Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 41 - 59200 - Ν Α Ο Υ Σ Α

Αριθ. Πρωτ. : 86 / 09 - 03 -2012

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 021/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, ήτοι : τσιμέντα, ασβέστης, άμμος, χαλίκια, τσιμεντότουβλα, τούβλα ενιάτρυπα και γλώσσες, τσιμεντοσωλήνες 30άρες, 40άρες, 50άρες και 60άρες και 80άρες, ανεξαρτήτου ποσότητας και από την κατακύρωση του διαγωνισμού και μέχρι την 31.12.2012.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23-03-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10-11 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη 41, Νάουσα) ενώπιον επιτροπής που συστάθηκε με την 002/2012 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, Μπακαλιό Νικόλαο και Μπλιάτκα Θωμά.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες δημοσίων έργων ή έμποροι οικοδομικών υλικών, ικανοί να προμηθεύουν στον Οργανισμό τα ζητούμενα υλικά απευθείας από την αποθήκη τους αυθημερόν.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο καλά σφραγισμένο που θα γράφει πάνω του το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του καθώς και τη φράση "Οικονομική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών". Μέσα στο φάκελο θα βρίσκεται η προσφορά η οποία πρέπει να είναι υπογραμμένη και νόμιμα χαρτοσημασμένη, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υποβολής των προσφορών η επιτροπή θα προβεί στην διάνοιξη των φακέλων προσφορών και τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού του διαγωνισμού. Η επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της : α) το δικαίωμα επιλογής του καλύτερου στην περίπτωση που θα προσφέρουν ίδια τιμή περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι, β) επειδή πρόκειται για διάφορα υλικά με διαφορετικές τιμές, το δικαίωμα επιλογής της συνολικά συμφερότερης προσφοράς ή ακόμη και την επιλογή μέρους των υλικών από έναν προμηθευτή και μέρους των υλικών από δεύτερο προμηθευτή και γ) το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού εφόσον κριθεί απ' αυτή σαν ασύμφορος και την επανάληψή του την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως σε κάθε ζήτηση με έγγραφη εντολή από τον Τ.Ο.Ε.Β. να προσκομίσει στην υποδεικνυόμενη τοποθεσία τα ζητούμενα υλικά, αφού ειδοποιηθεί από τον Τ.Ο.Ε.Β. τουλάχιστον δύο ώρες πριν. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν προσέλθει για την παράδοση των υλικών, ο Τ.Ο.Ε.Β. έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα προς ζήτηση υλικά, από άλλον προμηθευτή έστω και με μεγαλύτερη τιμή από αυτή του διαγωνισμού, η καταβαλλόμενη δε διαφορά επί πλέον επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσφέρει στα απαιτούμενα χρονικά όρια τα ζητούμενα υλικά, περισσότερες από πέντε φορές κηρύσσεται έκπτωτος, ο δε Τ.Ο.Ε.Β. παρακρατεί ως εγγύηση το ποσόν για τυχόν απαίτηση που δεν πληρώθηκε για προσφερόμενα υλικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ως ζητούμενα υλικά μόνο αυτά που έχουν ζητηθεί εγγράφως με το ειδικό έντυπο «Εντολή και βεβαίωση εργασίας ή προμήθειας υλικών». Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο από τον ανάδοχο στον Οργανισμό.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Όλα τα έξοδα για χαρτοσήμανση της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ειδοποίηση κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την μεταφορά των υλικών στον χώρο εργασιών, καθώς και οι επιβαρύνσεις του τιμολογίου από Χαρτόσημο - Ο.Γ.Α. - Φ.Π.Α. - Φόρο προμηθειών κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο).

                                                                Νάουσα , 09 / 03 / 2012

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                                     Παπαστόϊκας Ιωάννης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 41 - 59200 - Ν Α Ο Υ Σ Α

Αριθ. Πρωτ. : 88 / 09 - 03 -2012

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 021/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για την προμήθεια απλής αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, ανεξαρτήτου ποσότητας για την περίοδο από την κατακύρωση του διαγωνισμού μέχρι και την ημερομηνία που θα διενεργηθεί νέος διαγωνισμός από τον Οργανισμό, με δικαίωμα του προμηθευτή για την διακοπή της σύμβασης την 31-12-2012 με έγγραφη δήλωσή του.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23-03-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09-10 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη 41, Νάουσα) ενώπιον επιτροπής που συστάθηκε με την 002/2012 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, Μπακαλιό Νικόλαο και Μπλιάτκα Θωμά.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, ικανοί να προμηθεύουν στον Οργανισμό τις ζητούμενες ποσότητες απευθείας από την αποθήκη τους αυθημερόν.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο καλά σφραγισμένο που θα γράφει πάνω του το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους καθώς και τη φράση "Οικονομική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης". Μέσα στο φάκελο θα βρίσκεται η προσφορά η οποία πρέπει να είναι υπογραμμένη και σφραγισμένη, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Η οικονομική προσφορά θα αφορά το ένα λίτρο και θα είναι με την μορφή της επί τοις εκατό (%) έκπτωσης στην μέση εβδομαδιαία λιανική τιμή πώλησης προ Φ.Π.Α. που ανακοινώνεται από το τμήμα εμπορίου της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας που θα θεωρεί και το κάθε τιμολόγιο με ευθύνη του προμηθευτή εάν αυτό απαιτηθεί από τον Οργανισμό.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υποβολής των προσφορών η επιτροπή θα προβεί στην διάνοιξη των φακέλων προσφορών και τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού του διαγωνισμού. Η επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της : α) το δικαίωμα επιλογής του καλύτερου στην περίπτωση που θα προσφέρουν ίδια τιμή περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι, β) επειδή πρόκειται για δύο είδη με διαφορετικές τιμές, το δικαίωμα επιλογής της συνολικά συμφερότερης προσφοράς ή ακόμη και την επιλογή μέρους των ειδών από έναν προμηθευτή και μέρους των ειδών από δεύτερο προμηθευτή και γ) το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού εφόσον κριθεί απ' αυτή σαν ασύμφορος και την επανάληψή του την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως σε κάθε ζήτηση και για οποιαδήποτε ποσότητα με έγγραφη εντολή από τον Τ.Ο.Ε.Β. να προσκομίσει στην υποδεικνυόμενη τοποθεσία τα ζητούμενα είδη. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν προσέλθει για την παράδοση των ειδών, ο Τ.Ο.Ε.Β. έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα προς ζήτηση είδη, από άλλον προμηθευτή έστω και με μεγαλύτερη τιμή από αυτή του διαγωνισμού, η καταβαλλόμενη δε διαφορά επί πλέον επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Για την τροφοδοσία με πετρέλαιο κίνησης των κινητών αντλητικών συγκροτημάτων του Οργανισμού, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και για την αλλαγή των λαδιών των μηχανών σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα του υποδειχθούν από τον Οργανισμό. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσφέρει στα απαιτούμενα χρονικά όρια τα ζητούμενα υλικά, περισσότερες από πέντε φορές κηρύσσεται έκπτωτος, ο δε Τ.Ο.Ε.Β. παρακρατεί ως εγγύηση το ποσόν για τυχόν απαίτηση που δεν πληρώθηκε για προσφερόμενα είδη.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ως ζητούμενα είδη μόνο αυτά που έχουν ζητηθεί εγγράφως με το ειδικό έντυπο «Εντολή και βεβαίωση εργασίας ή προμήθειας υλικών». Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο από τον ανάδοχο στον Οργανισμό.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Όλα τα έξοδα για χαρτοσήμανση της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ειδοποίηση κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την μεταφορά των ειδών στον χώρο εργασιών, καθώς και οι επιβαρύνσεις του τιμολογίου από Χαρτόσημο - Ο.Γ.Α. - Φ.Π.Α. - Φόρο προμηθειών κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο ).

                                                                   Νάουσα , 09 / 03 / 2012

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                                       Παπαστόϊκας Ιωάννης

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 41 - 59200 - Ν Α Ο Υ Σ Α

Αριθ. Πρωτ. : 90 / 09 - 03 -2012

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 020/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ζητά προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για : 1) την επισκευή κάθε είδους βλάβης στο κλειστό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, για κάθε ωριαία απασχόληση συνεργείου, που περιλαμβάνει ένα σκαπτικό μηχάνημα, έναν τεχνίτη και έναν εργάτη, σε € ανά ώρα εργασίας, ανεξαρτήτου συνολικού χρόνου και από την κατακύρωση του έργου και μέχρι την 31.12.2012. 2) Για την προμήθεια των υλικών που θα απαιτηθούν, προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % από τις επίσημες τιμές που υπάρχουν στους τιμοκαταλόγους επώνυμης βιομηχανίας. 3) Για εργασίες συντήρησης του συνεργείου (της παρ. 1) που δεν θα είναι απαραίτητη η εργασία σκαπτικού μηχανήματος, προσφορά για κάθε ωριαία απασχόληση. 4) Για την κατασκευή τσιμενταυλάκων με τις παρακάτω διατομές που οι τιμές θα είναι ανά τρεχούμενο μέτρο, περιλαμβάνοντας κάθε εργασία και υλικό : Α) διατομή 40Χ35 Β) διατομή 60Χ45

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23-03-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00-13.00 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη 41, Νάουσα) ενώπιον επιτροπής που συστάθηκε με την 002/2012 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, Μπακαλιό Νικόλαο και Μπλιάτκα Θωμά.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων ικανοί να αντιμετωπίσουν τις αυθημερόν ανάγκες του Οργανισμού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο καλά σφραγισμένο που θα γράφει πάνω του το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του καθώς και τη φράση "Οικονομική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για εργασίες συντήρησης των δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης". Μέσα στο φάκελο θα βρίσκεται η προσφορά η οποία πρέπει να είναι υπογραμμένη και νόμιμα χαρτοσημασμένη, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υποβολής των προσφορών η επιτροπή θα προβεί στην διάνοιξη των φακέλων προσφορών και τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού του διαγωνισμού. Η επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της : α) το δικαίωμα επιλογής του καλύτερου στην περίπτωση που θα προσφέρουν ίδια τιμή περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι, β) επειδή πρόκειται για διάφορα έργα με διαφορετικές τιμές, το δικαίωμα επιλογής της συνολικά συμφερότερης προσφοράς ή ακόμη και την επιλογή μέρους των έργων από έναν εργολήπτη και μέρους των έργων από δεύτερο εργολήπτη και γ) το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού εφόσον κριθεί απ' αυτή σαν ασύμφορος και την επανάληψή του την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως σε κάθε ζήτηση με έγγραφη εντολή από τον Τ.Ο.Ε.Β. να εκτελέσει στην υποδεικνυόμενη τοποθεσία τις ζητούμενες εργασίες, αφού ειδοποιηθεί από τον Τ.Ο.Ε.Β. τουλάχιστον μία ημέρα πριν. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν προσέλθει για την εκτέλεση των εργασιών, ο Τ.Ο.Ε.Β. έχει το δικαίωμα να αναθέσει τις προς ζήτηση εργασίες, από άλλον εργολήπτη έστω και με μεγαλύτερη τιμή από αυτή του διαγωνισμού, η καταβαλλόμενη δε διαφορά επί πλέον επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει στα απαιτούμενα χρονικά όρια τις ζητούμενες εργασίες, περισσότερο από πέντε φορές κηρύσσεται έκπτωτος, ο δε Τ.Ο.Ε.Β. παρακρατεί ως εγγύηση το ποσόν για τυχόν απαίτηση που δεν πληρώθηκε για εκτελεσθείσες εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ως εκτελεσθείσες εργασίες μόνο αυτές που θα αναφέρονται στο ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα που θα προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο από τον ανάδοχο στον Οργανισμό.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Όλα τα έξοδα για χαρτοσήμανση της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ειδοποίηση κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την μεταφορά των υλικών στον χώρο εργασιών, καθώς και οι επιβαρύνσεις του τιμολογίου από Χαρτόσημο - Ο.Γ.Α. - Φ.Π.Α. - Φόρο προμηθειών κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο ).

                                                                    Νάουσα , 09 / 03 / 2012

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                                         Παπαστόϊκας Ιωάννης

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 41 - 59200 - Ν Α Ο Υ Σ Α

Αριθ. Πρωτ. : 84 / 09 – 03 - 2012

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 021/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη σκαπτικού μηχανήματος με ωριαία αποζημίωση για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών για λογαριασμό του Οργανισμού, ήτοι εκσκαφή και καθάρισμα αρδευτικών διωρύγων και τάφρων διαφόρων διατομών, κατασκευή και άρση χωμάτινων φραγμάτων, αποκάλυψη και κάλυψη αρδευτικών αγωγών για επισκευή κ.λ.π. από την κατακύρωση του διαγωνισμού και μέχρι την 31.12.2012.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23-03-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11-12 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη 41, Νάουσα) ενώπιον επιτροπής που συστάθηκε με την 002/2012 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, Μπακαλιό Νικόλαο και Μπλιάτκα Θωμά.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες δημοσίων έργων ή ιδιοκτήτες μηχανημάτων τα οποία φέρουν στη μία πλευρά μηχανικό φτυάρι και στην άλλη κάδο φόρτωσης αδρανών υλικών και ικανό για τη διαμόρφωση χωμάτινων φραγμάτων. Γίνεται μνεία ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν και την αποκλειστική ευθύνη σύμφωνα με το νόμο για την λειτουργία και χρήση του σκαπτικού μηχανήματος από χειριστές που έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο καλά σφραγισμένο που θα γράφει πάνω του το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του καθώς και τη φράση "Οικονομική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη τιμής ανά ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος". Μέσα στο φάκελο θα βρίσκεται η προσφορά η οποία πρέπει να είναι υπογραμμένη και νόμιμα χαρτοσημασμένη, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υποβολής των προσφορών η επιτροπή θα προβεί στην διάνοιξη των φακέλων προσφορών και τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού του διαγωνισμού. Η επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της : α) το δικαίωμα επιλογής του καλύτερου στην περίπτωση που θα προσφέρουν ίδια τιμή περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι, και β) το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού εφόσον κριθεί απ' αυτή σαν ασύμφορος και την επανάληψή του την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως σε κάθε ζήτηση του σκαπτικού μηχανήματος από τον Τ.Ο.Ε.Β. διαθέτει τούτο αμέσως σε καλή κατάσταση και λειτουργία για απεριόριστο χρόνο, αφού ειδοποιηθεί από τον Τ.Ο.Ε.Β. τουλάχιστον μία ημέρα πριν. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν προσέλθει, ο Τ.Ο.Ε.Β. έχει το δικαίωμα να μισθώσει σκαπτικό μηχάνημα άλλου ιδιοκτήτη έστω και με μεγαλύτερη τιμή από αυτή του διαγωνισμού, η καταβαλλόμενη δε διαφορά επί πλέον επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Επίσης σε περίπτωση που κληθεί ο ανάδοχος και δεν προσέλθει για ανάληψη υπηρεσίας, υπόκειται σε ποινική ρήτρα αποζημίωσης του Τ.Ο.Ε.Β. από διακόσια (200) ευρώ την ημέρα και για διάστημα δέκα (10) ημερών. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής κηρύσσεται έκπτωτος, ο δε Τ.Ο.Ε.Β. παρακρατεί το ποσόν της εγγυητικής επιστολής όπως και τυχόν απαίτηση που δεν πληρώθηκε για δεδουλευμένη εργασία σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγυητική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Η ειδοποίηση για την προσφορά εργασίας θα γίνεται τηλεφωνικά ή και εγγράφως από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και κατά την διάρκεια της εργασίας θα συμπληρώνεται ειδικό έντυπο «Εντολή και βεβαίωση εργασίας ή προμήθειας υλικών» με το οποίο θα γίνεται και η βεβαίωση της εργασίας. Η βεβαίωση αυτή είναι το μόνο αποδεικτικό της εργασίας και βάση αυτής γεννάται οποιαδήποτε απαίτηση για αμοιβή εργασίας από τον ανάδοχο. Οι βεβαιώσεις αυτές θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο στον Οργανισμό με κάθε συμπλήρωση τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Όλα τα έξοδα για χαρτοσήμανση της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ειδοποίηση κατακύρωσης του διαγωνισμού, για συντήρηση - επισκευή - λιπαντικά - καύσιμα και λοιπές δαπάνες του μηχανήματος, καθώς και οι επιβαρύνσεις του τιμολογίου από Χαρτόσημο - ΟΓΑ - ΦΠΑ - Φόρο προμηθειών κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο).

                                                                     Νάουσα , 09 / 03 / 2012

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                                    Παπαστόϊκας Ιωάννης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Πληροφορίες : Μπλιάτκας Θωμάς Τηλέφωνο - Fax : 2332022980 - 2332029578

 

ΘΕΜΑ : « Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά στο επόμενο φύλλο της εφημερίδος σας της 17-03-2012, την παρακάτω περίληψη ανακοίνωσης. »

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 09 Μαρτίου 2012

Αριθ. Πρωτ. : 83

Αριθ. Δ/σης : 50

Υπόψη του Κου Αρχόντα

Για την Εφημερίδα του

ΥΠΕΣΔΔΑ / ΓΓΔΔ

+30 2103647886

ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

1. ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

2. ΦΩΝΗ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ έπειτα από τις με αριθμό 017 και 018/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου συνολικού αριθμού 17 ατόμων, για την κάλυψη των εποχιακών του αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΥ του Τ.Ο.Ε.Β. και τα Π.Δ.499/75, 999/80 & 329/8, για τις παρακάτω ειδικότητες :

Ειδικότητα

1. Επόπτες Υδρονομέων

2. Υδρονομείς αγροκτήματος Ναούσης

3. Υδρονομείς αγροκτήματος Στενημάχου

4. Υδρονομείς αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου

5. Εργάτες ανειδίκευτοι

Άτομα

1

8

1

2

5

Χρονική Διάρκεια

5-6 μήνες

4-5 μήνες

4-5 μήνες

4-5 μήνες

10-30 ημερομίσθια

Η διάρκεια της απασχόλησης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών και γενικά τις ανάγκες του Οργανισμού, και γι’ αυτό μπορεί να αυξομειωθεί, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες με ημερομηνία λήξης την 31-12-2012.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική λεπτομερή ανακοίνωση μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Οργανισμού στην Νάουσα (Ζαφειράκη 41 - τηλ.2332022980 - Κον Μπλιάτκα Θωμά) στα οποία και θα υποβληθούν οι αιτήσεις κατά τις ημέρες και ώρες των (Δευτέρα - Παρασκευή και από ώρα 8.00 έως 13.00).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 19/03/2012

ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2012

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Πληροφορίες : Μπλιάτκας Θωμάς Τηλέφωνο - Fax : 2332022980 - 2332029578

 

Νάουσα, 09 Μαρτίου 2012

Αριθ. Πρωτ. : 82

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ σύμφωνα με τις 017 και 018/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει για απασχόληση συνολικά 17 άτομα εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού Τ.Ο.Ε.Β. που εγκρίθηκε με την 2623/4-6-91 απόφαση της 2ας Περιφερειακής Δ/νσης Ε.Β. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Γεωργίας.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα εξαρτηθεί από την αρδευτική περίοδο και τις ανάγκες του Οργανισμού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες.

Ο αριθμός κατά ειδικότητα του εποχιακού προσωπικού που θα προσληφθεί, οι ανάγκες που θα αντιμετωπισθούν, τα απαιτούμενα προσόντα και άλλες πληροφορίες παρατίθενται παρακάτω:

1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : άτομα 5

· Η πρόσληψη των ανωτέρω απαιτείται για την συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων Β και Γ τάξης (δίκτυα, αντλιοστάσια κ.ά.) αρδευτικών περιοχών αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. (Για χωματουργικές και λοιπές χειρωνακτικές εργασίες για την συντήρηση - επισκευή δικτύου ανοιχτού και υπόγειου, μηχανισμών ρύθμισης ροής υδάτων και διαφόρων μικροτεχνικών έργων).

· Οι ανωτέρω προσφέρουν υπηρεσία επιτόπου των έργων, εκτός κατοικημένων περιοχών.

· Λόγω της ιδιάζουσας φύσης της εργασίας θα πρέπει να είναι κάτοχοι ιδίου μεταφορικού μέσου (Ι.Χ. αυτοκίνητο, μοτοποδήλατο κ.λ.π.)

· Τυπικό προσόν : Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

(Για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, για όσους αποφοίτησαν αργότερα απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου).

· Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν και σύμφωνα με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ : άτομα 12

· Η πρόσληψη των ανωτέρω απαιτείται για την αστυνόμευση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων Β και Γ τάξης περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού (επιτήρηση, καθαρισμός, φύλαξη, προστασία αρδευτικών έργων, διανομή αρδευτικού νερού, ομαλή άρδευση κτημάτων, τήρηση προγράμματος άρδευση, χειρισμός ρυθμιστών ροής κ.λ.π. του δικτύου, σύμφωνα με τα Π.Δ. 499/75 και 999/80 και τον Κανονισμό άρδευσης του Οργανισμού).

· Προσφέρουν υπηρεσία επιτόπου των έργων, εκτός κατοικημένων περιοχών.

· Λόγω της ιδιάζουσας φύσης της εργασίας θα πρέπει να είναι κάτοχοι ιδίου μεταφορικού μέσου (Ι.Χ. αυτοκίνητο, μοτοποδήλατο κ.λ.π.)

· Τυπικά προσόντα :1) Γραμματικές γνώσεις : Για τους Υδρονομείς Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, για όσους αποφοίτησαν αργότερα απολυτήριο γυμνασίου), προκειμένου για τους επόπτες Υδρονομέων να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού σχολείου προτιμώμενων με ίσους όρους των εχόντων γυμνασίου ή άλλης σχολής Μέσης Γενικής. 2) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. 3) Να μην έχουν απολυθεί από θέση Υδρονομικού Οργάνου κατά την προηγούμενη αρδευτική περίοδο.

· Για την πρόσληψη απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον μίας (1) αρδευτικής περιόδου σε συναφές αντικείμενο με του Οργανισμού. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός με τους έχοντες την παραπάνω εμπειρία, θα προσληφθούν και οι μη έχοντες.

· Για την πρόσληψη θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Π.Δ.499/75 όπως αυτή τροποποιήθηκε.

· Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν όπως παρακάτω ορίζεται :

Α. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΗΣ : Υδρονομικά Όργανα, άτομα 9.

Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ : Υδρονομείς, άτομα 01 .

Γ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ : Υδρονομείς, άτομα 02 .

- Οι Επόπτες Υδρονομέων θα έχουν αρμοδιότητες σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας .

- Οι θέσεις των Υδρονομέων και η τοποθέτησή τους κατά αγρόκτημα και περιοχή ορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι παραπάνω αριθμοί προσλαμβανομένων αποτελούν ανώτατο όριο.

2. Ο Οργανισμός θα προβαίνει σε προσλήψεις και απολύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κατά ειδικότητα και αγρόκτημα. Δεν υπάρχει συμφωνημένη περίοδος εργασίας, το διάστημα της πρόσληψης με την απόλυση μπορεί να είναι από μία ημέρα το ελάχιστο αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί τους οκτώ μήνες.

3. Εάν οι ανάγκες του Οργανισμού καλυφθούν με την πρόσληψη μέρους μόνο του παραπάνω προσωπικού, διατηρεί αυτός το δικαίωμα μη πρόσληψης του υπολοίπου επιλεγέντος προσωπικού.

4. Η μετακίνηση του προσωπικού στον τόπο εργασίας και η αποχώρηση θα γίνεται με δική του φροντίδα και δαπάνη.

5. Σε περίπτωση που παρουσιασθούν ανάγκες για παροχή υπηρεσίας σε άλλες περιοχές εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, ο Τ.Ο.Ε.Β. διατηρεί το δικαίωμα μετακίνησης του εποχιακού προσωπικού.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Κατώτατο όριο για όλες τις παραπάνω προσλήψεις είναι το 18ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ό έτος. Εάν δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός θα γίνει πρόσληψη για την συμπλήρωση του ελλείποντος αριθμού, μέχρι και του 65ου έτους της ηλικίας.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στις αποδοχές όλων των ανωτέρω εφαρμόζεται η επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που θα υπογράψει ο Οργανισμός με το «Σωματείο υδρονομέων – εργατών και υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Ημαθίας και Πέλλης», σε περίπτωση όμως που αυτό δεν γίνει εφικτό για οποιονδήποτε λόγο, οι αποδοχές τους θα είναι σύμφωνα με την Γενική Εθνική Σ.Σ.Ε. για τον ανειδίκευτο εργάτη με ανάλογα επιδόματα τριετιών.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ

1. Οι καταδικασθέντες για κακούργημα και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

2. Οι καταδικασθέντες σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.

3. Οι υπόδικοι δια τελεσιδίκου βουλεύματος επί των ανωτέρω.

4. Οι τελούντες υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

5. Οι τιμωρηθέντες με την ποινή της απόλυσης, κατά την προηγούμενη αρδευτική περίοδο. ( ισχύει μόνο για τα Υδρονομικά Όργανα, Π.Δ.499/75).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Σχετική έντυπη αίτηση - δήλωση (την χορηγεί ο Οργανισμός) στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας, ο τόπος κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, η τυχόν εμπειρία, η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος και οι λοιπές ιδιότητες που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη.

2. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη των ανωτέρω κωλυμάτων για την πρόσληψη (έντυπο χορηγεί ο Οργανισμός).

3. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται (επικυρώνεται και από τον Οργανισμό, εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο).

4. Βεβαίωση προηγούμενης εμπειρίας στο αντικείμενο της εργασίας. Οι υποψήφιοι που εργάσθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στον Τ.Ο.Ε.Β. θα υποβάλουν δήλωση του Ν.1599/86 με τις χρονολογίες που εργάσθηκαν σ’ αυτόν.

5. Βεβαίωση του οικείου Αστυνομικού τμήματος ή Σταθμού ή Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι άνεργος ή ανεπάγγελτος

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Μόνο για τους υποψηφίους για τις θέσεις των Υδρονομικών Οργάνων). Ή Υπεύθυνη δήλωση ότι εξουσιοδοτούν τον Οργανισμό να το ζητήσει από την οικεία Εισαγγελία.

¨ Εάν εντός της προθεσμίας δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ο υποψήφιος δεν θα καταταχθεί.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στα γραφεία του Οργανισμού που βρίσκονται στην Νάουσα (Ζαφειράκη 41 - τηλ. 2332022980), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Οργανισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 19/03/2012

ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2012

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β.

                                                                           Παπαστόϊκας Ιωάννης

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Πρακτικό με αριθμό 04/07-03-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 04/07-03-2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Μαρτίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2012.

2. Επιχειρησιακή σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και των εργαζομένων σε αυτόν που εκπροσωπούνται από το σωματείο τους «Σωματείο υδρονομέων – εργατών και υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Ημαθίας και Πέλλης».

3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2012, συστήματος διανομής νερού, θέσεων Υδρονομικών Οργάνων και αμοιβής αυτών.

4. Καθορισμός θέσεων εργατών συντήρησης και αμοιβής αυτών.

5. Σύνταξη διακήρυξης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

6. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή, συντήρηση και συμπλήρωση του κλειστού αρδευτικού μας δικτύου.

7. Πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί.

8. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Φουντούλης Δημήτριος
  3. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Παπαδόπουλος Αστέριος
  6. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Μπακαλιός Νικόλαος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 4/29-02-2012 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 13/29-02-2012 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 015/2012.

Επί του 2ου θέματος :

Ο πρόεδρος του οργανισμού ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι μετά από επικοινωνία του με το «Σωματείο υδρονομέων – εργατών και υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Ημαθίας και Πέλλης» συμφωνήθηκε να υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών, επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 819/50/16-1-2012 ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας και των εισηγήσεων – προτάσεων του εργατολόγου κ. Θεοδώρου Καρρά του οποίου η συνδρομή ζητήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για την διαπραγμάτευση και υπογραφή της Σύμβασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 016/2012.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.», τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών, τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό χρήσεως 2012 και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει :

Καθορίζει αρδευτική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Αυγούστου 2012 με δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, άρθρο 3 του κανονισμού άρδευσης, εξουσιοδοτημένου του προέδρου από τώρα για αυτό.

Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης και την έκταση που αρδεύεται από κάθε υδροληψία. Γενικά για τα τρέχοντα και συνηθισμένα προβλήματα της άρδευσης, εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την άμεση επίλυσή τους.

Συνιστά δώδεκα (12) θέσεις Υδρονομικών Οργάνων για όλη την έκταση δικαιοδοσίας του Οργανισμού και για τις παρακάτω περιοχές :

1η. Επόπτης Υδρονομέων

2η. Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

3η. Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

4η. Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

5η. Κουρί - Ροδιά - Άμμος Στενημάχου

6η. Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν - Τσιφλίκι – Καμάρα.

7η. Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

8η. Τροχοί - Καραϊδα

9η. Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο- Γεώτρηση Ροδακινέας

10η. Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

11η. Γιαννακοχωρίου Κουρί - Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορίας.

12η. Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη πέτρα και Γ+Β΄ κατηγορίας.

Όλα τα υδρονομικά όργανα θα λειτουργούν με τον έλεγχο και επίβλεψη του Γεωργοτεχνίτη που θα είναι υπεύθυνος για την άρδευση.

4. Ορίζει την θητεία των υδρονομικών οργάνων σύμφωνα με τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου με δικαίωμα για την σύμπτυξη των θέσεων και την σταδιακή μείωση των Υδρονομικών Οργάνων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, εξουσιοδοτημένου του Προέδρου από τώρα γι’ αυτό. Το ημερομίσθιο αυτών θα είναι σύμφωνα με την επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που θα υπογράψει ο Οργανισμός με το «Σωματείο υδρονομέων – εργατών και υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Ημαθίας και Πέλλης», σε περίπτωση όμως που αυτό δεν γίνει εφικτό για οποιονδήποτε λόγο, το ημερομίσθιο αυτών θα είναι σύμφωνα με την Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας για τον ανειδίκευτο εργάτη με ανάλογα επιδόματα τριετιών. Στα Υ.Ο. της παραγράφου 3 και τον γεωργοτεχνίτη, για την διευκόλυνση του έργου τους, από την ημέρα της ορκωμοσίας, θα τους χορηγείται ποσότητα βενζίνης ως εξής : για όλα τα Υ.Ο. ημερησίως, τέσσερα λίτρα πλην της 3ης, 4ης, 5ης και 7ης θέσης που θα είναι πέντε λίτρα, της 6ης που θα είναι έξι λίτρα, της 1ης που θα είναι έξι και μισού λίτρα και του γεωργοτεχνίτη που θα είναι εκατόν εβδομήντα πέντε λίτρα μηνιαίως μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 017/2012.

Επί του 4ου θέματος :

Για την συντήρηση και συμπλήρωση του δικτύου, ορίζει πέντε (5) θέσεις εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την σταδιακή τους πρόσληψη και τοποθέτηση, ανάλογα με τις εργασίες, τον πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με δικαίωμα περιορισμού των θέσεων. Η αμοιβή τους ορίζεται ως αυτή των Υ.Ο., η μεταφορά των εργαλείων και η μεταφορά τους στον τόπο εργασίας τους θα γίνεται με δική τους φροντίδα και δαπάνη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 018/2012.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την άμεση ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την συντήρηση και λειτουργία του δικτύου αλλά και την λειτουργία του Οργανισμού, το Δ.Σ. Ομόφωνα αποφασίζει ότι η διακήρυξη της πρόσληψης εποχικού προσωπικού θα είναι η ίδια με της χρήσης 2011 σε συνδυασμό με την 16, 17,18/2012 αποφάσεις του ΔΣ και με προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 19/03/2012 και ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2012. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 019/2012.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να ζητήσει προσφορές για τις επί του θέματος εργασίες για την αρδευτική περίοδο της οικονομικής χρήσης 2012. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να έρθει σε επαφή με Εργολάβους εργολήπτες αλλά και δια του τύπου για να ζητήσει τις προσφορές τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 020/2012.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ., η σύνταξη των διακηρύξεων για τους πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς θα είναι η ίδια με της χρήσης 2011 και ημερομηνία διεξαγωγής η Παρασκευή 23/03/2012. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 021/2012.

Επί του 8ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 022/2012. Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις, το Δ.Σ. ομόφωνα έλαβε τις αντίστοιχες αποφάσεις :

644/07-11-2011 Καραμίχου Θωμά, απορρίπτεται διότι τα οικονομικά δεν το επιτρέπουν, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση. Εάν επιμένουν, επιτρέπεται να γίνει με δικές τους δαπάνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 023/2012.

016/13-01-2012 Δεληδήμου Φωτεινή, απορρίπτεται διότι το έργο έχει γίνει από το Υπουργείο Γεωργίας και όχι από εμάς. Να αποταθεί εκεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 024/2012.

017/13-01-2012 Παπακωνσταντίνου Στέφανου, μπορεί να αρδεύσει με φυσική ροή ή από το κλειστό δίκτυο με ταχυσύνδεσμες σωλήνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 025/2012.

707/19-12-2011 Ζαρκάδα Βασιλείου, απορρίπτει για οικονομικούς λόγους. Μπορεί να γίνει με δικά τους έξοδα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 026/2012.

003/04-01-2012 Αθανασιάδη Κωνσταντίνου, το έργο να παραμείνει ως έχει. Σε περίπτωση που επιθυμεί την κάλυψή του με σωλήνα, μπορεί να το κάνει με δαπάνη και φροντίδα του αλλά υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 027/2012.

066/01-03-2012 Ταμπακιάρη Όλγας, απορρίπτει το αίτημα διότι εκτός του ότι το αγροτεμάχιο είναι εκτός περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, δεν επαρκεί και το νερό των πλησιέστερων σε αυτό δικτύων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 028/2012.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Παπαστόϊκας Ιωάννης                                       Φουντούλης Δημήτριος

                              ΤΑ ΜΕΛΗ : Καρβουνιάρης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

                                                Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

                                               Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος μέλος

                                               Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος