Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 6ης Μαρτίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 03/06-03-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 06 Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2014.

2. Επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2014.

3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2014, συστήματος διανομής νερού, θέσεων Υδρονομικών Οργάνων και αμοιβής αυτών.

4. Καθορισμός θέσεων εργατών συντήρησης και αμοιβής αυτών.

5. Σύνταξη διακήρυξης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

6. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή, συντήρηση και συμπλήρωση του κλειστού αρδευτικού μας δικτύου.

7. Πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί.

8. Προμήθεια μεταχειρισμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου.

9. Δικαστική διεκδίκηση οφειλών από χρεώστες μέλη μας.

10. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαστόϊκας Ιωάννης

2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

3. Μπόσκος Δημήτριος

4. Μπακαλιός Νικόλαος

5. Γίδαρης Κωνσταντίνος

6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 4/28-02-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 13/28-02-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 033/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. σύμφωνα με: 1) το άρθρο 28 και 29 του καταστατικού, 2) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1277/72 και το άρθρο 5 του από 13/09/59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.» και 3) τον προϋπολογισμό χρήσεως 2014 που εγκρίθηκε από την Γενική συνέλευση (απόφαση 03/2014 της 1/14-2-2014 πράξης), ομόφωνα αποφασίζει: Επιβάλλει, 1ον) στρεμματική εισφορά, σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, για την κάλυψη των δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, στα μέλη του Οργανισμού ως εξής:

Όλες οι περιοχές των Αγροκτημάτων Ναούσης, Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου

* Στα Ξηρικά (χέρσες εκτάσεις)που είναι καλυμμένα με κτίσματα και στις δασώδης εκτάσεις, «4,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα Ξηρικά χωράφια (που δεν έχουν καμία καλλιέργεια αλλά υπάρχει η δυνατότητα να καλλιεργηθούν), «8,50» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα με ίδια μέσα (δικό τους νερό ή ιδιωτικές γεωτρήσεις και χωρίς τη χρήση των αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β.), «15,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα Αμπέλια, γενικά ανεξάρτητα από το εάν αρδεύσουν ή όχι, «17,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα (εκτάσεις με οποιαδήποτε καλλιέργεια) με κάθε τρόπο άρδευσης, πλην των αμπελιών και όσων αρδεύουν με ίδια μέσα, «23,00» ευρώ ανά στρέμμα.

* Στα αρδευόμενα των καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες άρδευσης, για εκτάσεις από ένα στρέμμα και πάνω, «46,00» ευρώ ανά στρέμμα. (δηλαδή, διπλή αρδευτική εισφορά, όπως ορίζει το άρθρο 6 του Κανονισμού Άρδευσης)

Η είσπραξη των πιο πάνω εισφορών θα γίνεται στα γραφεία του Οργανισμού μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού αρδεύσεως. Μετά την ημερομηνία λήξεως των εισφορών (30ή Σεπτεμβρίου 2014) θα επιβληθεί προσαύξηση (πρόστιμο) σε ποσοστό 10% επί της συνολικής οφειλής.

Και 2ον) εισφορά λειτουργίας δικτύων και χρήσης ύδατος στους ΜΥΣ σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων τους ως εξής: στον ΜΥΣ του Αγίου Θεοδώρου 5%, της Βεροιώτικης 10%, του Μπαχουτσίου 8%, της Παναγιωπούλας 10% και της Πέλλα-Όλυμπος 5%.

Μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό δεν δικαιούνται νερό για άρδευση (άρθρο 8 του από 13-09-59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.».

Οι παραπάνω εισφορές ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου, για όσους κτηματίες θελήσουν να αρδεύσουν μετά την ημερομηνία αυτή, με ειδική απόφαση του Δ.Σ. θα επιβάλλεται συμπληρωματικό τέλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 034/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.», τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών, τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον Κανονισμό Άρδευσης, τον προϋπολογισμό χρήσεως 2014 και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:

1. Καθορίζει αρδευτική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Αυγούστου 2014 με δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, άρθρο 3 του κανονισμού άρδευσης, εξουσιοδοτημένου του προέδρου από τώρα για αυτό.

2. Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης και την έκταση που αρδεύεται από κάθε υδροληψία. Γενικά για τα τρέχοντα και συνηθισμένα προβλήματα της άρδευσης, εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την άμεση επίλυσή τους.

3. Συνιστά δώδεκα (12) θέσεις Υδρονομικών Οργάνων για όλη την έκταση δικαιοδοσίας του Οργανισμού και για τις παρακάτω περιοχές:

1η. Επόπτης Υδρονομέων

2η. Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

3η. Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

4η. Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

5η. Κουρί - Ροδιά - Άμμος Στενημάχου

6η. Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν - Τσιφλίκι – Καμάρα.

7η. Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

8η. Τροχοί - Καραϊδα

9η. Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο- Γεώτρηση Ροδακινέας

10η. Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

11η. Γιαννακοχωρίου Κουρί - Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορίας.

12η. Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη πέτρα και Γ+Β΄ κατηγορίας.

Όλα τα υδρονομικά όργανα θα λειτουργούν με τον έλεγχο και επίβλεψη του Γεωργοτεχνίτη που θα είναι υπεύθυνος για την άρδευση.

4. Ορίζει την θητεία των υδρονομικών οργάνων σύμφωνα με τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου με δικαίωμα για την σύμπτυξη των θέσεων και την σταδιακή μείωση των Υδρονομικών Οργάνων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, εξουσιοδοτημένου του Προέδρου από τώρα γι’ αυτό. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις α) της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/13917/0022/17-02-2012 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/19352/0022/20-02-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΤΟΗ-35Ν) Γεν.Γραμ.Δημ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γενική Διεύθυνση Μισθών. Στα Υ.Ο. της παραγράφου 3 και τον γεωργοτεχνίτη, για την διευκόλυνση του έργου τους, από την ημέρα της ορκωμοσίας, θα τους χορηγείται ποσότητα βενζίνης ως εξής: για όλα τα Υ.Ο. ημερησίως, τέσσερα λίτρα πλην της 3ης, 4ης, 5ης και 7ης θέσης που θα είναι πέντε λίτρα, της 6ης που θα είναι έξι λίτρα, της 1ης που θα είναι έξι και μισού λίτρα, του γεωργοτεχνίτη που θα είναι εκατόν εβδομήντα πέντε λίτρα μηνιαίως για όλο το έτος και εξήντα λίτρα μηνιαία στον εργάτη που θα ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση των βανών του κλειστού δικτύου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 035/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Για την συντήρηση και συμπλήρωση του δικτύου, ορίζει επτά (7) θέσεις ανειδίκευτων εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την σταδιακή τους πρόσληψη και τοποθέτηση, ανάλογα με τις εργασίες, τον πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με δικαίωμα περιορισμού των θέσεων. Συγκεκριμένη περίοδος που θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στον Οργανισμό δεν υπάρχει, σχετίζεται με την αρδευτική περίοδο αλλά εξαρτάται από την λειτουργικότητα των αρδευτικών έργων και για το λόγο αυτό οι αναγγελίες και καταγγελίες της σύμβασής τους ανατίθεται στον Πρόεδρο που θα έχει και άμεση επίγνωση των αναγκών του Οργανισμού. Η αμοιβή τους ορίζεται ως αυτή των Υ.Ο., η μεταφορά των εργαλείων και η μεταφορά τους στον τόπο εργασίας τους θα γίνεται με δική τους φροντίδα και δαπάνη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 036/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την άμεση ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την συντήρηση και λειτουργία του δικτύου αλλά και την λειτουργία του Οργανισμού, το Δ.Σ. Ομόφωνα αποφασίζει ότι η διακήρυξη της πρόσληψης εποχικού προσωπικού θα είναι η ίδια με της χρήσης 2013 σε συνδυασμό με τις 35 και 36/2014 αποφάσεις του ΔΣ και με προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 17/03/2014 και ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 27/03/2014.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 037/2014.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να ζητήσει προσφορές για τις επί του θέματος εργασίες για την αρδευτική περίοδο της οικονομικής χρήσης 2014. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να έρθει σε επαφή με Εργολάβους εργολήπτες αλλά και δια του τύπου για να ζητήσει τις προσφορές τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 038/2014.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ., η σύνταξη των διακηρύξεων για τους πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς θα είναι η ίδια με της χρήσης 2013 και ημερομηνία διεξαγωγής η Παρασκευή 28/03/2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 039/2014.

