089,60

486,64

1.343,96

3.781,07

767,01

2,00

497.749,79 €

Οι παραπάνω αναλυτικοί πίνακες θα σταλούν αρμόδια στο γραφείο εποπτείας ΤΟΕΒ του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας για έγκριση και θεώρηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4640

2.

ΜΠΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4641

3.

ΓΟΥΡΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4642

4.

ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

01-4643

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ

01-1906

2.

ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-1879

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

512/01-10-2013 Χρήστου & Νικολάου Σμέρνου και έχοντας υπόψη την 521/7-10-13 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται το αίτημα και θα υλοποιηθεί κατά τις εργασίες συντήρησης των δικτύων στην χρήση 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2013.

505/25-09-2013 Ζούρα Ιωάννη και έχοντας υπόψη την 520/7-10-13 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται το αίτημα και θα υλοποιηθεί κατά τις εργασίες συντήρησης των δικτύων στην χρήση 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2013.

497/18-09-2013 Δημητρίου Μπαϊτάση και έχοντας υπόψη την 519/7-10-13 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται με δικές του δαπάνες η κάλυψη του αύλακα με τσιμεντοσωλήνες 400άρες και με ένα φρεάτιο καθαρισμού ανά δέκα μέτρα. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές του δαπάνες. Η κατασκευή του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2013.

449/02-08-2013 Βογιατζούλη Αναστασίου και έχοντας υπόψη την 449/7-10-13 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται η άρδευση από το κλειστό της Τζουμέλας και την υδροληψία που βρίσκεται στα 50 μέτρα από το κτήμα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2013.

463/13-08-2013 ΑΣΟΚ Δαλαμάρι, απορρίπτεται το αίτημα, ισχύει και για τον συνεταιρισμό ότι ισχύει για όλα τα μέλη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2013.

467/14-08-2013 & 477/27-08-2013 γεωργοτεχνίτη, να χρεωθεί το διπλάσιο της δαπάνης σύμφωνα με τον Κ.Α. και προηγούμενη απόφαση του ΔΣ καθορισμού τιμής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2013.

472/22-08-2013 Βόλκου Βασιλείου, εγκρίνεται το αίτημα και ήδη με εντολή προέδρου είχε χρεωθεί μόνο το ποσό της αρχικής δαπάνης το οποίο και εξοφλήθηκε. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2013.

473/23-08-2013 & 477/23-08-2013 Φανιάδη Παναγιώτη, ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γενικό Γραμματέα η οποία θα εξετάσει επιτόπια το θέμα στην ερχόμενη Πέμπτη στις 9,00 π.μ.. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2013.

Την Πέμπτη και στις 9,00 π.μ. η παραπάνω επιτροπή συνοδευόμενη από τον Διευθυντή και τον Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού, πήγαν επιτόπου στα κτήματα Γιαννιτσιώτη και Φανιάδη παρουσία και των ιδίων αυτοπροσώπως καθώς επίσης και ενός κτηματία του κ. Αποστόλου Απόστολο που βρισκόταν εκεί. Η επιτροπή άκουσε τις θέσεις όλων και μετά από πρόταση του Προέδρου του Οργανισμού και αποδοχή όλων αποφασίστηκε να ανοίξει ο κ. Φανιάδης τον παλαιό αρδευτικό αύλακα που είναι αριστερά του δρόμου (κατά την ροή του νερού) και παράλληλα θα ανοίξει και άλλον ένα στραγγιστικό δεξιά του δρόμου και στα όρια με το κτήμα του κ. Γιαννιτσιώτη (για τον λόγο αυτό, παρουσία όλων τοποθετήθηκαν σημάδια). Όσον αφορά τον επάνω κεντρικό αύλακα (Παλιοκαλιάς-Χονδροσούβλας) που διασχίζει το κτήμα Γιαννιτσιώτη, ο Γεωργοτεχνίτης εντέλλεται να τον ερευνήσει σε όλη του τη διαδρομή και να επιληφθεί για την διάνοιξή του όπου έχει κλειστεί από κτηματίες όμορους με αυτόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης           Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Αγροτικές Ειδήσεις: Φρένο στις επιδοτήσεις, αν δεν δηλωθούν οι γεωτρήσεις

Αγροτικές Ειδήσεις: Φρένο στις επιδοτήσεις, αν δεν δηλωθούν οι γεωτρήσεις

Αν δεν τιμολογηθεί το νερό που χρησιμοποιούν οι γεωργοί, τότε οι ελληνικές καλλιέργειες δεν θα επιδοτηθούν τη νέα προγραμματική περίοδο. Επιπλέον, κανένας αγρότης δεν θα μπορεί να διεκδικήσει επιδότηση αν δεν διαθέτει βεβαίωση άδειας και χρήσης νερού, δηλαδή αν δεν έχει δηλώσει πρώτα την παράνομη γεώτρησή του. Οι αποφάσεις αυτές, που έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται πλέον να εφαρμοστούν και στη χώρα μας από την 1.1.2014 ή, αν οι ελληνικές αρχές παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, από την 1.1.2015.

Η Οδηγία 2000/60 ήρθε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας να οργανώσει σε πολλά επίπεδα τη διαχείριση νερού με πρώτο στόχο, το 2015, όλα τα νερά στην Ε.Ε. να έχουν «καλή ποιότητα». Οι ελληνικές αρχές, ως είθισται, ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση την εφαρμογή της Οδηγίας, με αποτέλεσμα το κατά το κοινώς λεγόμενο… να τρέχουν και να μη φθάνουν.

Υπάρχει, όμως, ένας νέος, κρίσιμος παράγοντας που θα ωθήσει την υιοθέτηση των αλλαγών: οι αιρεσιμότητες που συνοδεύουν τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το υπενθύμισε σχετικά πρόσφατα, σε αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος ο κ. Γιώργος Κρεμλής, προϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Η νέα προγραμματική περίοδος προβλέπει αιρεσιμότητες οι οποίες μπορεί να μπλοκάρουν, να αναστείλουν τις πληρωμές από την αρχή της προγραμματικής περιόδου ή να αναστείλουν τις ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις από το 2016 και μετά, όταν θα γίνει η πρώτη έκθεση βάσει σχεδίου δράσης, το οποίο η χώρα θα εκπονήσει προκειμένου να πληρωθούν οι αιρεσιμότητες μέχρι το 2016», ανέφερε. «Οι αιρεσιμότητες στα νερά είναι η κοστολόγηση του νερού στους τρεις τομείς: αστική, βιομηχανική και γεωργική, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει, ο χρήστης πληρώνει» και την εκπόνηση σχεδίων λεκανών απορροής.

Με δεδομένο ότι το αστικό και το βιομηχανικό νερό τιμολογούνται, απομένει το αγροτικό.

Τι ισχύει στη γεωργία; Σήμερα, περίπου το 40% των γεωργικών εκτάσεων υδρεύεται μέσω ΤΟΕΒ (Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων), από τους οποίους εφαρμόζεται μια τιμολογιακή πολιτική. Το πρόβλημα, λοιπόν, εστιάζεται στο υπόλοιπο 60%, που αρδεύεται κατά βάση από ατομικές γεωτρήσεις, οι περισσότερες παράνομες.

Πώς σκοπεύει, λοιπόν, να κινηθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος; Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η Ειδική Γραμματεία Υδάτων πρόκειται μέσα στο επόμενο διάστημα να προκηρύξει διαγωνισμό (με προϋπολογισμό περί τις 700.000 ευρώ) για την ανάθεση της δημιουργίας ενός σχεδίου δράσης (action plan) για το νερό. Τα βασικά ζητήματα που θα αντιμετωπίζονται είναι δύο: η κοστολόγηση του νερού (δηλαδή ο υπολογισμός του κόστους της χρήσης του φυσικού πόρου) και η τιμολόγησή του ανά χρήση (στην οποία συνεκτιμώνται πολιτικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια). Σύμφωνα, πάντως, με τις βασικές αρχές της Οδηγίας 2000/60, η τιμολόγηση του νερού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λεκάνης απορροής, αλλά και κάθε καλλιέργειας. Ενιαία τιμολόγηση του νερού υπάρχει σε ελάχιστες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος (αναγκάστηκε να το πράξει λόγω οξείας λειψυδρίας).

Με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί, το σχέδιο δράσης αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη του 2014 ώστε να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2015. Παρότι η αιρεσιμότητα ισχύει από τις αρχές του 2014 (δηλαδή κανονικά οι Ελληνες αγρότες δεν θα πρέπει να λάβουν επιδοτήσεις αν δεν ισχύει τον Ιανουάριο στη χώρα μια ενιαία πολιτική για την τιμολόγηση του αρδευτικού νερού), οι ελληνικές αρχές ελπίζουν ότι η εκπόνηση του σχεδίου δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα εκληφθεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δοθεί παράταση ενός έτους.

Πώς όμως θα ελέγξει η πολιτεία τις παράνομες γεωτρήσεις; Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ιδέα που προωθείται είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ (ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου των Κοινοτικών Ενισχύσεων) να απαιτεί βεβαίωση άδειας και χρήσης νερού από τον υποψήφιο προς επιδότηση αγρότη, πιέζοντάς τον έτσι να «δηλώσει» την παράνομη γεώτρηση στις Αρχές, ώστε να ενταχθεί στο εθνικό μητρώο υδρογεωτρήσεων. Η υλοποίηση του τελευταίου έχει ανατεθεί στο ΙΓΜΕ και είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 25ης Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικό με αριθμό 11/25-09-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Παράταση προθεσμίας για την επιβολή προστίμου 10%.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Σε συνέχεια της 145/2013 απόφασης του ΔΣ και μετά από εισήγηση του Προέδρου σχετικά με την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εξόφλησης των εισφορών και την επιβολή προστίμου εξαιτίας της γενικής χαλαζόπτωσης που έπληξε την περιοχή μας και ότι οι συνεταιρισμοί ακόμη δεν έχουν πληρώσει τις παραγωγές, ο Διευθυντής ενημέρωσε το σώμα ότι η επιβολή του προστίμου γίνεται σε εφαρμογή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν είναι σωστό το ΔΣ να μεταβάλει αποβάσεις της ΓΣ, επίσης πρόσθεσε ότι η ροή των εισπράξεων είναι πολύ καλύτερη συγκρινόμενη με τις εισπράξεις προηγουμένων χρήσεων και ότι με την παράταση της ημερομηνίας επιβολής του προστίμου υποτιμούμε και προσβάλουμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των μελών μας που ήδη έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις. Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την ενημέρωση του Διευθυντή, ομόφωνα αποφασίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου και την μηνιαία παράταση της ημερομηνίας επιβολής του προστίμου 10% από την 30ή Σεπτεμβρίου στην 31η Οκτωβρίου 2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Λήξη αρδευτικής περιόδου 2013

Πρόστιμο 10% και Λήξη αρδευτικής περιόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης ανακοινώνει ότι την 07η Σεπτεμβρίου η αρδευτική περίοδος 2013 έχει λήξει. Όσοι κτηματίες για διάφορους λόγους θελήσουν να ποτίσουν, θα πρέπει να έρχονται στα γραφεία του Οργανισμού και να προγραμματίζεται η άρδευσή τους από τους Επόπτες Υδρονομέων.

Επίσης ενημερώνει ότι όσοι κτηματίες δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό, μπορούν να τις εξοφλήσουν χωρίς προσαυξήσεις μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2013. Μετά της παραπάνω ημερομηνία θα επιβληθεί πρόστιμο 10% στο σύνολο της οφειλής.

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 6ης Σεπτεμβρίου 2013

 

Από το Πρακτικό με αριθμό 10/06-09-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 06 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Αυγούστου 2013.

2. Διαγραφές χρεώσεων από εσφαλμένες εγγραφές και διπλοχρεώσεις.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Λήξη αρδευτικής περιόδου.

5. Ημερήσιες αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.

6. Επιβολή προστίμου 10%.

7. Πίνακες εισφορών χρήσης 2013.

8. Συμπληρωματική επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2013.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 16/30-06-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 108/30-06-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. διαγράφει σε βάρος του Κεφαλαίου του Οργανισμού τις παρακάτω οφειλές για τον λόγω ότι δεν υπάρχουν σαν αγροτεμάχια και δεν διεκδικούνται από κανέναν σύμφωνα με τους έως σήμερα φερόμενους ιδιοκτήτες.

1

02-0175

Γκάτζαρος Γεώργιος του Μιχαήλ

356,11

2

01-2182

Καστανιώτη Ιφιγένεια σύζ. Γεωργίου

63,76

3

01-1001

Οικονόμου Κωνσταντίνος του Κων/νου (Μπέμπης)

158,08

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4638

2.

ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΒΕΣΙΛΕΙΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

01-4639

3.

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

02-0558

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01-1596

2.

ΜΠΙΡΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

02-0084

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει σύμφωνα και με προηγούμενη απόφασή του για εξουσιοδότηση του Προέδρου, την λήξη της αρδευτικής περιόδου την 7η Σεπτεμβρίου 2013 και την σταδιακή καταγγελία των συμβάσεων για το υδρονομικό προσωπικό, εξουσιοδοτημένου του προέδρου για αυτό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2013.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό χρήσης 2013, την 1361/02-05-2006 της Δ.Ε.Β. Ημαθίας, την ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6 Υπ.Οικ.Γεν.Λογ.Κράτους, καθώς και τις ημέρες απασχόλησης του κάθε μέλους από το Δ.Σ. για εργασίες του Οργανισμού εντός της περιοχής δικαιοδοσίας, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την χορήγηση ημερησίων αποζημιώσεων για το έτος 2013 ως παρακάτω:

Για τον Πρόεδρο 80 ημέρες, για τον Ταμία 16 ημέρες και για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από 12 ημέρες τον καθένα, δηλαδή συνολικά 156 ημέρες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2013.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη το καταστατικό του Οργανισμού, τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 καθώς και τον κανονισμό άρδευσης, που έχουν εγκριθεί αρμόδια, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την επιβολή προστίμου από την 01 Οκτωβρίου 2013, σε ποσοστό 10% επί του λογιστικού υπολοίπου για τα μέλη μας που δεν θα έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 145/2013.

Επί του 7ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1277/72, ομόφωνα αποφασίζει την δημοσιοποίηση των πινάκων εισφορών χρήσεως 2013 και την αποστολή τους στον Δήμο Νάουσας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Στενημάχου του Δήμου Νάουσας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γιαννακοχωρίου του Δήμου Νάουσας και την τοιχοκόλλησή του στα γραφεία του Οργανισμού, με δικαίωμα ένστασης κατά των πινάκων (15) δέκα πέντε ημέρες από την δημοσίευσή τους και λόγω της έγκαιρης δημοσιοποίησης μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2013. Η οριστικοποίηση των εισφορών θα γίνει στην πρώτη επερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την παραπάνω καταλυτική ημερομηνία. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2013.

Επί του 8ου θέματος :

Σε συνέχεια της 025/2013 απόφασης του ΔΣ, και έχοντας υπόψη την λήξη της αρδευτικής περιόδου 2013, επιβάλλεται συμπληρωματική στρεμματική εισφορά 3,00€ ανά στρέμμα σε όσους κτηματίες ζητήσουν και αρδεύσουν τα αγροτεμάχιά τους σε περιοχές όπου είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την άρδευση (γεωτρήσεις – αντλιοστάσια). Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα έχει ισχύ από την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2013.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης          Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος

Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος

Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δέση “Μπίλη”

2013 09 10 ΦΩΝΗ ΝΑΟΥΣΗΣ

2013-08-21_10-35-06_4772013-08-21_10-35-03_3792013-08-21_10-33-27_3022013-08-21_10-33-23_3182013-08-21_10-31-59_1392013-08-21_10-31-56_3612013-08-21_10-31-52_3112013-08-21_10-31-38_32013-08-21_10-29-48_5332013-08-21_10-32-04_4512013-08-21_10-29-40_592

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 7ης Αυγούστου 2013

 

Από το Πρακτικό με αριθμό 09/07-08-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Αυγούστου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιουλίου 2013.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Ορισμός μέσου όρου Ημερομισθίου για υπολογισμό χρεώσεων.

4. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 12/30-06-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 69/30-06-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

01-4633

2.

ΤΡΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

03-0333

3.

ΤΡΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΥ

03-0334

4.

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

02-0557

5.

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓ.

01-4634

6.

ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-4635

7.

ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΝΑ ΝΤΟΛΙΝΑ

01-4636

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0873

2.

ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

03-0192

3.

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

02-0557

4.

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

01-4158

5.

ΓΙΑΤΖΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-1664

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Προκειμένου να υπολογίζονται από το λογιστήριο του Οργανισμού ενιαία οι χρεώσεις εργατικών ημερομισθίων σε κτηματίες που ο Οργανισμός μετά από ειδοποιητήριο αναλαμβάνει τον καθαρισμό αυλακιών, λαμβάνει υπόψη το συνολικό κόστος από την συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας του μήνα Ιουλίου διά τις ημέρες εργασίας, ήτοι 30.217,83/607=49,80 με τα καύσιμα στρογγυλοποίηση στα 50,00€. Άρα στο εξής το ημερομίσθιο θα αντιστοιχεί σε 50,00€ και το διπλάσιο που ορίζει ο Κ.Α. θα είναι 100,00€ για κάθε ημερομίσθιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

407/06-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Ταμπάρη Ευλαμπία, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2013.

407/06-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Σαράτση Σταύρο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2013.

406/06-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Διαμάντη Γρηγόριο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2013.

406/06-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Διαμάντη Κωνσταντίνο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2013.

438/24-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Βόλκο Βασίλειο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2013.

445/31-07-2013 Γεωργοτεχνίτη για Οικονομίδη Νικόλαο, ομόφωνα αποφασίζει τη χρέωση του διπλασίου της δαπάνης ως ορίζει ο Κανονισμός Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2013.

436/24-07-2013 ομάδας παραγωγών (Καρατσιώλη Μαριάνθη κλπ), απορρίπτει το αίτημα και η χρέωση θα γίνεται όπως όλα τα μέλη της ιδίας κατηγορίας των ιδίων μέσων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2013.

440/29-07-2013 Καρυδά Κωνσταντίνου, απορρίπτει το αίτημα και η άρδευση θα γίνεται με το ίδιο σύστημα και ωράριο που εφαρμόζουμε σε όλα τα μέλη μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2013.

398/11-07-2013 Παρχαρίδη Χαραλάμπου, με το ίδιο αιτιολογικό απορρίπτει εκ νέου το αίτημα και παραμένει σε ισχύ η 079/2013 απόφαση του ΔΣ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2013.

432/23-07-2013 Φουντή Θεοδώρου, εγκρίνει την άρδευση του αγροτεμαχίου του από το νέο φρεάτιο της Στράντζας, η σύνδεση με το δίκτυό μας θα γίνει με δαπάνες του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2013.

399/11-07-2013 Μπέρσου Νικολάου, έλαβε γνώση της αλληλογραφίας, της άποψης του γεωργοτεχνίτη και των αρμοδίων υδρονομικών οργάνων και ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την απάντηση και τη συνέχεια του θέματος όπως ορίζει ο νόμος και ο Κ.Α. στον δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόριο που θα το χειριστεί σε συνεργασία με τον Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2013.

405/16-07-2013 Χατζηϊωάννου Σωκράτη, εγκρίνει την αποκατάσταση του αύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2013.

409/18-07-2013 Τασιώνα Γεωργίου, να ενημερωθεί εγγράφως ότι θα πρέπει με δαπάνες τους να αντικαταστήσουν τις διαβάσεις για το κτήμα του και τον παράδρομο με τσιμεντοσωλήνες μεγαλύτερης διατομής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2013.

441/30-07-2013 Μπλιάτκα Γρηγορίου, έλαβε γνώση όπως και του 452/200/7-8-13 ειδοποιητηρίου προς τον κ. Σαλονικιά Ιωάννη του Χρήστου και εάν δεν συμμορφωθεί, ο Γεωργοτεχνίτης σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μαρκοβίτη Γρηγόριο να εφαρμόσουν τα όσα ο νόμος ορίζει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2013.

380/04-07-2013 Καρβουνιάρη Δημητρίου, έλαβε γνώση και εντέλει στον γεωργοτεχνίτη να αποστείλει ειδοποιητήρια σε όλα τα μέλη του οργανισμού που εμπλέκονται στο κλείσιμο του αύλακα της αίτησης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2013.

387/05-07-2013 Κυράνου Ιωάννη, εγκρίνεται η διάνοιξη του αύλακα αποστράγγισης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2013.

446/01-08-2013 καταγγελία του Τσαλδάρη Βασιλείου και 453/07-08-2013 απολογία του Υδρονομέα Σάββα Τσεχελίδη, ομόφωνα αποφασίζεται η έγγραφη επίπληξη του Υδρονομικού Οργάνου και ως πρόστιμο τη στέρηση των καυσίμων για την μετακίνησή του για τον μήνα Αύγουστο. Παράλληλα εντέλει τον γεωργοτεχνίτη να έρθει σε επικοινωνία με τους μάρτυρες που προτείνει ο υδρονομέας και εάν ισχύουν τα όσα απολογείται το θέμα θα λήξει με την παρούσα απόφαση, εάν όμως ισχύουν τα καταγγελλόμενα θα επανέλθει το θέμα εκ νέου στο ΔΣ για επιβολή νέας ποινής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                   Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 11ης Ιουλίου 2013

 

Πρακτικό με αριθμό 08/11-07-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 11 Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εφαρμογή της 2295/26-6-2013 του Γραφείου Γενικού Γραμματέα υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Πάγωμα Οφειλών - χρεώσεων

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Σε συνέχεια της 111/2013 απόφασής του και έχοντας υπόψη την κατάσταση οφειλετών, ομόφωνα αποφασίζει να αποστείλει πίνακα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που να περιέχει τα παρακάτω μέλη του: @@@@@@@@@. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. διαγράφει σε βάρος του Κεφαλαίου του Οργανισμού τις παρακάτω οφειλές για τον λόγο ότι επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με οφειλές που δεν προβλέπεται για το άμεσο μέλλον να εισπραχθούν. Η διαγραφή αυτή δεν είναι οριστική, σε οποιαδήποτε στιγμή εμφανιστούν και μπορέσουμε η οφειλή θα ξεπαγώνει, θα συμπληρώνεται από την ημερομηνία της διαγραφής και μετά και στη συνέχεια θα είναι απαιτητά.

1

01-2128

Μητσιάνης Σταύρος του Σωτηρίου (Απεβίωσε και κανείς έως και σήμερα δεν διεκδίκησε τα αγροτεμάχια)

25.362,98

2

01-2215

Σταμένος Διαμαντής του Γεωργίου (Υπάρχει δικαστική απόφαση αλλά προηγούνται τράπεζες κλπ)

4.876,67

3

02-0055

Κλωστήρια Ναούσης Γ΄ (πτώχευσαν)

2.280,29

4

01-2831

Μάκη Βασιλείου Κληρονόμοι (έγκλειστος)

1.775,01

5

01-2445

Κλωστήρια Ναούσης Β΄ (πτώχευσαν)

581,31

34.876,26

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

396/09-07-2013 Γεωργίου Βασιλείου, απορρίπτει το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2013.

397/10-07-2013 Μπέρσου Χριστόδουλου, εγκρίνεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                             Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος