Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 08 Ιαν. 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 01/08-01-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 08 Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Δεκεμβρίου 2012.

2. Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών, επίβλεψης έργων και παραλαβής έργων και υλικών.

3. Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως 2012.

4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου για το έτος 2013.

5. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2013.

6. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2013.

7. Σύγκληση γενικής συνέλευσης μελών.

8. Πρόχειροι διαγωνισμοί και απευθείας ανάθεση προμηθειών.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 26/31-12-2012 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 171/31-12-2012 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 001/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 34 του ΚΕΥ και μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα ορίζει τριμελή επιτροπή :

α) αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών και παραλαβής έργων και υλικών τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, πρόεδρο του Οργανισμού, Μπακαλιό Νικόλαο, Ταμία του Οργανισμού και Μπλιάτκα Θωμά, Διευθυντή του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 002/2013.

β) επίβλεψης έργων και εργασιών, τους κ.κ. Μπόσκο Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και Θεοδοσιάδη Γεώργιο, Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 003/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Ισολογισμό - Απολογισμό 2012 και τα Αποτελέσματα χρήσης, όπως καταχωρήθηκαν στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 004/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και έχοντας υπόψη την 3/04-01-2013, συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2013 που εστάλη αρμοδίως στο ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει την τεχνική έκθεση ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 005/2013.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2013, όπως κατατέθηκε το σχέδιό του και που είναι όμοιος με του 2012 με την παρακάτω τροποποίηση: Τα περιεχόμενα του άρθρου 7 γίνονται μία παράγραφος (α) και προστίθεται στο ίδιο άρθρο η παράγραφος (β) που ορίζει ότι «Για την χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης, έγκρισης ή και σύμφωνης γνώμης, του οργανισμού προς τα μέλη του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.» Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 006/2013.

Επί του 6ου θέματος :

Το Δ.Σ. προκειμένου να συντάξει τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 και έχοντας υπόψη την συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2013, του 4ου θέματος και την αναλυτική παρουσίαση της παρακάτω εισήγησης από τον Λογιστή του Οργανισμού :

Εισήγηση :

Κεφ.

Άρθρο

Ε Ξ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

128.000,00

 

Ημερήσια αποζημ. - οδοιπορικά μελών ΔΣ και ΓΣ

5.000,00

 

Καύσιμα μετακίνησης τακτικού προσωπικού

2.000,00

 

Αποδοχές τακτικού προσωπικού – Εργοδ. εισφορές

82.000,00

 

Ενοίκια

7.300,00

 

Γραφική ύλη - Έντυπα - Μηχανογραφήσεις

4.000,00

 

1στ

Συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών

650,00

 

Θέρμανση - Φωτισμός - Καθαριότητα

6.000,00

 

Ταχυδρομικά - Τηλεπικοινωνίες

7.850,00

 

Δακτυλογραφήσεις - Δημοσιεύσεις

1.500,00

 

1i

Δικαστικά - Δικηγορικά

2.500,00

 

1iα

Δαπάνες εκδηλώσεων - επιμόρφωσης

1.500,00

 

1iβ

Κοινωνικές Υποχρεώσεις

1.000,00

 

1iγ

Μηχανοργάνωσης Προγράμματα

1.100,00

 

1iδ

Απρόβλεπτα

500,00

 

1iε

Μηχανογραφική Υποστήριξη (service)

2.650,00

 

1iστ

Έξοδα φιλοξενίας

950,00

 

1iζ

Συντήρηση γραφείου και εξοπλισμού γραφείου

1.500,00

2

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

 

255.000,00

 

Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου

8.500,00

 

Συντήρηση αρδευτικού δικτύου

200.000,00

 

Συντήρηση οδικού δικτύου

5.000,00

 

Συντήρηση αντλιοστασίων δικτύου

40.000,00

 

Απρόβλεπτα

500,00

 

2στ

Συντήρηση κινητού αντλητικού συγκροτήματος

1.000,00

3

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

260.000,00

 

Αποδοχές τεχνικού προσωπικού

1.000,00

 

Αποδοχές Υδρονομικών Οργάνων

120.000,00

 

Καύσιμα μετακίκησης Υδρονομικών Οργάνων

15.500,00

 

Προμήθεια Υλικών Λειτουργίας

1.000,00

 

Αποδοχές προσωπικού αντλιοστασίων

1.000,00

 

3στ

Δαπάνες ενεργείας αντλιοστασίων (ΔΕΗ)

110.000,00

 

Λειτουργία κινητού αντλητικού συγκροτήματος

10.000,00

 

Απρόβλεπτα

1.500,00

4

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ Γ.Ο.Ε.Β.

 

5.000,00

 

Συντήρηση έργων Α΄ τάξεως

 

 

Λειτουργία και Διοίκηση έργου μας

5.000,00

 

Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων

 

5

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

6.000,00

 

Προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείου (5α & 5β)

3.000,00

 

Προμήθεια μηχανών και αντικειμένων γραφείου

 

 

Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων

3.000,00

6

 

ΑΚΙΝΗΤΑ

 

0,00

 

Αγορά ή κατασκευή ακινήτων

 

 

Αγορά Οικοπέδων

 

7

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

50.000,00

 

Εργατοτεχνικά ημερομ. εργασία με αυτεπιστασία

 

 

Προμήθεια και μεταφορά υλικών

15.000,00

 

Κατασκευές έργων με εργολαβία

35.000,00

 

Απρόβλεπτα

 

8

 

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

0,00

 

τοκοχρεολυτικές δόσεις Μ/Μ δανείων

 

9

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

0,00

 

Υποχρεώσεις προς Υ.Ε.Β.

 

 

Υποχρεώσεις προς Γ.Ο.Ε.Β.

 

 

Υποχρεώσεις προς Α.Τ.Ε.

 

 

Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

 

 

Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α.

 

 

9στ

Υποχρεώσεις προς πιστωτές

 

10

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 

56.000,00

 

10α

Αποθεματικό αποσβ.ακινήτ.επίπλων & μηχανημάτων

1.000,00

 

10β

Αποθεματικό Αποσβέσεως Έργων

 

 

10γ

Ειδικό αποθεματικό κάλυψης ανεπαρκών πιστώσεων

55.000,00

 

10δ

Κάλυψη αρνητικού αποτελέσματος, Χρήσης ………

 

       

   

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00 €

760.000,00 €

Κεφ.

Άρθρο

Ε Σ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

128.000,00

 

Στρέμματα (Όλη η έκταση) 28.749,77 Χ 4,00 €

114.999,08

 

Στρέμματα

 

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

13.000,92

       

2

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

 

255.000,00

 

Στρ. (ξηρικά πλήν δασικά & κτίσματα) 9.133,07 Χ 4,50 €

41.098,82

 

Στρ. (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.756,78 Χ 8,30 €

139.081,27

 

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 402,94 Χ 6,00 €

2.417,64

 

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.477,49 Χ 8,00 €

11.819,92

 

Στρέμματα (Αυξ. Αρδ. Ανάγκης) 8,50 Χ 16,60 €

141,10

 

2στ

Ενεργητικά υπόλοιπα

60.441,25

       

3

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

260.000,00

 

Στρ. (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.756,78 Χ 10,70 €

179.297,55

 

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 402,94 Χ 5,00 €

2.014,70

 

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.477,49 Χ 5,00 €

7.387,45

 

Στρέμματα

 

 

Στρέμματα (Αυξ. Αρδ. Ανάγκης) 8,50 Χ 25,40 €

215,90

 

3στ

Ενεργητικά υπόλοιπα

71.084,40

4

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Γ.Ο.Ε.Β.

 

5.000,00

 

Στρέμματα (αρδευτικά) 18.645,71 Χ 0,00 €

0,00

 

Στρέμματα

 

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

5.000,00

5

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

6.000,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

6.000,00

6

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

       

7

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

50.000,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

50.000,00

 

Δάνεια μεσομοκροπρόθεσμα

0,00

       

8

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

 

0,00

 

Στρέμματα

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

       

9

 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

0,00

 

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

       

10

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

 

56.000,00

 

10α

Εισφορά αποσβέσεως ακινήτων, επίπλων, μηχανών

1.000,00

 

10β

Εισφορά αποσβέσεως έργων

 

 

10γ

Απρόβλεπτα Έσοδα - Επιχορηγήσεις Δημοσίου - Ειδ. αποθ. κάλυψης ανεπαρκών πιστώσεων

55.000,00

   

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

760.000,00

Με βάση την παρούσα εισήγηση και προκειμένου οριακά ο προϋπολογισμός να είναι χωρίς ζημία, οι αρδευτικές εισφορές θα πρέπει να προκαταβληθούν κατά 50% με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και να προσαρμοστούν ως εξής : 1) Στα κτίσματα και τις Δασικές εκτάσεις 4,00€ ανά στρέμμα, 2) Στις Ξηρικές εκτάσεις 8,00€ ανά στρέμμα, 3) Στα αρδευόμενα όλων των αγροκτημάτων πλην των παρακάτω περιπτώσεων 23,00€ ανά στρέμμα, 4) Στα αρδευόμενα με Ίδια μέσα (δικό τους νερό) 15,00€ ανά στρέμμα, 5) Στα Αμπέλια γενικά 17,00€ ανά στρέμμα, δηλαδή όμοιες με της αρδευτικής περιόδου 2012 και με σημαντική περιστολή δαπανών στις δαπάνες συντήρησης και διοίκησης καθώς και στην λειτουργία των αντλιοστασίων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 σύμφωνα με την εισήγηση συνολικού ύψους 760.000,00 € επτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής :

ΚΕΦ.

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1

Εισφορά Διοικήσεως

128.000,00

 

1

Δαπάνες Διοικήσεως

128.000,00

2

Εισφορά Συντηρήσεως

255.000,00

 

2

Δαπάνες Συντηρήσεως

255.000,00

3

Εισφορά Λειτουργίας

260.000,00

 

3

Δαπάνες Λειτουργίας

260.000,00

4

Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ

5.000,00

 

4

Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ

5.000,00

5

Εισφορά Προμηθειών

6.000,00

 

5

Προμήθεια μόνιμου υλικού

6.000,00

6

Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων

0,00

 

6

Ακίνητα

0,00

7

Έσοδα κατασκευής έργων

50.000,00

 

7

Κατασκ. - ανακατ. έργων

50.000,00

8

Έσοδα τοκοχρ. δόσεων

0,00

 

8

Τοκοχρ. δόσεις δανείων

0,00

9

Έσοδα παρελθ. χρήσης

0,00

 

9

Υποχρ. παρελθ. χρήσης

0,00

10

Εισφορά αποσβέσεων

56.000,00

 

10

Αποσβέσεις

56.000,00

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 007/2013.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης όπως ορίζει το καταστατικό, για την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού μας, με τα παρακάτω θέματα που θα εισηγηθεί ο πρόεδρος και θα ζητηθεί η έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2012».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2013.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2013 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2013.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ.

Στον ίδιο χώρο και μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 008/2013.

Επί του 8ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την διακήρυξη πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (μετά την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού) για την : α. προμήθεια οικοδομικών υλικών, β. για μειοδότη σκαπτικού μηχανήματος και γ. προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 009/2013.

Ακόμη μετά από έρευνα της αγοράς αποφασίζει για τις παρακάτω απευθείας αναθέσεις :

α. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 010/2013.

β. Ράλλη Βασιλική την προμήθεια γραφικής ύλης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 011/2013.

γ. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την ετήσια συντήρηση και συμπλήρωση του μηχανογραφικού μας συστήματος, την ανανέωση της ετήσιας σύνδεσης στο διαδίκτυο και την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 012/2013.

δ. Στους Φιλ. & Μαρ. Μπαξεβάνου ΟΕ και Μπαξεβάνος ΕΠΕ την προμήθεια σιδηρικών υλικών συντήρησης και επισκευής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 013/2013.

Ακόμη εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναθέτει απευθείας την προμήθεια υλικών ή την κατασκευή μικροεργασιών, συνολικής δαπάνης μικρότερης των τριών χιλιάδων €υρώ κατά μήνα και περίπτωση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 014/2013.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 015/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                    Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος

Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος

Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 17 Δεκ. 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 14/17-12-2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

2. Εξουσιοδότηση για την κίνηση των λογαριασμών μας Ταμιευτηρίου.

3. Επιλογή προϊσταμένου Διεύθυνσης του Οργανισμού.

4. Ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, κατάταξη υπαλλήλων, αναλογική εφαρμογή.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.

Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.

Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπόσκο Δημήτριο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.

Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του Ταμία του Δ.Σ., μοναδική υποψηφιότητα υπήρξε από τον κ. Μπακαλιό Νικόλαο, έγινε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και επί των επτά (7), βρίσκονται επτά (7) έγκυρα και κανένα (0) άκυρα-λευκά. Όλα τα έγκυρα ήταν υπέρ της μοναδικής υποψηφιότητας.

Τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως απλά μέλη του Δ.Σ. Όλοι δήλωσαν ότι αποδέχονται τα παραπάνω αξιώματα και δεν υπήρξε καμία ένσταση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2012.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση και μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κίνηση των λογαριασμών μας στην Τράπεζα Πειραιώς θα έχει ισχύ ότι και στην προηγούμενη εξουσιοδότηση, δηλαδή: εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς που εκτελεί και χρέη αναπληρωτή ταμία για την κατάθεση και ανάληψη κάθε ποσού από τους λογαριασμούς μας χωρίς καμία άλλη απόφαση ή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, το ίδιο έχει ισχύ και για τον ταμία του οργανισμού κ. Μπακαλιό Νικόλαο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω θα γίνεται με νέα ειδική απόφαση του Δ.Σ. που θα γνωστοποιείται εγγράφως στην τράπεζα και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της νέας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2012.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, την 142/2011 απόφαση του ΔΣ και τον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τη νέα του σύνθεση, ομόφωνα αποφασίζει ότι επανατοποθετεί στην οργανική θέση του Διευθυντή του Οργανισμού τον κ. Μπλιάτκα Θωμά, εξασκώντας παράλληλα και τα υπόλοιπα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί στο παρελθόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2012.

Επί του 4ου θέματος :

Σε συνέχεια της 142/2011 απόφασής του και σε εκτέλεση της ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/12-12-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, τίθεται υπόψη των μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ο.Ε.Β. ότι σύμφωνα με τον ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015» (ΦΕΚ Α’) και τον ν.4093/2012 «έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» οι υπάλληλοι των ΟΕΒ από 01-01-2013 εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο ν.4024/11 στο σύνολό του και όχι μόνο με τα όσα προέβλεπε το άρθρο 31 παραγρ 1 α΄.

Σήμερα καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς, και να εκδώσει πράξη μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των υπαλλήλων κατά την 01-01-2013 (ημερομηνία έναρξης αναλογικής εφαρμογής του βαθμολογίου –μισθολογίου του ν.4024/2011).

Το Δ/κό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού και τα τηρούμενα στοιχεία του ατομικού φακέλου των παρακάτω υπαλλήλων αποφασίζει :

κ α τ α τ ά σ σε ι

από 01-01-2013 σε κατηγορία κλάδο/ειδικότητα και βαθμό με τον αναγραφόμενο για τον κάθε υπάλληλο χρόνο υπηρεσίας και θέση ευθύνης ως ακολούθως :

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

Κλάδος . . . . . . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Όνομα Πατέρα

Βαθμός Κατάταξης

Χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό

Έτη

Μήνες

Ημέρες

1.

Μπλιάτκας Θωμάς

Στέργιος

Γ2

4

5

 

Με καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Οργανισμού.

Κατά συνέπεια στον βαθμό Β εφόσον έχει επιλεγεί για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ΑΔΑ:45ΒΣΧ-Β5Α σελίς 14

1.

Μπλιάτκας Θωμάς

Στέργιος

Β

     

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

Κλάδος . . . . . . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Όνομα Πατέρα

Βαθμός Κατάταξης

Χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό

Έτη

Μήνες

Ημέρες

1.

Κυριακίδου Βαρβάρα

Γεώργιος

Δ

1

8

 

Δ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

Κλάδος . . . . . . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Όνομα Πατέρα

Βαθμός Κατάταξης

Χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό

Έτη

Μήνες

Ημέρες

1.

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

Κων/νος

Δ

2

   

Δ1

Η παρούσα θα αποσταλεί αρμόδια στο γραφείο εποπτείας ΤΟΕΒ του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας για έγκριση και θεώρηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος

Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος

Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Γενική Συνέλευση της 14 Δεκ. 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02

Γενικής Συνελεύσεως Αντιπροσώπων του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ. και στην αίθουσα του Οργανισμού, μετά από προσωπική πρόσκληση που μας κοινοποιήθηκε νόμιμα, συγκεντρωθήκαμε οι αντιπρόσωποι που αποτελούμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, σε συνεδρίαση για λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας, παρότι έχουν κληθεί.

Σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση ορίζει πρόεδρό της τον κ. Τσίλκο Στέργιο του Θεολόγη και ως εφορευτική επιτροπή: τον κ. Αποστόλου Κωνσταντίνο πρακτικογράφο, τον κ. Μίσκο Δημήτριο α΄ ψηφολέκτη και τον κ. Πέϊο Μιχαήλ β΄ ψηφολέκτη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τον κατάλογο των αντιπροσώπων και διαπιστώνεται απαρτία του σώματος σύμφωνα με το καταστατικό αφού σε σύνολο 67 (εξήντα επτά) αντιπροσώπων είναι παρόντες εξήντα έξι (66).

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος εισηγείται επί του μόνου θέματος : «Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου», Κληθήκαμε σήμερα να εκλέξουμε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την τετραετία 2013-2016 και παρακαλώ τους ψηφολέκτες να μοιράσουν τα ψηφοδέλτια.

Αφού τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας στη συνέχεια γίνεται το διάλεγμα και η μονογραφή των ψηφοδελτίων και η επιτροπή συντάσσει πίνακα διαλογής. Τα αποτελέσματα είναι: Ψήφισαν 66, Έγκυρα ψηφοδέλτια 66, Άκυρα __0__ και Λευκά __0__.

Έλαβαν σταυρούς προτίμησης όπως αναγράφονται στον παρακάτω αλφαβητικό πίνακα :

1.

Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου

Ψήφοι :

62

2.

Καρβουνιάρης Σπυρίδων του Δημητρίου

Ψήφοι :

57

3.

Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου

Ψήφοι :

61

4.

Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα

Ψήφοι :

59

5.

Παπαδόπουλος Αστέριος του Νικολάου

Ψήφοι :

61

6.

Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου

Ψήφοι :

62

7.

Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Ψήφοι :

65

8.

Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου

Ψήφοι :

13

Κατά συνέπεια εκλέγονται τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού οι :

1.

Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου

2.

Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου

3.

Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου

4.

Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου

5.

Παπαδόπουλος Αστέριος του Ιωάννη

6.

Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα

7.

Καρβουνιάρης Σπύρος του Δημητρίου

και αναπληρωματικά μέλη οι :

1.

Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου

που δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2012.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσίλκος Στέργιος

Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Αποστόλου Κωνσταντίνος

Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

Μίσκος Δημήτριος

Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

Πέϊος Μιχαήλ

Τρία από τα παρόντα μέλη

Πασχούλας Κων/νος

Θανασούλης Σταύρος

Μπιλιούρης Δημήτριος