Επί του 8ου θέματος :

Ο πρόεδρος σε συνέχεια παλαιότερων συζητήσεων και έχοντας υπόψη την σχετική πρόβλεψη του τρέχοντος προϋπολογισμού στο άρθρο 5γ για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Ι.Χ. φορτηγού πετρελαίου, εισηγείται στα μέλη του ΔΣ την παρακάτω πρόσκληση ενδιαφέροντος :

Ο ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης ενδιαφέρεται να προβεί στην αγορά ενός μεταχειρισμένου Ι.Χ. φορτηγού πετρελαίου. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 04 Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Οργανισμού. Το όχημα πρέπει να είναι μεταχειρισμένο, εξοπλισμένο με πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και με μικτή κατανάλωση έως 7,00lit/100Km.

Οι διαστάσεις του, η κατανομή φορτίων και τα λοιπά κατασκευαστικά του στοιχεία, θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

· Κυβισμός (CM3) : Έως 2,500c.c.

· Αριθμός κυλίνδρων : 4 (τέσσερις).

· Ισχύς μικρότερη των 130 ΗΡ.

· Καύσιμο : Diesel επί ποινή αποκλεισμού.

· Αντιρρυπαντική τεχνολογία.

· Κιβώτιο ταχυτήτων : Χειροκίνητο.

· Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας θα ληφθούν θετικά υπόψη.

· Συνολικό μικτό φορτίο του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3000Kg.

· Το μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο θα εκτιμηθεί θετικά κατά την αξιολόγηση.

· Κατανάλωση καυσίμου : Η ελάχιστη δυνατή ανά 100Km θα ληφθεί υπόψη.

· Εκπομπές ρύπων CO2(gr/Km) : Οι μικρότερες εγγυημένες θα ληφθούν θετικά υπόψη.

· Το μεγαλύτερο ύψος του αυτοκινήτου από το έδαφος θα εκτιμηθεί θετικά.

· Η παλαιότητα του αυτοκινήτου (έτος κατασκευής) καθώς και τα χιλιόμετρα που έχει θα ληφθούν θετικά υπόψη.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαθέτει στον εξοπλισμό του τα παρακάτω χαρακτηριστικά εξαρτήματα:

1. Ηλεκτρικές κλειδαριές, κεντρικό κλείδωμα θα ληφθεί υπόψη.

2. Σύστημα ακινητοποίησης (immobilizer).

3. Κλιματισμός θα ληφθεί υπόψη.

4. Σύστημα radio-cd θα ληφθεί υπόψη.

5. Ελαστικά κατασκευής έτους 2013 και εφεδρικός τροχός συνοδευόμενος από γρύλο αντίστοιχης ικανότητας. Τα ελαστικά θα είναι διεθνώς αναγνωρισμένου εργοστασίου και θα ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

6. Το όχημα θα φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.

7. Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης), ένα (1) πυροσβεστήρα, ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί, σειρά συνήθων εργαλείων, σειρά τεχνικών βιβλίων συντήρησης στα ελληνικά.

8. Η εταιρεία θα πρέπει να επιδείξει το όχημα που προσφέρει περασμένο από το ΚΤΕΟ.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ μηχανικών μερών : τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 040/2014.

Επί του 9ου θέματος :

Σε συνέχεια της 023/2014 απόφασης του ΔΣ και έχοντας υπόψη τον με αριθμό πρωτοκόλλου 79/12-2-2014 πίνακα χρεωστών, ομόφωνα αποφασίζεται να σταλεί ο πίνακας στον Δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόρη με την εντολή να προχωρήσει δικαστικά στην έκδοση απόφασης για αναγκαστική διαταγή πληρωμή σε τρίτους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 041/2014.

Επί του 10ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 042/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

103/19-02-2014 Μακρή Χρήστου σε συνδυασμό με την 69/11-02-2014 επιστολή μας, έλαβε γνώση και διαπίστωσε ότι πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα.

098/19-02-2014 Κωστελίδη Κωνσταντίνο σε συνδυασμό με την 155/06-03-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει το αίτημα και θα γίνει με την έναρξη των εργασιών συντήρησης της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 043/2014.

083/13-02-2014 Πιτσιούνη Βασιλείου σε συνδυασμό με την 154/06-03-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη, απορρίπτει το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 044/2014.

139/06-03-2014 Πλουμπίδη Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με την 153/06-03-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει σύμφωνα με την 2η επιλογή της αυτοψίας με συμμετοχή του Οργανισμού στην συνολική δαπάνη του έργου κατά 50 τοις εκατό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 045/2014.

019/15-01-2014 Βογιατζή Σουλτάνα σε συνδυασμό με την 152/06-03-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει την συνέχιση του έργου από το δικό του κεντρικό αγωγό με συμμετοχή του Οργανισμού στην συνολική δαπάνη του έργου κατά 50 τοις εκατό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 046/2014.

028/22-01-2014 σε συνδυασμό με την 151/06-03-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη και σε συνέχεια της 029/2014 απόφασης του, ομόφωνα αποφασίζει σε πρώτη φάση να γίνει αλλαγή των βανών ώστε να μην υπάρχουν δικά μας νερά στον αύλακα, όσον αφορά για τα βρόχινα νερά, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να μετακινούνται από επάνω προς τα κάτω, με αυτήν την φορά ο ίδιος μπορεί να κατασκευάσει στραγγιστικό αύλακα εντός της ιδιοκτησίας του και να οδηγήσει σε ασφαλή έξοδο όσα βρόχινα νερά λιμνάζουν στο αγροτεμάχιό του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 047/2014.

087/14-02-2014 Οικονόμου Κωνσταντίνου, σε συνδυασμό με την προφορική επισήμανση του διευθυντή ότι για το ίδιο θέμα έχει ενδιαφερθεί η εταιρεία ΦΑΝΠΑΡ καθώς επίσης και ο κ. Λάλας Χρήστος, το ΔΣ δεν συζητά το θέμα αλλά ομόφωνα αποφασίζει από την επόμενη εβδομάδα να δεχθεί σε προφορική συζήτηση όλους ξεχωριστά και μετά τις συζητήσεις αυτές να καταθέσουν εκ νέου αναλυτικότερες προσφορές οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με την πάγια θέση του Οργανισμού για το θέμα και αποτυπώνεται στα παρακάτω που θα λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: «Όσοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές επιθυμούν την υλοποίηση του παραπάνω έργου, μπορούν να ενημερωθούν από τον Οργανισμό για τις επιμέρους παραμέτρους και τους όρους που θεωρούνται απαραίτητοι για την υποβολή της πρότασής τους.

Δεδομένα :

Το διαθέσιμο νερό για την λειτουργία του έργου είναι από τις πηγές «Χώρας Νερό», «Παναγιάς Κάστανα» και «Ιταλικά», σε καμία περίπτωση τα νερά των πηγών του «Αγίου Νικολάου». Συμπληρωματικά θα είναι και όλα τα βρόχινα νερά που καταλήγουν στην διώρυγα 1Δ.

Τα έργα του Οργανισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή νερού στην μονάδα παραγωγής είναι : α) η αρδευτική διώρυγα 1Δ από το σημείο «πηγή Χώρας Νερό» μέχρι την δεξαμενή «Κουκούλι», β) ο αρδευτικός αύλακας από την πηγή «Ιταλικά» μέχρι την δεξαμενή «Κουκούλι» και τέλος η δεξαμενή «Κουκούλι».

Η χρονική περίοδος που θα γίνεται χρήση των νερών και των παραπάνω έργων για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής, είναι από τη λήξη της αρδευτικής περιόδου μέχρι και την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου.

Συγκεκριμένη παροχή ύδατος δεν υπάρχει, θα είναι η όποιες παροχές των παραπάνω πηγών.

Όροι :

Αρχή του αγωγού που θα οδηγήσει το νερό στην μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι η υπερχείλιση της αρδευτικής δεξαμενής στη θέση «Κουκούλι».

Ο επενδυτής υποχρεούται για την κατασκευή αγωγού από την δεξαμενή «Κουκούλι»

Η παροχέτευση των νερών μετά την μονάδα παραγωγής, θα γίνεται στον λάκκο των “Τριών Πλατανιών”».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 048/2014.

156/06-03-2014 Έκθεση-Αναφορά του γεωργοτεχνίτη σε συνδυασμό με την θετική εισήγηση του διευθυντή και σε συνέχεια της 055/2013 απόφασής του «Μετά από εισήγηση του Διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την πιλοτική εφαρμογή της «μετά από ζήτηση άρδευση» αντί της «κατά σειρά κτημάτων» σε μία περιοχή που θα επιλεγεί σε συνεργασία του προέδρου, του Δ/ντή και του αρμόδιου Γεωργοτεχνίτη.» ομόφωνα αποφασίζει την συνέχιση του πιλοτικού προγράμματος και την ένταξη σε αυτό ολόκληρης της περιοχής «Βάντος-Γαλατσιάνος-Σμίξη-Μπαχούτσι-Σωληνάρι» καθώς επίσης και ολόκληρο το Αγρόκτημα Στενημάχου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 049/2014.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης                Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος