Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 6ης Νοεμβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 11/06-11-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 06 Νοεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Οκτωβρίου 2014.

2. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Παπαδόπουλος Αστέριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Κων/νος

2. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 20/31-10-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 163/31-10-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Οκτωβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 145/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                             Παπαστόϊκας Ιωάννης                                          Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Οκτωβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 10/09-10-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 09 Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.

2. Οριστικοποίηση εισφορών χρήσης 2014.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Παπαδόπουλος Αστέριος
 4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 5. Μπακαλιός Νικόλαος
 6. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Κων/νος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 18/30-09-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 140/30-09-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Σεπτεμβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή του Οργανισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΝΔ. 1277/72 που έχουν τηρηθεί, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι οριστικοποιεί τον πίνακα εισφορών χρήσης 2014 που είναι σε περίληψη ως εξής :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Αγρόκτημα

ΣΥΝΟΛΟ Στρεμμάτων

Ξηρικά

Φυσική ροή

Ίδια μέσα

Αμπέλια

Αντλιοστάσια

Δασικά-Κτίσματα

Άλλα

Αξία σε ευρώ

Νάουσας

21.566,67

7.222,21

11.108,94

283,10

963,39

1.509,84

475,19

4,00

374.329,97 €

Στενημάχου

3.527,54

1.165,98

1.134,12

41,20

194,68

682,03

309,53

 

56.848,01 €

Γιαννακοχωρίου

3.684,50

542,89

1.224,34

148,32

170,56

1.580,69

17,70

 

74.325,40 €

ΣΥΝΟΛΑ :

28.778,71

8.931,08

13.467,40

472,62

1.328,63

3.772,56

802,42

4,00

505.503,38 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΜΗ

Νάουσα

4,00 €

         

475,19

 

1.900,76 €

Νάουσα

8,50 €

7.222,21

           

61.389,14 €

Νάουσα

15,00 €

   

283,10

       

4.246,50 €

Νάουσα

17,00 €

     

963,39

     

16.377,63 €

Νάουσα

23,00 €

 

11.108,94

   

1.509,84

   

290.231,94 €

Νάουσα

46,00 €

           

4,00

184,00 €

Γιαννακοχώρι

4,00 €

         

17,70

 

70,80 €

Γιαννακοχώρι

8,50 €

542,89

           

4.614,59 €

Γιαννακοχώρι

15,00 €

   

148,32

       

2.224,80 €

Γιαννακοχώρι

17,00 €

     

170,56

     

2.899,52 €

Γιαννακοχώρι

23,00 €

 

1.224,34

   

1.580,69

   

64.515,69 €

Γιαννακοχώρι

46,00 €

             

0,00 €

Στενήμαχος

4,00 €

         

309,53

 

1.238,12 €

Στενήμαχος

8,50 €

1.165,98

           

9.910,88 €

Στενήμαχος

15,00 €

   

41,20

       

618,00 €

Στενήμαχος

17,00 €

     

194,68

     

3.309,56 €

Στενήμαχος

23,00 €

 

1.134,12

   

682,03

   

41.771,45 €

Στενήμαχος

46,00 €

             

0,00 €

Σύνολα ανάλυσης ανά τιμή :

 

8.931,08

13.467,40

472,62

1.328,63

3.772,56

802,42

4,00

505.503,38 €

Οι παραπάνω αναλυτικοί πίνακες θα σταλούν αρμόδια στο γραφείο εποπτείας ΤΟΕΒ του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας για έγκριση και θεώρηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΜΠΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

02-0567

2.

ΛΙΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

02-0568

3.

ΤΟΤΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ- ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

01-4786

4.

ΓΟΥΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΟΥ

01-4787

5.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4788

6.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4789

7.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4790

8.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

02-0566

9.

ΜΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0569

10.

ΖΙΩΓΑ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

02-0570

11.

ΖΑΡΚΑΔΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4791

12.

ΚΟΥΒΑΤΗ-ΖΑΡΚΑΔΑ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4792

13.

ΡΩΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4793

14.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

01-4794

15.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

01-4795

16.

ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ.

01-4796

17.

ΛΙΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗ

01-4797

18.

ΤΣΙΤΙΛΑΚΟΥ-ΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ –ΤΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

01-4798

19.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4799

20.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4800

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2014

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΛΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0199

2.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0309

3.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-0384

4.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

01-0434

5.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΦΟΙ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-2909

6.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-0572

7.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-2829

8.

ΜΠΙΚΙΡΕΝΤΣΗ ΕΛΠΙΔΑ

01-2828

9.

ΤΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

01-1374

10.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0400

11.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

01-0246

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Οργανισμού για την υπογραφή συμβολαίου δωρεάς προς τον Οργανισμό, τμήματος αγρού που περιέχει την «Γεώτρηση Ιωάννου» στην περιοχή Στενημάχου από την κ. Ιωάννου Άννα. Η ίδια απόφαση έχει ισχύ και για την υπογραφή κάθε άλλου εγγράφου άμεσα σχετιζόμενου με την παραπάνω δωρεά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2014.

795/23-09-2014 Δικηγόρου κ. Αναστασίου Καραμπατζού σε συνδυασμό με την αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας και τις δύο φωτογραφίες που προσκόμισε, ομόφωνα αποφασίζει να αποστείλει επιστολές στην πολεοδομία και στον κ. Τάνη με περιεχόμενο που θα ζητά την εφαρμογή της 14204/2-6-14 έγκριση δόμησης που εκδόθηκε από την Δ/νση υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2014.

796/09-10-2014 επιστολή Δικηγόρου κ. Αναστασίου Καραμπατζού, το ΔΣ έλαβε γνώση της.

723/09-09-2014 Μαντζώρου Αθανασίου σε συνδυασμό με την 794/09-10-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα που θα γίνει με δικές του δαπάνες η κάλυψη του αύλακα με τσιμεντοσωλήνες 500άρες. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές του δαπάνες. Η κατασκευή του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2014.

742/18-09-2014 Μπαντή Χρήστου σε συνδυασμό με την 793/09-10-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη του αύλακα σε μήκος δέκα μέτρων που θα γίνει με δικές του δαπάνες και με τσιμεντοσωλήνες 500άρες. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές του δαπάνες. Η κατασκευή του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας. Ως προς το δεύτερο μέρος του αιτήματος, εντέλει τον Γεωργοτεχνίτη να αποστείλει ειδοποιητήρια για τον άμεσο καθαρισμό του αύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2014.

792/09-10-2014 έκθεση –αναφορά του Γεωργοτεχνίτη σχετικά με την θετική πορεία των εξωδίκων «Πίτη» & «Μπαϊτάση» το ΔΣ έλαβε γνώση.

744/18-09-2014 Γραφείου Εποπτείας ΤΟΕΒ Δήμου Νάουσας, ομόφωνα αποφασίζει για την επόμενη συνεδρίαση να έχει πίνακα οφειλετών άνω των 1000 ευρώ από τον οποίο θα κάνει επιλογή 20 ατόμων για αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2014.

791/09-10-2014 Τούσια Χρήστου, εγκρίνει το αίτημα για σύνδεσή του στην διώρυγα της Κάτω Γάστρας με λάστιχο Φ32 υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αλλαγή χρέωσης για το σύνολο των 8,1 στρεμμάτων του από ξηρικά σε Ιδίων μέσων και ότι τον απόλυτο και μοναδικό έλεγχο επί της σύνδεσης στην διώρυγα θα έχει ο Οργανισμός. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2014.

Για την από 08-09-2014 ανοιχτή επιστολή προς την ΔΕΥΑ Βέροιας του ΑΝ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ που μας κοινοποίησαν, ομόφωνα αποφασίζει να αναβάλει την συζήτησή της για το επόμενο ΔΣ με την παρουσία και του κ. Τασιώνα Αναστασίου τον οποίο έγκαιρα θα καλέσουμε. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 Παπαστόϊκας Ιωάννης                                         Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 09/05-09-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Αυγούστου 2014.

2. Διαγραφές χρεώσεων από εσφαλμένες εγγραφές και διπλοχρεώσεις.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Λήξη αρδευτικής περιόδου.

5. Ημερήσιες αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.

6. Επιβολή προστίμου 10%.

7. Πίνακες εισφορών χρήσης 2014.

8. Συμπληρωματική επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2014.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπόσκος Δημήτριος
 3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 5. Μπακαλιός Νικόλαος
 6. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Αστέριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 16/31-08-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 118/31-08-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Ιουνίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. διαγράφει σε βάρος του Κεφαλαίου του Οργανισμού τις παρακάτω οφειλές για τον λόγω ότι δεν υπάρχουν σαν αγροτεμάχια και δεν διεκδικούνται από κανέναν σύμφωνα με τους έως σήμερα φερόμενους ιδιοκτήτες.

1

02-0175

Γκάτζαρος Γεώργιος του Μιχαήλ

356,11

2

01-2182

Καστανιώτη Ιφιγένεια σύζ. Γεωργίου

63,76

3

01-1001

Οικονόμου Κωνσταντίνος του Κων/νου (Μπέμπης)

158,08

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

01-4756

2.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-4757

3.

ΓΚΕΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4758

4.

ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ ΚΑΣΙΑΝΗ-ΠΕΤΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

01-4759

5.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4760

6.

ΜΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4761

7.

ΝΩΪΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4762

8.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4763

9.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4764

10.

ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4765

11.

ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4766

12.

ΤΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4767

13.

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

01-4768

14.

ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4769

15.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΑΜΟΥΗΛ

03-0341

16.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

03-0342

17.

ΣΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0563

18.

ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

02-0564

19.

ΧΑΤΖΗΝΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

01-4770

20.

ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-4771

21.

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4772

22.

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4773

23.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4774

24.

ΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

01-4775

25.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4776

26.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

01-4777

27.

ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01-4778

28.

ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

02-0565

29.

ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

01-4779

30.

ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4780

31.

ΔΑΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ

01-4781

32.

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΙΑΜΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

01-4782

33.

ΣΚΟΠΧΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4783

34.

ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

03-0344

35.

ΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4784

36.

ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4785

37.

ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

01-4786

38.

ΓΟΥΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ

01-4787

39.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4788

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2014

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΜΠΑΣΙΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-1857

2.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

01-4761

3.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

01-4530

4.

ΜΠΙΖΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

01-0861

5.

ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-1925

6.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1472

7.

ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

01-0168

8.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

01-0142

9.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1472

10.

ΚΑΪΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

02-0249

11.

ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

02-0076

12.

ΝΑΝΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ

01-0946

13.

ΓΙΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-0160

14.

ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

01-1721

15.

ΤΑΟΥΛΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ

01-1998

16.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

01-0843

17.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03-0057

18.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-0137

19.

ΔΑΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-1687

20.

ΖΕΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-4425

21.

ΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1335

22.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-0384

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει σύμφωνα και με προηγούμενη απόφασή του για εξουσιοδότηση του Προέδρου, την λήξη της αρδευτικής περιόδου την 6η Σεπτεμβρίου 2014 και την σταδιακή χορήγηση των αδειών τους και την καταγγελία των συμβάσεων για το υδρονομικό προσωπικό, εξουσιοδοτημένου του προέδρου για αυτό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό χρήσης 2013, την 1361/02-05-2006 της Δ.Ε.Β. Ημαθίας, την ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6 Υπ.Οικ.Γεν.Λογ.Κράτους, καθώς και τις ημέρες απασχόλησης του κάθε μέλους από το Δ.Σ. για εργασίες του Οργανισμού εντός της περιοχής δικαιοδοσίας, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την χορήγηση ημερησίων αποζημιώσεων για το έτος 2014 ως παρακάτω:

Για τον Πρόεδρο 80 ημέρες, για τον Ταμία 16 ημέρες και για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από 12 ημέρες τον καθένα, δηλαδή συνολικά 156 ημέρες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2014.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη το καταστατικό του Οργανισμού, τον προϋπολογισμό χρήσης 2014 καθώς και τον κανονισμό άρδευσης, που έχουν εγκριθεί αρμόδια, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την παράταση κατά έναν μήνα και επιβολή προστίμου από την 01 Νοεμβρίου 2014, σε ποσοστό 10% επί του λογιστικού υπολοίπου για τα μέλη μας που δεν θα έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2014.

Επί του 7ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1277/72, ομόφωνα αποφασίζει την δημοσιοποίηση των πινάκων εισφορών χρήσεως 2014 και την αποστολή τους στον Δήμο Νάουσας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Στενημάχου του Δήμου Νάουσας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γιαννακοχωρίου του Δήμου Νάουσας και την τοιχοκόλλησή του στα γραφεία του Οργανισμού, με δικαίωμα ένστασης κατά των πινάκων (15) δέκα πέντε ημέρες από την δημοσίευσή τους και λόγω της έγκαιρης δημοσιοποίησης μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η οριστικοποίηση των εισφορών θα γίνει στην πρώτη επερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την παραπάνω καταλυτική ημερομηνία. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2014.

Επί του 8ου θέματος :

Σε συνέχεια της 034/2014 απόφασης του ΔΣ, και έχοντας υπόψη την λήξη της αρδευτικής περιόδου 2014, επιβάλλεται συμπληρωματική στρεμματική εισφορά 3,00€ ανά στρέμμα σε όσους κτηματίες ζητήσουν και αρδεύσουν τα αγροτεμάχιά τους σε περιοχές όπου είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την άρδευση (γεωτρήσεις – αντλιοστάσια). Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα έχει ισχύ από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2014.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2014.

636/05-08-2014 Ντόκα Νικολάου του Στεφάνου σε συνδυασμό με την 714/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο έργο δεν κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό μας αλλά από το υπουργείο γεωργίας στο οποίο και θα πρέπει να αποταθεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2014.

688/29-08-2014 Αγροτικού Συλλόγου «Μαρίνος Αντύπας», αποδέχεται το αίτημα αν και παρόμοιο αίτημα έγινε στην χρήση 2013 με δυσάρεστα αποτελέσματα για τον Οργανισμό, αφού το αίτημα ήδη συμβαδίζει με την 124/2014 απόφασή του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2014.

689/01-09-2014 Μήτρου Μηχαήλ σε συνδυασμό με την 712/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα αποδέχεται την αυτοψία ως θέση του Οργανισμού και ο γεωργοτεχνίτης να τον ενημερώσει ότι τα έργα έγιναν από την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και εκεί θα πρέπει να αποταθεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2014.

687/28-08-2014 Ροδοβίτη Θωμά σε συνδυασμό με την 713/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα το οποίο θα υλοποιηθεί με την νέα αρδευτική περίοδο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2014.

683/21-08-2014 Σουρλάμτα Θεοφάνη για λογαριασμό κτηματιών περιοχής «Μπλάνας-Μηλίτσας» σε συνδυασμό με την 711/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, το ΔΣ έλαβε γνώση.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        Παπαστόϊκας Ιωάννης                                    Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος