Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.ΠΡΑΚΤΙΚΟ
με αριθμό 13/19-12-2016 συνεδρίασης  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης 

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του πλειοψηφώντος συμβούλου κ. Παπαδόπουλου Κων/νου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.                          Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
2.                          Εξουσιοδότηση για την κίνηση των λογαριασμών μας Ταμιευτηρίου.
3.                          Επιλογή προϊσταμένου Διεύθυνσης του Οργανισμού.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ


Ο πλειοψηφών σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 1ου θέματος :
Ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπόσκο Δημήτριο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Ταμία του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπακαλιό Νικόλαο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.
Τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως απλά μέλη του Δ.Σ. Όλοι δήλωσαν ότι αποδέχονται τα παραπάνω αξιώματα και δεν υπήρξε καμία ένσταση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2016.
Επί του 2ου θέματος :
Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση και μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κίνηση των λογαριασμών μας στην Τράπεζα Πειραιώς θα έχει ισχύ ότι και στην προηγούμενη εξουσιοδότηση, δηλαδή: εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς που εκτελεί και χρέη αναπληρωτή ταμία για την α) διαχείριση μέσω win bank των λογαριασμών μας στην τράπεζα Πειραιώς και β) την κατάθεση και ανάληψη κάθε ποσού από τους λογαριασμούς μας χωρίς καμία άλλη απόφαση ή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, το ίδιο έχει ισχύ και για τον ταμία του οργανισμού κ. Μπακαλιό Νικόλαο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω θα γίνεται με νέα ειδική απόφαση του Δ.Σ. που θα γνωστοποιείται εγγράφως στην τράπεζα και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της νέας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2016.
Επί του 3ου θέματος :
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, την ανάλογη προ 4ετίας απόφαση του ΔΣ τα ΔΓ97F/30-6-1997 Υπ.Γεωργίας/ΓΔΕΒ & 2/52492/0022/23-7-2012 Υπ.Οικ/ΓενΔνση Μισθών και τον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση, ομόφωνα αποφασίζει ότι επανατοποθετεί προς αναπλήρωση στην οργανική θέση του Διευθυντή του Οργανισμού τον κ. Μπλιάτκα Θωμά, εξασκώντας παράλληλα και τα υπόλοιπα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί στο παρελθόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2016.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Παπαστόϊκας Ιωάννης                                  Μπόσκος Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ :          Παπαδόπουλος Κων/νος                 Αντιπρόεδρος
Μπακαλιός Νικόλαος                        Ταμίας
                             Γίδαρης Κωνσταντίνος                    μέλος
                                          Καρβουνιάρης Σπυρίδων                μέλος
Παπαδόπουλος Αστέριος                 μέλος

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου 2017-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
2/16-12-2016 συνεδρίασης  της  Γενικής Συνέλευσης
του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης 

Στη Νάουσα σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ. και στην αίθουσα του Οργανισμού, μετά από προσωπική πρόσκληση που μας κοινοποιήθηκε νόμιμα, συγκεντρωθήκαμε οι αντιπρόσωποι που αποτελούμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, σε συνεδρίαση για λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος :  Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέλευση δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας, παρότι έχουν κληθεί.
Σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση ορίζει πρόεδρό της τον κ. Τσιλινίκο Κωνσταντίνο του Ιωάννη και ως εφορευτική επιτροπή: τον κ. Μίσκο Ευάγγελο του Δημητρίου πρακτικογράφο, τον κ. Ράπτη Στέργιο του Δημητρίου α΄ ψηφολέκτη και τον κ. Μπιλιούρη Δημήτριο του Ευαγγέλου β΄ ψηφολέκτη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τον κατάλογο των αντιπροσώπων και διαπιστώνεται απαρτία του σώματος σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 12 παρ.6) αφού σε σύνολο 67 (εξήντα επτά) αντιπροσώπων είναι παρόντες εξήντα έξι (66) ως εμφανίζονται στο παρουσιολόγιο που είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτού του πρακτικού.
Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος εισηγείται επί του μόνου θέματος : «Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου», Κληθήκαμε σήμερα να εκλέξουμε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την τετραετία 2017-2020 και παρακαλώ τους ψηφολέκτες να μοιράσουν τα ψηφοδέλτια τα οποία έχουν συνταχθεί κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις δηλώσεις υποψηφιότητας που έχουν κατατεθεί στον Οργανισμό.
Αφού τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας στις 20:00 όπως από την αρχή ορίσθηκε, στη συνέχεια γίνεται το διάλεγμα και η μονογραφή των ψηφοδελτίων και η επιτροπή συντάσσει πίνακα διαλογής. Τα αποτελέσματα είναι: Ψήφισαν 66, Έγκυρα ψηφοδέλτια 66, Άκυρα __0__ και Λευκά __0__.
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης όπως αναγράφονται στον παρακάτω αλφαβητικό πίνακα :
1.
Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου
Ψήφοι :
48
2.
Καρβουνιάρης Σπυρίδων του Δημητρίου
Ψήφοι :
41
3.
Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου
Ψήφοι :
51
4.
Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα
Ψήφοι :
40
5.
Παπαδόπουλος Αστέριος του Νικολάου
Ψήφοι :
45
6.
Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου
Ψήφοι :
59
7.
Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Ψήφοι :
56
8.
Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου
Ψήφοι :
13
Κατά συνέπεια εκλέγονται τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού οι :
1.
Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου
2.
Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
3.
Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου
4.
Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου
5.
Παπαδόπουλος Αστέριος του Ιωάννη
6.
Καρβουνιάρης Σπύρος του Δημητρίου
7.
Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα
και αναπληρωματικά μέλη οι :
1.
Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου
που δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 09/2016.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤσιλινίκος Κωνσταντίνος
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣΜίσκος Ευάγγελος
Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣΡάπτης Στέργιος
Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣΜπιλιούρης Δημήτριος

Τρία από τα παρόντα μέλη


Παπαδόπουλος ΙωάννηςΠιτσιούνης ΑναστάσιοςΘεοδοσιάδης Γεώργιος

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης για εκλογή Δ.Σ.
                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση  : Ζαφειράκη 41
                               Τ.Κ. 592  00   ΝΑΟΥΣΑ
Πληροφορίες      : Μπλιάτκας  Θωμάς                     Τηλέφωνο - Fax  : 2332022980 - 2332029578


ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση»
ΣΧΕΤ. :     

     ΠΡΟΣ :
Νάουσα, 24 Νοεμβρίου 2016

                Αριθ. Πρωτ.   :  829
                Αριθ. Δ/σης   :  309 - 310

κ. κ.  67 αντιπροσώπους
Αγροκτήματος Ναούσης
592 00 ΝΑΟΥΣΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 195
Τ.Κ.  503 34   ΝΑΟΥΣΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων

Έχοντας υπόψη :
            Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5, του άρθρου 16 και 18 του καταστατικού του Οργανισμού μας και τα αποτελέσματα των Τοπικών Συνελεύσεων που έγιναν,
καλούμε
Σε τακτική Γενική Συνέλευση όλους τους Αντιπροσώπους του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού, με μοναδικό θέμα :
ü  Εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι αντιπρόσωποι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στον Οργανισμό (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) έγγραφη αίτηση (Δήλωση) υποψηφιότητας με τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Οι Δηλώσεις υποψηφιότητας πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν το αργότερο (8) οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής οι παραπάνω δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση, λογιζόμενη σε απαρτία παρόντων οσονδήποτε μελών.
                                                                     Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ


                                                                                                   Παπαστόϊκας Ιωάννης      .